Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Share:

Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κρατῶν «πλακάτ»,
ποὺ ἀναγράφει «αἱ ζωαὶ τῶν ἐγχρώμων εἶναι σημαντικαὶ»,
σύνθημα-ἔμβλημα τοῦ κινήματος «BLM», ποὺ προωθεῖ τὰ δικαιώματα καὶ τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Κίνημα «Black Lives Matter»: Προωθοῦμεν διὰ ἡγέτας διαφυλικὰ ἄτομα!

Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;

Σεβ. Ἀμερικῆς: «Ὅλοι ὅπως καὶ ἐγὼ ἄκουσαν τὴν φωνὴ τῆς συνείδησής τους,
ποὺ μᾶς τὴν ἔχει δώσει ὁ Θεός… Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν Χριστιανοὶ καὶ μὴ Χριστιανοί… αὐτὸ ποὺ ἔζησα ἐκεῖ ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπὸ χιλιάδες ἀνθρώπους».

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Τὸ προηγούμενον διάστημα κατεκλύσθησαν τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἀπὸ ἄρθρα ἀναφερόμενα εἰς τὴν συμμετοχὴν τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου εἰς διαδήλωσιν σχετικῶς μὲ τὴν δολοφονίαν ἀφροαμερικανῶν πολιτῶν. Πλῆθος ἐγκωμίων διὰ τὴν ἐπιλογήν του αὐτὴν καὶ περίσσεια παραλληλισμῶν μὲ τὴν παλαιοτέραν ἀπόφασιν τοῦ Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου νὰ εὑρεθῆ συνοδοιπόρος μὲ τὸν Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ.

Δυστυχῶς, οἱ δημοσιογράφοι, ὅσοι ἐξ αὐτῶν δὲν πασχίζουν νὰ ὑπερπροβάλλουν τὸν Σεβασμιώτατον μὲ κάθε τίμημα, σπεύδουν νὰ ἐπαινέσουν ἄτομα καὶ καταστάσεις χωρὶς πρωτίστως νὰ διερευνήσουν καὶ νὰ κρίνουν. Ἀπουσιάζουν δὲ παντελῶς τὰ ἐκκλησιαστικὰ κριτήρια, ὡς οἱ Ἐπίσκοποι νὰ μὴ εἶναι ἱερεῖς ἀλλὰ κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι.

Ἡ ὑποβάθμισις τῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἐποίησε μέγα λάθος νὰ προσ­έλθη εἰς τὴν πορείαν καὶ νὰ κρατήση εἰς τὰς χεῖρας του τὸ «πλακὰτ» μὲ σύνθημα «Black Lives Matter», καθὼς τὸ κίνημα αὐτὸ ἀντιστρατεύεται ὅ,τι πρεσβεύει ἡ Ἐκκλησία.

Εἰς πολλὰς περιπτώσεις ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἐπιδείξει ὅτι δὲν ἐμφορεῖται ἀπὸ κανένα δισταγμὸν νὰ προτάξη τὸν πολιτικὸν ἀντίκτυπον ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικῶς ὀρθοῦ. Διατί νὰ μὴ προσέλθη εἰς διαδήλωσιν, ἐφ’ ὅσον πηγαίνει ὁπουδήποτε; π.χ. τὴν παραμονὴν τῆς ἐνθρονίσεώς του μαζὶ μὲ τὸν Σεβ. Γερμανίας ἐπεσκέφθησαν τὴν Συναγωγήν.

Πρέπει νὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι τὴν σήμερον ἡμέραν τὸ «ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα» εἶναι αἱ δημόσιαι σχέσεις καὶ ὄχι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν Αὐτὸς καὶ ἡ ἀλήθειά Του καταπατοῦνται οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται φροντίζουν νὰ ἐγκωμιάζουν τούς… καταπατητάς! Εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ λησμονήση τοὺς ἐπαίνους τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου πρὸς τὸν κ. Τσίπραν, ὅταν ὁ τελευταῖος ἐπεσκέφθη τὴν Χάλκην; Ἴσως αὐτοὺς ἐζήλευσεν ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ ἔσπευσε νὰ ὑποσχεθῆ 2.000.000 εὐρὼ ἐτησίως διὰ τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Βοστώνης, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἔχει καταστῆ γνωστὸν πόσον βάθος ἔχουν αἱ «μαῦραι τρύπαι» τῶν ἐλλειμμάτων τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς καὶ ποῖοι ὀφείλουν νὰ κληθοῦν εἰς ἀπολογίαν.

