Περὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Φαναρίου διὰ τὰς οὐκρανικὰς κοινότητας τῆς Αὐστραλίας

Share:

Παραμένει ἄλυτος ὁ γρίφος περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν σχισματικῶν τοῦ ψευδοπατριάρχου Κιέβου Φιλαρέτου, ὅταν αὐτὸς ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ὡς Μητροπολίτης. Ἂν εἶναι ἄκυρα τὰ μυστήριά του, πῶς τότε ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι ἔγκυρη ἡ χειροτονία τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων» τῆς 13ης Μαΐου 2022:

«Στὶς 9 Μαΐου 2022, ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐπιβεβαίωσε τὴ «μεταφορὰ» ἐνοριῶν καὶ κοινοτήτων τῆς UOC-KP (Πατριαρχεῖο Κιέβου) στὴ δικαιοδοσία τῆς Αὐστραλιανῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἡ ἴδια ἡ «μετάφραση» ἔγινε στὶς 31 Μαρτίου 2022 ἀπὸ τὴν Αὐστραλιανὴ Ἀρχιεπισκοπή, ἀνακοινώνοντας τὰ ἑξῆς: «Ἐντὸς τῶν κανονικῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας ὑπάρχουν οὐκρανικὲς κοινότητες ποὺ μέχρι πρόσφατα ἀνῆκαν στὸ λεγόμενο καὶ ποτὲ κανονικὰ ἀναγνωρισμένο «Πατριαρχεῖο Κιέβου».

Μιλᾶμε γιὰ κοινότητες ποὺ ἐντάχθηκαν στὴν UOC-KP σύμφωνα μὲ τὸ διάταγμα τοῦ Φιλάρετου Ντενισένκο τῆς 22ας Μαρτίου 2022 Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς UOC-KP ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Μὲ διάταγμα τοῦ Ἁγιώτατου Πατριάρχη Κιέβου καὶ ὅλης τῆς Ρωσίας-Οὐκρανίας τῆς 22ας Μαρτίου 2022, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος (Ἀλεξανδράτος), Ἔξαρχος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας, μαζὶ μὲ ἐνορίες καὶ ἱερεῖς, ἔγινε δεκτὸς στὴν UOC-KP.

…ὁ Φιλάρετος στὴν Οὐκρανία ἀσχολεῖται τώρα ἀκριβῶς μὲ τὸ ἴδιο πρᾶγμα μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὸ Φανάρι: συγκεντρώνει σχισματικοὺς κάθε εἴδους καὶ ἀπόχρωσης κάτω ἀπὸ τὸ «ὠμοφόριο» του. Τὰ πάντα εἶναι πανομοιότυπα: Τὸ Φανάρι νομιμοποίησε τοὺς σχισματικοὺς τῆς «Βόρειας Μακεδονίας» καὶ ὁ Φιλάρετος – Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία. Λίγο νωρίτερα, ὁ Φιλάρετος «καθαγίασε» ὡς «ἐπίσκοπο» ἕνα κάποιον Χρυσόστομο Κάλλη, ἕναν σχισματικὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα…

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μέχρι τὸ 2018, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως θεωροῦσε τόσο τὸν Φιλάρετο ὅσο καὶ τὴν UOC-KP ὡς ἄχαρους σχισματικοὺς ποὺ ἔχουν ἀφοριστεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2018,τὸ Φανάρι ἀποφάσισε νὰ «ἀποδεχθεῖ καὶ νὰ ἐξετάσει ἀναφορὲς γιὰ τὴ μετατροπὴ τοῦ Φιλάρετου Ντενισένκο, τοῦ Μακάριου Μάλετιτς καὶ τῶν ὀπαδῶν τους» καὶ ἀποφάσισε νὰ «τοὺς ἀποκαταστήσει μὲ κανονικὸ τρόπο στὴν ἱεραρχικὴ ἢ ἱερατική τους τάξη καὶ τοὺς πιστούς τους νὰ τοὺς ἀποκαταστήσει σὲ κοινωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία».

