ΠΑΤΑΓΩΔΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ πρὸς τὴν διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας
Θρῆνος καὶ ὀδυρμὸς πολύς
«Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται». Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι διὰ τὸν μηδέποτε παρατηρηθέντα τοιοῦτον παταγώδη ἐκκλησιολογικὸν ἐκτροχιασμὸν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνοδικοῦ Μεγάρου.
Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, ἔχετε ταχθῆ νὰ φυλάττητε καὶ πύλας τῶν Ὀρθοδόξων Θερμοπυλῶν. Ἐγκαταλείψατε αὐτὴν τὴν σκοπιὰν καὶ οἱ ἐχθροὶ εἰσῆλθον ἐντὸς τῶν πυλῶν καὶ ἐκυρίευσαν ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους ἐκλείδωσαν. Ὑπεβίβασαν τοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας εἰς κατώτερον ἐπίπεδον καὶ ἀπὸ τὰς τραπέζας καὶ ἀπὸ τὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ ἀπὸ τὰς λαϊκὰς ἀγοράς. Σεῖς δὲ ἐδέχθητε καὶ ἔχετε ἐγκρίνει αὐτὴν τὴν πρωτοφανῆ, σκανδαλωδεστάτην, ἀθλίαν, τρισαθλίαν, παναθλίαν καὶ ἀναταρακτικὴν τῆς συνειδήσεως τοῦ εὐσεβοῦς ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος κατάστασιν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας π. Νικόλαος ἔγραψεν ὅτι «μόνον ὁ Χότζας καὶ ἡ κυβέρνησίς μας ἀπηγόρευσαν τὴν θείαν λατρείαν». Διατί, Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, νὰ μὴ εἶναι ἀνοικτοὶ ὅλοι οἱ Ἱεροὶ Ναοί, τηρουμένων ἐπακριβῶς (καὶ περισσότερον ἀκόμη) ὅλων τῶν καθορισθέντων μέτρων προστασίας ἀπὸ τὸν κορωνοϊόν, ὅπως εἰς τοὺς προαναφερθέντες χώρους;
Ἐπιβεβλημένη ἡ παρέμβασις
Ὄχι μόνον νομιμοποιοῦμαι καὶ δικαιοῦμαι, ἀλλὰ καὶ ὑποχρεοῦμαι νὰ ἀντικρούσω τὴν Συνοδικὴν ἀπόφασιν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020, διότι ἡ ἀπόφασις αὐτὴ εἶναι, κατ’ οὐσίαν, ἐπιθετικὴ καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἀμυνθῶ. Ἰδού:
«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν ἐπιτρέπει πλέον σὲ κανένα, ἀπολύτως, Ἀρχιερέα, Ἱερέα, Διάκονο, Μοναχὸ ἢ ἄλλον ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας νὰ προβαίνει σὲ δημόσιες δηλώσεις ἢ ἐμφανίσεις στὰ μέσα τῆς Γενικῆς ἐνημερώσεως καὶ τὸ Διαδίκτυο».
Αὐτὴ ἡ δικτατορικὴ καὶ φασιστικὴ ἀπαγόρευσις ἔχει τὴν ἔννοιαν τοῦ ἐπιτιμίου κατὰ τῶν ἀρθρογραφούντων διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν αὐτῶν τῶν ἀρθρογράφων εὑρίσκομαι καὶ ἐγώ. Ὅλους ἡμᾶς, Μητροπολίτας, ἄλλους λογίους Κληρικούς, Καθηγητὰς Θεολογικῶν Σχολῶν, ἄλλους ἀξιολόγους θεολόγους, δημοσιογράφους καὶ ἄλλους ἐμπείρους καὶ ἐγκύρους δημοσιογραφοῦντας μᾶς θεωρεῖ, ὡς φαίνεται, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὡς θεολογικὰ ἀπορρίμματα καὶ δι’ αὐτὸ δὲν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν αὐτῆς τὰ ἐμπεριστατωμένα κείμενά μας, τὰ ὁποῖα πριφρονεῖ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προσβάλλει τὴν τιμὴν καὶ τὴν ὑπόληψίν μας καὶ καταργεῖ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Δημοσιογραφίαν.
