Ο ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Share:

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Βολουδάκη

Μέσα στήν ταραχή καί στή ζάλη, στόν φόβο καί στήν κατα- τρομοκράτηση  –λόγῳ  τῆς  διαβοήτου  “πανδημίας”  –  πού ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπό τόν περασμένο Μάρτιο στούς ἀνθρώπους τῆς Πατρίδος μας, ἀλλά καί στούς Ὀρθοδόξους  ἀδελφούς  μας  ὅπου γῆς, ἀφήσαμε νά διασύρονται καί νά ἀμφισβητοῦνται ἀπό τούς Πολιτικούς τά Ἄχραντα τῆς Πίστεώς μας, ἀκόμη καί αὐτό τό Ἄχραντο Σῶμα καί τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Μᾶς ἐπεβλήθη μιά Κατοχή φόβου καί ἀπειλῆς μέ πρόσχημα τήν περιφρούρηση τῆς ὑγείας μας καί μᾶς ζητήθηκε, καί μᾶς ζητεῖται συνεχῶς σάν ἀντάλλαγμα αὐτῆς μας τῆς “προστασίας” νά παραδώσουμε στούς Πολιτικούς Διαχειριστές τοῦ Κράτους ὅλες ἀνεξαιρέτως τίς ἀτομικές μας ἐλευθερίες, ἀκόμη καί τίς πιό μύχιες καί Ἱερές!

Αὐτό τό δέχθηκαν οἱ πολλοί –δέν γνωρίζω ἄν εἶναι καί οἱ περισσότεροι– ὄχι μόνο ἐντελῶς ἀδιαμαρτύρητα, ἀλλά καί σάν τήν πιό φυσιολογική καί αὐτονόητη παραδοχή καί συνέπεια! Κάποιοι, μάλιστα, οἱ πιό ἀφελεῖς, τό θεώρησαν καί ὡς …ὑπακοή στό Θεϊκό Θέλημα!

Εἰς τόν βωμόν τῆς “θεᾶς

Ὑγείας” ἐθυσιάσθη ἡ Λογική!

Στό βωμό τῆς θεότητος “περιφρούρηση τῆς ὑγείας”(!) θυσιάσθηκε χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό  ἡ  λογική  καί  ἡ  ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια μέ ὅλα τά δικαιώματα καί  τίς  ὑποχρεώσεις της, προδόθηκε ἡ Πίστη στόν Θεό μας καί στήν Ἐκκλησία Του, «ἐψύγη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν», ὅση, βέβαια, εἶχε ἀπομείνει, γι’ αὐτό καί φθάσαμε τόσο γρήγορα σ’ ἕνα ἀπίστευτο κατάντημα, ἐμεῖς, οἱ κάποτε Ἕλληνες!

Τελικά, εἴμαστε τόσο κούφιοι, τόσο τιποτένιοι, τόσο ἀσυμβίβαστοι μέ τό «εὐσεβές Ἔθνος» μας καί τήν δισχιλιετῆ Πίστη καί Ζωή του, ὥστε δέν χρειασθήκαμε οὔτε στιγμή χρόνου, γιά νά σκεφθοῦμε, ἄν πρέπει ἤ δέν πρέπει νά ὑπακούσουμε στό «Ῥῆμα τυράννου, ἐπεὶ ὑπερίσχυσε» μέ τό νά μᾶς παρουσιάζη μέ εἰκονικά, τηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. μιά πλαστή πραγματικότητα ὡς ἀπειλή, ὅτι ὁ τἄχα θανατηφόρος ἰός COVID-19 βρίσκεται δίπλα μας μέ τόσο μεγάλη ἔξαρση, ὅπως «ἐξεκαύθη ποτέ, ἑπταπλασίως ἡ κάμινος»!

Μπροστά στήν ἐντελῶς φανταστική καί ψεύτικη “πυρά” τῆς νόσου, δείξαμε ὅτι δέν διατηρήσαμε οὔτε ἰχνίδια τῆς Πίστεως τῶν Τριῶν Παίδων, οἱ ὁποῖοι οὔτε ἐπείσθησαν οὔτε δειλίασαν στά τυραννικά  ρήματα,  παρ’  ὅτι  ἦταν  πραγματική  καί  ὄχι  φανταστική  ἡ «ἑπταπλασίως» πυρακτωμένη Κάμινος!

