ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Share:

«Η χάρις του εξ εμού τεχθέντος είη δι’ εμού μετ’ αυτών»

Στο Πηδάλιο της Εκκλησίας μας διαβάζουμε: «Εικών λέγεται από του εοικέναι, ήτοι από την ομοιότητα οπού έχει με το πρωτότυπον».
• Ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει: «Ουκ οίδας εάν εικόνα Βασιλέως υβρίσης, εις το πρωτότυπον της αξίας φέρεις την ύβριν;».
• Η δε Ζ Σύνοδος λέγει στην στ πράξη: «ότι η εικών ου κατά την ουσίαν τω πρωτοτύπω έοικε, κατά δε την υπόστασιν ήτοι κατά την μίμησιν της υποστάσεως ένα είναι με το πρωτότυπον. Μία γαρ είναι η της εικόνος υπόστασις, καθ’ ο το μεν πρωτότυπον οράται εν τη εικόνι, η δε εικών υφίσταται εν τω πρωτοτύπω, ώσπερ η σκια εν τω σώματι, και απ’ αυτό να χωρισθή είναι αδύνατον∙ και καθ’ ο η υπόστασις εικονίζεται και όχι η φύσις. (Πηδάλιο Κανόνες Ζ Οἰκουμ. Συνόδου σ. 317).
• Αλλά και στο βίο του Ευαγγελιστού Λουκά διαβάζουμε το εξής:
«Λέγουσι δε ότι ο Λουκάς ούτος πρώτος εζωγράφισε τρεις Εικόνας εκ κηρίου, μαστίχης και χρωμάτων της Κυρίας Θεοτόκου, φερούσης εν αγκάλαις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, και προσέφερε ταύτας εις αυτήν έτι ζώσαν επί της γης, ίνα μάθη, εάν ήσαν αρεσταί εις αυτήν. Η δε Μήτηρ του Κυρίου απεδέξατο αυτάς και είπεν• «Η Χάρις του εξ εμού τεχθέντος είη δι’ εμού μετ’ αυτών». Ωσαύτως δε εζωγράφισε και τας Εικόνας των Αγίων Αποστόλων των Κορυφαίων και έκτοτε διεδόθη εις τον κόσμον το καλόν τούτο και ευσεβές και πάντιμον έργον να ζωγραφίζωνται δηλαδή αι των Αγίων Εικόνες».
• Την αξία των αγίων εικόνων μας την έδειξε ο ίδιος ο Κύριος, όταν έστειλε στον βασιλέα Αύγαρο με το Άγιο Μανδήλιο την εικόνα Του. Και πόσα θαύματα έκανε μέσω αυτής της εικόνας; Αλλά και η ίδια η Παναγία μας πόσες χιλιάδες θαύματα έχει κάνει μέσω των Αγίων εικόνων της; Το ίδιο και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Άγγελοι. Αλλά και ο πιστός λαός μας πόσο είναι δεμένος με τις άγιες εικόνες μας; Αυτό φαίνεται με την πόση μεγάλη λαχτάρα προσκυνά τις άγιες εικόνες. Το τελευταία χρόνια είναι ένα θαυμαστό γεγονός το πόσες χιλιάδες πιστοί και με πόσο κόπο προσκυνούν τις εικόνες της Παναγίας μας η άλλων αγίων, όταν τις φέρνουν από το Άγιον Όρος η από κάπου αλλού.
• Ας αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα από τον βίον του Αποστόλου Πέτρου:
Ο Απόστολος Πέτρος, περπατώντας από πόλη σε πόλη και διδάσκοντος τον κόσμο, πήγε στην πόλι Λύδδα που ονομάσθηκε αργότερα Διόσπολη. Εκεί ήταν κάποιος άνθρωπος, που το όνομά του ήταν Αινέας, ο οποίος ήταν ασθενής οκτώ χρόνια και δεν μπορούσε να περπατήση.
Όμως ο Άγιος Απόστολος Πέτρος τον γιάτρεψε με το όνομα του Χριστού. Αυτός λοιπόν, αφού θεραπεύθηκε, εξώδευσε τον πλούτο του και μαζί με άλλους μαθητές του Χριστού, έκτισε Εκκλησία μεγάλη και ωραιοτάτη στο όνομα της Παναγίας. Οι Έλληνες και οι Εβραίοι του τόπου εκείνου, όταν είδαν τον Ι. Ναό τόσο ωραίο και μεγάλο φιλονικούσαν με τους Χριστιανούς να τους τον πάρουν. Πήγαν λοιπόν και τα τρία γένη (δηλ. Χριστιανοί, Έλληνες και Εβραίοι) στον άρχοντα του τόπου και διεκδικούσαν την Εκκλησία. Ο Κριτής, για