Περὶ τῶν ἄρθρων τοῦ π. Στ. Καρπαθίου

Share:

Γραφομένων ἔλεγχος

Κύριε Διευθυντά,

Διάβασα εἰς τὰ τελευταῖα φύλλα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Πατρὸς Στυλιανοῦ Καρπαθίου πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύν­οδο σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ θεώρησα ὕψιστο καθῆκον μου, ἀφοῦ ἔχω ἐρευνήσει τὸ θέμα, νὰ καταθέσω τὰ ἑξῆς:

Ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου γράφει μεταξὺ ἄλλων: «Διαπιστώνουμε ὅτι ἔγινε στοχευμένη ἐκλογὴ ἑνὸς μόνο μέρους τοῦ κειμένου πηγῆς τῆς North Dakota Health ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς» τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου.

Ὅμως στοχευμένη ἐκλογὴ ἔκανε καὶ ἐκεῖνος στὸ 2ο μέρος τοῦ κειμένου τῆς Νοrth Dakota Health καὶ ἀντὶ νὰ παραθέσει ὁλόκληρο τὸ κείμενο ἔβαλε ἁπλῶς ἕνα: «κλπ»!

Γράφει λοιπόν: «Στὸ ἀρχικὸ στάδιο ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας τοῦ ἐμβολίου m-RNA χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκὰ κύτταρα κλπ.»

Τὸ «κλπ» κρύβει τὸ ἑξῆς: «γιὰ proof of concept», ἤτοι γιὰ νὰ ἐλέγξουν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἐμβολίων!

Ἀντιθέτως τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, πρὶν ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα παράγραφο ἀναφέρει μὲ χοντρὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα (bold), γιὰ ἔμφαση, ὅτι «τὰ παραχθέντα ἀπὸ τὶς Pfizer καὶ Moderna ἐμβόλια δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση ὁποιουδήποτε ἐμβρυϊκοῦ κυττάρου γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου»! Αὐτὸ τὸ θεμελιῶδες συμπέρασμα παραλείπει ὁ π. Καρπαθίου!

Εἰς τὸ ἴδιο κείμενο τῆς North Dakota Health, εἰς τὸ ὁποῖο παραπέμπει ὁ ἴδιος ὁ π. Καρπαθίου εἰς τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο, ἀναφέρεται ἀκόμη ὅτι τὸ Συνέδριο τῶν Καθολικῶν Ἐπισκόπων ἀποφαίνεται ὅτι: «Οὔτε ἡ Pfizer οὔτε ἡ Moderna χρησιμοποίησαν γραμμὴ κυττάρου προερχομένη ἀπὸ ἔκτρωση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἢ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου», καὶ καταλήγει: «…κάποιος μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ὁποιοδήποτε ἀπὸ τὰ δύο συνιστώμενα ἐμβόλια μὲ καλὴ συν­είδηση καὶ τὴν διαβεβαίωση ὅτι δὲν ἐνέχει ἀνήθικη συμμετοχὴ σὲ ἔκτρωση».

Εἰς τὸ κείμενο αὐτὸ τῆς North Dakota Health ἐπισυνάπτονται καὶ πίνακες, τοῦ Charlotte Lozier Institute μὲ ἡμερομηνία 5/3/2021, οἱ ὁποῖοι στὴν στήλη «παραγωγὴ» γράφουν γιὰ τὰ ἐμβόλια Pfizer καὶ Moderna ὅτι δὲν ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα («No cells used»).

Ἐν προκειμένῳ ὅμως τίθεται ἕνα σοβαρώτατο θέμα ποὺ εἶναι καὶ ὁ λόγος τῆς παρεμβάσεώς μου: Ἀποτρέποντας τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τοῦ νὰ ἐμβολιασθοῦν μὲ τὰ ἐμβόλια τῶν Pfizer καὶ Moderna θέτουν σὲ μεγάλο κίνδυνο ζωὲς πιστῶν, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ ὁδηγηθοῦν στὶς ΜΕΘ ἢ νὰ ἐγκαταλείψουν πρόωρα τὸν κόσμο. Ἄρα ὑπάρχει μεγάλη εὐθύνη εἰς ὅποιον παροτρύνει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση τοὺς πιστούς!

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἄλλη παράπλευρη συνέπεια: Ἂν νοσήσει ἐκεῖνος ποὺ ἀρνήθηκε τὸ ἐμβόλιο καὶ ὁδηγηθεῖ στὴν ΜΕΘ, καταλαμβάνει μία κλίνη, τὴν ὁποίαν στερεῖ ἀπὸ κάποιον ποὺ τὴν ἔχει ἀνάγκη, δεδομένου τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν κλινῶν ΜΕΘ!

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι γράφουν ὅτι: «Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐργαστηριακὴ ἐπεξεργασία καὶ προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη «κυοφορήθηκε» σὲ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδὴ ἀπὸ προμελετηθεῖσα δολοφονία», σημειώνω τὰ ἑξῆς:

Τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health ἀναφέρει ἐπὶ λέξει:

«Ἱστορικά, γραμμὲς ἐμβρυϊκῶν κυττάρων προῆλθαν κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ 1960 καὶ 1970 ἀπὸ δύο ἐπιλεγεῖσες ἐκτρώσεις, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων κατὰ τῆς ἡπατίτιδος Α’, τῆς ἐρυθρᾶς καὶ τῆς λύσσας. Οἱ ἐκτρώσεις ἀπὸ ὅπου ἐλήφθησαν τὰ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα ἦσαν νόμιμες καὶ δὲν ἔγιναν εἰδικὰ γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἀνάπτυξης ἐμβολίου».

Ἄρα στὴν ὑφήλιο ἀπὸ δεκαετιῶν ἔχουμε ὅλοι μας πρὸ πολλοῦ ἐμβολιασθεῖ μὲ τὰ ἐμβόλια αὐτὰ γιὰ τὴν παραγωγὴ τῶν ὁποίων χρησιμοποιήθηκαν γραμμὲς ἐμβρυϊκῶν κυττάρων, χωρὶς νὰ δημιουργηθεῖ ποτὲ θέμα!

Καὶ ἡ North Dakota Health συνεχίζει:

Ἡ ἐπίμαχη ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρὰ ΗΕΚ293Τ «ἀπεμονώθη ἀπὸ ἔμβρυο τὸ ἔτος 1973 (ἀγνώστου προελεύσεως εἴτε ἀπὸ ἀποβολὴ εἴτε ἀπὸ νόμιμη ἔκτρωση). Ὁποιοδήποτε ἐμβόλιο ποὺ στηρίζεται σὲ αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς γραμμὲς κυττάρων δὲν ἀπαιτεῖ ἢ ζητεῖ νέες ἐκτρώσεις»!

Τὸ ἴδιο κείμενο συνεχίζει «στὰ ἀρχικὰ στάδια ἀνάπτυξης τῆς τεχνικῆς mRNA (σ.σ. καὶ ὄχι τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου ἐναντίον τοῦ covid19) χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπινα κύτταρα, γιὰ νὰ ἐπιδείξουν πὼς ἕνα ἀνθρώπινο κύτταρο μπορεῖ νὰ προσλάβει m RNA καὶ νὰ παραγάγει τὴν πρωτεΐνη ἀκίδα τοῦ ἰοῦ SARS-COV-2».

Συνεπῶς πρόκειται γιὰ δοκιμασία/ ἔλεγχο, καὶ ὄχι παραγωγὴ ἢ ἐπεξεργασία.

Οἱ Ἁγιορεῖται Κελλιῶται Μοναχοὶ ἀναφέρουν ἐπίσης ὅτι «ἡ παγκόσμια κοινότητα ἀπαριθμεῖ θανάτους» ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο, ὁ δὲ π. Καρπαθίου ἀναφέρεται σὲ 456 θανάτους εἰς τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο (σημειώνω ὅτι ἡ τελευταία ἔκθεση τοῦ Γραφείου Ἐθνικῶν Στατιστικῶν (ONS) τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς 3/3/2021 ἀναφέρει ὅτι «Ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς μηδὲν (0) θάνατοι καταγεγραμμένοι μὲ τοὺς κώδικες ICD (σ.σ. ἰατρικῶν διαγνώσεων) ἀπὸ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19»!

Ἀλλὰ γιατί ἀσχολούμεθα μὲ τυχὸν θανάτους σὲ ἄλλες χῶρες, ἀφοῦ δὲν ἔχουμε θανάτους ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο εἰς τὴν Πατρίδα μας, πλὴν ἴσως ἑνὸς ἀμφιλεγομένου εἰς τὸ Ἴλιον!

Ὅμως ἐν τῷ μεταξὺ οἱ θάνατοι ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ ἔφθασαν εἰς τὸν τραγικὸ ἀριθμὸ τῶν 9.000 (ἔναντι μέσου ὅρου δεκαετίας 115 θανάτων ἐτησίως ἀπὸ τὴν ἐποχικὴ γρίππη!) καὶ ἐμεῖς συζητοῦμε ἂν θὰ ἀφήσουμε ἀπροστάτευτους τούς πιστοὺς, λόγω ἑνὸς ὁλλανδικοῦ ἐμβρυϊκοῦ κυττάρου τοῦ ἔτους 1973!

Τέλος θεωρῶ ὅτι εἰς τὸ θέμα ἀπὸ Ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς ἔδωσε τέλος ὁ Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος σὲ χθεσινὴ συνένετυξή του, ἡ ὁποία μάλιστα ἐδόθη τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου(!), ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς Ἕλληνες εἶπε:

«Ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ ἡλικιωμένοι καὶ οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες πρέπει νὰ τρέξουμε, γιὰ νὰ ἐμβολιασθοῦμε , ὄχι ἁπλῶς νὰ πᾶμε. Ἔτσι προστατεύουμε ὄχι μόνον τὸν ἑαυτόν μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη αὐτὸ λέει».

Μὲ ἐκτίμηση καὶ ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Δημήτριος Βανδῶρος

πρώην διοικητὴς τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν

Previous Article

Ὁ Ἅγιος Γέροντας τῶν ἡμερῶν μας

Next Article

Latet anguis in herba