Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Share:

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καλὰ ἔκανε καὶ συνεκλήθη ἐκτάκτως τὴν Δευτέρα (16/3/2020) καὶ πολὺ σωστὰ ἔκανε ποὺ ἀποδέχτηκε τὶς συστάσεις καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας.

Οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν εἶναι ἕνα Σωματεῖο, εἶναι οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν ἔγιναν ἀφ’ ἑαυτῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν κλήση τῆς Ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν ἐπικύρωση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν Ἀρχιερεῖς ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἑρμηνευτικά. Δυσ­τυχῶς φαίνονται καὶ φέρονται ὅλοι τους, μηδὲ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐξαιρουμένου, ἄμοιροι τῆς γνώσεως καὶ ἄσχετοι τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Δὲν ἔπρεπε νὰ κάνουν μιὰ σύγκριση τῶν ὅσων λέγει ἢ μᾶλλον εἶπεν ὁ Κύριος, μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν μὲ τοὺς Ἡγέτες μας καὶ Διοικεῖται ἡ Χώρα μας; Ποῦ ζοῦν στὸ φεγγάρι ἢ στὸν Ἄρη καὶ δὲν βλέπουν τί Νόμους ἐκδίδουν οἱ Ἄρχοντες ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναρριχῶνται μὲ τὴ βοήθεια τῶν Σκοτεινῶν Δυνάμεων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες λαμβάνουν ὁδηγίες, πού, ὡς γνωστόν, εἶναι ἐναντίον τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ μας καὶ ἐναντίον τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας. Δὲν βλέπουν, οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ποῦ μᾶς ἔφθασαν οἱ μασονο-σιωνιστές; καὶ ἐσεῖς σκύβετε τὸ κεφάλι καὶ συνεργάζεσθε μὲ τὸν Πρωθυπουργό, χωρὶς νὰ ἐφαρμόζετε αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Θεόπνευστος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης «εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει» δηλαδὴ ὁ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν οὐ ἔχει· καὶ συνεχίζει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: εἰ τὶς ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ ΧΑΙΡΕΙΝ ΑΥΤῼ ΜΗ ΛΕΓΗΤΕ. Ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς (Β΄ Ἰωάν. 10-11). Τ’ ἀκοῦς, ἄμοιρε τῆς γνώσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Ἀρχιεπίσκοπε καὶ ἐσεῖς Μητροπολίτες ποὺ τοῦ ἐπιτρέψατε νὰ εἶχε ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ μὲ τὸν ΤΣΙΠΡΑ; Μὴ βιάζεστε ὅμως, ἐσεῖς φορᾶτε κορώνα καὶ ὁ Ἰός, δικαιωματικὰ θὰ σᾶς ἐπισκεφθεῖ καὶ ἐκεῖ ποὺ θὰ πᾶτε τί θὰ Τοῦ πεῖτε; Τὸ σκεφθήκατε ποτέ; Ἐσεῖς ποὺ λέτε στοὺς Πιστοὺς νὰ ΜΕΛΕΤΟΥΝ τὴν ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ἐσεῖς τὴν ξέρετε ἀπ’ ἔξω, τὴν ἀνοίξατε νὰ μάθετε τί γράφει;

Καὶ ἐπανέρχομαι στὴν πρότασή μου: Ἐσεῖς, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς κάνατε σύγκριση στὸ πῶς κατάντησε ἡ Χώρα μας μὲ τοὺς ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ Ἄρχοντές μας καὶ μὲ τὶς ΕΝΤΟΛΕΣ ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τὶς Σκοτεινὲς Δυνάμεις, μὲ τὰ ὅσα εἶπεν ὁ Θεὸς πρὶν τὸν κατακλυσμό: «οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, εἰς τὸν αἰῶνα, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας… ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ἐπὶ τὰ πονηρὰ» (Γέν. στ΄ 3, 5), καὶ γιὰ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα ὁ Κύριος εἶπε: «Κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται πρὸς με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα. Καταβὰς οὖν ὄψομαι, εἰ κατὰ τὴν κραυγὴν αὐτῶν τὴν ἐρχομένην πρός με, συντελοῦνται (θὰ πραγματοποιηθοῦν) εἰ δὲ μὴ ἵνα γνῶ» (Γέν. ιη΄ 20-21). Ἐπιπλέον ὁ Θεὸς γνωστοποίησε στὸν Ἀβραὰμ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων καὶ ἐκεῖνος, ὡς ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ, φρόντισε νὰ ἀποτρέψει τὸν κίνδυνο, συνομιλώντας μὲ τὸν Θεὸ καὶ προσπαθώντας νὰ σώσει τὶς δύο αὐτὲς ἁμαρτωλὲς πόλεις, προτείνοντας (διπλωματικά), ἂν εἶναι «Ἐγγίσας Ἀβραὰμ εἶπε: μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής; Ἐὰν ὦσι πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; οὐκ ἀνήσεις (δὲν θὰ ἀφήσεις) πάντα τὸν τόπον, ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων, ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ; μηδαμῶς οὐ ποιήσεις ὡς τὸ ρῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. Μηδαμῶς. Ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, οὐ ποιήσεις κρίσιν; εἶπε δὲ Κύριος· ἐὰν ὦσιν ἐν Σοδόμοις πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω ὅλην τὴν πόλιν καὶ πάντα τόπον δι’ αὐτούς… Καὶ ὁ Ἀβραὰμ ἐπέμενε μέχρι ποὺ ἔφτασε τοὺς 45, τοὺς 40, τοὺς 30 καὶ κατέληξε στοὺς ΔΕΚΑ. Καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπάντησε: «οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα» (Γέν. ιη΄ 22-33). Δὲν βρέθηκαν ὅμως οὔτε δέκα. Βρέθηκε μόνο ὁ ΛΩΤ, ἡ ΓΥΝΑΙΚΑ του καὶ οἱ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ του μὲ ἀποτέλεσμα «καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον καὶ πῦρ… ἐξ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλοντα ἐκ τῆς γῆς». (Γέν. ιη΄ 23- ιθ΄ 25). Τὸ ἐρώτημα εἶναι: «Οἱ δικοί μας ποιμένες οἱ ὁποῖοι κατεστάθησαν σκοποὶ (Ἰερεμ. στ΄ 17), γιὰ νὰ προστατεύσουν καὶ νὰ σαλπίσουν τὸ κίνδυνο τῶν φρουρουμένων τί ἔκαναν, ὅταν εἶδαν ὅτι οἱ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ Ἄρχοντές μας τείνουν νὰ καταστήσουν τὴν Ἑλλάδα μας σὲ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Κατόπιν ἐντολῶν τῶν «Σκοτεινῶν Δυνάμεων» καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως; Ἐσάλπισαν ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ, ὅταν εἶδαν νὰ γίνωνται ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ; Δὲν ἀκούσαμε καὶ δὲν εἴδαμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς χλιαρὲς ἀνακοινώσεις τῆς Δ.Ι.Σ.! Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος εἶπεν «ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον (τὸν Ἑλληνικόν) ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ καὶ ἀσθενήσουσι ἐν αὐτῷ (Τῷ Λαῷ) πατέρες καὶ υἱοὶ ἅμα γείτων καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ ἀπολοῦνται» (Ἰερεμ. στ΄ 17, 21).