Παράλληλα, οἱ Φαναριῶτες δὲν μπῆκαν κἄν στὸν κόπο νὰ ἐξηγήσουν ἀπὸ ποῦ πῆρε ἐκ τῶν ὑστέρων τὴ χάρη τοῦ «κλήρου» τῆς UOC-KP. Ἡ κατάσταση αὐτὴ ἐπισημάνθηκε ἀπὸ ἐκπροσώπους πολλῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ συγκεκριμένα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστάσιου, ὁ ὁποῖ­ος τὸν Μάρτιο τοῦ 2019 δήλωσε: «ὁ κ. Φιλάρετος καθαιρέθηκε… Ὡς ἐκ τούτου, οἱ χειροτονίες ποὺ ἔχει ἐκτελέσει εἶναι ἄκυρες, κενές, στερημένες ἀπὸ τὴ Θεία Χάρη καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μεταξὺ ἄλλων, χειροτόνησε διαδοχικὰ σὲ διάκονο, ἱερέα καί, τέλος, σὲ ἐπίσκοπο τὸν γραμματέα τοῦ Σεργκέι Ντουμένκο, νῦν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο… Δυσκολευόμαστε νὰ καταλάβουμε πῶς τὸ ἄκυρο καὶ ἄδειο «σύμφωνα μὲ τὴν οἰκονομία» γίνεται πνευματικό, πῶς οἱ πράξεις ποὺ ἀντιπροσώπευαν μία προφανῆ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος <… > ἀναγνωρίζονται ἀναδρομικὰ «ἀπὸ τὴν οἰκονομία».

Στὴν ἴδια ἀπόφαση γιὰ τὴ «μεταφορὰ» τῶν κοινοτήτων τῆς UOC-KP στὴν Αὐστραλιανὴ Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς 9ης Μαΐου 2022, ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δήλωσε ὅτι δὲν εἶχε ἀναγνωρίσει ποτὲ τὸν Φιλάρετο Ντενισένκο ὡς «Πατριάρχη Κιέβου», καθὼς καὶ τὴν ὕπαρξη τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου. Ὡστόσο, στὸ ἔγγραφο ὁ Φιλάρετος ὀνομάζεται μητροπολίτης.

Ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ Αὐστραλιανὴ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀρνήθηκε ἔμμεσα στὸν Φιλάρετο τὴν ἐπισκοπικὴ τάξη, δηλώνοντας ὅτι τὰ μυστήρια ποὺ ἐτέλεσε ἦταν ἄκυρα: «Ὁ Φιλάρετος, ὡς αὐτοαποκαλούμενος «Πατριάρχης», δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ καμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, οὔτε, φυσικά, ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ διοικητικές του πράξεις καὶ τὰ μυστήρια ποὺ πραγματοποιεῖ εἶναι ἄκυρα καὶ δὲν ὑπάρχουν γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παντοῦ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Νεκτάριο Ἀλεξανδράτο, ὁ ὁποῖος παριστάνει τὸν κληρικὸ» (Δήλωση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας τῆς 31ης Μαρτίου 2022).

Σὲ αὐτό, ὁ Νεκτάριος Ἀλεξανδράτος ἀπάντησε ἀρκετὰ λογικά: «Ἀντιτιθέμεθα κατηγορηματικὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πατριάρχης Φιλάρετος εἶναι «μὴ κανονικός». Ἡ διακήρυξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου τὸ 2018 εἶναι πολὺ σαφὴς καὶ διεξοδική: ἡ Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία καὶ ὁ Ἱεράρχης Φιλάρετος, τὸν ὁποῖο ἐκπροσωποῦμε στὴν Αὐστραλία, εἶναι κανονικοὶ μὲ διάταγμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη καὶ τῆς Συνόδου. Καὶ ἔχει ἀπόλυτο δίκιο. Φαίνεται ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Φαναριῶτες δὲν καταλαβαίνουν ἂν ὁ Φιλάρετος εἶναι «κανονικὸς» ἢ ὄχι. Σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα, ἡ θέση του στὰ μάτια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης ἄλλαξε ἀρκετὲς φορές:

Ἀπὸ τὸ 1992 ἕως τὸ 2018, ὁ Φιλάρετος δὲν ἦταν ἐπίσκοπος.

Ἀπὸ τὸ 2018 ἕως τὸ 2022, ὁ Φιλάρετος ἦταν ἐπίσκοπος.

Ἀπὸ τὶς 31 Μαρτίου ἕως τὶς 20 Μαΐου 2022, ὁ Φιλάρετος δὲν εἶναι ἐπίσκοπος (σύμφωνα μὲ τὴ δήλωση τῆς Αὐστραλιανῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τὰ μυστήριά του εἶναι ἄκυρα).

Ἀπὸ τὶς 9 Μαΐου 2022, ὁ Φιλάρετος εἶναι ἐπίσκοπος (μὲ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τοῦ Φαναρίου ὀνομάστηκε Μητροπολίτης).

Εἶναι περισσότερο σὰν ἀνέκδοτο. Ἀλλά, θυμηθεῖτε, ὅλες αὐτὲς εἶναι δηλώσεις τοῦ «Οἰκουμενικοῦ Θρόνου».

Previous Article

Συγκρητιστικὴ ὁμιλία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Next Article

Σκοπιανόν: Νέα ὀλεθρία αὐθαιρεσία τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου!