Πασχάλιος ἱκεσία καί ἐνδόμυχοι εὐχαί για το Ουκρανικό

Share:

Παναγιώτατε καί Μακαριώτατοι ἅγιοι Προκαθήμενοι

τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι καί Σεβασμιώτατοι

καί Πανιερώτατοι Ἀδελφοί Μητροπολῖται,

Εὐλογεῖτε

Κατ’ ἔτος, ἀπό τῆς ἐλέῳ Θεοῦ ἐκλογῆς καί χειροτονίας μου εἰς Ἐπίσκοπον καί Μητροπολίτην Κυθήρων, στοιχῶν τῇ ἀπό τοῦ κατηξιωμένου καί Πανορθοδόξου παραδοχῆς καί ἀκτινοβολίας ἀειμνήστου Γέροντός μου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κυροῦ Ἱεροθέου παραδόσει, ἀπέστελλον ἐπί ταῖς ἁγίαις ἑορταῖς τῆς τοῦ Χριστοῦ Θείας Ἐπιφανείας καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα ταπεινάς εὐχετηρίους προσρήσεις εἰς Ὑμᾶς τούς ἁγίους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων τοῦ Θεοῦ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί λοιπούς Πρωθιεράρχας, Σεβασμιωτάτους καί Πανιερωτάτους Μητροπολίτας, ἐκζητῶν ἐν ταὐτῷ τάς θεοτίμους Ὑμῶν εὐχάς καί προσευχάς ὑπέρ τῆς ταπεινότητός μου καί τῆς θεόθεν λαχούσης μοι Ποίμνης τοῦ Χριστοῦ.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΙΚΕΣΙΑ ΣΕΒ.ΜΗΤΡ.ΚΥΘΗΡΩΝ

Previous Article

Τα εθνικά θέματα δεν πάνε καλά!

Next Article

Δελτίο Τύπου Μητροπολίτου ΑΝΔΡΕΟΥ γιὰ τὶς περιουσίες τῶν Χειμαρριωτών