Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Είμαι ο Πρώτος!

Share:

Σε μήνυμα του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως υποστηρίζει ότι είναι ο Πρώτος εις τους Ορθοδόξους. Τι σκοπό εξυπηρετεί η διαρκής επανάληψη ότι είναι ο πρώτος στην αριθμητική σειρά των Προκαθημένων αποσιωπώντας το «μεταξύ ίσων»; Έχει μία ψήφο όπως κάθε Ιεράρχης και είναι ισότιμος με τον τελευταίο Επίσκοπο της οικουμένης. Ο ίδιος ούτε μία απλή επίσκεψη δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σε μια επαρχία αν δεν λάβει την άδεια του οικείου Μητροπολίτη σύμφωνα με τους Ι. Κανόνες και ισχυρίζεται ότι μπορεί να δίνει αυτοκεφαλίες σε σχισματικούς; Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει η Ι. Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σύμφωνα με τους Ι. Κανόνες δεν είναι δεσμευτική για καμία άλλη Εκκλησία.

Σε μήνυμα του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αναφέρει: «Η μεγίστη αύτη ευθύνη της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δεν ήτο ασφαλώς με ημερομηνίαν λήξεως. Δι᾽ αυτό, όπως εδώσαμεν αυτοκεφαλίαν εις όλας τας τοπικάς Εκκλησίας, κατά τον ίδιον τρόπον η περί ημάς Αγία και Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να εκχωρήση το Αυτοκέφαλον και εις την πολλαπλώς βασανισμένην Ουκρανίαν, διά να πορευθή και αυτή εντός του συστήματος των Ορθοδόξων εν ενότητι και εσωτερική ειρήνη. Αυτήν την υψίστην ευθύνην την έχει εκ των Θείων και Ιερών Κανόνων μόνον η πρωτόθρονος Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, αφού αυτής ο Προκαθήμενος είναι ο Πρώτος εις τους Ορθοδόξους. Οσάκις επιχειρείται να διαστραφή αυτή η βασική εκκλησιολογική αρχή, πράττεται το βαρύτατον παράπτωμα της αντιποιήσεως αρχής, δηλαδή ωρισμένοι προσποιούνται τον Πρώτον δίχως να είναι, και λαμβάνουν πρωτοβουλίας δίχως να έχουν τοιούτον δικαίωμα, λησμονούντες ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον ασκεί το χρέος του διά της αγάπης, η οποία είναι θυσιαστική και ανιδιοτελής.»

Previous Article

Τα 237.438 $ των πυροπλήκτων είναι στο Φανάρι;

Next Article

Σεβ. Γαλλίας: Το Φανάρι είναι κεφαλή της Μόσχας