Περὶ τοῦ «σιωπητηρίου» τοῦ Αἰτωλοακαρνανίας «Αὐτὸς ἔφα»

Share:

Γράφει ὁ π. Ἠλίας Ὑφαντὴς

Κατάπληκτοι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτ/νίας ἔλαβαν ἀπ’ τὸν Μητροπολίτη τους τὴν παρακάτω ἀκατανόητη, κατὰ τὴ γνώμη μας, ἐγκύκλιο:

«Ἀγαπητοί μου Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ

Διά τῆς παρούσης σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπὸ τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 2023 ἕως καὶ τὴν 31ην Αυγούστου 2024 καθ’ ἑκάστην Κυριακήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους θὰ ἀποστέλλεται γραπτὸ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, τὸ ὁποῖο θὰ ἀναγινώσκεται ἀπὸ ὅλους τούς κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κάθε Κυριακὴ τὴν ὥρα τοῦ «κοινωνικοῦ».

Αὐτονόητο τυγχάνει ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ Μητροπολίτη θὰ ἀναγινώσκεται αὐτούσιο, χωρὶς ἀλλοιώσεις καὶ σχολιασμούς. Ἐπίσης δὲν θὰ πραγματοποιεῖται κανένα ἄλλο κήρυγμα ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους…».

Ἀποπνέει ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ ἴχνος ἀγάπης πρὸς τὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ὅπως στὴν ἀρχὴ τῆς μητροπολιτικῆς του διακονίας ὁ Μητροπολίτης ἐπαγγελλόταν; Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ διαλεκτική, ποὺ προϋποθέτουν τὸ λόγο καὶ τὸν ἀντίλογο; Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει μὲ τὴν διαχρονικὴ ἠθική, ἡ ὁποία «ὑπερεχθαίρει κόμπους γλώσσης» (=μισεῖ ὑπερβολικά τὴ γλῶσσα πού κομπορρημονεῖ); Ἢ μὲ τὸν Ἡράκλειτο, ὁ ὁποῖος φωνάζει: «Ὕβριν χρὴ σβεννύναι ἢ πυρκαϊὴν» (=προτιμότερο νὰ σβήνετε τὴν ἀλαζονεία παρὰ τὴν πυρκαγιά). Καὶ δὲν θυμίζει τὸν Σοφοκλῆ, ὁ ὁποῖος στὸν «Οἰδίποδα τύραννο» ὑπογραμμίζει πώς «ὕβρις φυτεύει τύραννον» (=ἡ ἀλαζονεία γεννάει τὸν τύραννο); Ἢ μὲ τὸ εὐαγγελικὸ πνεῦ­μα, τὸ ὁποῖο ἐπισημαίνει ὅτι «ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν»; Ἀφοῦ «τὸ πνεῦ­μα ὅπου θέλει πνεῖ»! Καί. κατὰ κανόνα, ἀποστρέφεται τὶς ἀρχιερατκὲς μίτρες, ἐνῷ χαριτώνει τὰ ἱερατικὰ καλυμμαύχια.

Μπορεῖ, ἀλήθεια ὅλοι οἱ κληρικοὶ τῆς Ἱ. Μ. Αἰτλ/νίας νὰ εἶναι τόσο ἄχρηστοι, ὥστε γιὰ ἕνα χρόνο νὰ στεροῦνται τοῦ δικαιώματος νὰ κηρύττουν στὶς ἐνορίες τους κατὰ τὶς Κυριακές; Καὶ μπορεῖ νὰ τοὺς ὑποκαταστήσει τὸ γραπτὸ κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτη; Ἰδιαίτερα μάλιστα, ὅταν ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι οἱ κονσέρβες τῶν γραπτῶν κηρυγμάτων, ὅσο καλοδιατυπωμένα καὶ ἂν εἶναι, προκαλοῦν τὴν ἀνία στὸ ἀκροατήριο!

Ἔπειτα ἡ ἀπαξίωση σύμπαντος τοῦ κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι δυνατὸν ν’ ἀφήσει ἀδιάφορο τὸ λαό; Ὁ ὁποῖος συνδέεται μαζί τους μὲ ζωντανὴ πνευματικὴ σχέση. Δεδομένου ὅτι καὶ τὰ πλέον ἁπλὰ κηρύγματα, βγαλμένα μέσα ἀπ’ τὴν καρδιὰ τῶν κληρικῶν, μιλοῦν στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ! Καὶ εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, λόγῳ τῆς ὀμερτᾶ σὲ βάρος τῶν κληρικῶν ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτη, τὰ ὁποιαδήποτε γραπτὰ κηρύγματά του νὰ προκαλοῦν στὸ λαὸ ἀποστροφὴ ἢ ἔστω νὰ τὸν ἀφήνουν παγερὰ ἀδιάφορο!

