Πατριαρχικὸν Βατερλὼ ἀπεδείχθη ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸν Ἄθωνα

Share:

Εἰς τὸ προηγούμενον φύλλον κατεγράψαμεν τὰς πρώτας ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως εἰς τὴν Θεσσαλονίκην καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ὁ ἀπολογισμὸς ἦτο τραγικὸς διὰ τὸ κῦρος τοῦ Πατριάρχου: τρεῖς μοναχαὶ τὸν ἀπεδοκίμασαν ἐντόνως, ἐλάχιστος κόσμος παρευρέθη εἰς τὸ ἐν Θεσσαλονίκῃ συλλείτουργον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος οἱ περισσότεροι Ἡγούμενοι ἔστρεψαν τὰ νῶτα τους, δικαίως καὶ ἀξίως, εἰς τὸν Πατριάρχην ποὺ ἔχει διαλύσει τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ εἰσάγει ψευδεπισκόπους ἄνευ ἀποστολικῆς διαδοχῆς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν.

Ἐν τῷ μεταξὺ νέαι πληροφορίαι ἔγιναν γνωσταί. Ἡ παρουσία τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Ὄρος δὲν θὰ ἦτο ἐφικτή, ἐὰν δὲν συνωδεύετο ἀπό 100 ἀστυνομικούς, σκύλους ἐκπαιδευμένους διὰ ἀνίχνευσιν ἐκρηκτικῶν ἀλλὰ καὶ εἰδικὴ ὑπηρεσία προλήψεως ἐγκλημάτων. Ὡς ἀντιλαμβάνεται κανεὶς αὐτὸ δὲν προσ­βάλλει μόνον τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ καταδεικνύει ὅτι ὁ Πατριάρχης φοβᾶται… καὶ φοβοῦνται μόνον ὅσοι φοβοῦνται τὴν κόλασιν… Πάντως, ἡ ὅλη αὐτὴ παρουσία τῆς ἀστυνομίας ἐκαλλιέργησε κλῖμα ἐκφοβισμοῦ, προκειμένου νὰ μὴ ἐκδηλωθοῦν φανερὰ αἱ ἀντιδράσεις ποὺ ἤδη ὑπάρχουν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Δὲν ἐπεθύμει νὰ ἀκούση καμίαν κριτικὴν ὁ Πατριάρχης καὶ μάλιστα ἀπό… μοναχούς! Ὡς οἱ μοναχοὶ νὰ εἶναι «ἀποπαίδια»! Αὐτὴ εἶναι ἡ συμπεριφορά. Βεβαίως, πάντοτε εὑρίσκονται καὶ μερικοὶ πρόθυμοι Ἡγούμενοι, οἱ ὁποῖοι μὲ κολακίας καὶ πολυμηχάνους φιλοφρονήσεις θεωροῦν ὅτι θὰ ἀπολαμβάνουν τῆς εὐνοίας τοῦ «ἀφέντη καὶ δεσπότη»… Ἐπιτυγχάνουν προσωρινὰ νὰ καθησυχάσουν τὰς συνειδήσεις των, ὄχι ὅμως διὰ πολύ, καθὼς ἡ ὑπερχιλιετὴς ἱστορία τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἄλλα μαρτυρεῖ διὰ τὴν στάσιν τοῦ παλαιοῦ μοναχισμοῦ ἔναντι Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὰ «Ἅγια τοῖς κυσί», τὰ Ἄχραντα Μυστήρια εἰς οὐνίτην!

Προσέβαλε

τὸν μοναχισμὸν

Κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν Σκήτην τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ὁ Πατριάρχης μεταξὺ ἄλλων εἶπε, ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα newsit.gr τῆς 22ας Ὀκτωβρίου 2019:

«Ἡ καθ’ ὑμᾶς Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ὑπὸ τὴν κανονικὴν προστασία καὶ μέριμνα τῆς ὁποίας εὑρίσκεται ἐπὶ τόσους αἰῶνες τὸ Ἁγιώνυμον τοῦτο περιβόλιον τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἔδωκεν αἱματηροὺς ἀγῶνας διὰ τὴν προάσπισιν τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ τὴν διαφύλαξίν του ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, ἡ ὁποία εὑρίσκετο εἰς πλήρη ἀκμὴ κατ’ ἐκείνην τὴν ἐποχὴ καὶ δυστυχῶς θάλλει καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας εἰς κύκλους τινάς. Καὶ ὁ νοῶν νοείτω».