Δὲν διαβάσατε ποτέ, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ Ἀρχιεπίσκοπε, τὸ Βιβλίο τοῦ Προφήτου Ἰωνᾶ καὶ δὲν εἴδατε τί συνέβη μὲ τὴ μεγάλη Πόλη τὴ Νινευή; ποὺ «ἀνέβη ἡ κραυγὴ τῆς κακίας αὐτῆς» πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τί ἐπηκολούθησε; Μετὰ τὴν παρακοὴ τοῦ Ἰωνᾶ, ποὺ δὲν ἠθέλησε νὰ μεταβῆ στὴ Νινευή, καὶ μετὰ τὴ θαυμαστὴ σωτηρία του, ὁ Κύριος «Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύθητι εἰς Νινευή, τὴν πόλιν τὴν μεγάλην καὶ κήρυξον ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν ἐγὼ ἐλάλησα πρός σε, καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς καὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευή, καθὰ ἐλάλησε Κύριος· ἡ δὲ Νινευὴ ἦν πόλις μεγάλη… καὶ ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν… καὶ εἶπεν· ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ Νινευὴ καταστραφήσεται. Καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ καὶ ἐκήρυξαν νηστείαν καὶ ἐνεδύσαντο σάκκους ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μικροῦ αὐτῶν. καὶ ἤγγισεν ὁ λόγος πρὸς τὸν Βασιλέα τῆς Νινευὴ καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ καὶ περιείλατο (ἔβγαλε) τὴν στολὴν αὐτοῦ ἀφ’ ἑαυτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ σποδοῦ. Καὶ ἐκηρύχθη καὶ ἐρρέθη ἐν τῇ Νινευῇ παρὰ τοῦ Βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ λέγων· οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα μὴ γευσάσθωσαν μηδὲ νεμέσθωσαν μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν καὶ περιεβάλλοντο σάκκους οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ κτήνη καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐκτενῶς καὶ ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας ἐν χερσὶν αὐτῶν λέγοντες· τὶς οἶδε εἰ μετανοήσει ὁ ΘΕΟΣ καὶ ἀποστρέψει ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ μετενόησεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ᾗ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἐποίησε» (Ἰωνᾶς 3, 1-10).

Ζητῶ συγγνώμην, διότι παρασύρθηκα νομίζοντας ὅτι μιλάω σὲ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, δηλαδὴ σὲ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ.

Μοῦ φαίνεται πὼς οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μας δὲν ἔχουν τὴ Ἁγία Γραφὴ στὰ Μητροπολιτικά τους Μέγαρα, γι’ αὐτὸ εἶναι καὶ ἀδιάβαστοι ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ, προτείνω νὰ γίνει ἔρανος (ὄχι στὶς Ἐκκλησίες, διότι ἀπηγορεύθη ὁ «ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ στοὺς Ναοὺς ὄχι στὶς ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ καὶ στὰ ΤΖΑΜΙΑ!!!;;;).

Στὸ Σχολεῖο ὁ Καθηγητὴς τῶν μαθηματικῶν, σὲ κάποια ἀπὸ τὰ προβλήματα μᾶς ἔλεγε: ὅ. ἔ.δ. ποὺ σημαίνει ὅτι ΟΠΕΡ ΕΔΕΙ ΔΕΙΞΑΙ). Βέβαια δὲν θέλω νὰ γνωρίζουν ὅλοι Μαθηματικά, ἐκεῖνο ποὺ θέλω νὰ τονίσω εἶναι: τοῖς ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ὀλίγα «καὶ ὁ Νοῶν νοείτω», χωρὶς ἄλλα σχόλια!!!

Previous Article

Οἱ παπικοὶ τῆς Τουρκίας ἐπιθυμοῦν νὰ γίνη ἡ Ἁγία Σοφία Τζαμί!

Next Article

Όταν δεν έχεις δική σου ιστορία, πολιτισμό και χώρα, κλέβεις από τους άλλους…

Διαβάστε ακόμα