ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Share:

Οἱ αἱρετικοὶ προτεστάνται

«Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν»· (Β΄ Πέτρ. β΄, 1). (Δηλ.: Παρουσιάστηκαν ὅμως καὶ ψευδοπροφῆτες ἀνάμεσα στὸν ἰουδαϊκὸ λαό, ὅπως καὶ ἀνάμεσά σας θὰ παρουσιασθοῦν μελλοντικὰ ψευδοδιδάσκαλοι. Αὐτοὶ οἱ ψευδοδιδάσκαλοι μὲ πανουργία θὰ εἰσαγάγουν πλανεμένες καταστρεπτικὲς διδασκαλίες. Θὰ ἀρνοῦνται μάλιστα καὶ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο καὶ Δεσπότη τους ποὺ τοὺς ἐξαγόρασε μὲ τὸ αἶμα του, καὶ θὰ ἐπιφέρουν ἔτσι καὶ ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ τους γρήγορα τὴν καταστροφή).

Οἱ αἱρετικοὶ εἶναι πάντοτε πανοῦργοι καὶ δόλιοι.

  • ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει: «Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνοι ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν Πίστη εἶναι στηριγμένοι σὲ ἀσφαλῆ ἄγκυρα, ἔτσι κι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν ἐκπέσει, πουθενὰ δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν, ἀλλὰ πλανεμένοι πολλοὺς κάνουν πλάνους, καὶ στὸ τέλος ὁδηγοῦνται στὰ ἴδια τὰ βάραθρα τῆς καταστροφῆς».
  • Ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνοι εἶναι οἱ προτεστάντες.

Λέγει ὁ π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος γιὰ τὸν προτεσταντισμὸ στὸ βιβλίο του «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»:

«Ὁ Προτεσταντισμός, ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὸν Παπισμό, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν Παποσύνη. Δὲν ἐπέστρεψε ὅμως στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,ἀλλὰ ἔπεσε σὲ ἄλλη πλάνη χειρότερη, στὸν Ὀρθολογισμό. Θέλησε καὶ αὐτὸς νὰ ὁδηγήση τὴν Οἰκουμένη, νὰ κατευθύνη τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ μὲ βάση τὸν Ὀρθολογισμό. Ἔπεσε, ὅμως, ἔξω οἰκτρά. Ἀρνήθηκε τὴν ἁγιότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀρνήθηκε τὴν καθοδήγησή Της ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀπέρριψε τὴν Ἱερὰ Παράδοση, τὴν διδασκαλία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν θεοφόρων Πατέρων. Κόπηκε λοιπὸν ὁ Προτεσταντισμὸς ἀπὸ τοὺς κρουνοὺς τῆς θείας χάριτος καὶ ἔφτιαξε μιὰ ἁμαρτωλὴ «Θεολογία», ἡ ὁποία δὲν καθοδηγεῖ τὸν κόσμο στὴ σωτηρία, ἀλλὰ χρησιμεύει γιὰ τὴν ἐπιτυχία κοσμικῶν ἐπιδιώξεων».

  • Στὸν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ποὺ ἔχει γράψει ὁ Ἅγιος Παΐσιος διαβάζουμε:

«Ἐπειδὴ ὁ Πατήρ εἶχε μεγάλη Ὀρθόδοξη εὐαισθησία, αἰ­σθα­νό­ταν πολύ βαθιά τήν μεγάλη εὐθύνη τοῦ ποιμνίου του καί ἐ­πα­γρυ­πνοῦ­σε πῶς νά τό προφυλάξη καί ἀπό τούς προβατόσχημους λύκους, τούς προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν προπαγάνδα στήν Ἀ­να­το­λή μέ τούς δασκάλους πού ἔστελναν νά κάνουν προσ­ηλυτισμό, γι᾽ αὐτό ὁ Πατήρ ἀναγκάσθηκε νά πάρη τρεῖς βοηθούς στό Σχο­λεῖ­ο, τούς πιό μορφωμένους τοῦ χωριοῦ, γιά δασκάλους καί νά μή δέχεται κανένα ἀπ᾽ ἔξω. Ἐνῷ στίς ἀρχές ἦταν πολὺς ὁ φόβος ἀπό τούς Τούρκους καί τό Σχολεῖο τό εἶχε σάν τό κρυφὸ Σχολεῖο, ἀργότερα ἦταν χειρότερος ὁ φόβος ἀπό τούς προτεστάντες, διότι ἤθελαν νά μολύνουν τήν Ὀρθόδοξη πίστη τῶν παιδιῶν.

Μιά φορά εἶχαν στείλει ἕνα δάσκαλο προτεστάντη, ὁ ὁποῖος, μόλις ἔφθασε στά Φάρασα, ζήτησε τό σπίτι τοῦ προτεστάντη Κουψῆ -πού τόν πλήρωναν νά κάνει προσηλυτισμὸ- γιά νά ξεφορτώση τά πράγματά του καί νά μείνη σ᾽ αὐτόν. Ὅταν τό ἔμαθε γιά τόν δάσκαλο ὁ Πατήρ, πῆγε ἀμέσως, τόν συνάντησε καί τοῦ εἶπε «γρήγορα νά φύγης, ὅπως ἔχεις τά πράγματά σου, πρίν τά ξεφορτώσεις, γιατί στά Φάρασα ἄλλον προτεστάντη δέν θέλουμε (μᾶς φθάνει ὁ ἕνας πού ἔχουμε, καί ὁ ἕνας Τοῦρκος πού εἶναι ἀπό χρόνια». Μετὰ ἀπό αὐτά εἶπε καί στήν Ἐκκλησία ὁ Πατήρ: «ὁποῖος θά πῆ καλημέρα τοῦ Κουψῆ, νά τό ξέρη ὅτι θὰ βγῆ ἄλειωτος». Ἦταν ἡ μόνη λύση αὐτή, γιά νά ἀπομονώση τήν σφήκα, τόν Κουψῆ, ὁ ὁποῖος κέντριζε τούς νέους κυρίως, γιατί ἔχυνε στίς τρυφερές ψυχές τό δηλητήριο τῆς πλάνης του καί τούς ἀγρίευε μέ τό νά κατηγορῆ τόν Χατζεφέντη, ὅτι διώχνει τούς δασκάλους, γιά νά ἀφήση τά παιδιά ἀμόρφωτα. Ἀφοῦ πιά δέν μιλοῦσε κανείς τοῦ Κουψῆ, ἀναγκάσθηκε νά καταλάβη τήν πλάνη του. Πῆγε στόν Πατέρα Ἀρσένιο, τοῦ ζήτησε συγχώρεση καί ἐπανῆλθε στό κοπάδι του καί αὐτός. Ἔτσι χάλασε πιά ἡ σφηκοφωλιὰ τῶν προτεσταντῶν.

Μεγαλύτερο κακό ἔκαναν οἱ προτεστάντες στόν εὐλαβῆ Ὀρθόδοξο λαό τῆς Ἀνατολῆς, παρά οἱ Τοῦρκοι, γιατί οἱ Τοῦρκοι ὡμολογοῦσαν ὅτι εἶναι Τοῦρκοι, καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τούς ἀπέφευγαν σάν Τούρκους. Ἐνῷ οἱ προτεστάντες παρουσιάζονταν μέ τό Εὐαγγέλιο καί παρέσυραν τούς ἁπλούς στήν πλάνη τους καί κατέστρεφαν ψυχές».

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