Ἐμεῖς, δέν εἴχαμε οὔτε κἄν τήν ψυχραιμία νά ἐξετάσουμε ποιά εἶναι καί ἄν εἶναι πράγματι θανατηφόρα ἡ μόλυνση αὐτή, ἐνῶ τόσοι παγκοσμίως διάσημοι γιατροί μιλοῦν γιά μιά ἐλαφρά μετάλλαξη τῆς γνωστῆς γρίππης καί συγκεκριμένα, γιά τήν 7η μετάλλαξή της! Δέν ἐξετάσαμε στήν ἀρχή, ἀλλ’ οὔτε ἀκόμη καί σήμερα θέλουμε νά ἐξετάσουμε τό ποιά σχέση ἔχει ὁ COVID-19 μέ τίς ἀπ’ αἰώνων πράγματι λοιμικές καί θανατηφόρους νόσους, πού πέρασε ἡ ἀνθρωπότητα χωρίς νά ἐκδηλώση τή δική μας  ὑστερία.

Δέν ἔχουμε ἀκόμη καί σήμερα τήν ψυχραιμία καί τή διάθεση νά ἀκούσουμε ἕνα ἀντίλογο σ’ αὐτά πού διατυμπανίζει ἡ χρυσοπληρωμένη Τηλεόραση, γιά νά διαδίδη τά ψεύδη τῶν Κυβερνώντων, παρ’ ὅτι δέν ζήσαμε θανάτους δικῶν μας ἤ γνωστῶν μας ἀνθρώπων ἀπό τή νόσο αὐτή, οὔτε ἀπό τά νοσοκομεῖα ἐπαληθεύονται ὅσα διατεταγμένα οἱ κρατικοδίαιτοι ἁρμόδιοι διαδίδουν! Γιατί, ἀλήθεια, δέν μᾶς ἀνακοινώνουν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. τούς συνολικούς θανάτους, πού κατεγράφησαν φέτος στή Χώρα μας, γιά νά τούς συγκρίνουμε μέ τούς συνολικούς θανάτους τῆς περασμένης πενταετίας, ἀλλά μᾶς ἀνακοινώνουν μόνο τούς θανάτους ἀπό COVID, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, κατά τή δική τους ὁμολογία δέν εἶναι θάνατοι μόνο ἀπό COVID (πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ ὁ ἰός κάθε ἄλλο παρά θανατηφόρος εἶναι), ἀλλά σέ συνδυασμό μέ ἄλλα, πολύ σοβαρά, ὑποκείμενα νοσήματα; Ἆραγε,τώρα πιά, μόνο οἱ θάνατοι ἀπό COVID εἶναι ὑπολογίσιμοι γιά τήν ἀνθρωπότητα, ἤ μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν συνολικῶν θανάτων ἐπιτυγχάνεται ἡ παραπληροφόρησή μας καί διογκώνεται ὑπέρμετρα τό φόβητρο τοῦ Κορώνα-ἰοῦ; Ποιός δυσκολεύεται νά συμπεράνη ὅτι ἰσχύει τό δεύτερο;

Δέν ἔχουμε πιά οὔτε τή στοιχειώδη νηφαλιότητα, γιά νά δεχθοῦμε λογικές σκέψεις καί νά πληροφορηθοῦμε τήν πραγματικότητα ἀπό ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους, πού σέβονται τήν ἐπιστήμη τους καί δέν τήν θυσιάζουν γιά χρήματα, ἀλλά οὔτε σεβόμαστε τήν πραγματικότητα πού ζοῦμε, προτιμῶντες νά κάνουμε πραγματικότητά μας τήν Τηλεοπτική πραγματικότητα!  Σκεφθήκαμε, ἆραγε, ὅτι, ἄν κλείσουμε τίς τηλεοράσεις, ἡ νόσος θά ἔχη τελειώσει, ἀφοῦ ὁ μόνος τόπος συναντήσεώς μας μέ αὐτήν εἶναι οἱ τηλεοπτικές ὀθόνες;

Παρά τήν σαλεμένη νοημοσύνη καί λογική μας, δέν θά ἔπρεπε, τοὐλάχιστον νά νοιώθουμε ντροπή γιά  τήν  τἄχα  ἐπιστημοσύνη καί τόν “προοδευτικό πολιτισμό” μας, ὁ ὁποῖος, μετά  ἀπό  τήν τόση καί τόση …ἐξέλιξή του(!), τό μόνο πού διαθέτει, γιά νά μᾶς “προστατεύση” τήν ὑγεία εἶναι τό νά μᾶς “ἀμπαρώση” στά σπίτια μας καί νά μᾶς στερήση καί τίς λίγες ἰκμάδες φυσιολογικῆς ζωῆς, πού μᾶς ἀπέμειναν;

Δώσαμε ὅλοι ἐξετάσεις αὐτήν τήν περίοδον!

