Πανορθόδοξον αἰτεῖ ὁ Ἀλβανίας διὰ τὸν κορωνοϊόν

Share:

Ἂς ἀναγνώσουν αὐτὰ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται τῆς Ἑλλάδος, ποὺ εἶναι ἀπρόθυμοι νὰ συγκαλέσουν τὴν ὁλομέλειαν τῆς Ἱεραρχίας. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή» τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 2020:

«…Γιὰ τὴ γενικότερη ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς, σὲ σχετικὴ ἀπαντητική μας ἐπιστολὴ (25. 5.2020) πρὸς τὴν ΑΘΠ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, σημειώσαμε: «Ἡ Ἱεραρχία ἑκάστης Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας θὰ ἠδύνατο νὰ λάβη σχετικάς ἀποφάσεις, ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν τὰς ἀνησυχίας τῶν πιστῶν αὐτῆς μελῶν, π.χ. νὰ συγκροτήση εἰδικὴν ἐπιτροπὴν ἐκ σοβαρῶν θεολόγων καὶ εἰδικῶν ἐπιστημόνων πρὸς ἐξέτασιν τῶν δεδομένων καὶ ὑποβολὴν συγκεκριμένων προτάσεων. Ἐν συν­εχείᾳ, ἡ ἁρμοδία Ἱεραρχία, κατανοοῦσα ἐν ἀγάπῃ καὶ συνέσει τὰς ἀνάγκας τοῦ ποιμνίου αὐτῆς, θὰ εἶχε τὴν εὐχέρειαν τοῦ προσδιορισμοῦ τῶν πρακτικῶν ὁδηγιῶν. Ἐπιστημονικαὶ προβλέψεις καὶ προειδοποιήσεις ἁρμοδίων Πα­γκοσμίων Ὀργανισμῶν προειδοποιοῦν ὅτι ἡ πρωτοφανὴς πανδημία ἀναμένεται νὰ ἐπανακάμψη διὰ νέων κυμάτων καὶ μεταλλάξεων. Εὐκτέον, λοιπόν, θὰ ἦτο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ προβῆ ἐγκαίρως εἰς τὰς ἐπιβαλλομένας πρωτοβουλίας: συγκρότησιν διορθοδόξου εἰ­δικῆς ἐπιτροπῆς πρὸς ἐκτίμησιν τῶν νέων παγκοσμίων συνθηκῶν καί, ἐν συνεχείᾳ, σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνάξεως πρὸς προσδιορισμὸν πρακτικῶν κατευθύνσεων. Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι τὸ Συνοδικὸν σύστημα ἀποτελεῖ ἀνεκτίμητον ἀναντικατάστατον Ὀρθόδοξον παράδοσιν καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐνεργοποιεῖται εἰς κρισίμους περιστάσεις, ὡς ἡ παροῦσα, ἡ κλυδωνίζουσα σύμπασαν τὴν Οἰκουμένην».

Previous Article

Τα 12 μίλια των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και όσα μας αποκρύπτει η κυβέρνηση

Next Article

Γόρτυνος: «Δὲν γνωρίζω σαφῶς νὰ ἀπαντήσω»

Διαβάστε ακόμα