Ἡ Ἐκκλησία, λοιπόν, ἔχει μεταβληθῆ εἰς σύλλογον καλῶν σχέσεων. Δὲν ἐνοχλεῖ πλέον κανένα τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ὡς Καθηγητὴς εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης ἐκυκλοφόρει μὲ κουστούμι, ἀρκεῖ νὰ ἀνταποκριθῆ ὡς «μάνατζερ» εἰς τὴν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Δὲν ἐνοχλεῖ ἐπίσης κανένα, ἂν ἤλλαξε τὸν τρόπον τῆς μεταδόσεως τῆς Θ. Κοινωνίας, ἂν ἐπιδίωξίς του εἶναι νὰ δίδη τὴν Θ. Κοινωνίαν καὶ εἰς μὴ Ὀρθοδόξους, ἀρκεῖ νὰ λειτουργῆ ὡς ἠπία δύναμις ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος (ἢ μᾶλλον τῶν ἐντολοδόχων πολιτικῶν μας).

Αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ΕΡΤ1, ἀπὸ τὴν ὁποίαν παραθέτομεν ἀποσπάσματα, φανερώνουν πῶς κατανοεῖ ὁ ἴδιος τὴν Ἐκκλησίαν:

«Ἦταν κύριο μέλημά μου νὰ ἀποκαταστήσω τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὸ Ἀμερικανικὸ Ἔθνος, στὸ ὁποῖο εἴχαμε ἐκτεθεῖ ὡς Ἑλληνισμός, ὡς Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ὡς Ὀρθοδοξία λόγω τῆς μὴ ὀρθῆς διαχείρισης τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ἁγίου Νικόλαου… ἡ ἀνοικοδόμηση εἴμαστε σίγουροι ὅτι θὰ τὴν ὁλοκληρώσουμε τοῦ χρόνου, ὅταν θὰ ἔχουμε τὴν ἐπέτειο τῆς 20ετίας ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καὶ θὰ κάνουμε μία μεγάλη γιορτὴ ἐλπίδας, εἰρήνης, συμφιλίωσης καὶ ἀγάπης, σὲ ἀπάντηση στὴν θρησκευτικὴ μισαλλοδοξία καὶ τὸν φανατισμό…

Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ φῶς τῆς ἀνθρωπιᾶς, τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας. Καὶ αὐτὸ τὸ φῶς, ὅταν τὸ ἀνάψουμε μέσα στὴν Ἐκκλησία τὰ παιδιὰ θὰ ἔρθουν μόνα τους. Πολλὲς φορὲς φτάνουμε στὸ σημεῖο οἱ ἐκκλησίες μας καὶ οἱ κοινότητές μας νὰ φθάνουνε νὰ μὴ ἀφοροῦν τοὺς νέους πιὰ καὶ ἕνας χῶρος δὲν ἀφορᾶ πιὰ τὸν νέο, ὅταν χάνει τὸν αὐθορμητισμό, τὴν γνησιότητα καὶ τὴν ἀνοιχτότητα…

Ἡ γλώσσα μας δὲν εἶναι ἁπλὰ ἡ γλώσσα μας, εἴμαστε ἐμεῖς. Καὶ ἐμεῖς δὲν εἴμαστε μόνο ἡ γλώσσα μας. Ἐμεῖς, ἐννοῶ τοὺς Ἕλληνες. Ἐμεῖς εἴμαστε καὶ πολιτισμός, εἴμαστε καὶ ἱστορία, εἴμαστε καὶ δημοκρατία, εἴμαστε καὶ τέχνη, εἴμαστε καὶ χορός, εἴμαστε καὶ τραγούδι, εἴμαστε καὶ Ὀρθοδοξία, εἶναι ἕνα εὐρύτερο πακέτο…

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι μία ἀγκαλιὰ γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ πάντα, γιὰ τὴν ὑγεία μας ἐδῶ ὄχι μόνο τὴν ψυχικὴ καὶ τὴν σωματική, ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὴν ἄνεσή μας νὰ ἔχουμε τροφή, ἀσφάλεια, ὑγεία, παιδεία, ἀξιοπρέπεια, σεβασμό, ἐλευθερία, δημοκρατία. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν θέλει νὰ ἀκρωτηριάζει ἀνθρώπους, εἶναι ἐξωστρεφής, ἀγαπάει, εἶναι γιὰ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ὄχι γιὰ μία κάστα ἀνθρώπων. Ὅλοι ἔχουν θέση»

Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω συμπεραίνει κανεὶς ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι νὰ γίνωμεν «σύναιμοι καὶ σύσσωμοι» μὲ τὸν Χριστόν, ἀλλὰ «ἑταιρεία» ποὺ θὰ ἑορτάση τὰ 20 ἔτη ἀπὸ τὴν 11ην Σεπτεμβρίου (ὄχι τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Παλιγγενεσίαν;), ποὺ πρέπει νὰ ἀνάψη τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ (εἶναι ἆραγε σβηστόν;!), ποὺ πιθανῶς ἔχει ἀπολέσει τὴν «γνησιότητά» της, προασπίζει τὴν «δημοκρατίαν»(!) κ.λπ. Τελικῶς, ὡς Ἕλληνες εἴμεθα ὀλίγον «χορὸς καὶ τραγούδι» ὀλίγον «Ὀρθοδοξία»! Μάλιστα, ὡς Ἐκκλησία πρέπει νὰ τοὺς δεχώμεθα ὅλους! Τί σημαίνη αὐτό; Δίδει ὁ ἴδιος τὴν ἀπάντησιν, ὅταν ἠρωτήθη διὰ τὴν συμμετοχήν του εἰς τὴν διαδήλωσιν:

«Ἔβαλα τὴν μάσκα μου καὶ πῆγα. Τὸ ἔκανα αὐθόρμητα, ἀκολουθώντας τὴν φωνὴ τῆς συν­είδησής μου… Ὅλοι αὐτοὶ ὅπως καὶ ἐγὼ ἄκουσαν τὴν φωνὴ τῆς συνείδησής τους, ποὺ μᾶς τὴν ἔχει δώσει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος δὲν ξεχώρισε τοὺς ἀνθρώπους. Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν Χριστιανοὶ καὶ μὴ Χριστιανοί, χρώματα καὶ ἔθνη. Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ πατέρας ὅλων μας καὶ ἔβαλε τὴν ἴδια φωνὴ τῆς συνείδησης στὶς ψυχὲς ὅλων μας. Καὶ αὐτὸ ποὺ ἔζησα ἐκεῖ ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ μίλησε μέσα ἀπὸ χιλιάδες ἀνθρώπους».

Βεβαίως, ὑπάρχει ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, ἀλλὰ ἂν εἶναι μόνον αὐτό, τότε «Χριστιανοὶ καὶ μὴ Χριστιανοὶ» εἴμασθε τὸ ἴδιο! Ἀλήθεια, εἶναι ἡ «φωνὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ μίλησε μέσα ἀπὸ χιλιάδες ἀνθρώπους»;! Διὰ νὰ τὸ κατανοήσωμεν: Ἡ «φωνὴ τοῦ Θεοῦ» ἦτο εἰς τὴν διαδήλωσιν ὄχι ὅμως εἰς τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου; Διὰ τοῦτο εἰς τὴν μίαν συμμετεῖχεν, ἐνῶ ἡ περιφορὰ ἀπηγορεύθη; Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ἔχει διαστραφῆ ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας; Ὅτι ἀντικαθίστανται αἱ πλάκαι τοῦ Μωυσέως ἀπὸ τὸ «πλακὰτ» τοῦ «Black Lives Matter», ποὺ ἐκράτει ὁ Σεβασμιώτατος;

