«Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν»

Share:

Πενήντα ἡμέρες ἀπὸ τὸ Πάσχα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔρχεται νὰ μᾶς χαρίσει μία ἀκόμη πνευματικὴ ἀνάταση καὶ εὐωχία. Μᾶς προβάλλει τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ὡς μία ἀκόμη εὐκαιρία νὰ βιώσουμε τὶς ἀστείρευτες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», νὰ μᾶς «ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), νὰ μᾶς μοιράζει χαρίσματα, νὰ μᾶς κάνει κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ Πανάγιο Πνεῦμα συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ σωθοῦν. Καὶ ὅμως, στοὺς σύγχρονους χρόνους τῆς ἀποστασίας, τοὺς προδρομικοὺς χρόνους τοῦ ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ, ταχέως ἐρχομένου, κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ θεολόγοι διέστρεψαν τὴν περὶ Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Προκειμένου νὰ προωθήσουν τὸν σύγχρονο θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καὶ οἰκουμενισμό, διετύπωσαν βλάσφημες θέσεις. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ διαβόητη «Οἰκονομία τοῦ Πνεύματος», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «διεύρυνε» τὴν «Οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ», «ἐνεργοποιώντας» τὴ σωτηρία καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ στὰ σχίσματα, στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου! Εὐνόητο λοιπὸν πώς, γιὰ τοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δὲν χρειάζεται πλέον κανένας εὐαγγελισμὸς καὶ ἱεραποστολὴ γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν πλανεμένων καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων στὴν Ἐκκλησία! Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καθίσταται ἄσκοπη καὶ ἀνωφελής! Ἡ βλασφημία αὐτὴ κηρύσσεται «γυμνῇ  τῇ  κεφαλῇ»,  χωρὶς  συνέπειες! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Previous Article

Προετοιμάζουν τήν ἑπόμενη ὑγειονομική φυλακή;

Next Article

Τὸ TikTok καὶ οἱ νέοι – Δ΄