Στούς μῆνες πού πέρασαν, ἀπό τόν Μάρτιο μέχρι σήμερα, ὅλοι δώσαμε ἐξετάσεις καί ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνη τήν αὐτοκριτική του, διερευνῶντας τήν στάθμη τῆς λογικῆς του, τῆς ψυχραιμίας του, τῆς ἐπαφῆς του μέ τήν πραγματικότητα καί, κυρίως, τήν στάθμη τῆς πνευματικότητός του!

Γιά τήν στάθμη τῆς λογικῆς μας, δέν νομίζω νά ὑπάρχῃ κατώτερο ἐπίπεδο, πού θά μπορούσαμε νά φθάσουμε. Ποῦ πῆγε ἡ μέχρι χθές ἐπαναστατικότητά τους γιά τήν παντελῆ ἀδιαφορία τῶν πολιτικῶν γιά τό ἄν ζοῦν ἤ πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι μέ τά ξεροκόμματα, πού τούς προσφέρονται σάν ἀμειβή γιά τήν ἐργασία τους, μέ τό τριτοκοσμικό Σύστημα Ὑγείας καί τήν ἀμοραλιστική καί ἀνεύθυνη Παιδεία; Χάθηκε μονομιᾶς αὐτή ἡ ἐπαναστατικότητα στό ἄκουσμα ἀπό τό ἀείποτε ψευδόμενο στόμα τῶν Πολιτικῶν περί τῆς ἐλεύσεως ἑνός ἰοῦ καί, μάλιστα, μετά τοῦ κρότου ὅτι «ἔρχεται, γιά νά μείνη καί γιά νά μᾶς ἀλλάξη τή ζωή»! Ὡστόσο δέν καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Πολιτικοί ὁμολογοῦν ὅτι τόν ἰό τόν ἔχουν προσκαλέσει γιά νά μείνῃ, μέχρι νά μᾶς ἀλλάξη τά πάντα! Τί ἄλλο πρέπει νά ἀκούσουμε; Ἀπό αἰώνων ἀκούσθηκε ποτέ πρόγνωση ἐπιδημιῶν, διάρκεια παραμονῆς τους καί ἀλλαγές πού θά ἐπιφέρουν;

Ἀντί νά ἰσχυροποιήσουμε τήν πεποίθησή μας γιά τήν ἀναλγησία καί ἀπανθρωπία τῶν ἁπανταχοῦ γῆς Κυβερνητῶν στό ἄκουσμα αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ, σέ συνδυασμό α) μέ τό ἀπό τοῦ 1974 Ἀπόρρητο REPORT τοῦ H. Kissinger (προσφάτως οἱ Ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας τῶν Η.Π.Α. τό δημοσίευσαν), περί ἀνάγκης μειώσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς (National Security Study Memorandum NSSM 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests December 10, 1974), β) τήν  ἀπό  τοῦ  2010 ἐξαγγελία τους ὅτι ὅλοι οἱ Κυβερνῆτες πρέπει νά συνεργασθοῦν γιά τήν ἐπιβολή μιᾶς Παγκόσμιας Διακυβερνήσεως «χωρίς νά ἐρωτηθοῦν ἤ νά συμμετάσχουν οἱ λαοί» (Rockefeller Fountaison, «Scenarios for the Future of Technology and International Development») καί γ) μέ τήν ἀνάρτηση ἀπό τίς 03 Ἰανουαρίου 2013(!) πλήρους σχεδίου γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς Παγκόσμιας δικτατορίας μέσῳ ἑνός ἰοῦ, πού θά ξεκινήση ἀπό τήν Ἀσία (Πρακτικό Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου Deutscher Bundestag Drucksache ΒΤ 17/12051),* ἐμεῖς, κλείσαμε τά μάτια καί δέν ἀκοῦμε, δέν σκεφτόμαστε, δέν βλέπουμε τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτά πού δείχνει ἡ τηλεόραση! Εἶχε δίκιο ὁ Μπερλουσκόνι ὅταν εἶπε: «Ὅ,τι δέν δείχνει ἡ Τηλεόραση, δέν ὑπάρχει»! Σήμερα ὁ ἰός ὑπάρχει, μόνο καί μόνο γιατί τόν δείχνει ἡ Τηλεόραση!

Γιά τήν ψυχραιμία μας δέν χρειάζεται, νομίζω, νά ἐπιχειρηματολογήσουμε γιά νά ἀποδειχθῆ ἡ ἀνυπαρξία της. Ἐφ’ ὅσον ἡ λογική μας “πάτωσε” στό ναδίρ, εἶναι τῶν ἀδυνάτων ἀδύνατον νά διατηρήσουμε, ἔστω καί στοιχειωδῶς, τήν ψυχραιμία μας. Θά φοβόμαστε καί τόν ἴσκιο μας! Τό θέαμα, νά βλέπης ὁδηγούς αὐτοκινήτων νά ὁδηγοῦν μόνοι τους χωρίς κανένα ἄλλον συνεπιβάτη καί νά φοροῦν μέχρι τά μάτια τους μάσκα, ἐνῶ ἔξω “σκάει ὁ τζίτζικας”, τά λέει ὅλα!

Στά ἴδια χάλια βρίσκεται καί ἡ ἐπαφή μας μέ τήν πραγματικότητα, λόγῳ καταρρεύσεως τῆς λογικῆς μας. Ποῦ πῆγε, ἆραγε, ἡ μέχρι χθές πολυερευνητικότητά μας; Μέχρι χθές δέν ἀφήναμε τίποτα χωρίς νά τό “ξεψαχνίσουμε”. Ψάχναμε στά βιβλία, στό διαδίκτυο, στίς ἐπικοινωνίες μας σέ ὅλες τίς πηγές, πού θά μποροῦσαν νά μᾶς βεβαιώσουν τή Γνώση, γιατί μέχρι χθές, ξεχωρίζαμε τή Γνώση ἀπό τήν Πληροφορία καί θέλαμε νά διασταυρώσουμε τίς πληροφορίες μας, γιά νά τίς θεωρήσουμε Γνώση, ἰδίως δέ τίς Ραδιοτηλεοπτικές πληροφορίες! Τί συν­έβη καί ξαφνικά μετατρέψαμε τίς Ραδιοτηλεοπτικές πληροφορίες σέ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, ἄν ὄχι κατάρρευση τῆς λογικῆς μας ἀπό ἕνα ἀξεπέραστον φόβο θανάτου;

Μέσα σέ τόσο ἄδοξα καί ἀναίτια καταρρέουσες προσωπικότητες ποιός, ἆραγε, θά μποροῦσε νά ἀναζητήση στάθμη πνευματικότητος; Γι’ αὐτό χάθηκαν ἀπό πολλούς ἤ καί ἀπό τούς περισσότερους, ἀκόμη καί τά ἰχνίδια πνευματικότητος, ἀφοῦ ἀμφισβητήσαμε, ὄχι μόνο τήν ἰαματική διά τῆς Θείας Χάριτος, Δύναμη καί Ἰατρική Προστασία, πού ἐκχέεται στούς Ἱερούς Ναούς μας, ὥστε νά εἶναι καί, γι’ αὐτό ἀποκαλοῦνται «νοσημάτων ἀλεξιτήρια», ἀλλά καί τούς θεωροῦμε μολυντήρια καί μεταδοτικούς ἰῶν(!), τούς ὁποίους ἐσχάτως τόσο πολύ τρέμουμε (ἄς εἶναι καί ἀνεπαισθήτου μεγέθους), ὅπως ὁ COVID-19, πού δέν διαφέρει ἀπό μιά ἁπλῆ γρίππη! Τό ὅτι ὁ COVID εἶναι μιά ἁπλῆ γρίππη τό διασαλπίζουμε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020, γιατί πληροφορηθήκαμε λεπτομέρειες ἀπό πλείστους ἰατρούς τοῦ Ἐσωτερικοῦ καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἀλλά καί ἀπό γνωστούς μας ἀνθρώπους, πού βρέθηκαν θετικοί στόν ἰό (ἐλάχιστοι, βέβαια, ἐλαχιστότατοι), οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί ἔκαμαν δυό μέρες 38 πυρετό, λίγο βήχα (ἄλλοι καί χωρίς βήχα), λίγη ἀνοσμία (πού παρατηρεῖται καί στό ἁπλό συνάχι) καί σέ 4 μέρες ἔγιναν ὑγιέστατοι!

