Πατερικὸς λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

Share:

ΟΙ ΑΓΙΟΙ καὶ θεοφόροι Πατέρες διεῖδαν στὸ γεγονὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων σωτήριες παραμέτρους. Τὸ θεῖο σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου προέβλεπε τὴν ἀνάδειξη μιᾶς ἁγίας, ἀμόλυντης καὶ πανάχραντης γυναίκας, ἡ ὁποία θὰ ἀξιωνόταν νὰ κυοφορήσει τὸ Θεό. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔγραψαν ὑπέροχους λόγους. Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ πανηγυρικὸ λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: «Ποιὸς μπορεῖ νὰ περιγράψει τὰ μεγαλεῖα σου, παρθένε; Ἔγινες Θεομήτωρ, ἕνωσες τὸ νοῦ μὲ τὸ Θεό, ἕνωσες τὸ Θεὸ μὲ τὴ σάρκα, ἔκανες τὸ Θεὸ υἱὸ ἀνθρώπου καὶ τὸν ἄνθρωπο υἱὸ Θεοῦ, συμφιλίωσες τὸν κόσμο μὲ τὸν ποιητὴ τοῦ κόσμου. Μᾶς δίδαξες μὲ ἔργα ὅτι τὸ θεωρεῖν δὲν προσγίνεται μόνο μὲ αἴσθηση ἢ καὶ λογισμὸ στοὺς πραγματικοὺς ἀνθρώπους (διότι τότε θὰ ἦσαν λίγο μόνο καλύτεροι ἀπὸ τὰ ἄλογα), ἀλλὰ πολὺ περισσότερο μὲ τὴ κάθαρση τοῦ νοῦ καὶ τὴ μέθεξη τῆς θείας χάριτος, κατὰ τὴν ὁποία ἐντρυφοῦμε στὰ θεοειδῆ κάλλη ὄχι μὲ λογισμούς, ἀλλὰ μὲ ἄυλες ἐπαφές. Ἔκαμες τοὺς ἀνθρώπους ὁμοδίαιτους μὲ τοὺς ἀγγέλους, ἢ μᾶλλον ἀξίωσες καὶ μεγαλύτερων βραβείων, ἀφοῦ συνέλαβες ἀπὸ τὸ ἅγιο Πνεῦμα θεανδρικὴ μορφὴ καὶ τὴν γέννησες παράδοξα καὶ κατέστησες τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπορρήτως συμφυῆ καί, θὰ λέγαμε, ὁμόθεη μὲ τὴ θεία φύση»! Ἂς στοχαστοῦμε καὶ ἐμεῖς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, τὰ ὁποῖα ἐπιτέλεσε στὸ πανσεβάσμιο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας!

Previous Article

Πολυτεχνείο 2020: H μέρα που μας δίδαξε πως να σωθούμε ή πως να χαθούμε!

Next Article

Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ σε ένα ανυποψίαστο κοινό

Διαβάστε ακόμα