Ο ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ!

Share:

Τὸ περιοδικὸν The Economist (28.03.2020) σχολιάζει τὴν παροῦσαν κρίσιν εἰς τὸ πρωτοσέλιδόν του γράφον “Ὅλα ὑπὸ ἔλεγχον. Μεγάλη Κυβέρνηση, ἐλευθερία καί ὁ ἰός”. Μήπως ἡ ἀλήθεια εἶναι πέραν ἀπ’ ὅσα λέγει ἡ τηλεόρασις;

Γράφει ὁ πρωτ. π. Βασίλειος Βολουδάκης

Ἐνδιαφέρονται διά τήν ψυχικήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων,
ὅταν τούς λέγουν ὅτι δέν θά κάνουν Πάσχα;

«Πουλήσαμε τὸν Θεό μας, πουλήσαμε τὴ θρησκευτικότητά μας,
πουλήσαμε τὶς Ἐκκλησίες μας, γιὰ νὰ μποῦμε στὸ πρόγραμμα τῶν 750 δίς»

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως χωρίς προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τούς πιστούς, ἀλλά µόνο ἀπ’ ὅσους ἱερεῖς λειτουργήσαµε κατ’ ἰδίαν. Εἶναι πράγµατι πρωτόγνωρο αὐτό γιά τήν Χριστιανοσύνη καί κυρίως γιά τήν Ὀρθοδοξία µας!

Τό µέτρο αὐτό τοῦ κλεισίµατος τῶν Ναῶν, τό ἀποδέχθηκε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι βρέθηκε µεταξύ σφύρας καί ἄκµονος, δηλαδή, ἐκινδύνευε νά τῆς καταλογισθῆ ἡ ἀσθένεια καί οἱ θάνατοι τοῦ λαοῦ µας ἀπό τόν κορωναϊό, νά τῆς ἀποδοθῆ ὅτι ἐξαιτίας της καί ἐκ τῆς ἀφροσύνης της ὁ λαός δέν προστατεύεται.

Βεβαίως, ὅλα αὐτά τά ὁποῖα δρέπει καί τό Ἐκκλησιαστικό Σῶµα µᾶς δείχνουν πόσο πολύ ἀδιαφορήσαµε γιά τά κοινά πράγµατα, γιά τήν καθηµερινή πραγµατικότητα τῆς Πατρίδος μας. Δέν ἀσχοληθήκαµε καθόλου, ἐµεῖς οἱ κληρικοί πρωτίστως, ἀλλά καί ὅσοι ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία, νά ἀναθρέψουμε πνευµατικά ἀναστήµατα γιά νά ἀναλάβουν τήν διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος µας, καί τώρα ἀγόµεθα καί φερόµεθα ἀπό αὐτά τά ὁποῖα διατυµπανίζουν οἱ ἄρχοντές µας, οἱ ὁποῖοι δέν διαφέρουν σέ τίποτα, στό ἦθος καί στήν συµπεριφορά ἀλλά καί στίς ἀποφάσεις ἀπό τούς ἄρχοντες τοῦ ὑπολοίπου κόσµου, οἱ ὁποῖοι ἄγονται καί φέρονται ἀπό Κέντρα, τά ὁποῖα εἶναι ἄγνωστα καί σ’ αὐτούς τούς ἴδιους ἀκόµη!

Αὐτά µπορεῖ βεβαίως νά φαντάζουν στούς ἀδαεῖς ὡς συνωµοσιολογίες ἤ ὡς λόγια τά ὁποῖα δέν ἔχουν καµία σχέση μέ τήν πραγµατικότητα, γι’ αὐτό καί ἐν συνεχείᾳ θά προσπαθήσω νά καταθέσω καί τά τεκµήρια, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι αὐτός ὁ λόγος εἶναι ἀληθής. Διότι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ὄχι οἱ θρησκευόµενοι, ὄχι οἱ εὐσεβεῖς, αὐτούς πού ξέρει ὁ πολύς κόσµος, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι πού ζοῦν στίς µέρες µας καί µιλοῦν πρόσωπο πρός πρόσωπο µέ τόν Θεό µας, Αὐτοί δέν ψεύδονται ἀλλά μᾶς κατέθεσαν τήν Ἀλήθεια καί ἐμεῖς ἔχουμε χρέος νά τήν καταθέσουμε σέ σᾶς.

Προτοῦ ὅµως προχωρήσω θά ἤθελα νά ἀναφερθῶ σέ αὐτό πού κατακλύζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀπέραντη θλίψη, πού γιά µᾶς τούς κληρικούς εἶναι τό πρῶτο καί βασικό πρόβληµα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ αὐτήν τήν ὥρα. Καί δυστυχῶς δέν βλέπουµε νά δείχνουν τήν ἴδια εὐαισθησία καί οἱ ἰατροί ἐκεῖνοι πού κατά τεκµήριο καλοῦνται σέ κρίσιµα γεγονότα, εἴτε ἀτοµικά, εἴτε ὁµαδικά, εἴτε κοινωνικά νά συντρέξουν τούς ἀνθρώπους. Δηλαδή οἱ ψυχολόγοι καί οἱ ψυχίατροι δέν βλέπουµε νά διαµαρτύρωνται καί νά τονίζουν ὅτι βασικός παράγων γιά τήν διασπορά µέ καλπασµό τοῦ νέου αὐτοῦ ἰοῦ, τοῦ ἑβδόµου στήν σειρά τῶν ἰῶν τῆς γρίππης, ὁ κύριος παράγων εἶναι τό πεσµένο ἀνοσοποιητικό σύστηµα τῶν ἀνθρώπων, τό ὁποῖο ἀνοσοποιητικό σύστηµα ἔχει καταπέσει λόγῳ τῆς καταθλίψεως. Δέν πρόκειται γιά ἁπλῆ θλίψη ἀλλά γιά κατάθλιψη. Αὐτά ἔπρεπε νά τά σαλπίσουν ἐκεῖνοι, πού ὑποτίθεται φροντίζουν γιά τήν ὑγεία τοῦ λαοῦ μας.