Τί νά περιμένη, λοιπόν, πιά κανείς ἀπό τήν χριστιανοσύνη μας, ἀφοῦ δείχνουμε τόσο ἀπερίγραπτο καί ἀκατάπαυστο φόβο μπροστά σέ μιά …γρίππη(!), ἐπειδή οἱ ἐξουσιαστές τῶν λαῶν θέλουν νά τήν παρουσιάσουν, γιά τήν καθυπόταξή μας, σάν τήν πιό θανατηφόρα ἀσθένεια  ὅλων τῶν ἐποχῶν τῆς Ἀνθρώπινης Ἱστορίας;

Ποιός νά μιλήση Θεολογικά σέ ἀνθρώπους περίτρομους, καί γι’ αὐτό σκληροτράχηλους, ἰσχυρογνώμονες στήν ἐμμονή τους, ἀφιλανθρώπους καί ἐπιθετικούς; Ἄς λένε ὅτι ἔχουν ἀγάπη, γιά νά προστατεύουν τούς ἄλλους! Αὐτοί ἐπιτίθενται, αὐτοί καταγγέλλουν, αὐτοί ἐκδιώκουν ἀπό τήν Θεία Λατρεία ἐκείνους πού δέν ὑπακούουν «τῷ δόγματι τῷ τυραννικῷ»! Ἀπό τί προσταστεύουν τούς ἄλλους, ἀφοῦ ὁ ἰός εἶναι ἀσήμαντος καί ἀπό τί κινδυνεύουν ἀπό τούς ἄλλους, ἀφοῦ εἶναι μασκοφορεμένοι; Ἤ, μήπως ἡ μάσκα προστατεύει μόνο ἀπό τό νά μή ἐξέρχονται μικρόβια ἀπό τό στόμα μας πρός τούς ἄλλους, ἀλλά δέν προστατεύουν ἐμᾶς ἀπό τά εἰσερχόμενα μικρόβια; Τί εἴδους λογική καί ἐπιστήμη εἶναι αὐτή; Τό ἴδιο ὕφασμα, ἔχει ἄλλα ἀποτελέσματα πρός τά ἔξω καί ἄλλα πρός τά μέσα! Μή χειρότερα!

Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε ἀμνημονεύτους καί ἐκείνους πού, παρά τήν ἀστήρικτη φοβία τους ἐπιμένουν νά παριστάνουν τούς πνευματικούς ἀνθρώπους, ἰσχυριζόμενοι ὅτι κάνουν ὑπακοή στήν Ἐκκλησία(!) ἀκολουθοῦντες τά περιοριστικά μέτρα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τίς ἀπαγορεύσεις προσκυνήσεως τῶν ἁγίων Εἰκόνων! Μερικοί φθάνουν σέ ἀκόμη πιό σπαραξικάρδιες “θεολογικές” ἀποφάνσεις λέγοντες ὅτι «ἐμεῖς, καί λάθος νά κάνη ἡ Ἐκκλησία, προτιμοῦμε νά ἀκολουθήσουμε τό λάθος, παρά νά κάνουμε ἐκκλησιαστική ἀνυπακοή»! Ἀλλ’ ὤ ἀγαθοί! Λησμονήσατε ὅτι Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση; Αὐτή, σέ πολλές Ἱστορικές στιγμές ἔθεσε ἑαυτήν ἐκτός Ἐκκλησίας! Θά μνημονεύσουμε ἀπό πάμπολλες, μόνο τρεῖς πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ἡ πρώτη, ἐπί Μανουήλ Κομνηνοῦ. Σ’ αὐτόν τόν ἀχρεῖο, παιδεραστή καί αἱμομίκτη αὐτοκράτορα, ὑπήκουσε δουλικά ὁλόκληρη ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί καθήρεσε τόν ἅγιο Πατριάρχη Κοσμᾶ τόν Ἀττικό, σκηνοθετῶντας τήν συκοφαντία ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶχε συνωμοτήσει μέ τόν ἀδελφό του Μανουήλ, γιά νά τόν ἐκθρονίσουν, ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ ἀδελφός του πρό πολλοῦ εἶχε ἑκουσίως παραιτηθεῖ ἀπό τόν Θρόνο! Καί αὐτά τά ἔκαμε ὁλόκληρη Σύνοδος σέ ἕνα Πατριάρχη ἀσκητή καί Προφήτη τόσο ἰδιαίτερον, ὥστε ἔμεινε στήν Ἱστορία ὡς «Ὁ Βλέπων»!

