Πατερικὸς λόγος εἰς τὸ Ἅγιον Πάσχα

Share:

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν θαυμάσιο πανηγυρικὸ λόγου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου στὸ Ἅγιο Πάσχα: «Ἡμέρα ἀναστάσεως καὶ ἀρχὴ δεξιά! Ἂς λάμψουμε ἀπὸ χαρὰ γιὰ τὴν ἑορτή, καὶ ἂς ἀγκαλιάσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο! Ἂς ποῦμε, ἀδερφοί, ὄχι μόνο εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἀγάπη μᾶς ἔχουν εὐεργετήσει ἢ ἔχουν εὐεργετηθεῖ ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μᾶς μισοῦν. Ἄς συγχωρήσουμε τὰ πάντα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀναστάσεως· ἂς δώσουμε συγχώρηση ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. […] Χθὲς σταυρωνόμουν μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ σήμερα δοξάζομαι μαζί του. Χθὲς νεκρωνόμουν, καὶ σήμερα ζωοποιοῦμαι μαζί του. Χθὲς θαπτόμουν, καὶ σήμερα ἀνίσταμαι μαζί του. Ἐμπρὸς ἂς προσφέρουμε καρποὺς σ’ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἔπαθε χάριν ἡμῶν καὶ ἀναστήθηκε. Ἴσως νομίσετε ὅτι ἐννοῶ χρυσὸ ἢ ἄργυρο ἢ ὑφάσματα ἢ διαφανεῖς καὶ πολύτιμους λίθους, τὴν ρευστὴ δηλαδὴ ὕλη τῆς γῆς, ἡ ὁποία μένει κάτω, καὶ τῆς ὁποίας τὸ μεγαλύτερο μέρος κατέχουν οἱ κακοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι δοῦλοι στὰ γήινα καὶ στὸν κοσμοκράτορα διάβολο. Ἂς προσφέρουμε ὡς καρποὺς τοὺς ἑαυτούς μας, τὸ πολυτιμότατο καὶ τὸ ἀγαπητότατο κτῆμα τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀποδώσουμε στὴν εἰκόνα τὸ κατ’ εἰκόνα, ἂς κατανοήσουμε τὴν ἀξία μας, ἂς τιμήσουμε τὸ πρωτότυπο τῆς εἰκόνας μας, ἂς γνωρίσουμε τὴν δύναμη τοῦ μυστηρίου, καὶ ἂς μάθουμε πρὸς χάριν ποίου ἀπέθανε ὁ Χριστός»! Ἂς ἑορτάσουμε καὶ ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοὶ τὸ μέγα καὶ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἂς δοξάσουμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας τὸν Σωτῆρα μας Χριστό!

Previous Article

Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ: Τὸ μοναδικόν ἀντίδοτον τοῦ φόβου τοῦ θανάτου!

Next Article

Ἀναστάσιμος Λυτρωτικὴ Δέησις

Διαβάστε ακόμα