Καί τώρα τελευταῖα ἄκουσα ὅτι κάποιοι ψυχίατροι καί ψυχολόγοι εἶναι στήν ὑπηρεσία ὅποιου τούς χρειάζεται νά τούς πάρη τηλέφωνο κ.τ.λ.. Ποιός κοροϊδεύει ποιόν; Εἶναι δυνατόν νά παρηγορήσης ἕνα ἄνθρωπο, ὅταν ἀπό τό πρωί ὥς τό βράδυ τοῦ λές ὅτι σέ λίγο θά ἀπαγορευθῇ καί ἡ κυκλοφορία; (σημ.:τότε δέν εἶχε ἀκόμη ἀπαγορευθεῖ). Ὅταν βλέπη στά videos τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν νά σύρουν µιά κοπέλα πού ἔκανε τζόκινγκ σέ ἕνα τελείως ἄδειο δρόµο, νά τήν σύρουν µέ βία οἱ ἀστυνοµικοί, γιά νά τήν βάλουν στό περιπολικό, γιατί τάχα παρέβη τά µέτρα; Ὅταν ἀκοῦνε ὅτι οὔτε Πάσχα θά κάνουν σωστό, οὔτε γιά τούς ἑπόµενους 12 µῆνες ὑπάρχει ξέφωτο, εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη ψυχίατρος καί ψυχολόγος ὁ ὁποῖος θά κάνη ἀνασυγκρότηση σέ µιά τόσο ταραγµένη ψυχή; Οἱ πολιτικοί μας, σαφῶς καί δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ψυχική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων ἀλλά οὔτε καί γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων.

Καί νά θυµηθοῦµε κάτι τό ὁποῖο, ὅµως, ἔχει τραυµατίσει µαζί µέ τό πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας, ἔχει τραυµατίσει καί τήν εἰκόνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας, καί στό µέλλον, ὅσοι πιστοί, ὅσοι ἅγιοι βρεθοῦν, θά στιγµατίζουν µέ τά µελανότερα χρώµατα τήν ἀπουσία τοῦ Κλήρου ἀπό αὐτήν τήν δύσκολη ὥρα!

Τάχα καταβάλλεται προσπάθεια γιά νά µή διασπαρῆ ἄλλο ἡ νόσος, ὅταν ἡ κυρία Γιαµαρέλλου, ἡ ὁποία εἶναι κατά ὁµόφωνη γνώµη τῶν ἰατρῶν τῆς Πατρίδος µας, τουλάχιστον τῶν κορυφαίων γιατρῶν τῆς Πατρίδος µας, µᾶς λέει ὅτι τό 1958 εἶχαν πεθάνει ἀπό τήν γρίππη 50 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι καί τότε ὄχι µόνο δέν ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες ἀλλά ἐνέτειναν τίς προσ­ευχές τους οἱ Ἱεροί Ναοί καί περιορίστηκε στήν Πατρίδα µας ὁ ἀριθµός αὐτός.

Ὅταν λοιπόν ἔχουµε νά συγκρίνουµε τέτοια νούµερα καί νά βλέπουµε τήν πολιτική ἡγεσία τῶν περισσοτέρων κρατῶν σέ ἀλλοφροσύνη ―πρός τούς λαούς ὄχι μεταξύ τους οἱ Κυβερνῆτες, αὐτοί ξέρουν πολύ καλά ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια― ἀπευθυνόµενοι νά λένε ὅτι «µείνετε στά σπίτια, µείνετε µέσα, µή κυκλοφορεῖτε νά περιορίσουµε τόν ἰό»(!), αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν καταλάβει τί ἐστί ἄνθρωπος. Κατ’ αὐτούς ἄνθρωπος εἶναι ἕνα δίποδο ὄν, τό ὁποῖο στέκεται ὄρθιο καί δέν περπατάει στά τέσσερα. Καί αὐτό προσπαθοῦν νά κρατήσουν ὄρθιο, µέ τίς πιό πρόχειρες ἰατρικές µεθόδους, χωρίς νά λαµβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τόν ψυχικό κόσµο, πού εἶναι ὁ κυρίως καί κατ’ ἐξοχήν ἄνθρωπος. Τό σῶµα χωρίς τήν ψυχή εἶναι ἕνα πτῶµα.

Αὐτά βεβαίως εἶναι ἄγνωστα σ’ ἐκείνους, εἶναι ὅµως γνωστά σέ µᾶς τούς κληρικούς καί δέν µπορῶ νά ἐξηγήσω τό πῶς, πρίν καί ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας µας, ἡ ὁποία πράγµατι βρέθηκε ὅπως εἶπα µεταξύ σφύρας καί ἄκµονος καί βλέποντας τήν δειλία ἡµῶν τῶν κληρικῶν, ἔλαβε µέτρα µετριοπαθῆ, ἀλλά χωρίς νά ἀγνοήση καί νά ἀδιαφορήση γιά τόν πνευµατικό καταρτισµό καί τήν πνευµατική εὐλογία τοῦ ποιµνίου της, δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω τό πῶς παρουσιάσθηκαν φαινόµενα, κάποιοι Κληρικοί, ὄχι µόνο νά κλείνουν τίς Ἐκκλησίες καί νά ἐξαφανίζωνται, ἀλλά νά κλείνουν ἀκόµη καί τά κιγκλιδώµατα τοῦ περιβόλου τῶν Ἐκκλησιῶν!

Ποῦ εἶναι οἱ ἱερεῖς, πού πυρπόλησαν τό Κούγκι; Ποῦ εἶναι οἱ ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού ἐβάστασαν τούς ἀγῶνες; Ποῦ εἶναι οἱ ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού περιεφέροντο καί ἁγίαζαν τούς τόπους, ὅπου ἡ χολέρα ἤ ἄλλες νόσοι µεταδοτικές καί λοιµώδεις ἐµάστιζαν τό ποίµνιό τους; Ποῦ εἴµαστε ἐµεῖς οἱ Κληρικοί; «Πέτρα καταφυγή τοῖς λαγωοῖς»! « Ὁ µισθωτός δέ καί οὐκ ὤν ποιµήν, οὗ οὐκ εἰσί τά πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον (δηλαδή τόν κορωναϊόν) ἐρχόµενον καί ἀφίησι τά πρόβατα καί φεύγει». Καί φεύγει, γιατί εἶναι µισθωτός, «καί οὐ µέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων».

Αὐτό θά τό καταγράψη ἡ ἱστορία, διότι ἐµεῖς οἱ κληρικοί ἔπρεπε νά πέσουµε στά πόδια τῶν ἐπισκόπων µας καί νά τούς µεταφέρουµε τόν παλµό τῆς ψυχῆς τοῦ ποιµνίου καί ὄχι μόνο νά µεταφέρουµε συµβολικά τό ὠµοφόριό τους κατά τήν µεγάλη εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἔνδειξη ὅτι τούς δίνουµε ἀναφορά γιά τό ποίµνιό µας. Τώρα µᾶς χρειάζεται ὁ λαός! Συνεχῶς! Ὅλο το εἰκοσιτετράωρο, ὅλες τίς ὧρες! Ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι µέ ἐµᾶς καί θέλουν ἕνα λόγο νά ἀκούσουν, µία παρηγορία. Νά ἀκούσουν ἕνα λόγο ἀληθείας καί ὄχι τά εὐχολόγια «καθίστε στό σπίτι σας, προσ­ευχηθεῖτε ἰδιαιτέρως καί σκεφθεῖτε καί ἀναπολήσετε τό τί ἔχετε κάµει.» Αὐτό ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν τό κήρυξε. Ποτέ δέν παρέπεµψε τούς ἀνθρώπους στά σπίτια τους, γιά νά προσεύχωνται μόνο κατ’ ἰδίαν. Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἔλαβε ὡς σηµεῖο τοῦ Θεοῦ τήν ἀπόφαση µιᾶς κυβερνήσεως, πού, ὡς φερέφωνο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, παραπλανᾶ τόν λαό καί τόν ἔχει ὁδηγήσει στήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση καί τώρα τόν ὁδηγεῖ καί στήν πνευµατική ἐξαθλίωση.

Καί νά εἰποῦµε κι ἄλλο ἕνα σοβαρό θέµα, τό ὁποῖο ἔχει παραµεληθεῖ. Ἀκοῦµε συνεχῶς ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς: «θά ἀκούσουµε τήν ἐπιστήµη!». Ποιά εἶναι ἡ ἐπιστήµη; Ἡ ψεύτικη ἤ ἡ ἀληθινή; Ἤ δέν παροικοῦµε στήν Ἱερουσαλήµ νά ξέρουµε ὅτι τό 80% τῆς σηµερινῆς ἐπιστήµης εἶναι ψευδο-ἐπιστήµη καί ὑπηρετεῖ τά συµφέροντα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; «Πολιτικῶς ὀρθά» εἶναι τά σηµερινά ἰατρικά στοιχεῖα, τά σηµερινά ἰατρικά δεδοµένα, τά ὁποῖα ὑπερισχύουν σέ ὅλον τόν κόσµο. Εἶναι αὐτά πού ὑπηρετοῦν «τό πολιτικῶς ὀρθόν»! Δηλαδή, ἐν προκειμένῳ, τό πολιτικῶς ὀρθόν εἶναι νά κάνουν ἕνα τέστ οἱ λαοί τοῦ κόσµου κατά πόσο µποροῦν νά ἐλέγχουν τόν πληθυσµό τῆς γῆς. Καί ἐπειδή οἱ ταυτότητες καί τά τσιπάκια θέλουνε πολλά ἔξοδα καί µέχρι οἱ λαοί νά ἀποκτήσουν αὐτήν τήν οἰκονοµική δυνατότητα, δηλαδή ποτέ (γιά νά ἐγκαταστήσουν συστήµατα τέτοια ἐλέγχου), δοκιµάζουν κάτι τό ὁποῖο εἶναι τελείως χωρίς δαπάνη. Ἀδάπανον. Καί ταυτόχρονα κάνουν καί ἕνα τέστ κατά πόσον ἔχουν νά κυβερνήσουν ἀνθρώπους ἤ γαλόπουλα!

Ὁ µακαριστός π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἀναφερόµενος σέ κάποια ἀνεπαρκῆ ἐκκλησιαστικά πρόσωπα, µᾶς ἔλεγε ὅτι ―«αὐτοί δέν εἶναι ἡγέτες, εἶναι γαλόπουλα»! Καί ὅταν ρωτήσαµε «―πάτερ, γιατί λέτε γαλόπουλα καί δέν λέτε ἄλογα ζῶα, δέν λέτε πρόβατα ἄλογα, δέ λέτε κάποιο ἄλλο ζῶο καί ἐπιλέξατε τό γαλόπουλο;» Καί τότε µᾶς εἶπε: ― «γιατί ὅλα τά ζῶα, αὐτός πού τά καθοδηγεῖ καί τά βόσκει τά βάζει σέ σειρά μέ βέργα, μέ βίτσα, τά γαλόπουλα, ὅμως, καί µέ ἕνα ἁπλό χαρτάκι ἄν τούς σείσης, τρέχουνε καί µπαίνουν στήν σειρά!

Ἄρα, λοιπόν, ὁ Ἑλληνικός λαός, γιά τόν ὁποῖο ἔλεγε κάποτε ὁ µακαριστός Ἐπίσκοπος Φλωρίνης, φωνάζοντας ὅτι «ὁ ἀϊτός ἔγινε κόκορας, κόκορας, κόκορας!», σήµερα, ἄν ζοῦσε, θά τοῦ λέγαµε «µακάρι νά εἶχε γίνει κόκορας, τώρα ἔγινε γαλόπουλο(!), ἔγινε τελείως ἕνα περίεργο ὄν, τό ὁποῖο ἄγεται καί φέρεται ἀπό τήν τηλεόραση καί ἀπό τούς κοσµικούς του ἄρχοντες!

Τί εἶναι, τελικά, ὁ κορωναϊός; Εἶναι κανένας ναός; Εἶναι καµία θεότης; Ὄχι! Εἶναι ἡ ἕβδοµη παραλλαγή τῆς …γρίππης(!), ἡ ὁποία παραλλαγή δέν ἔγινε τυχαῖα. Ὅσοι παρακολουθήσατε µιά συνέντευξη τῆς κυρίας Γιαµαρέλλου θά ἀκούσατε ὅτι ἐξέφρασε ἄποψη, σάν προσωπική της γνώµη, ἀλλά ὅταν συνδυασθῇ µέ ἄλλα στοιχεῖα καί δεδοµένα, τότε ἀποκαλύπτεται ὅτι δέν εἶναι ἁπλῆ ὑπόθεση. Εἶπε, λοιπόν, ἐκείνη, ὅτι µέ τήν ἀποψίλωση τῶν δασῶν, οἱ νυχτερίδες, οἱ ὁποῖ­ες ἔχουν αὐτόν τόν µολυσµό ―καί γενικότερα οἱ νυχτερίδες ― µεταφέρουν καί μεταδίδουν µολυσµό ἀλλά ἰδίως αὐτόν τῶν τροπικῶν χωρῶν, τῶν μεγάλων δασῶν πού καθορίζουν ἀκόµη καί τίς κλιµατολογικές καιρικές συνθῆκες- αὐτές οἱ νυχτερίδες μέ τίς πυρκαγιές ἀλλά καί µέ ἄλλους τρόπους πού ἀποψιλώθηκαν τά δάση ἔφυγαν καί ἦρθαν σέ κατοικηµένες περιοχές. Καί ἀπό ἐκεῖ μεταδόθηκε καί ἔγινε αὐτή ἡ μετάλλαξη στόν ἰό τῆς γρίππης.