Ἡ δεύτερη καί ἡ τρίτη περίπτωση εἶναι τῶν ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ! Καί οἱ δύο ἔμειναν μόνοι καί ἀντιπαρατιθέμενοι πρός τούς Πατριάρχες καί ὁλόκληρες Συνόδους, γιατί ὑπήκουσαν στήν ΟΝΤΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, δηλαδή παρέμειναν στήν Πίστη, «Ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι». Κατά τούς νεοθεολόγους, οἱ ἅγιοι Γρηγόριος καί Μᾶρκος ἔπρεπε νά ὑπακούσουν στίς Συνόδους τους προτιμῶντες νά ἀκολουθήσουν τό λάθος ἀπό τό νά παρακούσουν τίς Ἱεραρχίες τους! Ἐάν τό ἔκαναν, ὅμως, αὐτό, δέν θά εἴχαμε σήμερα Ὀρθοδοξία!

Θά ἰσχυρισθοῦν, βεβαίως, κάποιοι, οἱ ὁποῖοι «δέν τό βάζουν εὔκολα κάτω», ὅτι οἱ ἅγιοι Γρηγόριος καί Μᾶρκος πολέμησαν τήν αἵρεση, ἐνῶ τώρα ἔχουμε μιά λοιμική νόσο καί ὄχι αἵρεση, ἄρα δέν πρόκειται γιά συμβατά παραδείγματα! Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: 1. Ἄν ἡ νόσος εἶναι πράγματι πελωρίων διαστάσεων (πού ἡ πραγματικότητα τό ἀρνεῖται), γιατί ἡ Ἱεραρχία μας δέν ἔχει σημάνει συναγερμό Λιτανειῶν καί Δημοσίων Προσευχῶν, ὅπως ἀνέκαθεν ἔπραττε ἡ Ἐκκλησία μας, ἐπιστρατεύοντας τούς ὑγιεῖς πιστούς σέ συνάθροιση Προσευχῆς, ἀλλά ἀνέχεται νά θεωροῦνται ὅλοι οἱ πιστοί δυνητικά ἄρρωστοι, ὥστε νά ἐπιτυγχάνουν οἱ Κυβερνῶντες τόν σκοπό τους, τό νά ἀπομακρύνουν, δηλαδή, τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική ζωή καί Κατήχηση; Καί 2. Ἄν τό πρόσχημα τῆς νόσου δέν στοχεύει στό νά προσβάλλη «ὅλον τόν Θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», πού συγκροτεῖ τό Πανάγιον Πνεῦμα, γιατί οἱ Κυβερνῶντες ἀντιμετωπίζουν τούς ἱερούς μας Ναούς, ὅπως τούς Ναούς τῶν εἰδώλων καί τῶν ψευδοθρησκειῶν, ἀδιαφοροῦντες ἤ μᾶλλον ἀρνούμενοι ὅτι ὑπάρχει Ἄκτιστη Θεία Χάρις ἀκόμη καί στό Φρικτότερο τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, τήν Θ. Εὐχαριστία; Πῶς ἡ Ἐκκλησία μας, Κλῆρος καί Λαός ἀνέχεται Ὀρθόδοξο Πρωθυπουργό, ὄχι μόνο νά ἀρνῆται νά ὁμολογήση ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μόνη Ἀληθινή Πίστη ἀλλά καί νά παρασύρη τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία νά ἀσπασθῇ ἐν τῇ πράξει τίς ἀθεϊστικές ἀπόψεις του περί παντελοῦς ἀπουσίας τῆς Θ. Χάριτος, ἀπό τόν κατ’ ἐξοχήν Τόπον τῆς Θ. Χάριτος, τούς Ἱερούς μας Ναούς, ἐκλαμβάνοντάς τους ὄχι ὡς Ἅγιον ἀλλά ὡς κοινόν τόπον; Εἶναι μεῖζον Δογματικό ζήτημα ὁ σχεδιασμός, ὁ ἐρχομός , ἡ πρακτική ἀντιμετώπιση καί ἡ μεθοδευμένη παραμονή αὐτῆς τῆς λεγομένης πανδημίας, καί ὅποιος δέν τό ἀντιλαμβάνεται εἶναι πολύ βαθειά νυχτωμένος!

