Ο Τίμιος Σταυρός

Share:
  • Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι’ ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω» (Γαλ. στ 14). Δηλαδή, μη γένοιτο ποτέ εγώ να καυχηθώ δια τίποτε άλλο παρά δια το ότι έλαβε δούλου μορφή και εσταυρώθη δια την σωτηρία μου ο Ιησούς Χριστός. Μόνον καύχημά μου είναι του Κυρίου ο σταυρικός θάνατος, δια της πίστεως δε στον θάνατο αυτόν έχει νεκρωθή και έχει χάσει την δύναμή του ως προς εμέ ο κόσμος. Αλλά και εγώ έχω νεκρωθή ως προς τον κόσμο… Τι είναι για μας ο Σταυρός; Λέγει ένα τροπάριο. «Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης· Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας· Σταυρός, βασιλέων το κραταίωμα· Σταυρός, πιστών το στήριγμα. Σταυρός, Αγγέλων η δόξα, και των δαιμόνων το τραύμα».

Και αλλού: «Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του τύπου του τιμίου σταυρού σου πάσαι αι εναντίαι δυνάμεις».

  • Ο Άγιος Κοσμάς λέγει στις διδαχές του για τον Σταυρό:

Και ο Σταυρός, αδελφοί μου, πως είνε, μάθετε: Όταν βάνωμεν το χέρι μας εις το κεφάλι, φανερώνει ο Θεός, οπού ήτον εις τον ουρανόν· και όταν το βάνωμεν εις τον ομφαλόν, φανερώνει πως εκατέβη εις την γην και εσαρκώθη· και όταν το βάνωμεν εις το δεξιόν, μέρος άνωθεν του βυζίου, φανερώνει πως είνε δίκαιος και αθάνατος και πως θέλει βάλει τους δικαίους εις τα δεξιά του μέρη· και όταν το βάνωμεν εις το ζερβιόν μέρος, φανερώνει πως θέλει κρίνει όλα τα έθνη και θέλουν στέκονται εις το ζερβιόν του μέρος και να τους βάλη εις την κόλασιν.

Ο τίμιος Σταυρός, αδελφοί μου, είνε αύλαξ όλης της γης. Ο τίμιος Σταυρός αγιάζει όλα τα πέρατα, όλα τα θεία και άγια των εκκλησιών. Ο Σταυρός αγιάζει την θείαν Λειτουργίαν και κάθε Ακολουθίαν. Ο Σταυρός αγιάζει τους Αγίους. Ο Σταυρός αγιάζει και στερεώνει την Βάπτισιν. Ο Σταυρός ευλογεί τα ανδρόγυνα. Ο Σταυρός κυνηγά τους δαίμονας και φεύγουσιν ωσάν από την αστραπήν. Ο Σταυρός είνε όπλον φωτεινόν και όποιος τον κάμνει, τον φωτίζει και τον αγιάζει εκείνον τον άνθρωπον, και είνε ωσάν δίστομον σπαθίον, και δεν ζυγώνουν σιμά οι δαίμονες να παρακινούν τους ανθρώπους δια να κάμωσιν αμαρτήματα. Και όπου κινήση να πηγαίνη ο άνθρωπος πρώτον να κάμη τον σταυρόν και να λέγη το «Κύριε Ιησού Χριστέ». Η εις το παζάρι κινάς η εις το χωράφι η εις το αμπέλι η όταν φάγης ψωμί η όταν πίνης κρασί η νερόν η οπωρικόν η όταν κοιμηθής, να προσκυνήσης τον Θεόν, να σταυρώνης και το σώμα σου, και ύστερα να πλαγιάσης. Να κοιμηθής, και θέλεις σηκωθή το πρωΐ γερός και χαρούμενος. Όθεν, αδελφοί μου, εκαταλάβατε και το ηξεύρετε όλοι σας».

Πως να κάνουμε τον Σταυρόν μας

«Τώρα σας συμβουλεύω να κάμετε από ένα κομβολόγι μικροί και μεγάλοι και να το κρατήτε με το αριστερό χέρι, και με το δεξιό να κάμνετε τον σταυρόν σας και να λέγετε: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων ελέησόν με τον αμαρτωλόν και ανάξιον δούλόν σου.Ο πανάγαθος Θεός μας εχάρισε τον τίμιον Σταυρόν με τον οποίον να ευλογώμεν, και τα Άχραντα Μυστήρια. Με τον σταυρόν να ανοίγωμεν τον παράδεισον, με τον σταυρόν να διώκωμεν τους δαίμονας· αλλά πρέπει να έχωμεν το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίας, και τότε κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Όθεν, αδελφοί μου, η τρώγετε η πίνετε η δουλεύετε, να μη σας λείπη αυτός ο λόγος και ο σταυρός· και καλόν και άγιον είνε να προσεύχεσθε πάντοτε την αυγήν, το βράδυ και τα μεσάνυκτα».

  • Έλεγε ο μακαριστός Δημ. Παναγόπουλος για την δύναμη του Σταυρού:

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη δύναμη του σταυρού, γι’ αυτό κάνουν ένα σταυρό, που μόνο σταυρός δεν είναι. Κινούν τα χέρια τους, λες και ανακατεύουν τον αέρα η σαν να δέρνουν τον αέρα. Είναι μεγάλη βλασφημία αυτό το πράγμα! Από τους 1000 που κάνουν τον σταυρό τους στην Εκκλησία, μόνο οι 2 τον κάνουν σωστά. Όπως σε ένα έγγραφο, όταν δεν αποτυπώνεται σωστά η σφραγίδα, το έγγραφο δεν έχει ισχύ, έτσι και ο σταυρός που κάνουμε λάθος, δεν είναι σταυρός. Πρέπει να γίνεται σωστά. Μέτωπο, κοιλία και στις 2 ωμοπλάτες. Ο σταυρός που κάνουμε, συμβολίζει και την δική μας σταύρωση, τη σταύρωση των παθών και του θελήματός μας. Οι άνθρωποι έχοντας άγνοια επί του θέματος, κάνουν ένα τυπικό σταυρό. Ο διάβολος δεν φοβάται το σταυρό αυτό καθ’ αυτό, όταν γίνεται από τα χέρια εκείνου, που δεν έχει οργανική σχέση με τον Χριστό. Όταν όμως ο άνθρωπος έχει σχέση με τον Χριστό και πιστεύει αυτό που κάνει, τότε το σχήμα αυτό αξιοποιείται και ο σατανάς φρίττει και φεύγει, μπροστά στο αποτελεσματικό πνευματικό όπλο του σταυρού».

 

 

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