Καί ἐρχόµαστε νά λάβουµε αὐτήν τήν ὑπόνοια πού εἶπε ἡ κυρία Γιαµαρέλλου, γιά νά τήν συσχετίσουµε μέ αὐτά πού ἔλεγε ὁ Μπίλ Γκέιτς τό 2018 ὡς ἄλλος τάχα προφήτης, ὅτι θά ἔλθη ἕνας ἰός ὁ ὁποῖος θά γίνη πανδηµία καί θά εἶναι ἰσοστάσιος μέ βιολογικό πόλεµο. Ἀκοῦτε; Λόγια τά ὁποῖα ἐλέχθησαν. Ὅπως καί τά λόγια τοῦ κ. Κίσινγκερ, τά ὁποῖα ἀπό ἐτῶν ἔχουν ἀναφερθεῖ ὅταν τοῦ εἶπε κάποιος -κύριε Κίσινγκερ σᾶς θαυµάζουµε γιατί προφητικά µιλήσατε, ὅ,τι εἴχατε πεῖ ἔχει πραγµατοποιηθεῖ. Κι ἐκεῖνος µέ τόν κυνισµό, γιά νά µή χρησιµοποιήσω ἄλλη ἔκφραση, πού διαθέτει, εἶπε -µά προφητικά µιλᾶνε οἱ δηµοσιογράφοι καί ἄλλοτε πέφτουν µέσα ἄλλοτε ὄχι ἤ πᾶνε κατά προσέγγιση καί μέ πιθανότητες, ἐµεῖς δέν προφητεύουµε, ἐµεῖς καθορίζουµε τήν πορεία τῶν πραγµάτων. Ἀκοῦτε; Τί χρεία ἔχουµε µαρτύρων; Γιατί χρειάζεται νά ἐπιστρατεύσουµε συνωµοσιολογίες, ὅταν οἱ ὁµολογίες αὐτῶν πού ἔχουνε τήν ἡγεσία τοῦ κόσµου -ὑποτίθεται καί κατ’ αὐτούς- στά χέρια τους, λένε µόνοι τους αὐτά πού πράττουν; Καί προσέθεσε ὅτι -δέν µᾶς καθυστέρησε καθόλου τό σχέδιό µας, καµία ἐξέλιξη τῶν πραγµάτων.

Βεβαίως ὁ Θεός µας πού εἶναι πέρα ἀπό τά ἀνθρωπάκια αὐτά, πού σ’ ὅλες τίς ἐποχές ἐκάγχασαν καί νοµίζουν ὅτι θά γίνουν θεοί, ἤ ὅπως κάποιοι ἄλλοι εἶπαν ὅτι στόν 21ο αἰώνα δέν χρειάζεται πιά ὁ Θεός, ἄς κρατήσουν τό σύµπαν αὐτοί στά χέρια τους καί ἄς µᾶς ποῦ­νε ποιά εἶναι ἡ πραγµατική ἐπιστήµη ποὺ ἐκπροσωποῦν; Τά δισεκατοµµύρια χρόνια ποῦ λένε τά παραµύθια χωρίς νά ὑπάρχει µία ἀπόδειξη; Ἡ θεωρία τοῦ µπίγκ µπάνγκ, δηλαδή ἡ μεγάλη ἔκρηξη τοῦ τίποτα ποὺ δηµιούργησε τά πάντα εἶναι ἐπιστήµη; Βεβαίως ἔχουνε χειροπιαστά ἔργα τήν τεχνολογία, γιά νά κατοχυρώσουν καί νά ἐξωραΐσουν καί νά ἐπιστηµονικοποιήσουν τά παραµύθια τῆς Χαλιµᾶς πού κυριαρχοῦν σήµερα καί διδάσκονται ὅλοι οἱ φοιτηταί τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ τεχνολογία µάλιστα ὑπάρχει. Ἡ τεχνολογία εἶναι χειροπιαστή καί ἡ τεχνολογία δέν ὑπάρχει, οὔτε ἔχει ἐµφανίσει κάτι πού δέν ἔχει δηµιουργήσει ὁ Θεός. Ὅ,τι ἡ τεχνολογία ὑλοποιεῖ, ἔχει ἤδη ἐφαρµοστεῖ, ἔχει ἤδη κτισθεῖ ἀπό τόν Θεό µας, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ µόνος Ἐπιστήµων καί Ἐκεῖνος πού ἔκτισε ἐπιστήµη.

Θά περιµέναµε λοιπόν σήµερα ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουνε ἰδιαίτερες σπουδές στή φυσική, στά µαθηµατικά, στή βιολογία, στήν ἀστροφυσική κτλ, αὐτοί πρῶτα νά ὑψώσουν τό ἀνάστηµά τους κατά τῆς ψευδοεπιστήµης καί ὄχι νά γίνωνται συνήγοροι τῶν ψευδοεπιστηµόνων, γιά νά ἀρέσουν στούς κρατοῦντες τῆς ἐποχῆς µας. Εἶναι πολύ λυπηρό τό φαινόµενο νά βλέπη κανείς κληρικούς καί λαϊκούς νά ταυτίζωνται ἀπόλυτα μέ τό ψεύτικο κατεστηµένο τοῦ κόσµου αὐτοῦ, γιατί τάχα θά τούς θεωρήσουν ἀφελεῖς. Ἀφελεῖς εἶναι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν τά δισεκατοµµύρια χρόνια καί δέν ἔχουνε καταλάβει ὅτι ἔχουν ἀφανίσει καί ἀχρηστεύσει τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ µας. Τόσα δισεκατοµµύρια πρίν, φαντάσου πόσα δισεκατοµµύρια µετά, ἄρα τρέχα γύρευε ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Αὐτά ὑπηρετοῦν οἱ πιστοί µας σήµερα πού τάχα ἐκφράζουν τήν ἐπιστήµη καί τήν θεολογία.

Λυποῦµαι πάρα πολύ καί παίρνω τό θάρρος νά µιλήσω καί νά παρακαλέσω τήν Ἱεραρχία µας, γιατί ἀπό τούς 80 Ἀρχιερεῖς οἱ 51 εἶναι µικρότεροί µου στήν ἡλικία, καί ἀπό τούς ὑπολοίπους 28 εἶναι ἀρκετοί πολύ µετά ἀπό ἐµένα χειροτονηµένοι καί δέν ἐγνώρισαν τούς πατέρες αὐτούς πού µιλοῦσαν µέ τόν Θεό καί µᾶς ἀπεδείκνυαν τήν συνοµιλία µέ τόν Θεό µας. Δέν ἐγνώρισαν καί γι’ αὐτό µπορεῖ νά παρασυρθοῦν ἀπό τούς ἄρχοντες τοῦ κόσµου τούτου. Ἤδη δέν εἶχαν τσίπα οἱ εἰσαγγελεῖς καί συνέλαβαν ἕνα ἄξιο Μητροπολίτη, τόν Μητροπολίτη Κυθήρων, ἐπειδή εἶχε τήν παρρησία καί τήν πίστη καί ἀκολουθεῖ τήν Παράδοση τῶν Πατέρων µας νά τελέση τήν Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµῶν μέ ἀνοιχτές τίς θύρες, ἐνῶ ἔχουν ἀνοιχτά τά σοῦπερ µάρκετ γιά δευτερευούσης σηµασίας προϊόντα καί ἄλλες ὑπηρεσίες τοῦ Δηµοσίου!

Εἶναι αἶσχος καί ντροπή καί γιά τόν λαό τῶν Κυθήρων, ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ξεσηκωθεῖ ἀκόµη νά συµπαρασταθῇ στόν Μητροπολίτη του! Μέ συγχωρεῖτε πού µονοπωλῶ καί τήν σηµερινή µας ἐπικοινωνία καί ἀφήνω τήν συζήτηση τῶν δογμάτων τῆς Πίστεως, πού ἔχουν νά κάνουν µέ τήν λειτουργία τῆς ἀνθρωπίνης µας φύσεως, ἀλλά νοµίζω ὅτι καί αὐτά εἶναι δογµατικά θέµατα, µέ τήν ἔννοια ὅτι διασαλεύονται τά Πιστεύματά μας ἀπό τούς διαφόρους, πού ἄγονται καί φέρονται ἀπό ἀνερµάτιστες θεολογικές καί ἰατρικές θεωρίες καί πληροφορίες καί διασαλεύουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ὅλα αὐτά πλήττουν καίρια τήν Πίστη τοῦ λαοῦ μας.

Δέν εἶναι ὁ Θεός µας, πού µᾶς ἔδωσε αὐτήν τήν δοκιµασία. Οἱ ἄρχοντές µας µᾶς τήν ἔδωσαν καί τήν ἐπέβαλαν! Οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσµου µᾶς τήν ἔδωσαν, οἱ ὁποῖοι ἐπωφελήθηκαν, ὅπως εἶπα πρίν, γιά νά κάνουν ἕνα τέστ, νά ἐλέγξουν τήν ἀνθρωπότητα κατά πόσο εἶναι ὑπάκουη. Καί, πιστεύω, ὅτι καί αὐτοί θά τρίβουν τά µάτια τους, θά ἐξεπλάγησαν ἀπό τό πόσο εὔκολα παραπλανοῦν καί παρασύρουν τόν λαό!

Γιά ποιό οἰκονοµικό πρόβληµα µιλοῦν, ὅταν κάνουν τέστ νά δοκιµάσουν, ἐάν οἱ ὑπάλληλοι τῆς Πατρίδας µας µποροῦν νά ἐργάζωνται ἀπό τό σπίτι τους, γιά νά µετατρέψουν µέ λίγα λόγια τίς ὑπηρεσίες σέ κατ’ οἶκον ἐργασία καί νά ἀπολυθῇ ἕνα πλῆθος ὑπαλλήλων; Γιά ποιά οἰκονοµία µᾶς λένε καί οἰκονοµική ζηµία ἀπό τόν κορωναϊό, ὅταν γλιτώνουν µέ τόν ἐκτοπισµό τόσων ὑπαλλήλων στά σπίτια τους, γλιτώνουν τά χρήµατα τῆς θερµάνσεως, τοῦ φωτισµοῦ καί τῶν τηλεπικοινωνιῶν, οἱ ὁποῖες στίς δηµόσιες ὑπηρεσίες µετρῶνται σέ πολλά ἑκατοµµύρια γιά κάθε ὑπηρεσία; Γιά ποιά οἰκονοµική ζηµία µιλοῦν, ὅτι τό Κράτος τάχα ὑποφέρει ἀλλά εἶναι ὑποχρεωµένο νά ὑποστηρίξη τήν ὑγεία τοῦ λαοῦ µας; Ποῦ τά πουλᾶνε αὐτά; Τά πουλᾶνε σέ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πανικοβληθεῖ ἀπό αὐτά πού λέει ἡ τηλεόραση καί θεωροῦν ὅτι, ἐάν δέν λάβουν αὐτά τά µέτρα, θά χαθοῦν;

Νά σᾶς διαβάσω τί µοῦ ἔστειλαν ἀπό τήν Γερµανία, γιατί ὅλες αὐτές τίς ἡµέρες ἐπικοινωνῶ µέ γιατρούς καί τῆς Πατρίδος µας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μοῦ εἶπαν, λοιπόν, ὅτι ἕνας λοιµωξιολόγος, ὁ Δρ Βόλφανγκ Βόνταργκ, ὁ ὁποῖος πρίν λίγες ἡµέρες βρισκόταν στήν Ἑλλάδα καί ἴσως βρίσκεται ἀκόµη ἐδῶ, ἐκεῖνος εἶπε ὅτι ὑπάρχουν πολλοί ἰοί, πού προκαλοῦν γρίππη, ἁπλᾶ δέν ἔχουν ἀκόµη ταυτοποιηθεῖ. Ἡ κυρία δέ Γιαµαρέλλου µᾶς εἶπε ὅτι φέτος ἔχουνε πεθάνει ἀπό ἁπλῆ γρίππη 90 ἄνθρωποι, καί κάνουν ὅλη αὐτήν τήν φασαρία γιά 10 ἀνθρώπους πού πέθαναν (τότε ἦσαν τόσοι), ἐκ τῶν ὁποίων οἱ ἑπτά ἦσαν ἑτοιµοθάνατοι καί οἱ ἄλλοι ἦσαν ὑπερήλικες. Ὁ τελευταῖος πού ἐκοιµήθη ἦταν 96 ἐτῶν. Καί χωρίς τόν ἰό αὐτό θά µᾶς ἄφηνε χρόνους!

Μᾶς λέει, λοιπόν, αὐτός ὁ Γερµανός λοιµωξιολόγος, «ὅτι δέν ἔχουνε ταυτοποιηθεῖ ἀκόµη (σ.σ. οἱ διάφοροι ἰοί πού προκαλοῦν γρίππη)». Καί γιατί; «Γιατί δέν ἐνδιαφέρει κανένα, ἐφ’ ὅσον αὐτοί οἱ ἰοί δέν χρηµατοδοτοῦνται ἀπό κάποια ἔρευνα, ὥστε νά ἀσχοληθῆ κάποιος»! Τό χρῆµα πίσω ἀπ’ ὅλα! Τό χρῆµα καί ἡ πολιτική σκοπιµότητα. Τώρα γιά τόν κορωναϊό, ἑκατοµµύρια καί δισεκατοµµύρια. Ἀλλά τί µᾶς εἶπε ἡ κυρία Γιαµαρέλλου; Ὅτι ἤδη τό ἐµβόλιο τῆς γρίππης, τό ὁποῖο ἔχουν κάνει ἀρκετοί καί στήν Πατρίδα µας, δέν ἐνήργησε διότι ἐν τῷ µεταξύ, δηλαδή ἀπό πέρυσι ἕως φέτος πού ἔγινε τό ἐµβόλιο, ἔγινε µετάλλαξη τοῦ συγκεκριµένου ἰοῦ τῆς γρίππης καί τό ἐµβόλιο εἶναι ἄχρηστο.

