Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Share:

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἀπόσπασμα ἀπὸ θαυμάσιο ψυχωφελῆ λόγο στὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς: «Ἡ δική μας ὁδός, ἡ ὁδὸς τῶν Ἁγίων καὶ τῆς νηστείας, εἶναι βία στὸν ἑαυτό μας νὰ πράττωμε κάθε ἀγαθό, διηνεκὴς βία τοῦ ἑαυτοῦ μας πρὸς κάθε καλό. Διότι ἡ φύσις μας δὲν θέλει τὸ καλό. Ἐκείνη κλίνει στὸ κακό. Ἐσὺ ὅμως βίασε τὸν ἑαυτό σου νὰ πνίγης κάθε κακὸ ποὺ ὑπάρχει μέσα σου. Ὁ Κύριος θὰ σοῦ δώση τὴν δύναμι τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ κάνης πραγματικὰ κάθε καλό. Νὰ σηκώνουμε τὸν σταυρό μας, νὰ χριστοποιοῦμε τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ προσέχουμε ὅτι νηστεία δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἀντικαταστήσουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ τὸν Χριστό, τὸν Θεό μας. Μέσῳ κάθε ἀρετῆς ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸν ἑαυτό του μὲ τὸν Θεό, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Διότι, “θεὸς ἡ ἀρετή”, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος. Καὶ αὐτὴ ἡ θεία δύναμις εἶναι πιὸ δυνατὴ ἀπὸ αὐτὸν ἐδῶ τὸν κόσμο, αὐτὴ ἡ δύναμις μᾶς χαρίσθηκε, γιὰ νὰ ὑπερνικοῦμε κάθε κακό, νὰ ὑπερνικοῦμε κάθε ἁμαρτία, κάθε διαβολικὴ δύναμι. Βίασε τὸν ἑαυτό σου σὲ κάθε καλὸ καὶ ὁ Ἀγαθὸς Κύριος θὰ σοῦ δώση τὴν δύναμι τῆς Ἀναστάσεως, ὥστε νὰ πορεύεσαι ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη θλῖψι στὴν μικρότερη καὶ ἀπὸ τὴν μικρότερη χαρὰ στὴν μεγαλύτερη χαρά. Νὰ βαδίζουμε ὅλοι πρὸς τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἕως ὅτου μπορέσουμε νὰ ποῦμε μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμεῖς: “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δὲν ζῶ πλέον ἐγώ· ἐσὺ ζεῖς μέσα μου διὰ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῶν ἁγίων ἀρετῶν”. Σὲ Ἐσένα ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ εὐχαριστία, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Ἅγιε Ἰουστῖνε, βοήθησέ μας νὰ ἔχουμε τὴ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγώνα μας!

Previous Article

Δὲν θὰ κλείσουμε τοὺς ναούς

Next Article

Ἰδοὺ ἡ «δύναμις» τῆς παπικῆς «θείας εὐχαριστίας»!

Διαβάστε ακόμα