Ἡ ἱκανότητα ἑνὸς Μητροπολίτη δὲν ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ὀμερτά, ποὺ θὰ ἐπιβάλει στοὺς κληρικούς. Ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων καὶ χαρισμάτων, ὄχι μόνο ὅλων τῶν κληρικῶν ἀλλὰ καὶ σύμπαντος τοῦ λαοῦ τῆς Μητρόπολής του. «Σὲ μένα ἔλεγε κάποιος ὅλα τὰ «ὄργανα» βγάζουν τοὺς πιὸ γλυκεῖς ἤχους». Γιατί νὰ μὴν ἰσχύει αὐτὸ καὶ γιὰ τὸν Μητροπολίτη Αἰτ/νίας;

Μήπως κάποιοι Μέντορές του, τοῦ δίνουν λαθεμένες συμβουλές; Ὅπως, γιὰ παράδειγμα ὁ Βόλου, ὁ ὁποῖος συμβούλευε τοὺς γονεῖς τῆς Μητρόπολής του νὰ ἐμβολιάζουν τὰ παιδιά τους! Ἢ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ μὲ περισσὴ χοντροκοπιὰ εἶπε στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα: «Ἔχετε νὰ διαλέξετε: Ἀπὸ δῶ τὸ ἐμβόλιο ἀπὸ κεῖ ὁ τάφος». Ὅταν γι’ αὐτὸν οἱ «προστάτες» του ἐπέλεξαν τὰ μονοκλωνικά. Καὶ μέσα σὲ δύο μέρες ἔγινε περδίκι! Ἐνῷ χιλιάδες ἐμβολιασμένους «τοὺς ἔφαγε τὸ σκοτάδι» τῆς «ἄκρας τοῦ τάφου σιωπῆς»!!!

Μήπως, λοιπόν, ἡ περὶ τὸ κήρυγμα ὀμερτὰ κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ διλήμματος «ἢ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἢ ὁ τάφος»; Δεδομένου ὅτι ἡ ἀπόρριψη τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ θὰ ἔχει τόσο δυσμενεῖς συνέπειες, ὥστε νὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀργὸ θάνατο σὲ βάρος τοῦ ἐκ μέρους τῆς Νεοταξικῆς δικτατορίας τῆς νεόδουλης τοῦ μαμωνᾶ καὶ τοῦ σατανᾶ Νέας, κατ’ εὐφημισμόν, Δημοκρατίας.

Γιατί ἀνάμεσα στὰ πολλὰ εἰπώθηκε καὶ τοῦτο: Ὅτι ἡ ὑποτιμητικὴ σὲ βάρος τοῦ κλήρου τῆς Αἰτωλ/νίας ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτη στάλθηκε ὕστερα ἀπὸ κήρυγμα κληρικοῦ ἐναντίον τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, τὴν χρήση τῶν ὁποίων ὑποστηρίζει ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος. Ὅπως ὑπῆρξαν ἔνθερμοι ὑποστηρικτὲς τῶν καταπιεστικῶν μέτρων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ τῶν δολοφονικῶν ἐμβολίων, ποὺ σὰν τὸν παπικὸ Τέτζελο διαφήμιζαν.

Μίλησε, λοιπόν, κάποιος κληρικὸς γιὰ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες; Ἔκαμε ἅγια! Ὅπως ἅγια θὰ κάμει καὶ κάθε ἄλλος, ποὺ θὰ μιλήσει γιὰ κάθε μέτρο τοῦ ἀντίχριστου νεοταξικοῦ καθεστῶτος. Καὶ πολὺ βέβαια περισσότερο γιὰ τὶς ψηφιακὲς ταυτότητες. Οἱ ὁποῖες συνιστοῦν τὸ ἀντιχριστιανικότερο μέτρο τῶν νεοταξιτῶν. Γιατί χτυπάει στὸν πυρῆνα τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ὁ Θεὸς ἔβαλε στὴν καρδιά μας.

Μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα δὲν κρύβει τίποτε τὸ ὕποπτο. Τί νὰ πιστέψει ὅμως κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι «δὲν μαγαρίζουν τὸ στόμα τους ἀπὸ ἀλήθεια»! Καὶ πληρώνουν μάλιστα ἁδρὰ τὰ διάφορα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, γιὰ νὰ λένε καὶ νὰ γράφουν ψέματα!

Μήπως ὁ Μητροπολίτης θέλει, καθότι Σάμιος, νὰ ἐπαναλάβει τὸν Πυθαγόρα, γιὰ τοῦ ὁποίου τὶς ἀπόψεις οἱ ὀπαδοί του ἔλεγαν τὸ περίφημο «αὐτὸς ἔφα»; Ὁ Πυθαγόρας ὅμως ἦταν ἀριστοκράτης καὶ ὄχι δεσπότης. Καὶ ὁ Χριστὸς δὲν θέλησε νὰ ὀνομάσει τὸ αἰώνιο ἵδρυμά του, ὅπως ὁ Πυθαγόρας, «Ὁμακοεῖον», ἀλλά, κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων, Ἐκκλησία, ποὺ σημαίνει δημοκρατία, στὴν ὁποία κυριαρχεῖ ἡ διαλεκτικὴ μεταξὺ τῶν μελῶν της. Καὶ ὅπου οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται «Ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ». Καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση δικτατορικά.

Ὅπως θέλει ἡ σημερινὴ δεσποτοκρατία, ἡ ὁποία φυλακίζει κλῆρο καὶ λαὸ στὸ «γύψο» καὶ παρουσιάζεται καταχρηστικὰ ὡς ὁ ἀποκλειστκὸς ἐκφραστὴς τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἄρνησή της!

Previous Article

Ν. Ἰωνίας: «Οἱ ἀρχὲς τῆς ὁμάδος μας…»

Next Article

Προτείνομεν ὡς νέον Φλωρίνης…