Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Κυριακὴν τῶν Μυροφόρων

Share:

ΕΓΡΑΨΕ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς γιὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων: « …(οἱ ἅγιες γυναῖκες) παρευρίσκονταν θεωρώντας κατὰ τὸν εὐαγγελιστὴ Μᾶρκο, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία ποὺ ἐκάθονταν ἀπέναντι τοῦ τάφου. Μὲ τὴν φράσι καὶ ἡ ἄλλη Μαρία ἐννοοῦσε ὁπωσδήποτε τὴν Θεομήτορα, διότι αὐτὴ ἐλεγόταν μητέρα καὶ τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ Ἰωσῆ, ποὺ ἦσαν ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ τὸν Μνήστορα. Δὲν παρευρίσκονταν μόνο αὐτὲς παρατηρώντας, ὅταν ἐνταφιαζόταν ὁ Κύριος, ἀλλὰ καὶ ἄλλες γυναῖκες, ὅπως ἱστόρησε ὁ Λουκᾶς γράφοντας.“παρακολουθώντας κάποιες γυναῖκες ποὺ εἶχαν ἔλθει μαζί του ἀπὸ τὴν Γαλιλαία, εἶδαν τὸ μνημεῖο καὶ τὴν σ’ αὐτὸ τοποθέτησι τοῦ σώματός του· ἦσαν ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ἡ Ἰωάννα καὶ ἡ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ οἱ ἄλλες μαζὶ τους”. Ἀφοῦ δὲ ἐπέστρεψαν, λέγει, ἀγόρασαν ἀρώματα καὶ μύρα, διότι δὲν εἶχαν καταλάβει ἀκριβῶς ὅτι αὐτὸς εἶναι ἀληθινὰ ἡ ὀσμὴ τῆς ζωῆς γιὰ ἐκείνους ποὺ τὸν πλησιάζουν μὲ πίστι, ὅπως ὀσμὴ θανάτου καταλαμβάνει τοὺς ἕως τὸ τέλος ἀπειθεῖς, καὶ ἡ ὀσμὴ τῶν ἐνδυμάτων του, δηλαδὴ τοῦ ἰδίου τοῦ σώματος, εἶναι ἀνωτέρα ἀπὸ ὅλα τὰ ἀρώματα καὶ τὸ ὄνομά του εἶναι μύρο χυμένο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐγέμισε θεία εὐωδία τὴν οἰκουμένη. Ἑτοιμάζουν λοιπὸν μύρα καὶ ἀρώματα, ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρὸς τιμὴν τοῦ νεκροῦ, ἀφ’ ἑτέρου δὲ γιὰ παρηγοριὰ ἀπὸ τὴ δυσωδία τοῦ σώματος, ὅταν θὰ ἔλειωνε, βοηθώντας μὲ τὴν ἀλοιφή των τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ παραμένουν δίπλα…». Ἅγιες Μυροφόρες μεταδῶστε καὶ σὲ μᾶς ἐλάχιστη ἀπὸ τὴν πίστη σας, ὡς ὀσμὴ πνευματικοῦ μύρου!

Previous Article

Ἱερισσοῦ: «Θὰ μοῦ πάρουν τὸ ὠμόφορο;»

Next Article

Ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντησίν του διὰ τὴν ἀποβολήν του ἀπὸ τοὺς Ἱ. ΝαούςὉ λαὸς τοῦ Θεοῦ ἔδωσε τὴν ἀπάντησίν του διὰ τὴν ἀποβολήν του ἀπὸ τοὺς Ἱ. Ναούς

Διαβάστε ακόμα