«Οὐδὲν κρυπτὸν» στὸν ὑπολογιστή μας!

Share:

Στὴν ψηφιακὴ ἐποχή μας, καλοί μου φίλοι, δυσ­τυχῶς τίποτα δὲν μένει κρυφό, οὔτε καὶ σ’ αὐτὸν τὸν ὑπολογιστή μας! Καὶ δὲν μιλᾶμε, βέβαια, γιὰ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ποὺ μόνοι μας καὶ μὲ τὴ θέλησή μας ἀνεβάζουμε τὰ προσωπικά μας δεδομένα, οὔτε καὶ γι’ αὐτὰ ποὺ κάνουν οἱ ἑταιρεῖες μὲ βάση τὶς καταναλωτικές μας ἀνάγκες καὶ συν­ήθειες. Μιλᾶμε γιὰ κάτι τόσο προσωπικό, μὲ τὸ ὁποῖο κάνουμε τὴ δουλειά μας, ὅπως εἶναι ὁ ὑπολογιστής μας.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στὸν ὑπολογιστή μας ἀποθηκεύουμε τὰ πάντα. Κείμενα, εἰκόνες, ἤχους κ.λπ. Καὶ ἀσφαλῶς πλῆθος προσωπικῶν μας δεδομένων. Ἐξάλλου εἶναι καὶ ἡ δεξαμενή, τὴν ὁποία καθημερινὰ τροφοδοτοῦμε, ἀλλὰ καὶ ἡ δεξαμενὴ ἀπ’ τὴν ὁποία ἀντλοῦμε ὅ,τι μὲ τὴ θέλησή μας βγάζουμε πρὸς τὰ ἔξω.

Τέτοια δεξαμενὴ εἶναι, ποὺ κάλλιστα ἀναρωτιέται κανείς. Στ’ ἀλήθεια τί εἶναι τελικὰ ὁ ὑπολογιστής μου, εὐλογία ἢ μήπως μπορεῖ νὰ γίνει καὶ ἀπειλή; Καὶ τοῦτο, γιατί ἔχει νὰ κάνει μὲ τοὺς σκληροὺς δίσκους αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι, ὡς γνωστόν, ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ διατηρήσουν τὰ δεδομένα μας γιὰ δεκαετίες, ἀκόμη κι ἂν αὐτὰ ἔχουν σβηστεῖ!

*  * *

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε οἱ σκληροὶ δίσκοι εἶναι ὁ πυρήνας τῶν ὑπολογιστῶν. Μάλιστα ἡ ἀνακάλυψή τους εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο στὴν ἱστορία τῶν τελευταίων. Στὴν οὐσία οἱ σκληροὶ δίσκοι εἶναι ἡ ἴδια ἡ δεξαμενὴ ποὺ συζητᾶμε.

Ἡ τεχνολογική τους ἐξέλιξη εἶναι ραγδαία. Πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν μποροῦσαν νὰ ἀποθηκεύσουν δεδομένα μεγαλύτερα τῶν 30 μεγαμπάιτ (ΜΒ), πέραν τοῦ ὅτι δὲν ἦταν ἰδιαίτερα ἀξιόπιστοι. Στὴ συνέχεια ἡ δυνατότητά τους αὐτὴ διευρύνθηκε σὲ κάποιες δεκάδες γιγαμπάιτ. Σήμερα ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ 500 γιγαμπάϊτ (GB) καὶ φθάνουν ὥς τὰ 12 τεραμπάιτ (ΤΒ). Αὔριο ποῦ θὰ φθάσουν ἆραγε;

Καὶ δὲν μιλᾶμε βέβαια γιὰ τὴν ταχύτητα προσπέλασης στὰ δεδομένα τους, γιὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς τους κ.λπ., ποὺ καὶ αὐτὰ ἀποκαλύπτουν τὴν τεράστια τεχνολογική τους ἐξέλιξη.

Ἑπόμενο εἶναι μὲ τέτοιες δεξαμενές, πραγματικὰ «νὰ πετᾶνε» οἱ ὑπολογιστές μας!

*  *  *

Ὡστόσο τί γίνεται μὲ τὸ ἄδειασμα αὐτῆς τῆς δεξαμενῆς; Εἶναι ἁπλὸ θὰ πεῖτε. Δίνουμε τὴν ἐντολὴ Διαγραφῆς, τὸ γνωστότατο Delete, καὶ ὅλα ἔχουν καλῶς. Ἂμ δέ!

