Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν

Share:

ΟΙ ΑΓΙΟΙ Πατέρες διεῖδαν ὕψιστης σημασίας σωτηριολογικὲς παραμέτρους στὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ γι’ αὐτὸ ἔγραψαν θαυμάσιους λόγους, ἀναλύοντας τὰ νοήματά της. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, ἀφιερωμένο στὸ Ἅγιο Πνεῦμα: «Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅσοι Τὸ ὑποβιβάζουν στὴν τάξη τῶν κτισμάτων εἶναι ὑβριστὲς καὶ δοῦλοι κακοὶ κι ἀπ’ τοὺς κακοὺς χειρότεροι. Διότι τῶν κακῶν δούλων εἶναι (γνώρισμα) τὸ νὰ ἀθετοῦν τὴν [θεία] δεσποτεία καὶ νὰ ἐπαναστατοῦν κατὰ τῆς κυριότητας [τοῦ Θεοῦ] καὶ νὰ θεωροῦν ὅμοιο μὲ αὐτοὺς δοῦλο τὸ ἐλεύθερο [Πνεῦμα]. Ὅσοι ὅμως Τὸ πιστεύουν ὡς Θεὸ εἶναι θεοφόρητοι καὶ φωτισμένοι στὸ νοῦ. Ἐκεῖνοι ὅμως ποὺ καὶ Τὸ ὁμολογοῦν [ὡς Θεό], ἐὰν μὲν τὸ κάνουν σὲ ἀνθρώπους μὲ εὐσεβὲς φρόνημα, θεωροῦνται μεγάλοι, ἀλλ’ ἐὰν τὸ κάνουν σ’ ὅσους ἔχουν φρόνημα χθαμαλό, θεωροῦνται ὄχι φρόνιμοι, διότι ἐμπιστεύονται τὸ μαργαριτάρι στὸν πηλὸ [δηλ. τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως σ’ ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν τὴν διάθεση νὰ τὴν δε­χθοῦν] καὶ σὲ ἀκοὴ ἀσθενικὴ ἦχο βροντῆς καὶ σὲ ἀδύνατους ὀφθαλμοὺς ἡλιακὸ φῶς καὶ στερεὰ τροφὴ σ’ ἐκείνους ποὺ πίνουν ἀκόμα γάλα. Αὐτοὺς πρέπει νὰ κατευθύνει κανεὶς σιγὰ-σιγὰ πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ νὰ τοὺς ἀνεβάζει πρὸς τὰ ὑψηλότερα, ὥστε ἀπὸ τὸ φῶς νὰ ζητοῦν [περισσότερο] φῶς καὶ στὴν ἀλήθεια νὰ προσθέτουν ἀλήθεια. Γι’ αὐτὸ κι’ ἐμεῖς ἀφήνοντας γιὰ λίγο τὸν τελειότερο λόγο (γιατί δὲν εἶναι ἀκόμα καιρὸς) ἔτσι θὰ μιλήσουμε πρὸς αὐτούς». Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ ἁγίου Πατρὸς εἶναι ἠχηρὴ ἀπάντηση καὶ στοὺς σύγχρονους αἱρετικοὺς πνευματομάχους! Ἅγιε Γρηγόριε, πρέσβευε στὸ Θεὸ Παράκλητο νὰ μᾶς φωτίζει καὶ νὰ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀλήθεια καὶ στὴ σωτηρία!

Previous Article

Να πείτε στο επόμενο κήρυγμα σας, ότι δεν θέλετε κανέναν ανεμβολίαστο

Next Article

Ἡ Ε.Ε. ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ νομοθετήση τήν υἱοθεσίαν παίδων ἀπὸ σοδομιστάς!

Διαβάστε ακόμα