Ἐγὼ ἐσπούδασα καὶ γενικὴν Δημοσιογραφίαν. Κατέχω κρατικὸν πτυχίον δημοσιογραφίας καὶ εἶμαι μέλος Δημοσιογραφικῆς Ἑνώσεως. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν δύναται νὰ διαγράψη αὐτὴν τὴν ἰδιότητά μου, ὅπως δὲν δύναται νὰ διαγράψη τὴν Ἰατρικὴν ἀπὸ Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ ἰατροί. Παραλλήλως πρὸς τὴν τροφὴν καὶ τὴν ὑγείαν ὑπάρχει καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ὀρθῆς ἐνημερώσεως. Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μὲ ἐτίμησεν ὡς «θεολόγον, δημοσιογράφον, συγγραφέα καὶ ἐκδότην, ἐπειδὴ προσέφερα πολλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Κοινωνίαν καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα».
Ἐπιορκία
Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, κατὰ τὸ ἄρθρον 16 τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου (Νόμος 590/1977) ἔχετε δώσει ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημηκρατίας ἔνορκον διαβεβαίωσιν «ὑπακοῆς εἰς τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τοῦ Κράτους».
Κατὰ τὸ ἄρθρον 14 τοῦ Συντάγματος, παράγραφος 1, «ἕκαστος δύναται νὰ ἐκφράζη καὶ νὰ διαδίδη, προφορικῶς, γραπτῶς καὶ διὰ τοῦ Τύπου, τοὺς στοχασμούς του».
Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, ἀναταραχθεῖτε σεισμικῶς μὲ πολλοὺς βαθμοὺς τῆς κλίμακος Ρίχτερ. Ἐκηρύξατε δικτατορικὴν ἐπανάστασιν καὶ ἔχετε ἀναστείλει τὴν ἰσχὺν συγκεκριμένης καὶ σαφεστάτης Συνταγματικῆς διατάξεως. Ἀνατρέψατε τὴν Συνταγματικὴν τάξιν καὶ διεπράξατε τὸ βαρύτατον ποινικὸν ἀδίκημα καὶ κανονικὸν παράπτωμα τῆς ἐπιορκίας. Οὐαί! Οὐαί! Οὐαί!
Ἡ ἐν λόγῳ Συνοδικὴ ἀπόφασις ἀντίκειται καὶ εἰς ἄλλα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος. Παραβιάζεται ἡ οὐσιαστικὴ Συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητος (ἄρθρον 25). Δὲν ὑπάρχει οὐδεμία ἀναλογία εἰς τὰ δημοσιεύματά μας, ἡ ὁποία νὰ δημιουργῆ τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης Συνοδικῆς ἐπεμβάσεως. Τὰ κείμενά μας ἀποκαλύπτουν καὶ διαδίδουν τὴν Ἀλήθειαν. Εἶναι εὐεργετικὰ καὶ οὐδαμῶς βλαπτικά. Δι’ αὐτὸ καὶ δὲν ὑπῆρξεν οὐδείς ἀντικρουστικὸς Συνοδικὸς ἀντίλογος. Ὅλοι εἴμεθα πρόθυμοι νὰ ἀναγνωρίζωμεν καὶ νὰ ἐπανορθώνωμεν τὰ ἀποδεδειγμένα λάθη μας. Οὐδὲν λάθος ἔχει ὑποδείξει εἰς ἡμᾶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. Κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ Συνταγματικοῦ ἄρθρου 25, «Ἡ καταχρηστικὴ ἄσκησις δικαιώματος δὲν ἐπιτρέπεται». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος οὐδὲν θεσμικὸν δικαίωμα ἔχει νὰ προβῆ εἰς τὴν παροῦσαν ἀπαγόρευσιν. Ἐνήργησεν αὐθαιρέτως. Ἡ τοιαύτη ἐνέργεια Αὐτῆς δὲν στηρίζεται οὔτε εἰς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν οὔτε εἰς τοὺς δογματικοὺς ὅρους οὔτε εἰς τοὺς ἱεροὺς Κανόνας οὔτε εἰς τὰ Πατερικὰ κείμενα οὔτε εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Παράδοσιν οὔτε εἰς τὸν ἰσχύοντα Ἐκκλησιαστικὸν Κανονισμὸν λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐπίσης, κατὰ τὸ ἄρθρο 14 τοῦ Συντάγματος, παράγραφος 2, «ἡ λογοκρισία καὶ κάθε ἄλλο προληπτικὸν μέτρον ἀπαγορεύονται».
