Πατριάρχης Βαρθολομαίος και Σκοπιανό

Share:

Οι Κρητικοί έδωσαν βροντερόν παρόν εις το μεγαλειώδες συλλαλητήριον. Όλος ο απόδημος ελληνισμός ευρίσκεται εις αναβρασμόν. Η Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής ηκούσθη επισήμως εις το συλλαλητήριον ότι συμπαρίσταται εις τον δίκαιον αγώνα. Όλαι αυταί αι περιοχαί που καυχάται ο Πατριάρχης ότι δήθεν του ανήκουν έδωσαν την μάχην, αυτού του ιδίου απουσιάζοντος παντελώς! Δεν είναι μόνον ανύπαρκτος αλλά και άφωνος, ενώ τα όσια και ιερά τίθενται εις διαπραγμάτευσιν. Εκείνος ατάραχος πραγματοποιεί ομαλώς τας προγραμματισμένας επισκέψεις αυτού. Δεν είναι να τον οικτείρη κανείς δια την στάσιν του, αλλά να αφυπνίζεται. Μετέβη εις Τρίγλια με τον Σεβ. Προύσης, καθηγητήν εις την πρωτεύουσαν της Μακεδονίας, και την στιγμήν που ήθελον να ρίψουν τον Τ. Σταυρόν εις την θάλασσαν ηκούσθη ο μουεζίνης. Ω, ποίος σεβασμός τότε! Εσταμάτησε την τελετήν έως να τελειώση εκείνος. Πόσον θα επεθυμούσαμε να έδειχνε τον ίδιον σεβασμόν και δια τους Μητροπολίτας που εθυσιάσθησαν δια την Μακεδονίαν, που εις το εξής θα απαλειφθούν και από τα βιβλία της ιστορίας ως υποδαυλίζοντες τον αλυτρωτισμόν!

Προ μηνών απεδέχθη ασμένως το αίτημα των σχισματικών των Σκοπίων δι’ εκκλησιαστικήν αναγνώρισιν. Μετά τας αντιδράσεις ηναγκάσθη προφορικώς, δια να κάμψη τους Ιεράρχας να δηλώση ότι δεν θα αναγνωρίση «Μακεδονικήν Εκκλησίαν». Αν το κράτος ονομασθή «Βόρεια Μακεδονία» και οι κάτοικοι «Μακεδόνες», τότε πως άραγε θα λέγεται η Εκκλησία τους;

Γνωστόν το επιχείρημα: «Ει­ναι αιχμάλωτος, δεν μπορεί να κάνει κάτι». Ας έλεγε τότε εις τας φιλοπατριαρχικάς ιστοσελίδας «Φως Φαναρίου», Orthodoxia.info κ.λπ. να προβάλουν το συλλαλητήριον. Δεν ανήρτησαν ούτε μισήν γραμμήν! Αν λοιπόν είναι αιχμάλωτος να μη δίδη αυτοκεφαλίας, διότι θα έλθη και η σειρά των Σκοπιανών!

Previous Article

Κων/λεως: «Το Φανάρι είναι η άρχουσα Εκκλησία»!

Next Article

«Χωρὶς τὸ Φανάρι δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία»;