«ΠΑΝΔΗΜΙΑ» COVID-19  καί «ΕΜΒΟΛΙΑ»

Share:

Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη

Ὁμ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΟΥ SarsCoV-2

(Συμφώνως πρός συνεντεύξεις και δημοσίευμα 86 σελ. (Vérité-Covid19.fr website (videos, documents, etc.) τοῦ Γάλλου Καθηγητοῦ JP Fourtillan και συν. “The Whole Truth, Covid-19, Covid-19 Vaccines”:

Πρίν τό ἔτος 2003 ἀπομονώθηκε σε ἀσθενῆ τοῦ Γαλλικοῦ Νοσοκομείου στό Ἁνόι τοῦ Βιετνάμ ὁ κορωναϊός  Sars-CoV.

Το ἔτος 2003 επενέβη ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ προαναφερθέντος RNA ἰοῦ ὁ μοριακός βιολόγος Fr. Tangy (διευθυντής ἑνός ἐρευνητικοῦ ἰνστιτούτου τοῦ Ἰνστιτούτου PASTEUR) καί είσήγαγε στό γονιδίωμα αὐτοῦ μία ἀκολουθία DNA 29746 νουκλεοτιδίων καί ἀλλων ἀκολουθιῶν DNA. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές κατωχυρώθηκαν μέ το ἀνάλογο δημοσιευθέν διεθνές δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας.

Ὁ ἴδιος προαναφερθείς ἐρευνητής τό ἔτος 2011 ἐσυνέχισε τίς ἐπεμβάσεις του ἐπί τοῦ  κορωναϊοῦ  Sars-CoV μέ αποτέλεσμα τή δημιουργία τοῦ ἰοῦ  Sars-CoV1. Καί οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές κατωχυρώθηκαν μέ τό ἀνάλογο δημοσιευθέν διεθνές δίπλωμα εὐρεσιτεχνίας.

Τά ἔτη 2011-2015 συνεχίστηκαν οἱ ἐπεμβάσεις ἀπὀ ἐπιστήμονες έρευνητικῶν κέντρων τοῦ  Ἰνστιτούτου PASTEUR (Fr. Tangy καί Paul Charneau) ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV1μέ ἀποτέλεσμα τήν εἰσαγωγή στό γονιδίωμα τοῦ τελευταίου ἰοῦ τεσσάρων ἀκολουθιῶν τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, HIV1, δημιουργηθέντος τοῦ κορωναϊοῦ SARS-Cov2.   Καί οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές κατωχυρώθηκαν με τό ἀνάλογο διεθνές δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας.

Σημειωτέον ὅτι τήν ἄποψη ὅτι ὁ  κορωναϊός SARSCov2 ἐμπεριέχει ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, HIV1, ἐπεβεβαίωσε καί ὁ Καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος τοῦ βραβείου Nobel, γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ  AIDS.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Καθηγητής Fourtillan φυλακίστηκε ἀπό τον πρόεδρο Macron και ἀποφυλακίσθηκε λίγους μῆνες πρίν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

Ὅλα τά χορηγούμενα σκευάσματα γιά τήν τεχνητή νόσο Covid-19 δεν εἶναι ἐμβόλια· εἶναι γονιδιακοί τροποποιητές, ἰδιαίτερα τά σκευάσματα μέ τά ὁποῖα χορηγεῖται τεχνητό mRNA. Ἕνα κριτικῆς σημασίας ἐρώτημα ἦταν κατά πόσον ἦταν δυνατόν τό τεχνητό mRNA νά εἰσέλθει στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου καί νά ἐνσωματωθῆ (καί τροποποιήσει) τό DNA τοῦ πυρῆνος. Ἡ πρώτη ἀβασάνιστη ἀπάντηση ἦταν ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά συμβῆ αὐτό. Νεώτερα δεδομένα, ὅμως, δημοσιευθέντα στά πλέον ἔγκυρα ἐπιστημονικά περιοδικά, παρέσχον ἰσχυρότατες ἐνδείξεις ὅτι αὐτό εἶναι δυνατόν νά συμβῆ με ἀπροσμέτρητες συνέπειες (μεταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως ἀκριβῶς τά μεταλλαγμένα προϊόντα!)

Σημειωτέον ὅτι συμφώνως με ἄλλη τεχνική παρασκευῆς τῶν σκευασμάτων αὐτῶν (εἰσαγωγή τμημάτων τοῦ γονιδιώματος τοῦ  κορωναϊοῦ SARS-Cov2  εἰσαχθέντων σέ ἄλλο ἐξησθενημένο ἰό) εἰσήχθησαν καί νανολιπίδια-βιοαισθητῆρες μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά λαμβάνονται καί νά ἀποστέλλονται πληροφορίες, ἰδιαίτερα με τήν παρουσία τῶν δικτύων έπικοινωνίας 5 G. Καί οἱ τεχνικές αὐτές κατωχυρώθηκαν μέ τό ἀνάλογο δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας. Γιά τό θέμα αὐτό δύναται κάποιος νά ἀντλήσει ἐπιστημονικές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν ἀπό τόν Ἀναληρωτή Καθηγητή τοῦ De Montfort University (Associate Professor in Games and Artificial Intelligence; Deputy Subject Group Leader in Games, Maths & Intelligent Systems) τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, Ἰωάννη Κυπραῖο (John Kypraios), ὁ ὁποῖος πληροφόρησε ὅτι γιά τά ἐνιέμενα αὐτά «σκευάσματα» χρησιμοποιοῦνται συγχρόνως ὀκτώ διαφορετικές τεχνολογίες!

Σοβαρότατο βεβαίως βιοηθικό πρόβλημα -ἐκτός ἀπό την ἀπαράδεκτη ὑπό τήν ἔποψη τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Θεολογίας ἐπέμβαση ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἀνθρώπου (ἐπί τοῦ DNA)- ἀποτελεῖ καί τό γεγονός ὅτι γιά τήν τελική παρασκευή τῶν ἐμβολίων αὐτῶν σέ διάφορες φάσεις χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές, δηλαδή κύτταρα προερχόμενα ἀπό στοχευμένες ἀμβλώσεις ζώντων ἀνθρωπίνων ἐμβρύων. Συγκεκριμένα, ζωντανά, ἐξαμβλωμένα ἔμβρυα (με καισαρική συνήθως τομή) τεμαχίζονταν λαμβάνοντας τμήματα διαφόρων ὀργάνων καί ἱστῶν (νεφροί, πνεύμονες, ὑπόφυση, ἀμφιβληστροειδής χιτών τοῦ ὀφθαλμοῦ κ.τ.λ.) προκειμένου νά παραχθῆ, μετά διάφορες πειραματικές φάσεις,  τό τελικό προϊόν τοῦ ἐνιεμένου σκευάσματος. Εἶναι πολύ φρικιαστική ἡ πληροφορία ὅτι, ὅπως ἀπεκάλυψε ἀνακρινόμενος ἐξέχων ἐπιστημονικός συνεργάτης καί σύμβουλος τῶν Ἑταιριῶν Pfeizer, Sanofi κ.τ.λ., ὁ Stanley Plotkin, γιά τήν παρασκευή ἑνός μόνον εἴδους ἐμβολίου ἐσφαγίασε 76 ἔμβρυα[1].

ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ;

Ὑπἀρχουν πολλές ἐνδείξεις (καί κάποιες ἀποδείξεις) ὅτι ἡ ἀποκαλούμενη «πανδημία» ἦταν ἀπό ἐτῶν προσχεδιασμένη. Δύο ἀπό τίς ἀποδείξεις αὐτές εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Ἡ προσωρινή αἴτηση γιά κατοχύρωση τῶν tests γιά τή διάγνωση τῆς νόσου Covid-19 (κατοχύρωσης τῆς πατέντας US 0279 585 A1) ἔγινε στίς 13 Ὀκτωβρίου 2015 ὑπό τοῦ Richard Rothschild[2], ἐνῶ ἡ τελική δημοσίευση (Patent Application Publication) τῆς αἴτησης (μετά πολλαπλές διαδοχικές αἰτήσεις τά ἑπόμενα χρόνια) γιά κατοχύρωση τῆς ἴδιας πατέντας  ἔγινε στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2020[3] (τρεῖς καί πλέον, δηλαδή, μῆνες,  πρό τῆς ἐμφάνισης τῆς «πανδημίας») β). Τό πρῶτο «ἐμβόλιο» τό ὁποῖο παρήχθη, μέ τή συνεργασία τoῦ Ἰνστιτούτου Pasteur- Sanofi- Jenner Institute- Astra Zeneca, τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2018 μέ τά ἐμπεριεχόμενα νανοσωματίδια (δηλαδή περισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο πρίν την ἐκδήλωση τῆς «πανδημίας»), κατοχυρωθέν καί αὐτό μέ δημοσιευθέντα διεθνῆ ἀριθμό διπλώματος εὑρεσιτεχνίας!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ;

Σαφέστατα πρόκειται περί παγκοσμίου πειράματος. Προκειμένου  νά δοθῆ ἕνα ἐμβόλιο γιά χρήση στό κοινό, ἀπαιτοῦνται κατά προσέγγιση δέκα-δώδεκα χρόνια (ἤ καί περισσότερα) δοκιμῶν (κατ’ἀρχήν σέ διάφορα πειραματόζωα διαφορετικοῦ βάρους, καί στή συνέχεια σέ ἐθελοντές ἀνθρώπους, σέ τρεῖς φάσεις δοκιμῶν).