Οἱ ὁμοφυλοφιλικοὶ

στόχοι τῆς ὀργανώσεως

Τὸ κίνημα «Black Lives Matter» ὑπάρχει μόλις 6 ἔτη, παραλλήλως πρὸς ἄλλα παρόμοια, καὶ ἡ οὐσιαστικὴ διαφορά του μὲ τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ὅτι ὑποστηρίζει τὴν «ἀτζέντα» τῶν ὁμοφυλοφίλων. Παραθέτομεν μεταφρασμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ πεποιθήσεις ποὺ διέπουν αὐτό, ὡς εἶναι ἐπισήμως ἀναρτημέναι:

«Καταφάσκουμε τὴ ζωὴ τῶν ἔγχρωμων ἐμφύλων μειονοτήτων καὶ τῶν διαφυλικῶν, τῶν ἀτόμων μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ἀτόμων χωρὶς ἔγγραφα, ἀτόμων μὲ φακέλους, γυναικῶν καὶ ὅλων τῶν ἔγχρωμων σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῶν φύλων.

Τὸ δίκτυό μας ἐπικεντρώνει σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν περιθωριοποιηθεῖ στὰ κινήματα ἀπελευθέρωσης τῶν ἔγχρωμων.

Καθοδηγούμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλες οἱ ζωὲς τῶν ἐγχρώμων ἔχουν σημασία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἢ ἀντιληπτὴ σεξουαλικὴ ταυτότητα, ταυτότητα φύλου, ἔκφραση φύλου, οἰκονομικὴ κατάσταση, ἱκανότητα, ἀναπηρία, θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἢ δυσπιστίες, κατάσταση μετανάστευσης ἢ τόπου.

Κάνουμε χῶρο ὥστε τὰ διαφυλικὰ ἀδέλφια καὶ ἀδελφὲς νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ ἡγηθοῦν.

Εἴμαστε αὐτοανακλαστικοὶ καὶ κάνουμε τὴν ἀπαιτούμενη δουλειά, γιὰ νὰ διαλύσουμε τὸ προνόμιο τῶν ἀτόμων μὲ δεδομένη γενετήσια ταυτότητα καὶ νὰ ἀνυψώσουμε τὰ ἔγχρωμα διαφυλικὰ ἄτομα, εἰδικὰ τὶς ἔγχρωμες διαφυλικὲς γυναῖκες ποὺ συνεχίζουν νὰ ἐπηρεάζονται δυσανάλογα ἀπὸ τὴ ἀνταγωνιστικὴ βία πρὸς τὴ διαφυλικότητα.

Κάνουμε τοὺς χώρους μας φιλικοὺς πρὸς τὴν οἰκογένεια καὶ ἐπιτρέπουμε στοὺς γονεῖς νὰ συμμετέχουν πλήρως μὲ τὰ παιδιά τους. Καταργοῦμε τὴν πατριαρχικὴ πρακτικὴ ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς μητέρες νὰ δουλεύουν «διπλὲς βάρδιες», ὥστε νὰ μποροῦν ἰδιωτικὰ νὰ εἶναι μητέρες, ἀκόμη καὶ ὅταν συμμετέχουν δημόσια στὸ ἔργο γιὰ τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης.

Διακόπτουμε τὸ δυτικὸ προαπαιτούμενο τῆς πυρηνικῆς οἰκογενειακῆς δομῆς ὑποστηρίζοντας ἡ μία τὴν ἄλλη ὡς διευρυμένες οἰκογένειες καὶ «χωριὰ» ποὺ συλλογικὰ φροντίζουν τὸ ἕνα τὸ ἄλλο, εἰδικὰ τὰ παιδιά μας, στὸ βαθμὸ ποὺ οἱ μητέρες, οἱ γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ αἰσθάνονται ἄνετα.

