Πανήγυρις μέσα στά Χιόνια

Share:

Απόσπασμα από το άρθρο,

Ὀρθόδοξος Ρουμανία: Πανήγυρις μέσα στά Χιόνια. Ἐν Ἑλλάδι, Ντροπή, Ἐρυθρές Ἀστυνομικές Κορδέλες κύκλῳ τῶν Ἱ. Ναῶν ΕΔΩ

Τοῦ Λεωνίδα Ἀλεξάνδρου, Θεολόγου

[Πάλιν, Νέος Ἡρώδης Μαίνεται, Σφαγιάζων τό Θεῖο Βρέφος]

Ἔμπονα, ὑπενθυμίζουμε πώς, ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Χῶρες, στά Βαλκάνια, στήν Κύπρο, στήν Ρωσία στήν Οὐκρανία κ.τ.λ., ΜΟΝΟΝ ἡ Ἑλλάς δέν ἑόρτασε τό Πάσχα (Ἀπρίλιος 2020). Μέ πρόφασι τήν τρομοκρατική μεγιστοποίησι τοῦ πραγματικοῦ κορονοϊοῦ. Τέτοια κατάντια, οὐδείς δύναται νά τήν ἀνεχθῆ, νά τήν ἐγκρίνη καί νά τήν ἐπεξηγήση μέ λογικά καί φυσιολογικά κριτήρια. Καί νῦν, ΜΟΝΟΝ ἡ Εὐσεβο-Φρούρητος Ἑλλάς, σ’ ὁλόκληρο τόν Κόσμο (!!!), δολίως “Κρυπτo-Δουλωθεῖσα” ἀπό Ξενοκίνητα ὄργανα, ἐπέβαλε δεσμά καί ἔχει σφραγισμένους τούς Ἱ. Ναούς, σφραγισμένες τίς Καμπάνες καί φυλακισμένους τούς Πιστούς.

Ἐπί πλέον, οἱ Ἄπιστοι Κυβερνῆτες, ὑποκρινόμενοι εὐσέβεια, καί οἱ δουλόφρονες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, σχεδιάζουν τά ἴδια καί γιά τή Μητρόπολι τῶν ἑορτῶν, τά Σωτήρια Χριστούγεννα καί τό Πανάγιο Δωδεκαήμερο.

Φρονοῦμε ταπεινῶς ὅτι, ὅσο ἡ Θεία Χάρις “Φυλακίζεται” μέ τό σφράγισμα τῶν Ἱ. Ναῶν, τόσο τό “Χτικιό” θά Ἐξαγριώνεται καί θά Ἐξαχρειώνεται. Δίχως τή Θεία Κοινωνία, τήν Ἀείζωη Φωτιά καί ἡ Ἀείφωτη Ζωή. Δίχως τό ἅλμα πρός τό Θαῦμα. Εἰδικά, ἄνευ τοῦ Ἐξαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, τῆς φύσεως καί τοῦ ἀνθρώπου κατά τά Πανάγια Θεοφάνεια.

[“Ὀργή” καί “Θυμός” παρά Κυρίου]

Προτρέπουμε, τά καταχωρηθέντα, ἐγκρίνατέ τα, διορθῶστε τα, ἀπορρίψατέ τα, ἐάν κρίνετε, ἀλλά μήν τά παραγράφετε ἀπό τήν ἔνθεο Λογική σας.

Ἀναμφίβολα, οἱ ἄκυροι “Παρα-Εξουσιασταί” δέν ἐμφοροῦνται ἀπό τίποτε τό Ἱερό καί Ὅσιο. Γι’ αὐτό τό λόγο, παραδίδονται στή Χλεύη, στήν Περιφρόνησι καί στό Μένος τοῦ Εὐλαβοῦς Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί … κυρίως στήν Κρίσι τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου μας, κατά τά Παύλεια ἀστραπόβροντα, μιᾶς Ἱερᾶς “Ὀργῆς” καί ἑνός Δικαίου Θεϊκοῦ “Θυμοῦ”:

«… 2.4 Κατά δέ τήν σκληρότητά σου καί ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῶ ὀργήν ἐν ἡμέρα ὀργῆς καί ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, … 2.8 τοῖς δέ ἐξ ἐριθείας καί ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθεία πειθομένοις δέ τῇ ἀδικία, ὀργή καί θυμός 2.9 θλίψις καί στενοχωρία …» (Ρώμ. β’ 5-9). (Παράφρασις: … Σύμφωνα δέ μέ τήν σκληρότητά σου, μέ τήν ἀμετανόητον καί ἀναίσθητον καρδίαν σου, συσσωρεύεις ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου θησαυρούς ὀργῆς, πού θά ἐκσπάσουν κατά τήν ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν θά ἐκδηλωθῆ ὁ θυμός τοῦ Θεοῦ. …· Ἐναντίον δέ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπό πνεῦμα ἀντιλογίας καί φιλονικίας δέν πείθονται μέν καί δέν ὑποτάσσονται εἰς τήν ἀλήθειαν, πειθαρχοῦν δέ καί ὑποδουλώνονται εἰς τήν ἀδικίαν, θά ἐκσπάση θυμός καί ὀργή, θλίψις καί στενοχωρία…).-

Previous Article

Γνωρίζουμε την πίεση που άσκησαν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ στις Εκκλησίες

Next Article

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων