Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Share:

ΤΟ ΑΓΙΟ Τριώδιο ἀνοίγει μὲ τὴν διδακτικότατη καὶ ψυχωφελῆ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης ἔγραψε ἕνα σπουδαῖο λόγο γι’ αὐτή, καταδεικνύοντας τὴν ἀνάγκη τῆς ταπείνωσης: «…ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τὰ ἀφανίζει ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ δὲ ὑπερηφάνεια ἀφανίζει ὅλες τὶς ἀρετές, ἐπειδὴ εἶναι μεγαλύτερη καὶ βαρύτερη ἀπὸ κάθε ἁμαρτία καὶ κακία. Εἶναι καλύτερα, ὅταν ἁμαρτάνουμε, νὰ ἐπιστρέφουμε καὶ νὰ ταπεινωνόμαστε, παρὰ νὰ κατορθώνουμε κάτι καὶ μετὰ νὰ ὑψηλοφρονοῦμε. Ὁ Τελώνης ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα, ἐπειδὴ δέχθηκε τὴν κατηγορία τοῦ Φαρισαίου μὲ πραότητα καὶ ὑπομονή, ἐνῷ ὁ Φαρισαῖος ἀπὸ τὴν δόξα ἔπεσε στὸ βάραθρο τῆς ἀτιμίας, ἐπειδὴ δικαίωσε τὸν ἑαυτόν του καὶ κατηγόρησε τὸν Τελώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὁ Τελώνης ἀπὸ τὴν ἀξιοκατάκριτη ζωή καὶ τὴν ἁμαρτία ἐπανῆλθε στὴν μακάρια ζωή καὶ κατάσταση, ἐνῷ ὁ Φαρισαῖος ταπεινώθηκε ἐξ αἰτίας τοῦ μεγέθους τῆς ὑψηλοφροσύνης του. Δύο πράγματα ἀπαιτοῦνται ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νὰ κατακρίνουμε τὰ δικά μας ἁμαρτήματα καὶ νὰ συγχωροῦμε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. Διότι ἐκεῖνος ποὺ βλέπει τὰ δικά του ἁμαρτήματα, συγχωρεῖ πιὸ εὔκολα τοὺς ἄλλους, ἐνῷ ἐκεῖνος ποὺ κατακρίνει τοὺς ἄλ­λους, τὸν ἴδιον του ἑαυτὸν κατακρίνει καὶ καταδικάζει, ἔστω καὶ ἂν ἔχει πολλὲς ἀρετές. Πραγματικὰ εἶναι μεγάλο πρᾶγμα τὸ νὰ μὴ κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ τοὺς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί». Ἅγιε Ἀνδρέα, βοήθησέ μας νὰ ἀποβάλλουμε ἀπὸ μέσα μας κάθε ἴχνος ἐγωπάθειας καὶ κατακρίσεως· νὰ ἀποβάλλουμε ἀπὸ μέσα μας τὸν Φαρισαῖο καὶ νὰ ἐνστερνισθοῦμε τὸν Τελώνη!

Previous Article

Πόσοι θάνατοι ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομίας;

Next Article

Στη Σουηδία υπάλληλος απολύθηκε επειδή φορούσε χριστιανικό σταυρό