Στήν περίπτωση τῆς παρασκευῆς ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19, ὁ συνολικός χρόνος τῶν δοκιμῶν περιορίσθηκε, κατά προσέγγιση, σέ λιγότερο ἀπό ἕνα ἔτος. Τό ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐλήφθησαν ἐλάχιστες πληροφορίες τόσο γιά τήν ἀποτελεσματικότητα ὅσο καί γιά τίς δυνητικές παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

Στό συνοδό φυλλάδιο τῆς Ἑταιρείας Pfizer-BionTech σχετικῶς μέ τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ, ἀναγράφεται ὅτι οἱ ἐμβολιασθησόμενοι θά παρακολουθηθοῦν ἐπί εἴκοσι τέσσσερις μῆνες[4], προκειμένου νά καταγραφοῦν οἱ πρώιμες καί, οἱ κατ’ἀρχήν, μεσοπρόθεσμες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν. Παρά τό γεγονός αὐτό, δόθηκε μετά δίμηνο ἀπό τῆς τελευταίας προκλινικῆς δοκιμῆς, κατ’ ἐξαίρεση, ἐπείγουσα ἄδεια ἀπό τούς ἁρμόδιους φορεῖς χρησιμοποίησης τῶν ἐμβολίων  γιά τή νόσο  Covid-19, γιά καθολικό ἐμβολιασμό, στήν προσπάθεια, ὑποτίθεται, ἔγκαιρου ἐλέγχου τῆς «πανδημίας».

Ἀνεξαρτήτως τῆς ὀρθότητας ἤ μή τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ, τά προαναφερθέντα σημαίνουν ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Παγκόσμιας κοινότητας χρησιμοποιεῖται, ἀκουσίως πλέον, ὡς «πειραματάνθρωποι», προκειμένου νά ἐκτιμηθῆ ἡ ἀσφάλεια  καί οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

ΩΦΕΛΕΙ Ή ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ  ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ»;

Δεδομένων τῶν πολύ γνωστῶν πλέον βραχυπρόθεσμων καί ἀρξαμένων μεσοπρόθεσμων παρενεργειῶν (θρομβώσεις πολλαπλῶν ἀγγείων τοῦ σώματος, παραλύσεις, αἰφνίδιοι θάνατοι καί σέ νέους ἀνθρώπους- ἀκόμη καί ὑγιαίστατους ἀθλητές), τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι τά βλαπτικά ἀποτελέσματα τῶν σκευασμάτων αὐτῶν ὑπερτεροῦν κατά πολύ τῶν βραχυπρόθεσμων «ὠφελειῶν» των, ἰδιαίτερα γιά τίς πλεῖστες ἡλικιακές ὁμάδες, ἰδιαίτερα ἐκείνης τῆς ἡλικίας μικρότερης τῶν 20 ἐτῶν, στήν ὁποίαν ἡ χορήγηση τῶν σκευασμάτων θά ἦταν εὔλογο νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Τά προαναφερθέντα ἀποτελοῦν γνώμη ὄχι τοῦ ὑπογράφοντος, ἀλλά πολλῶν παγκοσμίως γνωστῶν ἐπιστημόνων, ὅπως τῶν κ.κ. Ἰωάννου Ἰωαννίδη, Lyc Montagnier, Sucharit Bhakdi, Henry-Caude, Robert Malone (ἐφευρέτου τῆς τεχνικῆς τοῦ mRNA «ἐμβολίου») κ.ἄ.

Ἤδη ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ θεωρούμενη προστασία τῶν “ἐμβολίων” αὐτῶν προοδευτικῶς βραχύνεται, ὥστε νά φθάσουν νά ὁμιλοῦν γιά 3η καί 4η δόση, ἀκόμη καί γιά χορήγηση κάθε 3-4 μῆνες, μέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες δυνητικές σοβαρές ἐπιπλοκές.

 «Πάνω από 1.000 μελέτες που δημοσιεύτηκαν σε ιατρικά περιοδικά, με αξιολόγηση από ομότιμους, αποδεικνύουν ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα…!» Στή  βιβλιογραφία παρατίθενται ὅλοι οἱ σύνδεσμοι τῶν ἀναφορῶν αὐτῶν (links[5].

  Πολλοί ἐπιστήμονες βαναύσως ἀπειλήθηκαν,  ἀναγκάσθηκαν σέ παραίτηση, ἐνεκλείσθησαν σέ ψυχιατρεῖα, ἀκόμη καί φυλακίσθηκαν διότι ὁμίλησαν γιά τήν κατασκευασθεῖσα «πανδημία» τοῦ κορωναϊοῦ!  Αὐτά συντόμως.

[1] https://youtube.be/7Hd_NqwLa7M

[2]http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf, p 45. Προσπελάστηκε 2.5.2021.

[3] https://patentimages.storage.googleapis.com/61/a3/0d/3d91325d909386/US20200279585A1.pdf. Προσπελάστηκε 15.7.2021.

[4] FACT SHEET FOR HEAL THE CARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (VACCINATION PROVIDERS) https://www.fda.gov/media/144413/download, p34. Προσπελάστηκε 20.7.2021.

[5] https://katohika.gr/diethni/pano-apo-1-000-meletes-pou-dimosieftikan-se-iatrika-periodika/.Προσπελάστηκε 20-1-2022.

Previous Article

Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης μπλόκαρε την απαίτηση για χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους

Next Article

Το φαινόμενο περιστατικών αιφνίδιων θανάτων είναι διαπιστωμένο