Πολλαπλῶς λοιπὸν ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς, μὲ τὴν κρινομένην ἀπόφασίν των, ἠθέτησαν σαφῶς τὴν ἔνορκον ὑπόσχεσίν των, τὴν ὁποίαν ἔδωκαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὅτι θὰ τηροῦν τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. Τὰ οὕτω περιφρονηθέντα ἄρθρα τοῦ Συντάγματος δὲν ἀντιτίθενται εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Διδασκαλίαν.
Ἐπισημαίνεται ὅτι ἐκτὸς τῶν Κληρικῶν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέτει δικτατορικῶς καὶ εἰς τοὺς λαϊκοὺς ἀπαγορευτικὸν φίμωτρον τοῦ λόγου («… ἢ ἄλλον ἐργάτην τῆς Ἐκκλησίας…»).
Ὁ Ναυπάκτου ὑπεράνω τῆς Ἱεραρχίας;
«Φρῖξον, ἥλιε, στέναξον ἡ γῆ καὶ κλονουμένη βόησον». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔθεσε πληροφοριακοὺς περιορισμοὺς καὶ εἰς τὰ «μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως». Ἀποκόπτει αὐτὰ ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην πηγὴν πληροφοριῶν καὶ διατάσσει, τρόπον τινά, νὰ ἀπευθύνωνται εἰς τὸν Μητροπολίτην Ναυπάκτου π. Ἱερόθεον, διότι, ὡς γράφει εἰς τὴν ἀπόφασιν, «αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ὑπεύθυνος» διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα. Δηλαδὴ καὶ διὰ πολὺ λεπτὰ ἀκόμη νομοκανονικὰ καὶ δογματικὰ θέματα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποκλείει τοὺς εἰδικοὺς πανεπιστημιακοὺς Καθηγητὰς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου καὶ τῆς Δογματικῆς νὰ ἔχουν ἀνάμιξιν καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ ἐπιλύη ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ὡς παντογνώστης καὶ ἀλάθητος. Ὁ Μητροπολίτης λοιπὸν αὐτὸς ἐχρίσθη ὡς «Συνοδικὸς Πάπας»;
Ἐκκλησιαστικὴ ἐπικαιρότης
Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας συνεχῶς ἔχω ἀνάμιξιν εἰς τὴν ἑκάστοτε ἐκκλησιατικὴν ἐπικαιρότητα. Ὑπῆρξα καὶ οὐσιαστικὸς συμπαραστάτης εἰς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν εἰς δυσκόλους περιστάσεις, ὅπως κατὰ τὸ ἔτος 1965, ὅταν συνέβη ἡ πολύμηνος μετωπικὴ σύγκρουσις μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Τότε διηυκόλυνα τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν μὲ δύσκολον νομοκανονικὸν κείμενόν μου. Ἡ Ἱεραρχία ἀπέστειλεν εἰς ἐμὲ καὶ σχετικὸν ἐπαινετικὸν ἔγγραφον. Καὶ εἰς ἄλλας περιπτώσεις ἔπραξα ἀναλόγως. Πληροφορῶ ἀκόμη ὅτι μὲ δέκα (10) περίπου κείμενά μου ἀπήντησα αὐτοβούλως εἰς δυσμενῆ καὶ ἄδικα δημοσιεύματα εἰς βάρος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου. Τὸ αὐτὸ ἔπραξα καὶ διὰ τὸν σημερινὸν Ἀρχιεπίσκοπόν μας π. Ἱερώνυμον μὲ μερικὰ δημοσιεύματά μου.
Μὲ πόνον ψυχῆς ἔγραψα τὰ ἀνωτέρω ἐλεγκτικὰ εἰς βάρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔχει χαρακτηρίσει ἐμὲ ὡς «φρυκτωρὸν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως τοῦ Γένους ἡμῶν».
Καλὸ Πάσχα
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Ἀπριλίου 2020
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης

Previous Article

Πουθενά δεν γίνεται λόγος περί απαγορεύσεως μεταδόσεως της θείας κοινωνίας

Next Article

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»

Διαβάστε ακόμα