Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

Εἰς τὰς ἡμέρας μας συνταράσσεται καὶ ἀναταράσσεται ὁλόκληρος ἡ Ὀρθοδοξία ὑπαιτιότητι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου. Τοιαύτη κακοποίησις καὶ τοιοῦτος παγκόσμιος διασυρμὸς τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν ἔχει παρατηρηθῆ κατὰ τοὺς τελευταίους αἰῶνας. Εἶναι μεγάλη ἡ κακοποίησις τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὰ σχίσματα, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖ ὁ Πατριάρχης.

Σεβαστοὶ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τῶν ἄλλων αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ἐκρηκτικὴ κατάστασις ἔφθασεν εἰς τὸ ἀπροχώρητον. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ παρακμή, ὅπως τὴν ἐδημιούργησεν ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, εἶναι πρωτοφανής. Οἱ πάντες ἀκούσατε καὶ φρίξατε. Ὁ Πατριάρχης μὲ τὴν ἀντικανονικήν, αὐθαίρετον, προκλητικὴν καὶ κατάφωρον εἰσπήδησίν του εἰς τὴν ξένην ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διαπράξας οὕτω βαρύτατον κανονικὸν παράπτωμα καὶ περιφρονήσας ἀνιέρως τὴν ὑπὸ τὸν Προκαθήμενον Ὀνούφριον κανονικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Κιέβου, ἵδρυσεν εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ψευδοεκκλησίαν ἀπὸ καθηρημένους, ἀναθεματισμένους, αὐ­τοχειροτονήτους καὶ σχισματικούς. Προέβη δὲ εἰς αὐτὸ τὸ φρικιαστικὸν ἀνοσιούργημα, διὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰς ἀντιρωσικὰς ἐπιδιώξεις τῆς Ἀμερικῆς.

Οὐδαμῶς τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ὅτι ἡ Οὐκρανία ὑπάγεται ἐκκλησιαστικῶς εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας. Ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα καὶ αἱ ἄλλαι τοπικαὶ Ἐκκλησίαι ἀναγνωρίζουν τοῦτο. Ἀκόμη καὶ ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος προσωπικῶς μὲ δύο ἐπιστολάς του πρὸς τὸν Πατριάρχην Μόσχας ἔκαμε αὐτὴν τὴν ἀναγνώρισιν. Γράφει καὶ αὐτὰ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Διονύσιος Δ΄ (1686): «…Καὶ ἡ Μητρόπολις αὕτη τοῦ Κιέβου ἔστω ὑποκειμένη ὑπὸ τὸν Ἁγιώτατον Πατριαρχικὸν τῆς Μοσχοβίας θρόνον».

Ὁ Πατριάρχης δὲν παρέβη μόνον τοὺς καταδικάζοντας τὴν εἰσπήδησιν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος ἄλλων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ἱεροὺς Κανόνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς τὴν συνύπαρξιν δύο Ἐπισκόπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον. Ὑπάρχουν καὶ πλεῖσται ἄλλαι περιπτώσεις κατὰ συρροὴν παραβάσεων ἱερῶν Κανόνων ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου. Δὲν παραβαίνει μόνον, ἀλλὰ περιφρονεῖ καὶ ἀθετεῖ ἱεροὺς Κανόνας ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος. Ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ μεταξύ, παραβάσεως καὶ ἀθετήσεως. Ἡ ἀθέτησις ἱερῶν Κανόνων ἀποτελεῖ αἵρεσιν.

