Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Παναγίαν μας

Share:

ΑΠΕΙΡΟΙ εἶναι οἱ ἐγκωμιαστικοὶ λόγοι τῶν Πατέρων στὴν Παναγία μας, διότι Αὐτὴ ἔγινε πρόξενος τῆς σωτηρίας μας. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ λόγο τοῦ ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτη: «Ὢ γλυκυτάτη, καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, Μαριάμ, τί πάθος εἶναι ἐτοῦτο, ὅπου αἰσθάνομαι εἰς τὸν ἑαυτόν μου; Ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ χορτάσω τοὺς ἐπαίνους τῶν μεγαλείων σου! Ὅσον γὰρ περισσότερον τὰ ἐπαινῶ, τόσον περισσότερον τὰ ὀρέγομαι, καὶ ὁ πόθος μου ἐπ’ ἄπειρον προβαίνει, καὶ ἡ ἐπιθυμία μου ἀκόρεστος γίνεται· διὸ καὶ πάλιν ἐπιθυμῶ νὰ τὰ ἐπαινέσω. […] Ἐσένα οἱ τῶν θείων Γραφῶν ἔμπειροι ἀποκαλοῦν ἀκροστιχίδα πάντων τῶν Προφητῶν· πίνακα τῶν δύο διαθηκῶν· ὑπόθεσιν τῶν Ἀποστόλων· ὕλην τῶν πατέρων καὶ Διδασκάλων· στερέωμα τῶν Μαρτύρων· παρηγορίαν τῶν Ὁσίων· τῆς νοερᾶς προσευχῆς διδάσκαλον, τῆς ταπεινώσεως εἰσηγήτριαν, τῆς ἀγάπης τῆς διπλῆς παράδειγμα ἔμψυχον, ἴνδαλμα παρόμοιον τῆς ἀρχικῆς ὡραιότητος· θαῦμα τῶν Ἀγγέλων, ἄγαλμα τῆς φύσεως, ἀνδριάντα θεόγλυπτον· Θεοῦ ἀμίμητον μίμημα, ὕλην παναρμόνιον τοῦ λόγου τῆς σωματώσεως, φανέρωσιν τῶν τῆς θείας ἀκαταληψίας βυθῶν· ἐργαστήριον τῆς ἑνώσεως τῶν συνελθουσῶν ἐπὶ Χριστοῦ φύσεων· καί, διὰ νὰ εἴπω τὸ τελευταῖον καὶ ἔσχατον, ἐσένα Θεοτόκε οἱ θεολόγοι ὀνομάζουν Μεθόριον Κτίστου καὶ κτίσεως, τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ, ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, Θεὸν μετὰ Θεὸν καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδος τὰ δευτερεῖα ἔχουσαν»! Ἅγιε Νικόδημε, δῶσε καὶ σὲ μᾶς ἔμπνευση νὰ ὑμνοῦμε τὴν Παναγία μας!

Previous Article

Οἰκουμενισμός – Γερμανικαὶ ἀποζημιώσεις

Next Article

Ἐπιλεκτικαὶ Ἁγιοκατατάξεις

Διαβάστε ακόμα