Ἀναπτύσσουμε ἕνα δίκτυο ποὺ καταφάσκει στὶς ἔμφυλες μειονότητες. Ὅταν μαζευόμαστε, τὸ κάνουμε μὲ τὴν πρόθεση νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸ αὐστηρὸ πλαίσιο τῆς κανονιστικῆς σκέψης τῶν ἑτερόφυλων, ἢ μᾶλλον, τὴν πεποίθηση ὅτι ὅλοι στὸν κόσμο εἶναι ἑτεροφυλόφιλοι.

Τὰ ἀπελευθερωτικὰ κινήματα τῶν ἐγχρώμων σὲ αὐτὴν τὴ χώρα δημιούργησαν περιβάλλον, χῶρο καὶ ἡγεσία κυρίως γιὰ τοὺς ἔγχρωμους ἑτεροφυλόφιλους, ἄντρες μὲ δεδομένη ταυτότητα φύλου – ἀφήνοντας γυναῖκες, ἔμφυλες μειονότητες καὶ διαφυλικὰ ἄτομα καὶ ἄλλους εἴτε ἐκτὸς τοῦ κινήματος εἴτε στὸ παρασκήνιο, γιὰ νὰ προωθήσουν τὸ ἔργο μὲ λίγη ἢ καὶ καθόλου ἀναγνώριση. Ὡς δίκτυο, πάντα ἀναγνωρίζαμε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν ἡγεσία τῶν γυναικῶν, τῶν ἔμφυλων μειονοτήτων καὶ τῶν διαφυλικῶν ἀνθρώπων…

Τονίσαμε ἰδιαίτερα τοὺς τρομεροὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους ἀσκεῖται βία στὶς ἔγχρωμες γυναῖκες, εἰδικὰ στὶς ἔγχρωμες διαφυλικὲς γυναῖκες…».

Αἱ πολιτικαὶ βλέψεις

Ἡ ὀργάνωσις ἔχει τρεῖς συνιδρύτριες ποὺ ἡγοῦνται. Ἡ πρώτη, ἡ κ. Patrisse Khan-Cullors, ποὺ ἀνετράφη εἰς οἰκογένεια Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἔχει δηλώσει εἰς συνέντευξιν ὅτι «δύο ἀπὸ ἐμᾶς τὶς συνιδρύτριες εἴμαστε περήφανες ποὺ εἴμαστε ὁμοφυλόφιλες καὶ εἴμαστε ἀνοικτὲς σχετικὰ μὲ αὐτό… τὸ 2015-2016 ὑπῆρξε ἕνα κίνημα ὁμοφοβικὸ καὶ διαφυλικοφοβικό, σὰν παρέλαση τῶν ἑτεροφυλοφίλων ἐγχρώμων, ὡς ἀπάντηση στὸ κίνημά μας Black Lives Matter…». Σήμερα ἀσπάζεται τὴν Ἰφά, θρησκευτικὴν παράδοσιν τῆς Νιγηρίας, ἐνσωµατώνουσα τὰς τελετάς της εἰς τὰς ἐκδηλώσεις πολιτικῆς διαµαρτυρίας.

Ἡ δευτέρα, ἡ κ. Alicia Garza, ὁμοφυλόφιλη, τὸ 2003 ἐγνώρισε καὶ ἔπειτα ἀπὸ πενταετίαν ὑπανδρεύθη τὸν διαφυλικὸν κ. Malachi Garza. Εἰς γραπτὴν δήλωσίν της ἀναφέρει ὅτι διὰ νὰ κατανοηθῆ ἡ βία εἰς τοὺς ἐγχρώμους εἰς τὰς ΗΠΑ «πρέπει νὰ δοῦμε αὐτὴν τὴν ἐπιδημία μέσω τοῦ πρίσματος τῆς φυλῆς, τοῦ φύλου, τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ τῆς ταυτότητας φύλου».

Ἡ τρίτη, ἡ κ. Opal Tometi, εἶναι μελετητὴς τῆς προτεσταντικῆς «θεολογίας τῆς ἀπελευθέρωσης» καὶ ἡ δρᾶσις της, ὡς δηλώνει, εὑρίσκεται εἰς τὸ ρεῦμα τοῦ Stuart Hall, ποὺ ἦτο μαρξιστὴς κοινωνιολόγος, πολιτικὸς ἀκτιβιστής κ.ἄ.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ προτάγματα ἡ ὀργάνωσις ἔχει καὶ πολιτικὸν προσανατολισμόν, καθὼς ἔχει καταφερθῆ κατὰ τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ κ. Ντ. Τράμπ. Ἡ κ. Alicia Garza τὸ 2016 ὑπεστήριξε τὸν Δημοκρατικὸν κ. Bernie Sanders εἰς τὴν Καλλιφόρνια, ἀργότερα τὴν Δημοκρατικὴν κ. Χίλαρι Κλίντον καὶ ὑπεσχέθη νὰ πράξη ὅ,τι ἦτο δυνατὸν «διὰ νὰ διασφαλίση ὅτι δὲν θὰ ὁδηγηθοῦμε ἀπὸ τὸν Ντόναλντ Τράμπ». Προσφάτως ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς Δημοκρατικῆς Elizabeth Warren. Τὸ 2018, ἀφοῦ πρῶτα μὲ ἑτέραν ὀργάνωσιν ποὺ ἵδρυσε, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Black Futures Lab», προελείανε τὴν πορείαν της διὰ τὴν ἀνάμειξίν της εἰς τὰ κοινά, προχώρησε τὸ 2019 εἰς ἵδρυσιν νέου φορέως μὲ τὴν ὀνομασίαν «Supermajority» μὲ σκοπὸν νὰ «ἐκπαιδεύσει καὶ νὰ κινητοποιήσει 2.000.000 γυναῖκες σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἀμερικὴ γιὰ νὰ γίνουν ὀργανωτές, ἀκτιβιστὲς καὶ ἡγέτες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές…».

Ἡ θέσις τοῦ Ἀμερικῆς

Πῶς ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς ἐκράτησεν εἰς τὰς χεῖρας του τὸ «πλακὰτ» αὐτῆς τῆς ὀργανώσεως; Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς δήλωσιν εἰς τὸ ΑΠΕ τῆς 3ης Ἰουνίου 2020 ἀναφέρει:

«Ἦρθα ἐδῶ στὸ Μπρούκλιν σήμερα γιὰ νὰ εἶμαι ἀλληλέγγυος μὲ τὶς ἀδερφές μου καὶ τοὺς ἀδελφούς μου… θὰ συνεχίσω νὰ παραμένω ἐνάντια στὶς παραβιάσεις μαζὶ μὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχουν δεσμευτεῖ νὰ διατηρήσουν τὴν εἰρήνη, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἰσότητα γιὰ κάθε πολίτη, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ φυλή, τὴ θρησκεία, τὸ φῦλο ἢ τὴν ἐθνικὴ καταγωγή τους”.

Τὸ «ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φῦλο» κ.λπ. ἐπανέλαβεν εἰς νέαν ἀνάρτησίν του εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως τῆς 4ης Ἰουνίου 2020.

Ἀντιλαμβάνεται τώρα ποὺ «ἔκανε τὴν ἀρχὴν» ὅτι ἴσως κληθῆ καὶ εἰς ἄλλην πορείαν, ὅπου θὰ ὑπάρχουν ἕτερα συγκεκαλυμμένα συμφέροντα; Ὁ Χριστὸς ἔσωσε τὴν μοιχαλίδα, ἀλλὰ κατεδίκασε τὴν μοιχείαν. Ὡσαύτως, ἡ ὁμοφυλοφιλία ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ διὰ τοῦτο εὐχόμεθα οἱ κληρικοί μας μὲ ἀγάπην νὰ κηρύττουν τὰς ἀδιαμφισβητήτους ἀληθείας τοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου. Ἁγίους χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία ὄχι ἀκτιβιστάς!

Previous Article

Ρώσοι βουλευτές κάλεσαν τους Τούρκους συναδέλφους τους να επιδείξουν σοφία

Next Article

Τὸ κατ’ οἰκονομίαν, ἡ φανέλλα καὶ ἡ… ποδαψία