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἀναφερόμενος στὸ μοναστικὸ ἰδεῶδες, τόνισε ὁ Ὀρθόδοξος μοναχισμός, ὁ ὁποῖος βιώνεται «λατρευτικῶς καὶ δοξολογικῶς», μέσω τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν τῆς ὑπακοῆς, τῆς παρθενίας καὶ τῆς ἀκτημοσύνης, «οὐδόλως συνάδει πρὸς τὴν περιπλοκὴν τῶν μοναχῶν εἰς ματαίας καὶ κοσμικὰς ὑποθέσεις» καὶ συνέχισε :

«Πολλῷ δὲ μᾶλλον ὅταν αὗται συνιστοῦν ἀναίρεσιν τῆς ἱεροκανονικῆς διασπονδυλώσεως καὶ συγκροτήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ μοναχοὶ δὲν εἶναι ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας, ἢ παρὰ τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἀλλὰ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ μάλιστα ὡς ἐπίλεκτον σύνταγμα αὐτῆς. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐγκαυχᾶται ἐν Κυρίῳ διὰ τὴν εὐπείθειαν, τὴν ἀφοσίωσιν καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἦθος πάντων τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων».

Ὤ! Τῆς ὑποκρισίας! Ὁ Πατριάρχης νὰ ἀναφέρεται εἰς τὸν «ἐθνοφυλετισμόν», ὅταν ὁ ἴδιος συνεφώνησε τὰ πάντα μὲ τὸν ναζιστὴν κ. Ποροσένκο, ὅταν ἐπιτρέπη εἰς τὸν Αὐστραλίας νὰ τὸν ἀποκαλῆ «Πατριάρχη τῶν Ὁμογενῶν» καὶ ὅταν εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν εἶπε «τὸ αἷμα νερὸ δὲν γίνεται»!

Αὐτὸ ὅμως ἦτο πταῖσμα ἐνώπιον τῆς φοβερᾶς ἀσεβείας ποὺ προῆλθεν ἀπὸ τὰ χείλη, αὐτὰ τὰ ἴδια χείλη ποὺ ἐγκωμιάζουν τὸν Πάπαν, ὅτι «οἱ μοναχοὶ δὲν εἶναι ὑπεράνω τῆς Ἐκκλησίας», ἐννοῶν ὡς Ἐκκλησίαν τὰς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνει ὁ ἴδιος μὲ τὸν Σεβ. Γαλλίας καὶ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς! Ἂς πληροφορήση κάποιος τὸν Πατριάρχην ὅτι οἱ «μοναχοὶ» εἶναι πολὺ πιὸ πάνω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Φαναριώτας, ποὺ ἐνῶ δίδουν ὑποσχέσεις ἀγαμίας, σκανδαλίζουν μὲ τὴν πολυτελῆ ζωήν, τὰ ταξίδια, τὰ πλουσιοπάροχα γεύματα καὶ ἄλλα «ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι».

Σεισμός! Θεοσημεῖα;

Τὰ λόγια τοῦ Πατριάρχου οὔτε ὁ οὐρανὸς οὔτε ἡ γῆ δύναται πλέον νὰ τὰ ἀποδεχθῆ, διότι ἐλέχθησαν ἐν τόπῳ Ἁγίῳ ἐν μέσῳ ἀνιέρων παιγνίων κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ μετὰ ἀπὸ ὅσα ἔχει διαπράξει (Κοράνια, λειτουργικοὶ ἀσπασμοὶ μὲ τὸν Πάπαν κ.λπ.). Ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος καὶ ἡ Παναγία, ἡ Κυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νὰ συμβοῦν ἀλλεπάλληλοι σεισμοὶ ἀκριβῶς τὴν ἡμέραν ποὺ θὰ ἀνεχώρει ὁ Πατριάρχης ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν 22αν Ὀκτωβρίου, ἡμέρα ἡ ὁποία συνέπιπτε μὲ τὴν ἐπέτειον τῆς ἐκλογῆς του τὸ 1991. Ἰδοὺ τί μετέδωσαν τὰ μέσα ἐνημερώσεως τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2019 καὶ συγκεκριμένα ἡ ἱστοσελὶς life-events.gr:

«Μικρὲς ἀλλὰ συνεχεῖς εἶναι οἱ σεισμικὲς δονήσεις ποὺ ἔχουν σημειωθεῖ στὴ Χαλκιδικὴ τὶς τελευταῖες τουλάχιστον 24 ὧρες. Τὸ ἐπίκεντρο τῶν περισσοτέρων εἶναι ἡ ἀθωνικὴ χερσόνησος. Στὸ Ἅγιο Ὄρος σημειώθηκαν ὀκτὼ μικροὶ σεισμοὶ τὶς τελευταῖες ὧρες μὲ πιὸ ἔντονη αὐτὴ ποὺ ἔγινε χθὲς τὸ πρωὶ καὶ εἶχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ».

Δηλητήριον

κατὰ τῶν Ἡγουμένων

Οἱ γνωστοὶ «Πατριαρχειολάτρες», ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐκτελοῦν καθήκοντα ἀντικειμενικῆς δημοσιογραφίας, ἐπετέθησαν ἐναντίον τῶν Ἡγουμένων, ἐπειδὴ ἐξέφρασαν -ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπον του- τὴν δυσαρέσκειάν των πρὸς τὸν Πατριάρχην. Αὐτὸ καὶ μόνον ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Φαναριῶται ἔλαβον τὸ μήνυμα. Ὁ κ. Σ. Τζούμας εἰς τὴν ἱστοσελίδα exapsalmos.gr τῆς 23ης Ὀκτωβρίου 2019 ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων:

«Ἀλγεινὴ καὶ χείριστη ἐντύπωση προκάλεσε σὲ κάθε νοήμονα ἄνθρωπο ἡ παρουσία καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ Πατριαρχικὸ συλλείτουργο στὴ Μονὴ Ξενοφῶντος, μόνο τῶν ἐννέα ἐκ τῶν εἴκοσι Μονῶν τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας!…

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ὡστόσο νὰ σᾶς πῶ εὐθέως καὶ χωρὶς ἴχνος ἀναστολῶν ὅτι οἱ λόγοι καὶ τὰ αἰτία ποὺ σᾶς ὁδήγησαν σὲ αὐτὴ τὴν… ἀποχή, εἶναι οἱ ἰδεοληψίες ποὺ σᾶς διέπουν καὶ ὁ φανατισμὸς ποὺ ὁδηγεῖ τὰ βήματά σας… Ἅγιοι πατέρες, μὲ ὅλο τὸ σεβασμὸ πρὸς τὰ μοναχικά σας σχήματα, δὲν σᾶς ἔχω καλὰ νέα! Ἡ κόλαση ἑτοιμάζεται γιὰ κάτι σὰν καὶ μένα ποὺ δὲν ξέρουν νὰ τό… βουλώνουν ἀλλὰ καὶ κάτι σὰν καὶ σᾶς ποὺ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὀρθόδοξες αὐθεντίες!».

Αὐτὸ τὸ μένος, ὅμως, δὲν εὑρέθη ὁ Πατριάρχης νὰ τὸ καταδικάση… τὸν ἐνοχλεῖ μόνον ἡ κριτικὴ τῶν μοναχῶν! Εἰς παρόμοιον κλῖμα καὶ ἡ κ. Μ. Ζιώζιου, ἡ ὁποία κάνει μαθήματα (ποῖος ἆραγε τῆς τὰ ὑπαγορεύει;) πρὸς Ἡγούμενον! Ἀντὶ νὰ ζητήση συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἅγιον Ὄρος δι’ ὅσα εἶχε πρότριτα δημοσιεύσει, ἔγινε καὶ αὐτὴ κριτῆς τῆς οἰκουμένης…

«…Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Καψάνης, πανεπιστημιακὸ ἀνάστημα τοῦ συντηρητικοῦ καθηγητῆ Κωνσταντίνου Μουρατίδη, σὲ πολλὰ θεολογικὰ ζητήματα ἀκολουθοῦσε τὸν συντηρητισμὸ τοῦ δασκάλου του καὶ μὲ αὐτὸν μπόλιασε καὶ τὴν ἀδελφότητα, μὲ διάδοχο τὸν ἀρχιμανδρίτη Χριστοφόρο.

Ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Γρηγορίου, εἴτε μὲ τὴ θέλησή του εἴτε μὲ τὴν πίεση τῆς ἀδελφότητας, κάποιες φορὲς φαίνεται νὰ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια καὶ τὶς ἁρμοδιότητες ποὺ ὁ μοναχισμὸς ἐπιβάλλει. Παράδειγμα, ἡ τοποθέτηση τῆς Μονῆς στὸ Οὐκρανικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ ethnos.gr δημοσιεύει κατ’ ἀποκλειστικότητα, γιὰ τὸ ὁποῖο οὔτε ρωτήθηκε, ἀλλὰ καὶ ἂν εἶχε ἐρωτηθεῖ δὲν ἦταν ἁρμόδια νὰ ἀπαντήσει ἢ νὰ λάβει θέση…».

Ἡ ἰδία «γραμμὴ» Δημητριάδος – Ναυπάκτου καὶ ἄλλων οἰκουμενιστῶν, κατὰ τοὺς ὁποίους τὸ Φανάρι κρίνει ὅλους, ἀλλὰ δὲν κρίνεται ἀπὸ κανένα… οὔτε ἐπιτρέπεται νὰ ἐκφράζη κανεὶς τὴν γνώμην του… παπικότεροι τοῦ Πάπα!

Τελικῶς, ἡ ἐπίσκεψις ἤρχισε μὲ ἀποδοκιμασίας καὶ κατέληξεν εἰς «Βατερλώ»!

Previous Article

Ὁ κ. Διαματάρης… ὁ Βατοπαιδινός

Next Article

Αν ήταν ο Επιφάνιος προεξάρχων δεν έγινε καν λειτουργία!