Πιστοὶ ἐναντίον τοῦ Γλυφάδας

Share:

Φέιγ Βολὰν ἔρριξαν πιστοὶ ἔξω ἀπὸ ἱερὸν ναόν, ὡς μᾶς πληροφορεῖ ἡ ἱστοσελὶς «iselida.gr» τῆς 22ας Νοεμβρίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖον γράφουν:

«ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ. Ἄνοιξε τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς παραβάτη τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ ΠΡΟΔΟΤΗ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Δ΄ κανόνας τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Νικαίᾳ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στοὺς Ἐπισκόπους νὰ κλείνουν τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, γιὰ ὁποιαδήποτε αἰτία. ΤΟ ΑΚΟΥΣΕΣ;».

Αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ὑπογραμμίσωμεν, μεταφέροντες αὐτὸ τὸ γεγονός, εἶναι ὅτι ἡ κατάστασις εἰς τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔκρυθμος. Ὀφείλουν οἱ Ἱεράρχαι νὰ συν­ειδητοποιήσουν τὰς εὐθύνας των, διὰ νὰ μὴ ὑπάρξουν πιθανῶς καὶ χειρότερα. Διακυβεύεται ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἀπρόσκοπτος λειτουργία τῶν ἱ. ναῶν διακρατεῖ καὶ τὴν κοινωνικὴν συνοχήν, διὰ νὰ μὴ ἐπαναλάβωμεν διὰ πολλοστὴν φορὰν ὅτι ἄνευ τῆς ἐκζητήσεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Θ. Κοινωνίας ὅλα χειροτερεύουν.

Αἱ ἀντιδράσεις αὐταὶ δὲν εἶναι μεμονωμέναι, ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἐξετάση πρόσφατον ἔρευναν, εἰς τὴν ὁποίαν ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἔχει ἐλαττωθῆ σημαντικά, διότι παρατηροῦν προφανῶς ὅτι δὲν ἔχει τίποτε νὰ τοὺς προσφέρη οὐσιαστικόν, ὅταν καὶ ἡ ἰδία ἀρνῆται τὸν ρόλον της.

Previous Article

Ἡ Λαβίς τοῦ Πυρὸς (Ἡσαΐας, Κεφ. 6)

Next Article

30 Νοεμβρίου

Διαβάστε ακόμα