ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Share:

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μειώνει τά πάθη

«μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν Θεὸν» (Α. Θεσ. δ΄ 5).

(: Καὶ νὰ μὴ εἶναι κανεὶς ἀπὸ σᾶς αἰχμάλωτος ἐμπαθοῦς καὶ ἀκολάστου ἐπιθυμίας καθὼς εἶναι οἱ ἐθνικοί, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν ἀληθινὸν Θεόν.

Λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος: «Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Χριστὸ γίνεται μικρότερη, γιατί ξοδεύεται ὅλη ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς μας στὴν ἀγάπη τῶν παθῶν καὶ γινόμαστε ἅρπαγες καὶ πλεονέκτες καὶ δοῦλοι τῆς ματαιοδοξίας μας. Ὑπάρχει τίποτα περισσότερο ἐξευτελιστικὸ ἀπ’ αὐτό;).

• Στὸ Γερονικὸ διαβάζουμε:

«Ἕνας μοναχὸς εἶπε στενοχωρημένος στὸν Ὅσιο Ποιμένα:

– Τὸ σῶμα μου, Ἀββᾶ, ἔχει ἀτονήσει πιὰ ἀπὸ τὴν ἄσκηση, ἀλλὰ τὰ πάθη μου δὲν ἐννοοῦν νὰ ὑποχωρήσουν.

– Τὰ πάθη, τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ σοφὸς Πατήρ, μοιάζουν μὲ τὰ σκληρὰ ἀγκάθια, ποὺ γιὰ νὰ τὰ ξεριζώσεις πρέπει νὰ ματώσουν τὰ χέρια σου».

• Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος συμβουλεύει ἕνα πνευματικό του παιδί:

«Ρωτᾶς: “Στράφηκα στὸν Θεὸ μὲ προσήλωση καὶ πόθο. Τί σχέση ἔχω πιὰ μὲ τὰ πάθη;”. Γιατί ρωτᾶς; Κοίτα μέσα σου. Δὲν βρίσκονται ἀκόμα ἐκεῖ; Δὲν πάει πολὺς καιρὸς πού μοῦ ἔγραψες ὅτι ἤσουνα πολὺ θυμωμένη. Δὲν εἶναι αὐτὸ πάθος; Εἶναι, βέβαια, καὶ μάλιστα ὄχι τὸ μοναδικό. Γιατί ὁ θυμὸς δείχνει πὼς ὑπάρχουν κι ἄλλα καὶ ὑπερηφάνεια καὶ ἰσχυρογνωμοσύνη καὶ ὑπεροψία. Ἔγραψες, ἐπίσης, ὅτι τὶς προάλλες ἀρνήθηκες νὰ προσφέρης κάτι πού σοῦ ζήτησαν. Δὲν εἶναι αὐτὸ τσιγγουνιά; Ὁμολόγησες ὅτι ἀντιπαθεῖς κάποιον ἄνθρωπο. Δὲν εἶναι αὐτὸ πάθος; Παραδέχτηκες ὅτι ἀγαπᾶς πολὺ τὸν ὕπνο. Μήπως δὲν εἶναι κι αὐτὸ πάθος; Νά, πολὺ πρόχειρα, μερικὰ πάθη σου! Κι ἂν σκάψης πιὸ βαθιὰ μέσα σου, ξέρεις πόσα θὰ βρῆς ἀκόμα;

Ἔχεις, λοιπόν, πάθη καὶ πρέπει νὰ τὰ διώξης, δίνοντας ὅλη σου τὴν ἀγάπη στὸν Χριστό».

• «Ἕνας πολυάσχολος ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ μας, ἀποφάσισε κάποτε νὰ ἐπισκεφθῆ ἕνα σοφὸ ἐρημίτη. Ἤθελε νὰ ἠρεμήση λίγο ἀπὸ τὸ ἄγχος ποὺ τὸν βασάνιζε, καὶ νὰ ζητήση τὶς συμβουλὲς τοῦ γέροντα. Τὸν συνάντησε σὲ μία φτωχικὴ καλύβα.

– Καλημέρα, εἶπε, χαιρετώντας τὸν ἐρημίτη.

Ξέρετε, ἔκανα πολὺ δρόμο γιὰ νὰ ἔλθω ἐδῶ…

– Κάθισε, τὸν διέκοψε ὁ γέροντας. Ἄσε μὲ νὰ σοῦ βάλω λίγο τσάι.