Νὰ τί θέλουμε νὰ ποῦμε … Εἶναι ἀλήθεια ὅτι κάποια στιγμή, γιὰ πολλοὺς λόγους, ἡ δεξαμενὴ αὐτὴ θέλει λίγο ὥς πολὺ ἄδειασμα. Κάποτε δὲ καὶ τὸ ἀπόλυτο ἄδειασμα. Ποὺ τελικὰ αὐτὸ δὲν γίνεται οὔτε καὶ μὲ τὴν ἐντολὴ αὐτή, σὲ ἀντίθεση ἀπ’ ὅ,τι νομίζουμε!

Εἶναι γνωστὸ ὅτι μὲ τὴν ἐντολὴ αὐτή, τὸ ἀρχεῖο μας πηγαίνει στὸν ἀποκαλούμενο «κάδο ἀνακύκλωσης», ἀπ’ τὸν ὁποῖο ὅμως μποροῦμε νὰ τὸ ἐπαναφέρουμε πάρα πολὺ εὔκολα. Βέβαια καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μποροῦμε νὰ τὸ διαγράψουμε ὁριστικά. Ὅμως καὶ πάλι δὲν διαγράφεται, ὅπως νομίζουμε. Οἱ εἰδικοὶ μὲ τὴν δική τους ὁρολογία μποροῦν νὰ περιγράψουν τί ἀκριβῶς συμβαίνει ἐπ’ αὐτοῦ.

Στὸ παρελθὸν δύο Ἀμερικανοὶ φοιτητὲς τοῦ Τεχνολογικοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) σὲ μία ἐμπεριστατωμένη ἔρευνά τους ἀπέδειξαν τὸ ἑξῆς καταπληκτικό: Ἕνα πλῆθος πολύτιμων ἐμπιστευτικῶν καὶ ἀπόρρητων πληροφοριῶν βρίσκεται σὲ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς ποὺ ἦταν γιά… πέταμα ἢ ἦταν ἤδη πεταμένοι!

Παρὰ τὴν κρατοῦσα ἀντίληψη ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν διαγράφονται τὰ στοιχεῖα ποὺ καταχωροῦμε στοὺς ὑπολογιστές μας, ἀκόμη καὶ μὲ «φορμάρισμα» τοῦ σκληροῦ δίσκου! Ἔτσι εὐαίσθητες καὶ αὐστηρὰ προσωπικές μας πληροφορίες ποὺ κάποτε καταχωρήσαμε σ’ αὐτούς, κινδυνεύουν νὰ πέσουν σὲ λάθος χέρια!

Οἱ φοιτητὲς αὐτοὶ ἐξέτασαν 158 πεταμένους σκληροὺς δίσκους καὶ διαπίστωσαν πὼς οἱ 129 λειτουργοῦσαν κανονικά! Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς προερχόταν ἀπὸ μία Αὐτόματη Ταμειακὴ Μηχανὴ (ΑΤΜ) καὶ περιεῖχε τὰ στοιχεῖα τῶν οἰκονομικῶν συναλλαγῶν ἑνὸς ὁλόκληρου ἔτους! Ἕνας ἄλλος περιεῖχε τὰ στοιχεῖα καὶ τοὺς ἀριθμοὺς 5000 πιστωτικῶν καρτῶν! Ἄλλοι περιεῖχαν ἰατρικοὺς φακέλους καθὼς καὶ μεγάλο ἀριθμὸ γιγαμπάιτ προσωπικῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπιστολῶν!

Ἡ σπουδαία αὐτὴ ἔρευνά τους δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Ἀσφάλεια καὶ Ἰδιωτικότητα» τοῦ Ἰνστιτούτου Ἠλεκτρικῆς καὶ Ἠλεκτρονικῆς Μηχανικῆς», ποὺ ἑδρεύει στὶς ΗΠΑ.

*  *  *

Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ πρόβλημα τῆς διαγραφῆς δεδομένων ἀπὸ τοὺς σκληροὺς δίσκους θεωρεῖται ὀξύτατο, ἰδιαίτερα δὲ γιὰ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες ποὺ ἀλλάζουν ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες ὑπολογιστὲς κάθε φορά. Πολλὲς φορές, μάλιστα, ἐπειδὴ τὸ κόστος γιὰ τὴν ἀποτελεσματικὴ διαγραφὴ εὐαίσθητων δεδομένων εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλό, οἱ ἑταιρεῖες καταστρέφουν τοὺς παλιοὺς ὑπολογιστὲς χωρὶς νὰ διαγράφουν τὰ στοιχεῖα!