Οὐαί! Οὐαί! Οὐαί! Ὁ Πατριάρχης κινεῖ οὐρανὸν καὶ γῆν, πιέζει καὶ καταπιέζει, διὰ νὰ ἀναγνωρίσουν οἱ Προκαθήμενοι τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας τὸν ψευδοπροκαθήμενον ψευδοεπίσκοπον Ἐπιφάνιον τῆς προαναφερθείσης ψευδοεκκλησίας του. Ἀγωνιζόμενος πρὸς τοῦτο ὁ Πατριάρχης ἐπὶ ἕν ἔτος περίπου, κατώρθωσεν, ἄγνωστον μὲ ποίους παρασκηνιακοὺς καὶ διαβολικοὺς σκοτεινοὺς τρόπους, νὰ παρασύρῃ ἐξ ὅλων τῶν Προκαθημένων μόνον τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος π. Ἱερώνυμον, διὰ νὰ ἀναγνωρίσῃ αὐτὸν τὸν περιβόητον Ἐπιφάνιον. Σημειοῦται ὅτι εἰς τὴν θεολογικὴν κοινότητα δὲν ἀναγνωρίζεται ὁ ψευδὸ-ἐπίσκοπος Ἐπιφάνιος. Συγκεκριμένως, ὁ καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου κ. Π. Μπούμης ἀναγνωρίζει τὸν Ὀνούφριον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι τὸν ἀχειροτόνητον Ἐπιφάνιον.

Ἀλλοίμονον! Ἀλλοίμονον! Ἀλλοίμονον! Κατεστράφη ἐντελῶς ὁ π. Ἱερώνυμος, μετὰ τοῦ ὁποίου, ὅπως καὶ μετὰ τοῦ Πατριάρχου, ἔχω πολυετῆ γνωριμίαν ἀμοιβαίας ἐκτιμήσεως. Ἐπλήγη ἀθεραπεύτως ἡ ὑστεροφημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν π. Ἱερωνύμου, τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἐπιμόνως ἡ παραίτησις, ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἐγένετο δεινὸς παραβάτης τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὅπως καὶ ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ καὶ διότι ἐξ αἰτίας του θὰ ὑποστοῦν ζημίαν πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἡ κοινωνία καὶ τὸ κράτος. Ὡς ἐγένετο γνωστόν, ἐπειδὴ ὁ π. Ἱερώνυμος ἀνεγνώρισε τὸν ψευδοπροκαθήμενον Ἐπιφάνιον τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας τοῦ Κιέβου, τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας ἀπέκλεισεν ἀπὸ τὴν Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ ἄλλας περιοχὰς τὸν ρωσικὸν θρησκευτικὸν τουρισμόν. Αὐτὸ ἔχει δυσ­μενεῖς οἰκονομικὰς ἐπιπτώσεις καὶ εἰς τὸν γενικὸν τουρισμόν. Εἶχε προειδοποιηθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας διὰ τὰς συνεπείας καὶ ἐνήργησεν ἐν γνώσει του ὅτι θὰ ἐπιφέρῃ καὶ οἰκονομικὴν καταστροφήν.

Σεβαστοὶ Πατέρες Προκαθήμενοι ὅλων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, δι’ ὅσους τυχὸν δὲν γνωρίζουν, πληροφορῶ ὑπευθύνως ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἐπιφάνιος δὲν ἔχει Ἀρχιερωσύνην. Εἶναι ψευδοαρχιερεύς. Ναί! Ναί! Ναί! Κράζω καὶ κραυγάζω βροντερῶς. Ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος ψευδολογεῖ καὶ ἐξαπατᾷ συνεχῶς ὁλόκληρον τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐπειδὴ παρουσιάζει τὸν Ἐπιφάνιον ὡς κανονικὸν Ἐπίσκοπον, ἐνῷ γνωρίζει κάλλιστα, ναὶ γνωρίζει, ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος ψευδοεχειροτονήθη ἀπὸ τὸν κανονικῶς καθῃρημένον Φιλάρετον καὶ συνεπῶς εἶναι ἀχειροτόνητος. Πατριάρχα π. Βαρθολομαῖε, δύνασαι νὰ διαψεύσῃς τοῦτο, τὸ ὁποῖον ἐδημοσιεύθη κατ’ ἐπανάληψιν καὶ τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν πρὸς σὲ ἐπιστολὴν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας π. Ἀναστασίου;

Ἐπίσης, εἰς τὴν ψευδοεκκλησίαν τοῦ π. Βαρθολομαίου ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ψευδοεπίσκοποι χωρὶς ἱερωσύνη, οἱ ὁποῖοι ἔχουν αὐτοχειροτονηθῆ ἢ ψευδοχειροτονηθῆ ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ καθῃρημένους Πρεσβυτέρους.

Ἐξ ὅλων τῶν ἄλλων Προκαθημένων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, μόνον ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν π. Ἱερώνυμος ἀνεγνώρισαν ὡς Ἀρχιερέα αὐτὸν τὸν ἀχειροτόνητον. Πῶς ἀντέχετε, Πατέρες, αὐτὴν τὴν γελοιότητα; Μὴ τολμήσῃ δὲ ὁ Πατριάρχης νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ἀποκατέστησε τὸν ψευδοχειροτονηθέντα Ἐπιφάνιον, διότι θὰ κατηγορηθῇ ὡς τσαρλατᾶνος. Πῶς τὸν ἀποκατέστησε, ἀφοῦ δὲν τὸν ἐχειροτόνησε;

Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ψεύδεται ἀσυστόλως καὶ ἐξαπατᾷ πασιδήλως, διότι συνεχίζει νὰ ἰσχυρίζηται ὅτι ἀποκατέστησε τοὺς καταδικασθέντας ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Ὡς ἔχω γράψει, καὶ ἐὰν ὁ Πατριάρχης εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ εἰσπηδήσῃ εἰς τὸν κανονικὸν χῶρον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, διὰ νὰ ἀποκαταστήσῃ δικαστικῶς τοὺς τιμωρηθέντας, δὲν ἠδύνατο νὰ πράξῃ τοῦτο, διότι δὲν ἔχει τοὺς δικαστικοὺς φακέλους τῶν τιμωρηθέντων, διὰ νὰ κάμῃ περαιτέρω δικαστικὴν ἔρευναν. Οἱ φάκελοι αὐτοὶ εὑρίσκονται εἰς τὰ Ἀρχεῖα τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Συνεπῶς, δὲν ἐπῆλθεν οὐδεμία μεταβολὴ εἰς τοὺς τιμωρηθέντας. Παραμένουν ἀπολύτως εἰς τὴν καταδίκην των. Ἐζητήθη νὰ δημοσιοποιήσῃ ὁ Πατριάρχης τὸν διαδικαστικὸν τρόπον ἀποκαταστάσεως (ψευδοαποκαταστάσεως) τῶν ἐν λόγῳ καταδικασθέντων καὶ ἀρνεῖται ἀκόμη νὰ ἀνταποκριθῇ. Διατί; Διατί; Διατί;

Σεβαστοὶ Προκαθήμενοι τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησιῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ μὴ μιμηθῆτε τὸν Προκαθήμενον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας π. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος ὑπέκυψε καταστρεπτικῶς εἰς πιέσεις ἐξωεκκλησιαστικῶν ἰσχυρῶν παραγόντων, διὰ νὰ κάμῃ καὶ αὐτός, ὅπως ὁ Πατριάρχης, ἀποδεδειγμένην ἀντικανονικὴν εἰσπήδησιν εἰς τὸ κανονικὸν ἔδαφος τῆς ξένης ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαχείου Μόσχας. Ἐὰν οὐδεμία ἄλλη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀναγνωρίσῃ τὴν ψευδοαυτοκεφαλίαν τῆς Πατριαρχικῆς ψευδοεκκλησίας, ἡ αὐτοκεφαλία αὐτὴ θὰ ἀκυρωθῇ ἀφ’ ἑαυτῆς. Ἄλλη λύσις εἶναι ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου Συνόδου.

Previous Article

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΣ

Next Article

Ἀχειροτόνητοι κοινωνοῦν καὶ παπικοὶ διανέμουν ἄρτους

Διαβάστε ακόμα