– Ἔχω περάσει πολλὰ χρόνια σπουδάζοντας σὲ Πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ…ἄρχισε νὰ αὐτοσυστήνεται ὁ ἐπισκέπτης.

– Ἄς πιοῦμε πρῶτα λίγο τσάι, ἐπέμεινε ὁ γέροντας.

– Τώρα διευθύνω μία μεγάλη ἐπιχείρηση…, συνέχισε νὰ περιαυτολογῆ ὁ ξένος.

– Πιστεύω ὅτι τὸ τσάι θὰ σᾶς ἀρέση πολύ, εἶπε ὁ ἐρημίτης, συν­εχίζοντας νὰ γεμίζη τὴν κούπα τοῦ ἐπισκέπτη του.

– Μὰ ἐσεῖς τὴν ξεχειλίσατε, πάτερ, τὸ τσάι χύνεται ἀπ’ ἔξω! παρατήρησε ἐνοχλημένος ὁ ξένος.

– Κι ἐσὺ μοιάζεις μ’ αὐτὴν τὴν ξεχειλισμένη κούπα! ἀπάντησε τότε ὁ σοφὸς γέροντας.

Ἂν δὲν ἀδειάσεις, εὐλογημένε, ἔστω λίγα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κουβαλᾶς, πῶς θὰ ἀφήσης νὰ στάξη μέσα σου κάτι ἀπὸ τὰ λίγα πράγματα ποὺ ξέρω».

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς τονίζει:

«Τὸ νὰ κόψης ριζωμένα πάθη εἶναι τόσο δύσκολο, ὅσο νὰ κόβης τὰ δάχτυλά σου!» εἶπε κάποτε ἕνας μοναχὸς ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Γιὰ ν’ ἀπελευθερωθῆ ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλά του πάθη, ὁ ἅγιος Αἰμιλιανὸς βοηθήθηκε ἀπὸ τὴ μνήμη τοῦ θανάτου καὶ φυσικὰ ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, χωρὶς τὴν ὁποία εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσ­κολο νὰ σπάση κανεὶς τὰ δεσμὰ τοῦ κάθε πάθους.

Νὰ σκέπτεσαι συχνὰ τὸν ἐπικείμενο θάνατό σου, νὰ μετανοῆς καὶ νὰ ἱκετεύης τὴ Χάρη τοῦ Μεγαλοδύναμου Θεοῦ: Αὐτὲς οἱ τρεῖς πράξεις γλυτώνουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς ἁμαρτίας.

Ρώτησαν κάποτε τὸν Ἀββᾶ Σισώη πόσος καιρὸς χρειάζεται γιὰ νὰ ξεριζώση κανεὶς τὰ πάθη του κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Μόλις ἕνα πάθος σου ἐμφανιστεῖ, ἀμέσως ξερίζωσέ το!»».

• Στὸ βιβλίο «ἀνθολόγιο» ἀπό τὸν Ἅγιο Πορφύριο διαβάζουμε:

«Ὅσο αὐξάνεται ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τόσο μειώνονται τὰ πάθη· κι ὅσο μειώνονται τὰ πάθη, τόσο αὐξάνεται ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Χριστό. Εἶναι ὅπως μία ζυγαριά. Κατάλαβες;

Δὲν σοῦ λέω ἁπλῶς νὰ ἀγαπήσης τὸν Χριστό, ἀλλὰ νὰ τὸν ἐρωτευτῆς.

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀγαπήσω τὸν Χριστό;

– Μὲ τὴν ταπείνωση!

– Καὶ πῶς θὰ ταπεινωθῶ;

– Νὰ κάνης ὑπακοή.

– Καὶ πῶς νὰ κάνω ὑπακοή;

– Δὲν ξέρεις πῶς νὰ κάνης ὑπακοή; (Ἐδῶ ἀγρίεψε λίγο.). Ὅλοι οἱ Πατέρες τὸ λένε κι οἱ Γραφὲς τὸ γράφουν καὶ λὲς “Πῶς νὰ κάνω ὑπακοή;”. Ἂν σὲ εἶχα μπροστά μου, θὰ σοῦ ἔδινα τρία χαστούκια, νὰ δῆς!»

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