ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΔΙ’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΝ ΑΝΑΡΡΗΣΙΝ

Share:

Ὀρθόδοξος Ρουμανία: Πανήγυρις μέσα εἰς τά Χιόνια. Ἐν Ἑλλάδι,
Ἐντροπή, Ἐρυθραί Ἀστυνομικαί Κορδέλλαι κύκλῳ τῶν Ἱ. Ναῶν.

Ὁ περιπλανώμενος Ὑπουργός, ἀπεσταλμένος τοῦ «Ἀφέντη»,
ἐξετάζει τὴν ὑποταγὴν τῶν «Δελφίνων»

ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΔΟΥΛΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΔΙ’ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΝ ΑΝΑΡΡΗΣΙΝ

Φρονοῦμεν ταπεινῶς ὅτι, ὅσον ἡ Θεία Χάρις “Φυλακίζεται”
μέ τό σφράγισμα τῶν Ἱ. Ναῶν,
τόσον τό “Χτικιό” θά Ἐξαγριώνεται καί θά Ἐξαχρειώνεται.

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

[Γρηγόριος Θεολόγος, πρός Ἀπίστους Ὑπουργούς]: «Χαίρετε… Χαίρετε… 36.492.5 Χαί­ρετε͵ ὦ βασιλεῖς͵ καὶ βασίλεια͵ ὅσον τε περὶ τὸν βασιλέα θεραπευτικὸν καὶ οἰκίδιον· εἰ μὲν καὶ βασιλεῖ πιστὸν, οὐκ οἶδα· Θεῷ δὲ τὸ πλεῖον ἄπιστον.

[Χαρεῖτε Δόλιοι Ἐπίσκοποι]: Κροτήσατε χεῖρας͵ ὀξὺ βοήσατε͵ ἄρατε εἰς ὕψος τὸν ῥήτορα ὑμῶν. Σεσίγηκεν ὑμῖν ἡ πονηρὰ γλῶσσα καὶ λάλος·

[Ὑπόσχομαι Ἀέναο Πόλεμο]: οὐ μὴ σιγήσεται παντάπασιν· μαχήσεται γὰρ διὰ χειρὸς καὶ μέλανος· τὸ δ΄ οὖν παρὸν σεσιγήκαμεν» [Γρηγόριος Θεολόγος (329-390 μ.Χ.), ἐμπόνως, ἑκουσίως, ἀποχωρῶν ἀπό τήν Βασιλεύουσαν (381 μ.Χ.), Συντακτήριος Λόγος].

(Παράφρασις: «-Χαίρετε… Χαίρετε… Χαίρετε Βασιλεῖς καί βασιλικά Παλάτια καί ὅσοι Ὑπουργοί καί οἰκεῖοι τοῦ Βασιλέως. Ἐάν μέν εἰς τόν Βασιλέα καί στούς Νόμους εἶναι πιστοί δέν τό γνωρίζω. Στό Θεό ὅμως οἱ περισσότεροι εἶναι ἄπιστοι.

-(Ἐσεῖς Ἐπίσκοποι ἐχθροί μου), χτυπῆστε χαρμόσυνα τά χέρια σας καί κραυγάσατε μέ διαπεραστική φωνή. Σηκῶστε ψηλά τόν δικό σας (δόλιο-κληρικό) ρήτορα. Καθότι, (αὐτός δαιμονικά ἐπέτυχε καί) ἐσιώπησε πρός χάρι σας ἡ “πονηρά”, ὅπως πιστεύετε, δική μου γλῶσσα, ἡ συνεχῶς Ἐλέγχουσα.

-(Ἀλλά, μή ἐφησυχάζετε μέσα στήν παρανομία σας), δέν πρόκειται νά σιγήση ἐντελῶς ἡ φωνή μου. Θά πολεμᾶ πάντοτε, γράφοντας (πύρινα) μέ τό χέρι του καί μέ τή μελάνη. Πρός τό παρόν, λοιπόν σιωποῦμε).