Ἄρα λοιπόν καί αὐτό τό ἐµβόλιο ἄν βρεθῆ, γιά τόν κορωναϊό, ποιός ἀποκλείει τήν ὁποιαδήποτε ἐξέλιξή του αὔριο;

Συνεπῶς, µέ τήν λογική αὐτή τοῦ πανικοῦ καί τοῦ ἀποκλεισµοῦ τοῦ λαοῦ ἐπιτυγχάνουν νά ἀποµονώσουν τόν λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία του, ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους τούς ἀκαδηµαϊκούς, τούς ἐπιστήµονες τῆς ἀληθείας, καί νά τούς ἔχουν νά τούς καβουρντίζουν τό µυαλό ἀπό τό πρωί ὥς τό βράδυ µέ τήν τηλεόραση. Καί γι’ αὐτό ἀκοῦµε  ὅτι δέν θά ἔχη τέλος αὐτό μας τό μαρτύριο, «οὔτε Πάσχα, οὔτε Ἰούνιο, οὔτε τό Φθινόπωρο, νά δοῦµε καί σέ κάνα δυό χρόνια τί θά γίνη»! Μά, οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν πεθάνει ὡστόσο ἀπό κατάθλιψη. Δέν θά περιµένουνε νά τούς προσβάλη αὐτός ὁ ἰός!

Ἑλληνικέ Λαέ! Ἐσύ; Ρωµαλέε! Δυνατέ! Παλληκάρι! Πιστέ Λαέ! Ποῦ εἶσαι; Ποιός σοῦ πῆρε τήν ψυχή; Ποιός σοῦ πῆρε τήν συνείδηση; Ποιός σοῦ πέταξε τό µυαλό στά σκουπίδια καί φέρεσαι µέ αὐτόν τόν παιδιάστικο, µέ αὐτόν τόν τελείως ἀνόητο καί φοβικό τρόπο;

Μᾶς µιλᾶνε γιά «φοβία», «ὁµοφοβία» καί κάθε «φοβία» πού ἐπινόησε τό πολιτικῶς ὀρθόν. Αὐτή εἶναι  ἡ ὄντως µικροβιοφοβία, ἡ ὁποία ἔχει σπαρθεῖ στήν Πατρίδα µας ἀπό τούς κυβερνῶντες καί παγκοσµίως ἀπό τούς κυβερνῆτες ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτή εἶναι ἡ φοβία. Ἔχει καταλήξει ὁ λαός µας νά γίνη φοβικός ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει φόβος. Μᾶς τό ἔχει πεῖ ἡ Ἁγία Γραφή. Ὁ ἀθεόφοβος ἄνθρωπος, αὐτός πού ἔχει πλανηθεῖ… φοβᾶται «οὗ οὐκ ἦν φόβος» καί δέν φοβᾶται ἐκεῖ πού ὑπάρχει ὁ φόβος, νά τόν ἀποβάλη ὁ Θεός µας αἰωνίως ἀπό τήν Βασιλεία Του.

Ἔχουνε θεσπίσει τοῦ κόσµου τίς διαστροφές ὡς νόµιµες λειτουργίες τοῦ ἀνθρώπου, τάχα ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά σκύψουν στά προβλήµατα, πού δηµιούργησαν, ὅλα αὐτά τά ὁµοφυλικά προβλήµατα. Καί διέγραψαν ἀπό τόν κατάλογο τῶν ἀσθενειῶν τήν ὁµοφυλοφιλία, ἐπειδή ἔτσι ἔκριναν οἱ πολιτικοί. Καί οἱ γιατροί ὑποχωροῦν! Καί ἄλλοι ἀντιδροῦν, ἀλλά ἀκούγονται τά φερέφωνα µόνο τῶν κυβερνώντων. Οἱ νοµικοί ἔκαναν πίσω. Οἱ ἐκτρώσεις δέν εἶναι δολοφονία; Μόνο ἄν πεθάνης ἀπό γρίππη εἶναι δολοφονία; Θά εἶναι δολοφόνοι οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Ἱεράρχες ἄν λειτουργοῦνε στούς Ναούς, ἐνῶ οἱ ἰατροί καί οἱ ἄνθρωποι πού κάνουν τίς ἐκτρώσεις εἶναι θεάρεστα ὄντα καί ὑπηρετοῦν τήν ὑγεία καί τήν εὐτυχία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους;

Ποῦ ἔχουµε φθάσει; Οὐαί λαέ µου, λέει ὁ Θεός, «οἱ ἐπαινοῦντες ὑµᾶς πλανῶσι ὑµᾶς». «Οὐαί οἱ λέγοντες τό πικρόν γλυκύ, καί τό γλυκύ πικρόν». Τό πικρό µᾶς τό παρουσιάζουν ὡς πανάκεια καί τόν γλυκύτατο Χριστό µας, τήν γλυκυτάτη Πίστη µας, τόν Ζωηφόρο Σταυρό, τά παρουσιάζουν ὡς παρωχηµένα, ὡς σύµβολα, ὡς παραµύθια τοῦ παρελθόντος!

Ἀγαπητοί µου, πιστοί καί ἄπιστοι, θά χρειασθῆτε πολύ σύντοµα τήν Ἐκκλησία καί τόν Θεό µας, διότι δέν θά ἐλέγχετε τίποτα σέ λίγο. Σέ λίγο τά γεγονότα θά σᾶς ξεπεράσουν.

Καί αὐτό τό ὁποῖο εἶδα σάν µιά γελοιογραφία, δέν εἶναι γελοιογραφία ἀλλά εἶναι ἡ ἀλήθεια, διότι ὁ Θεός µας ξέρει, ἔχει χιοῦµορ καί ξέρει νά µᾶς παιδαγωγῆ µέ χιοῦµορ. Ἔλεγε αὐτή ἡ γελοιογραφία: «Ὥρα εἶναι νά βγοῦν τώρα καί οἱ σεισµολόγοι, νά µᾶς ποῦνε ‘βγεῖτε ἔξω’!». Νά δοῦµε τότε τί θά γίνη. «Μέσα» γιά τόν κορωναϊό, ἔξω γιατί γίνεται σεισµός, ἔξω γιατί ὑπάρχει ἄλλο προβληµα!

Δέν ξέρω, πόσοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν συνηθίσει νά σκέπτωνται. Μᾶλλον, δέν σκέπτονται. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν µάθει νά ‘‘χάβουν’’. Νά ἀποχαυνώνωνται καί νά ‘‘χάβουν’’. Νά χάφτουν ὅ,τι τούς προσφέρει ὁ καθένας, καί, µάλιστα, ἐάν τούς τό προσφέρη καί µέ εἰκόνες, δέν κάνουν τόν κόπο νά διαβάσουν. Ἔχουν πάρει διαζύγιο µέ ὁ,τιδήποτε γραπτό, ἀκόµη καί µέ προφορικό καί ἔχουν µείνει στίς εἰκόνες. Καί γι’ αὐτό ξέρει πολύ καλά ὁ ἄρχων τοῦ κόσµου τούτου, πῶς θά παίζη µἐ τήν φαντασία µας, πῶς θά παίζη µἐ τήν ἀποχαύνωσή µας.