να μη χαρισθή ούτε στο ένα μέρος ούτε στο άλλο είπε προς αυτούς. «Πηγαίνετε και κλειδώστε καλά τον Ναό επί τρεις ημέρες. Κατόπιν θα τον ανοίξουμε και θα μπούμε σε αυτόν και σε οποιοδήποτε από τα τρία γένη ευρεθή σημείο μέσα σε αυτόν, εκείνου θα είναι ο Ναός». Σφράγισαν λοιπόν την Εκκλησία και μετά τρεις ημέρες πήγαν και τα τρία γένη και άνοιξαν μαζί με τον άρχοντα του τόπου. Αμέσως μόλις μπήκαν μέσα είδαν προς το δυτικό μέρος του Ναού ζωγραφισμένη γυναίκα, ύψους τριών πήχεων, η οποία κάτω φορούσε ένδυμα γαλανό επάνω δε πορφυρούν. Είχε και γράμματα που έλεγαν «Μαρία, η μήτηρ του Ναζωραίου Βασιλέως Χριστού». Λέγει τότε προς τον λαό ο άρχοντας. «Τίνος είναι αυτή η Εικόνα και η επιγραφή;». Απάντησαν οι Χριστιανοί μεγαλοφώνως «Δική μας είναι η Εικόνα, της Θεοτόκου Μαρίας». Τότε ώρισε ο άρχοντας ότι αυτών είναι και ο Ναός. Οι Εβραίοι και οι Έλληνες ντράπηκαν και έφυγαν από εκεί. Μετά από αυτά η Εικόνα αυτή πολλά θαύματα έκανε. Δαίμονες έδιωξε από τις ψυχές ανθρώπων, τυφλούς έκανε να δουν, κουτσούς γιάτρεψε, αρρώστους έκανε καλά, και άλλα μεγαλύτερα θαύματα έκανε η Κυρία Θεοτόκος δια της εικόνος εκείνης».
• Ο Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος απολογούμενος για το θέμα της εικόνας του πνευματικού του, που είχε αγιογραφήσει, μεταξύ των άλλων έλεγε:
«Συντόμως δε ειπείν, αυτό το οποίον εγώ κάμνω, είναι και προς δόξαν Θεού και προς ωφέλειαν και ευφροσύνην του λαού, ως λέγει ο σοφός Σολομών• «Εγκωμιαζομένου δικαίου ευφρανθήσονται λαοί» (Παρ. κθ 2) και εις εγκώμιον των δικαίων και των καλών έργων. Λέγει και ο Μέγας Βασίλειος εις το εγκώμιόν του προς Γόρδιον τον Μάρτυρα, ότι «η ιστορία (απεικόνισις) των εναρέτων γίνεται φως εις τους θέλοντας να σωθούν». Ο δε Θεολόγος Γρηγόριος λέγει: «Δεν είναι πρέπον ούτε δίκαιον να τιμώνται με ιστορίας αι πολιτείαι των ασεβών και οι Βίοι των Δικαίων και των ευσεβών να σιωπώνται». Επειδή λοιπόν όλα ταύτα και άλλα περισσότερα διδάσκουν οι θείοι Απόστολοι και οι Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, πως πρέπει να ακούσωμεν άλλον άνθρωπον, όστις διδάσκει τα αντίθετα; Αν γνωρίζη ο κατήγορός μου άλλο τίποτε, εις το οποίον έσφαλα, ας το είπη φανερά.
Δεν έκανα κανέν πράγμα έξω από την παράδοσιν των Αποστόλων και των Πατέρων, οι οποίοι μας παρέδωσαν να ιστορώμεν (απεικονίζωμεν) τας εικόνας των Αγίων, επειδή η εις αυτούς τιμή αναφέρεται εις το πρωτότυπον, δηλαδή τον Χριστόν, του οποίου ενεδύθησαν την εικόνα την ανθρωπίνην. Εγώ λοιπόν προσκυνών την εικόνα του Αγίου Πατρός μου, εν αυτώ προσκυνώ τον Χριστόν, επειδή και αυτός υπάρχει εν τω Χριστώ δια του Πνεύματος, καθώς ο ίδιος ο Κύριος λέγει• «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεσθε υμείς, ότι Εγώ εν τω Πατρί μου και υμείς εν εμοί, καγώ εν υμίν» (Ιωάν. ιδ 20). Ο δε Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: “Ας ιστορήσωμεν τας εικόνας των Αγίων και βλέποντες αυτάς, ας γίνωμεν και ημείς έμψυχοι εικόνες αυτών μιμούμενοι τας αρετάς των”».

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Next Article

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε ακόμα