Λοιπόν, τό πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων καί ἰδίως τῶν θρησκευομένων, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, εἶναι, ὅπως τό περιγράψαμε ἤδη, βαθύ καί, μάλιστα, μέσα σέ φαῦλο κύκλο! Καί γιά νά ἐξηγήσουμε αὐτόν τόν φαῦλο κύκλο, θά ἐπιστρέψουμε τόν λόγο σέ ἐκείνους, πού, μετά τήν τόση ἀπιστία τους ἔχουν ἀκόμη τό κουράγιο νά πιστεύουν ὅτι εἶναι χριστιανοί καί ὅτι καταδιώκουν τούς μή συμμορφουμένους μέ τά φασιστικά μέτρα τῶν Κυβερνώντων, ἐπειδή ἔχουν…ἀγάπη!: Ἄν πράγματι εἶχαν Πίστη καί Ἀγάπη οἱ πιστεύοντες ὅτι ὑπακούουν στήν Ἐκκλησία (σημ.: ἐνῶ ἀτιμάζουν τήν ἄκτιστη Θεία Χάρη, προσ­κυνοῦντες τίς ἅγιες Εἰκόνες μέσα ἀπό ἀντισηπτικές γάζες «ἵνα μή μιανθῶσιν»), ὅπως ἰσχυρίζονται, δέν θά εἶχαν φόβο καί τρόμο γιά τή ζωούλα τους φασκιώνοντάς την τόσο σχολαστικά, γιατί «ἡ ἀγάπη, ἔξω βάλλει τόν φόβον». Καί ἄν δέν εἶχαν φόβο, θά εἶχαν τοὐλάχιστον, τόση λογική, ὅση ἀπαιτεῖται γιά νά βρῆς τήν ἐν προκειμένῳ Ἀλήθεια!

Ἄν ἐπιτρέψῃ ὁ Θεός,  θά  παρουσιάσουμε  προσεχῶς  μελέτη  γιά τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Κορώνα-Ἰοῦ στήν Δογματική τῆς  Ἐκκλησίας μας. Θελήσαμε, ὅμως νά προτάξουμε τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Ἰοῦ ἐπί τῆς Λογικῆς μας, γιατί ἡ Λογική (ἐξ οὗ οἱ Πιστοί Λογικά Πρόβατα), εἶναι “ἀπαραιτητότατη”  προϋπόθεση  τῆς  Θεολογικῆς  Γνώσεως!

Σημείωση: Τό Πρακτικό αὐτό τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, πού περιγράφει μέ ἀκρίβεια (πρό 7 ἐτῶν!) τόν ἰό, πού σχεδίασαν γιά παγκόσμια ἐφαρμογή, μᾶς ἀπέστειλε ἡ Ἑλληνίδα γιατρός Γ. Σ., πού ἐργάζεται σέ Νοσοκομεῖο τῆς Γερμανίας καί μᾶς δίδει τακτικά διαφωτιστικές πληροφορίες.

Τήν πληροφορία γιά τό περιεχόμενο τοῦ Πρακτικοῦ ἀναφέραμε στίς 24 Μαρτίου 2020, στήν διαδικτυακή ὁμιλία μας μέ τίτλο «Πολυετής ὁ σχεδιασμός τῆς “Πανδημίας”». Δύο ἑβδομάδες μετά, ἡ γιατρός μᾶς πληροφόρησε ὅτι κατέβασαν τό Πρακτικό ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἀλλά ὁ συνεφημέριός μας π. Γεώργιος Χάας, Γερμανικῆς καταγωγῆς, διεπίστωσε ὅτι ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀνηρτημένο στήν Ἱστοσελίδα τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, ἀπό ὅπου, ὡς ἐπικυρωμένο ἀπό τήν Γερμανική Βουλή, δέν ἀφαιρεῖται. Ὁ π. Γεώργιος, μετέφρασε καί σχολίασε ἀπό τήν πλευρά του τά οὐσιώδη αὐτοῦ τοῦ τόσο ἀποκαλυπτικοῦ Κρατικοῦ κειμένου τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου καί τό δημοσίευμά του καταχωρίζουμε στό τελευταῖο τεῦχος τῆς Ἑνοριακῆς Εὐλογίας.

Previous Article

Οι Ευρωπαίοι κάνουν τους ανθρωπιστές με τις πλάτες της Ελλάδας

Next Article

ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι οι θάνατοι στο 2020 σε σχέση με το 2019 παρά τον κορωνοϊό