Περὶ ἐπικρίσεων κατὰ τοῦ «Ο.Τ.»

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Νικόλαος

Διαβάζοντας τὴν ἐπιστολὴν διαμαρτυρίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀργολίδος κ.κ. Νεκταρίου (στὸ ἑξῆς Σεβ.) κατὰ τοῦ «Ο.Τ.» αἰσθάνθηκα ὑπερβολικὴν θλῖψιν καὶ ἐντροπήν, γιὰ δύο κυρίως λόγους: Πρῶτον, διότι ἀνέμενα ἀπὸ ἐπισκοπικὰ χείλη τὴν πνευματικὴν – ἢ τουλάχιστον- τὴν κοσμίαν καὶ εὐπρεπῆ γλῶσσαν τοῦ διαλόγου, καὶ ὄχι τὴν ἐμπαθῆ καὶ ὑβριστικὴν γλῶσσαν τῆς λασπολογίας· καὶ δεύτερον, συναισθανόμενος κάποιαν συνενοχὴν διὰ τὴν ἐξ Ἀργολίδος καταγωγήν μου. Προσπαθεῖ, βέβαια ὁ Σεβ. νὰ καλύψη τὴν ἄκοσμον αὐτὴν συμπεριφοράν του καὶ νὰ κατοχυρωθῆ πίσω ἀπὸ φράσεις «σεβαστῶν Ἁγιορειτῶν Γερόντων». Ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὴν ἀνάρμοστον καὶ ἄκοσμον αὐτὴν συμπεριφορὰν τοῦ Σεβ. μᾶλλον στὸ ὄνειρόν του θὰ εἶδε τοὺς ἁγιορείτας ποὺ ἐπικαλεῖται, γιὰ νὰ στηρίξη τὶς ἐμπαθεῖς καὶ ἀορίστους κατηγορίες κατὰ τοῦ ἀγωνιστικοῦ «Ο.Τ.».

Μὲ τὰ συναισθήματά μου αὐτά, τῆς θλίψεως καὶ τῆς ἐντροπῆς, ἀπεφάσισα νὰ ἐπισκεφθῶ ἕνα ὄντως σοφὸν ἀλλὰ καὶ φωτισμένον Ἁγιορείτην Γέροντα, καὶ τοῦ ἀνέφερα τὰ ἀπαξιωτικὰ λόγια καὶ τὶς ὕβρεις τοῦ Σεβ. κατὰ τοῦ ἀγωνιστικοῦ «Ο.Τ.». Ἡ ἀπάντησις του ἁπλὴ καὶ ξεκάθαρη, πολὺ μὲ ἀνέπαυσε. «Ὁ «Ο.Τ.», εἶπε ὁ Γέροντας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι σήμερα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, ἀγωνίζεται καὶ στηρίζει τὰ τρία ἰδανικὰ τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ εἶναι ἡ θρησκεία, ἡ πατρίδα καὶ ἡ οἰκογένεια. Ἡ «χαβούζα ποὺ ὄζει»δὲν εἶναι πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ποὺ ἐπισημαίνει ὁ Σεβ., ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνσιν, ἀφοῦ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπὶ ἀρχιερατείας τοῦ Σεβ. ἰσοπεδώθηκε κάθε ἠθικὴ ἀξία καὶ ψηφίσθηκαν ὅλα τὰ ἀντίχριστα καὶ δυσώδη νομοσχέδια, καὶ μάλιστα χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἀντίδρασιν. Ἂς μὴ ἀναφερθῶ καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ ὀλισθήματα (Κολυμπάρι, Οὐκρανικό, κλείσιμο Ἱ. Ναῶν…). Δυστυχῶς οὔτε τοὺς παλαιοὺς Ἁγίους Ὁμολογητὰς μιμηθήκαμε, οὔτε καὶ τὸν σύγχρονόν μας ἀγωνιστὴν ἐπίσκοπον, τὸν μακαριστὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ποὺ μὲ τὰ πύρινα κηρύγματά του εἶχε βάλει φρένο σὲ πολλὰ ἀντίχριστα· ἀλλ’ οὔτε ἀκόμη δὲν μιμηθήκαμε καὶ τὸν καημένο τὸν παπαγάλο, πού, ὅταν ἀκούη μία φωνή, βγάζει καὶ αὐτὸς μία ἔστω ἄναρθρη κραυγή. Μιμηθήκαμε μόνο τοὺς ἰχθύας, τηροῦντες σιγὴν ἰχθύος».

Στὸ τέλος μοῦ πρόσθεσε ὁ σεβάσμιος Γέροντας: «Δὲν ὑποστηρίζω ὅτι ὁ ἀγωνιστικὸς «Ο.Τ.» εἶναι ἀλάθητος. Ἄλλωστε κανεὶς τους οὐδέποτε μέχρι σήμερα δὲν τὸ ἰσχυρίσθηκε αὐτό. Ὅμως δεκαετίες τώρα, στὶς στῆλες του συναγωνίζονται καὶ ἀρθρογραφοῦν πλῆθος πολὺ ὄχι μόνον διακεκριμένων κληρικῶν καὶ μοναχῶν, ἀλλὰ καὶ εὐλαβεστάτων καὶ πεπαιδευμένων λαϊκῶν. Πρόχειρα καὶ ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τὰ ὀνόματα τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου, τοῦ Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου, καὶ τῶν Πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν Θεολογίας Κων. Μουρατίδου καὶ Ἀνδρέου Θεοδώρου. Ἆραγε πιάνει καὶ ὅλους αὐτοὺς ἡ βρώμα, ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ Σεβ.; Ἂν πράγματι τὸ ἐννοῆ καὶ τὸ πιστεύη, ὄχι μόνον ἁμαρτάνει βαρύτατα, ἀλλὰ καὶ σίγουρα δὲν ἔχει καὶ σώας τὰς φρένας του. Χρειάζεται ἐπειγόντως ὄχι μόνον ἐμπειρότατον πνευματικόν, διὰ νὰ τὸν βοηθήση νὰ συναισθανθῆ τὴν πτῶσιν του καὶ νὰ μετανοήση, ἀλλὰ καὶ τὸν κατάλληλον ἰατρόν!». Αὐτὰ τὰ λίγα μοῦ ἀνέφερε ὁ Γέροντας καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν εὐχή του.

Τελειώνοντας θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ μεταφέρω καὶ νὰ σχολιάσω κάτι. Ὅταν ἀπῆλθε πρὸς τὴν αἰώνια μακαριότητα ὁ κυρὸς Ἰάκωβος, ὁ προκάτοχος τοῦ Σεβ. Νεκταρίου, ὅλοι οἱ πιστοὶ τῆς Ἱ. Μ. Ἀργολίδος ἐπιθυμοῦσαν γιὰ ποιμένα τους τὸν ἐνάρετο πρώην Ἐπιδαύρου καὶ νῦν Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικον. Ὅμως, προτοῦ γίνη ἡ ψηφοφορία στὴν Ἱεραρχία οἱ πιστοὶ πληροφορήθηκαν ἀπὸ τὸ παρασκήνιον ὅτι θὰ ἐκλεγῆ ὁ Νεκτάριος. Αὐτὰ καὶ ὅσα ἄλλα εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιον τοὺς Ἱ. Κανόνας καὶ ἐν γένει τὴν Ἱ. Παράδοσίν μας ἐπικρίνει καὶ καυτηριάζει ὁ ἀγωνιστικὸς «Ο.Τ.».

Previous Article

Σεβ. Μεσογαίας ἢ Σεβ. Μεσσηνίας;

Next Article

ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ

Διαβάστε ακόμα