Νά σᾶς συνεχίσω, ὅµως, αὐτά πού ἔλεγα γιά τόν Γερµανό λοιµωξιολόγο. «Δέν τούς ἐνδιαφέρει», λέει, «νά τόν ἐξετάσουν τόν ἰό τῆς γρίππης, ἔστω καί αὐτόν πού µεταλλάχθηκε µετά τό ἐµβόλιο». Σηµειωτέον ὅτι –ὅπως πρό εἶπα – ὁ κορωναϊός εἶναι ἡ ἕβδοµη παραλλαγή τοῦ ἰοῦ τῆς γρίππης καί βεβαίως εἶναι πολύ µικροτέρας σοβαρότητος ἀπό τόν ἔµπολα, ὁ ὁποῖος ἔγινε κι αὐτός ἐπιδηµία. Ὅλα τά στοιχεῖα,  λοιπόν, νά τά συνδέσουµε καί νά καθίσουν οἱ ἐπιστήµονες πού εἶναι ἀφοβικοί καί σωστοί ἐπιστήµονες, νά καθίσουν στό σκαµνί τούς κυβερνῶντες καί νά διαφωτίσουν τόν Ἑλληνικό λαό.

Τί λέει λοιπόν αὐτός ὁ γιατρός στήν συνέχεια; «Δέν εἶναι ἕνας νέος ἰός ἀλλά ὁ παλιός, πού ἁπλῶς µεταλλάχθηκε, ὅπως κάνει κάθε χρόνο ἡ γρίππη. Ἡ διασπορά ἔχει γίνει. Ἔχει ἐπιδεινωθεῖ µόνο, λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀποδηµίας τῶν νυχτερίδων ἀπό τά δάση πού ἔκαψε ὁ ἄνθρωπος, πάλι µέ τήν µέθοδο πού διαθέτει. Γιατί καί οἱ πυρκαγιές ἐκεῖνες, µέ µαθηµατική ἀκρίβεια ἀνάψανε καί µέ µαθηµατική ἀκρίβεια σβήσανε. Τά πάντα τά κινοῦν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσµου καί µετά «κλαίουν» καί «ὀδύρονται» ὅτι τάχα ἔγινε τό µεγάλο κακό! Ὅπως µοῦ εἶχε πεῖ πρό ἐτῶν ἕνας πυροσβέστης ἀπό πυροσβεστικό ἀεροπλάνο, πού ἔβλεπε τήν φωτιά καί πόσο µποροῦσε νά τήν σβήση καί τοῦ εἶπαν, «δέν θά ἀπογειωθῇς τώρα, θά ἀπογειωθῇς ὅποτε σοῦ ποῦµε ἐµεῖς, µετά ἀπό 20 λεπτά». Καί ὁ ἄνθρωπος παραιτήθηκε καί ἔφυγε ἀπό τό Σῶµα γιά τόν λόγο αὐτό.

 Αὐτοί εἶναι οἱ πολιτικοί µας! Αὐτή εἶναι ἡ τακτική πού τήν παρουσιάζουν ὡς «διάσωση τοῦ περιβάλλοντος». Κλαίει µέ κροκοδείλια δάκρυα µετά τό κάψιµο τῶν δασῶν, ὅπως καί γιά τῶν διαφόρων περιφερειῶν τῆς Πατρίδας µας, ἐνῶ αὐτοί εἶναι οἱ κύριοι αὐτουργοί καί οἱ φυσικοί καί οἱ ἠθικοί αὐτουργοί ὅλης αὐτῆς τῆς συµφορᾶς.

Δέν πρόκειται, λοιπόν, γιά κάποιον νέο ἰό, ἀλλά ὅπως σᾶς διάβασα εἶναι µιά µετάλλαξη, καί διασπείρεται ἐπειδή ἁπλῶς κάνουν τό τέστ σέ κρυολογηµένους. Ὅπως µοῦ εἶπε γιατρός ἀπό τήν ἐπαρχία, ὁ ὁποῖος εἶναι σέ Μονάδα Ἐντατικῆς Θεραπείας, ὁ ἰός αὐτός ὅσο ἔχει διασπαρεῖ, ἔχει διασπαρεῖ µέσα ἀπό τά νοσοκοµεῖα! Διότι δέν ἐφαρµόζουν αὐτήν τήν τακτική πού ἔχει ἡ Ἀγγλία, νά ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος µέ τό αὐτοκίνητό του, νά κατεβάζη τό παράθυρο, νά ἔρχεται ὁ νοσηλευτής µέ σκάφανδρο νά παίρνη ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα πού πρέπει γιά τό τέστ καί νά φεύγη ὁ ἄνθρωπος µέ τό αὐτοκίνητό του. Στήν Ἑλλάδα, µόνο πού µπαίνεις στά νοσοκοµεῖα γιά µία ἐπίσκεψη ἀσθενοῦς βγαίνεις ἄρρωστος! Πρόσφατα, µοῦ ἔλεγαν, πῆγε ἄνθρωπος γιά νά ἐλέγξη λίγο τόν αἱµατοκρίτη του καί κόλλησε σταφυλόκοκκο! Λοιπόν, ἐκεῖ νά ψάξουν τήν διασπορά, νά κλείσουν τά νοσοκοµεῖα καί ὄχι νά κλείσουν τούς Ναούς πού εἶναι τά Ταµεῖα τῆς Θ. Χάριτος. Ἐκεῖ θά εἰσχωρήση ὁ ἰός; Ἐκεῖ δέν ἰσχύει ἡ ἀπόσταση;

Καί ἕνα στοιχεῖο ἐπιπλέον, πού εἶπε ἡ κυρία Γιαµαρέλλου, τό ὁποῖο περνάει ἀπαρατήρητο, ὅτι τά σταγονίδια τοῦ κορωναϊοῦ ἔχουν βάρος καί γι’ αὐτό δέν ἐκτοξεύονται πέραν τῶν δύο µέτρων. Πέφτει λόγῳ τοῦ βάρους τους. Ὁ ἰός τῆς γρίππης ὅµως ἐκτοξεύεται. Γίνεται ἐκνέφωσις καί αὐτή ἡ ἐκνέφωσις µπορεῖ νά διασπαρῇ καί σέ 5 καί σέ 6 καί σέ περισσότερα µέτρα!

Δηλαδή, «δέν ὑπάρχει πανδηµία», λέει ὁ Βόνταργκ. «Δέν ὑπάρχει  πανδηµία, εἶναι τεχνητή!» Ἐπίσης εἶπε, πώς «τό τέστ πού ἐπετράπη, δέν τό ἔχει ἐλέγξει καµία ἐπιτροπή καί µπορεῖ νά µετράη πολλούς διαφορετικούς ἰούς τῆς ἴδιας οἰκογένειας»!

