Ο πλέον ευγενής Οικουμενιστής

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Εις συζήτησιν Δημοσιογράφου με τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Ειρηναίον, την Τετάρτην 1/6/2016 εις την τηλεόρασιν CRETA, ο Σεβασμιώτατος κ. Ειρηναίος είπε:

“Η μέλλουσα να συνέλθη σύνοδος δεν είναι Οικουμενική, διότι δεν μετέχουν οι άλλες Εκκλησίες και ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι παλιά είχαν την συμμετοχή όλων των Χριστιανών, όλων των Εκκλησιών. Μετά το 1054 που έγινε το σχίσμα, δεν συμπορευόμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία με τη Ρωμαιοκαθολική. Γι’ αυτό το λόγο η Σύνοδος η δική μας που θα γίνει σε λίγο, είναι σύνοδος μόνο των Ορθοδόξων Εκκλησιών, γι’ αυτό δεν είναι Οικουμενική”.

Με όλον τον σεβασμόν προς το σεπτόν πρόσωπον του Σεβασμιωτάτου αναφέρομεν ότι:

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, “ Η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική” του Συμβόλου της Πίστεως, “στύλος και εδραίωμα της αληθείας” (Α  Τιμ. γ  15), κατέχει την Αποστολικήν Παράδοσιν, “είναι ο πιστός και ευλαβής της Παραδόσεως φύλαξ” (Χ. Ανδρούτσου, Συμβολική, σελ. 119 εκδ. β ). Όταν ο Απόστολος Παυ­λος, του Χριστού το στόμα, κατά τον ιερόν Χρυσόστομον, γράφει προς την Εκκλησίαν των Θεσσαλονικέων: “στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε…” (Β  Θεσ. β 15), υπονοεί, να διαφυλάξουν την παραδοθείσαν εις αυτούς Παράδοσιν. Το ίδιο φανερώνουν και οι λόγοι του Κυρίου προς την Εκκλησίαν της Φιλαδελφείας “κράτει ο έχεις” (Αποκ. γ  11). “ Υπό το ο έχεις, νοεί­ται η πίστις…” (Π. Μπρατσιώτου, Η Αποκάλυψις του Αποστόλου Ιωάννου, σελ. 108, Αθήναι 1950).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία ως Καθολική και Αποστολική κατέχει όλην την Αποστολικήν Παραδοθείσαν Πίστιν και οφείλει να οδηγήση τους Παπικούς προς αυτήν. Να επιστρέψουν εις την Αγιοπατερικήν αλήθειαν, να ενταχθούν εις το Σώμα της Εκκλησίας.

Εις την πνευματικήν σύγχυσιν της εποχής μας όλοι εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, την κιβωτόν της σωτηρίας, την κατέχουσαν την Αποστολικήν και Πατερικήν παράδοσιν, ζητούν να εύρουν πνευματικόν έρεισμα και γαλήνην ψυχής. Ευνόητος η απογοήτευσις των πιστών μελών της Εκκλησίας μας από τους λόγους του Σεβασμιωτάτου. Αυτήν την παράδοσιν παρέλαβεν από τους αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, τους μάρτυρας, τους ομολογητάς, τους οσίους; Ασφαλώς όχι.

Λύπη μας κατέλαβε και διερωτώμεθα: Δηλώνει ο Σεβασμιώτατος ότι «η μέλλουσα να συνέλθη σύνοδος δεν είναι Οικουμενική, διότι δεν μετέχον οι άλλες Εκκλησίες». Πιστεύει ως Ορθόδοξος Ιεράρχης ότι οι Παπικοί αποτελούν Εκκλησίαν; Η Εκκλησία είναι το μυστικόν Σώμα του Χριστού, άρα είναι Μία. Λυπούμεθα εάν προσπαθή να παραδώση εις τους νεωτέρους αυτήν την άποψιν· είναι φανερόν ότι αυτή είναι ετεροδιδασκαλία, ξένη προς την διδασκαλίαν των Πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποί­οι διεκήρυξαν ότι κάθε επέμβασις εις τα παραδοθέντα εκ των προηγουμένων θεοπνεύστων Οικουμενικών Συν­όδων συν­ιστά αίρεσιν και ύβριν.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος διαλαλεί: «Εάν γαρ την αλήθειαν κρύψωμεν, ουδέν διαφέρομεν των ψευδοπροφητών, οι επλάνων τον λαόν, τα καταθύμια εκάστω λαλούντες. Οι δε του Θεού Προφήται, την αλήθειαν κηρύσσοντες, εμισούντο και απεκτείνοντο».

Previous Article

Η Αγία Σοφία μετατρέπεται εις Τζαμί!

Next Article

Μνήμη θανάτου