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΩΝ “ΔΕΛΦΙΝΩΝ”

Ὁ Προκαθήμενος “Ἀποχωρεῖ”,

ἡ Ἀντίθεος Ἐξουσία Αὐτοσχεδιάζει

Πρό ὀλίγων ἡμερῶν εἰσῆλθε εἰς τό Νοσοκομεῖον ὁ Πάσης Ἑλλάδος γέρων Προκαθήμενος, ὁ κ. Ἱερώνυμος, προσβληθείς ἀπό Κορωνοϊό (19/11/2020 ἕως 30/11/20). Ἔκτοτε, ὁλοφάνερα οἱ ὑποψήφιοι Διάδοχοι, οἱ “Δελφῖνοι”, κινοῦνται πρός πᾶσα κατεύθυνσι.

Ἐπίσης καί ἡ ἀποικιοκρατική Κυβέρνησις, καθώς καί ὁ ἐδῶ Ἀνθύπατος τῆς Οὐασιγκτῶνος, ἐπιποθοῦν τό παιγνίδι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐξουσίας νά μή τούς ξεφύγη ἀπό τά χέρια. Θέλουν δικό τους νέο Προκαθήμενο, πλήρως Ὑπάκουο καί Ὑποτεταγμένο στά ἐντάλματά τους. (Βλέπε, ἀναλυτικό Δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου”, 4/12/20, Νο 2332, μέ τίτλο, «“Μίνως” Οὐασιγκτῶνος ἐντέλλεται “Πυθίαν” Ἀθηνῶν-Φαναρίου»).

Τίποτε δέν κρύπτεται εὔκολα κάτω ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου. Καί πάντοτε, ὅταν ὁ Διάβολος καλύπτεται ὡς Λύκος μέ τήν προβιά του, πάλι κάτι ἐξέχει καί τόν προδίδει, ἕνα “Νύχι”, ἕνα “Δόντι”, ἕνα “Κέρατο”. Κατ’ αὐτόν τό τρόπο, ὀφείλουμε νά ἀναγνωρίζουμε «ἐξ ὄνυχος τόν Λέοντα», κατά τή σοφή ρῆσι τῶν Προγόνων μας.

Ὑπουργὸς ἐλέγχει

τήν Ὑποτακτικήν Διάθεσιν τῶν “Δελφίνων”

Ἐάν μελετήση κανείς τά Δημόσια Μέσα Ἐνημερώσεως, θά διαπιστώση πώς, ὅλα συμφωνοῦν ὅτι, ὁ κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως, εἶναι ὁ πιό ἔμπιστος, ὁ ἐντεταλμένος τῆς Οὐασιγκτῶνος μέσα στήν Ξενότροπη Κυβέρνησι τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη (2019-…). Μοναδικός Ὑπουργός, ὑπηρετῶν συγχρόνως σέ σφόδρα ἀντιτιθέμενες Πολιτικές Παρατάξεις, μέ Ψευτο-Ναπολεόντειο ὕφος. Ὀκτάκις ὑπουργοποιήθη (2019- … // 2012 – 2012 // 2009 – 2010 // 1999 – 2003 // 2013 – 2015 // 2010 – 2012 // 1996 – 1999 // 1994 – 1996). Προφανῶς, λογίζεται ὡς Ξενότροπος, ὡς ἐπιβληθείς “Μακρόθεν” καί “Ἔξωθεν”.