Ἡ ἔρευνα τῶν δύο φοιτητῶν κατέδειξε καὶ τὸ ἑξῆς σημαντικό: Ὅτι οἱ ἐξελιγμένες μορφὲς ἐγκληματικῶν ἐρευνῶν γιὰ ἠλεκτρ. ὑπολογιστὲς (ὅπως αὐτὲς ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας) εἶναι σὲ θέση νὰ ἀνασύρουν δεδομένα ποὺ εἶχαν σβηστεῖ καὶ ἀντικατασταθεῖ ἐπίτηδες!

Ἀποκαλυπτικὸ τοῦ προβλήματος αὐτοῦ, δηλαδὴ τῆς μὴ διαγραφῆς τῶν δεδομένων, εἶναι ἀφενὸς οἱ ἑταιρεῖες ἐκεῖνες ποὺ ἀσχολοῦνται (μὲ ἀμοιβὴ) γιὰ τὴν ὁριστικὴ διαγραφὴ αὐτῶν (τὸ κατορθώνουν ἆραγε;) χρησιμοποιώντας εἰδικὰ λογισμικά, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες κάνουν (πάντα μὲ ἀμοιβὴ) τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Δηλαδὴ ἐπαναφέρουν ἀρχεῖα ποὺ διαγράψαμε ὁριστικὰ ἢ καὶ ἀπὸ κατεστραμμένο ἀκόμη δίσκο!

Λένε οἱ εἰδικοὶ τῶν ὑπολογιστῶν: «Μόλις σύρετε ἕνα ἀρχεῖο στὸν κάδο ἀνακύκλωσης τὸ μόνο ποὺ κάνετε εἶναι νὰ διαγράφετε τὸ «μονοπάτι» ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ σύστημα, γιὰ νὰ ἐντοπίσει τὸ ἀρχεῖο. Τὸ ἔγγραφο ἀκόμα ὑπάρχει στὸ σκληρὸ δίσκο καὶ μπορεῖ εὔκολα νὰ ἀνακτηθεῖ μὲ τὸ κατάλληλο λογισμικό. Συνεπῶς, ἐπειδὴ δὲν τὸ βλέπετε νὰ ὑπάρχει στὸν ὑπολογιστή σας δὲν σημαίνει ὅτι διεγράφη ὁλοκληρωτικά»!

*  *  *

Ἀλλὰ γιατί τὰ εἴπαμε ὅλα αὐτά; Ὄχι μόνο γιὰ νὰ εἴμαστε τουλάχιστον ὑποψιασμένοι γιὰ κάτι ποὺ χρησιμοποιοῦμε τόσο πολὺ στὴ ζωή μας, ὅπως εἶναι ὁ ὑπολογιστής μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη πολὺ σημαντικὸ λόγο…

Ἀφοῦ οἱ συγκεκριμένες πράξεις μας ποὺ ἔγιναν μέσῳ ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ παραμένουν στὸν χρόνο, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὸς παλιώσει, ξεπεραστεῖ τεχνολογικὰ καὶ πεταχτεῖ στὰ σκουπίδια, γιατί νὰ μὴ παραμένει τὸ σύνολο τῶν πράξεών μας ἀνεξίτηλο στὴν αἰωνιότητα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη κι ἂν ἐμεῖς ξεχάσουμε κάποιες ἀπ’ αὐτὲς ἢ καὶ ὅλες, ἂν γεράσουμε κι ἂν φύγουμε ἀπὸ τούτη τὴ ζωή;

Κι ἂν μὲν εἶναι καλές, ἐνάρετες, μᾶς περιμένει ἡ ἀμοιβὴ καὶ ἡ ἀνταπόδοση, ὅπως μᾶς ὑποσχέθηκε, ἂν ὅμως δὲν εἶναι;

* * *

Κι ὅμως ὁ Θεός μας, παιδιά, δὲν εἶναι σὰν τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές! Γιατί, ἐνῷ αὐτοὶ μὲ τοὺς σκληρούς τους δίσκους δὲν διαγράφουν τίποτα, Ἐκεῖνος ὅμως τὶς διαγράφει καὶ μάλιστα ὁριστικά! Πότε; Ὅταν μετανοήσουμε γι’ αὐτὲς καὶ τὶς ἐξομολογηθοῦ­με. Γιατί ὁ Θεὸς εἶναι Ἀγάπη. Δὲν εἶναι ἕνα ψυχρὸ μηχάνημα…

Ἂς τὸ ἔχουμε ὑπόψη μας αὐτὸ τώρα ποὺ ἀρχίζει ἡ σαρακοστὴ τῶν Χριστουγέννων.

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Previous Article

Τζέφρυ Πάϊατ: Η Ρωσική Εκκλησία διχάζει την Παγκόσμια Ορθοδοξία

Next Article

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ – 4oν

Διαβάστε ακόμα