Καί συμπληρώνει: «Τό τέστ, δηµιουργήθηκε ἀπό τόν ΜΟΝΟ λοιµωξιολόγο πού ἀκούγεται στήν Γερµανία», δηλαδή ἀπό ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ φωνή τῆς Γερμανικῆς Καγγελαρίας!

Σᾶς θυμίζει κάτι παρόμοιο νά γίνεται στήν Πατρίδα μας;

Ἀκούγεται λοιπὸν στὴ Γερμανία ὁ δρ. Ντρόστεν: «Ἂν σταματήσουμε τὰ τέστ, σταματάει κι ἡ πανδημία. Ἐπίσης εἶπε πὼς συνολικὰ ἔχουμε πολὺ λιγότερους θανάτους ἀπὸ πνευμονία φέτος ἀπ’ ὅ,τι ἄλλες χρονιές, γιατί ὑπάρχει σύστημα καταγραφῆς καὶ φαίνεται αὐτό. Καὶ εἶπε τελικὰ πὼς πρέπει νὰ γίνη ποινικὴ δίωξη στὴν Κυβέρνηση».

Ἀπὸ γρίππη κάθε χρόνο παγκοσμίως πεθαίνουν 460.000 ἄνθρωποι. Μόνο οἱ ἄνθρωποι πού πάσχουν ἀπό τόν κορωναϊό εἶναι πού ἔχουν σημασία;

Λοιπόν, γι’ αὐτὴ τὴν πανδημία μιλᾶμε, γι’ αὐτὴ τὴν πανδημία οἱ ἄνθρωποι ὑποφέρουν κι αἰσθάνονται ὅτι δὲν θὰ κάνουν Πάσχα; Ἐπιτέλους, δὲν θὰ ἀναστηθῆ αὐτὸς ὁ λαός; Δὲν θὰ ξεσηκωθῆ κάποιος;

Θὰ ἀκούσετε καὶ τὸ ἄλλο τώρα: Ἡ Ἑλλάδα, γιὰ μία δεκαετία ποὺ πέρασε ὅλη τὴν σκληρὴ αὐτὴ περίοδο τῆς οἰκονομικῆς δοκιμασίας, ἔκανε ἀλλεπάλληλες προσπάθειες νὰ ἐλαφρύνη τὸ χρέος της, τὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν μᾶς εἶπε πῶς δημιουργήθηκε. «Μαζὶ τὰ φάγαμε». Δηλαδή, πῶς; Τὰ φάγανε οἱ πολιτικοί, τὰ πληρώνει ὁ λαός. Αὐτὴ εἶναι ἡ χρησιμότητα τοῦ Κράτους. Δὲν ὑπάρχει ὑγεία, δὲν ὑπάρχει παιδεία, δὲν ὑπάρχει τεχνολογία, δὲν ὑπάρχει συγκοινωνία, δὲν ὑπάρχει ναυτιλία, δὲν ὑπάρχει οἰκονομικὸς ἔλεγχος, δὲν ὑπάρχει ἐμπόριο, ὑπάρχει μόνον Κυβέρνηση, γιὰ νὰ ἀπομυζᾶ τὸν Λαό. Πότε θὰ ξεσηκωθῆ αὐτὸς ὁ γίγαντας; Προσπαθοῦσε 4,5 χρόνια ὁ κ. Τσίπρας νὰ ἐλαφρύνη τὸ χρέος καὶ ἕνα χρόνο περίπου ἡ Κυβέρνηση τοῦ κ. Σαμαρᾶ. Ὅμως ἡ Γερμανία ἦταν ἀδιάλλακτη. Ἡ Γερμανία ποὺ μετὰ τὸν Β. Παγκόσμιο Πόλεμο πῆρε δάνειο ἄτοκο καὶ τῆς χαρίστηκε τὸ μισὸ χρέος, ἔχει τὸ θράσος καὶ δὲν βρέθηκε Ἕλληνας πολιτικὸς νὰ πῆ νὰ διαλυθῆ ἡ Ε.Ε., ὅταν αὐτὴ ἡ ἡγετικὴ δύναμη, ἡ Γερμανία, φέρεται μ’ αὐτὸ τὸν αἰσχρὸ τρόπο.

Ὅταν λοιπὸν ὅλοι αὐτοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ πετύχουν τίποτα, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις, παρὰ τὶς παρακλήσεις καὶ τὶς γονυκλισίες πρὸς τὴν κα Μέρκελ, ἡ ὁποία εἶναι καὶ κόρη πάστορος, γιὰ νὰ φανῆ γιὰ μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ θρησκευτικότητα ποὺ δὲν ἔχει πνευματικότητα εἶναι ὅ,τι πιὸ ἐπικίνδυνο ὑπάρχει στὸν κόσμο. Τὸ πέτυχε ὁ κος Μητσοτάκης. Πότε; Μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Στὶς 16 Μαρτίου ἔκλεισε τὶς Ἐκκλησίες, στὶς 18 Μαρτίου μπῆκε στὰ 750.000.000.000, δηλαδὴ βρῆκε ἀγορὰ στὰ ὁμόλογα τῆς Ἑλλάδος, τουτέστιν πιὸ χαμηλότοκο δάνειο, τὸ ὁποῖο ὅμως θὰ ἐλαφρύνη τὴν οἰκονομία. Καὶ σᾶς ἐρωτῶ: Πουλήσαμε τὸν Θεό μας, πουλήσαμε τὴν θρησκευτικότητά μας, πουλήσαμε τὶς Ἐκκλησίες μας, γιὰ νὰ μποῦμε στὸ πρόγραμμα τῶν 750 δίς, τὰ ὁποῖα τελικὰ θὰ τὰ πληρώσουμε πολλαπλάσια, διότι θὰ βρῆ ἡ Κυβέρνηση τὸν κορωναϊὸ καὶ τόσα ἄλλα, γιὰ νὰ μᾶς πῆ ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε καὶ πάλι λιτότητα, διότι τὸ χρέος δὲν ξεχρεώνεται.

Σημ. «ΟΤ»: Πρόκειται δι’ ἀπομαγνητοφώνησιν ὁμιλίας ἀπό στήθους, ποὺ προφανῶς ἔχει τὰ μειονεκτήματα τοῦ προφορικοῦ λόγου. Τὴν δημοσιεύομεν ἐπειδὴ κατατίθενται σημαντικά στοιχεῖα, διὰ τὰ ὁποῖα προσδωκῶμεν τὴν δημοσίαν ἐπιβεβαίωσιν, διάψευσιν ἤ οἱανδήποτε τοποθέτησιν τῶν ὑπευθύνων.

Previous Article

Ζητούμε Ελευθέρα και Ζώσα Εκκλησία

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα