Πατρ. Ἱεροσολύμων: Ἀπονομή παρασήμου σε ρωσσίδα προσκυνήτρια

Share:
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΚ ΣΜΑΛΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΘΥΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

 

Τήν Παρασκευήν, 12ην /  25ην Νοεμβρίου 2022, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τό παράσημον τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Ρωσίδα προσκυνήτριαν  κ. Elena Milskaya, διά τάς ἐντόνους καί κοπιώδεις προσπαθείας αὐτῆς, προκειμένου νά ἐπανέλθουν ἐκ Ρωσίας τά ἐκ σμάλτου διακοσμήματα τοῦ ὑπερθύρου τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰκονίζοντα τόν Ἀναστάντα Κύριον καί τούς Δώδεκα Ἀποστόλους.

 

 

Τά διακοσμήματα ταῦτα εἶναι τέχνης τοῦ 19ου αἰῶνος, καί εἶχον ἀποσταλῆ διά συντήρησιν εἰς Ρωσίαν πρό εἰκοσαετίας,  ἀπεσπάσθησαν δέ ἀπό τοῦ συντηρητοῦ διά τῶν προσπαθειῶν τῆς κ. Elena Milskaya, τήν ὁποίαν ἀξιοχρέως ἐπῄνεσεν ὁ Μακαριώτατος καί ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, διαβεβαιῶν αὐτήν ὅτι τό ὄνομά της θά μνημονεύηται διά παντός εἰς τάς τελουμένας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Μετά τήν ὑπογραφήν τοῦ ἐγγράφου παραδόσεως, τά διακοσμήματα ταῦτα ἐδόθησαν εἰς τόν Γέροντα Σκευοφύλακα Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον διά τήν τοποθέτησιν αὐτῶν εἰς τήν ἀνέκαθεν θέσιν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Previous Article

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφιτου εἰς τό Πατριαρχεῖον

Next Article

«Πολλὲς “κοινωνίες”. Νὰ χαροῦμε ἢ νὰ φοβηθοῦμε;»