Παρατηρεῖστε ὅτι, αὐτός ὁ Ὑπουργός, ἐπιτρέπει μόνον τίς “Εἰδικές Χαρισματικές” Ἐκδηλώσεις συνωστισμοῦ. Μόνον σ’ αὐτές, ἤτοι, στίς “ἱερές Λιτανεῖες” τῆς ἀθεΐας, “οὐδόλως” μεταδίδεται ὁ φονικός κορωνοϊός, ὅπως συμβαίνει ἀντιθέτως … στούς εὐρυχώρους Ἱ. Ναούς. Κατά τήν Πρωτομαγιά (1/5/20), στά Δικαστήρια (6/10/20) γιά μία Πολιτική Δίκη, στήν “Ἑορτή” τοῦ Ψεύδους τοῦ “ἁγίου Πολυτεχνείου” (17/11/20). Αἰσχρά δέ προσπαθεῖ νά παρεμποδίση τούς πιστούς νά ἑορτάσουν τά μεγάλα Πανηγύρια τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅπως βέβαια ἀπηγόρευσε καί τίς ἐπιβεβλημένες ἐκδηλώσεις τῶν “Θυσιῶν Αἵματος” κατά τίς Ἐθνικές Ἐπετείους τῆς 25ης Μαρτίου καί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Ἐπί πλέον, φροντίζει νά συν­αντήση καί μερικούς Ἱεράρχες, μέ στόχο νά τούς διατάξη νά παρασύρουν τό Λαό, ὥστε αὐτός νά μή προσ­φύγη ὡς Προσκυνητής στά Ἱ. Σεβάσματα, οὔτε νά κοινωνήση τόν Ζωοδότη Κύριό του. Δυστυχέστατα, οἱ Ἐπίσκοποι ὑποχρεοῦνται Δημοσίως νά διατρανώσουν τήν πλήρη “ἁγία” Ὑποταγή τους στόν Καινότροπο “ΧριστιανοΔιώκτη” Καίσαρα.

Σημειωτέον πώς, πρόκειται γιά σπάνιο Πολιτικό. Ἀνεπανάληπτος στήν Ἑλλάδα,  καί στήν Εὐρώπη, …μέ Τέσσερες (4) γάμους καί Πέντε (5) παιδιά!

«Ἀντικανονικέ», μόνον

Ἀχειροτόνητοι μέσα εἰς τόν Ἅγ. Ἀνδρέαν;

Ὁ Ὑπουργός λοιπόν, μετέβη πρῶτον στήν Πάτρα (28/11/20), προκειμένου νά προστάξη τόν ἐκεῖ Ἐπίσκοπο εἰς πειθαρχία κατά τό Πανηγύρι τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου, γιά τό φόβητρο τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Καί ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος κάθεται στό Θρόνο τῆς ἐνδόξου Πρωτευούσης τῆς Πελοποννήσου, ἐξετράπη εἰς κάθε εἴδους Ὑγειονομικές Ἐντολές, ὡς νά ἐπρόκειτο γιά  Ἐκπρόσωπο τῆς προβληματικῆς Κυβερνήσεως. Ἐκκλήσεις καί νέες ἐπιτακτικές Ἐκκλήσεις πρός τόν Εὐσεβῆ λαό.

Ὁ κληρικός αὐτός χαρακτηρίζεται ἀπό τό λαμπρό του παρελθόν. Συγκεκριμένα, πρό ἔτους (14/11/2019), εἶχε ἀποφασίσει νά ἐπιτρέψη στούς Ἀχειροτονήτους ἀφωρισμένους ΨευδοΕπισκόπους τῆς Οὐκρανίας, νά λειτουργήσουν μέσα στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἀλλά ἡ  περιφρούρησις ἀπό τούς δυναμικούς πιστούς τῶν Πατρῶν, ὑπό τόν σθεναρό κ. Σπυρ. Ζορμπαλᾶ, ἀπέτρεψε τήν αἰσχρά Ἱεροσυλία.

Ἡ πονηρία ὅμως ἐφεῦρε καί ἐφήρμοσε τή σκοτεινή λύσι. Σέ κρυφή ἡμέρα καί ὥρα, ὁ εἰς τόν Θρόνον, κατάφερε νά τούς εἰσάγη στόν Ἱ. Ναό. Ἐκεῖ, οἱ ἀχειροτόνητοι μιαρῶς φερόμενοι, “Ἐξέπεμψαν Δέησι” πρός τόν Ἅγιο, φέροντες μάλιστα καί ἐπιτραχήλιο. Τοιουτοτρόπως, προσεφέρθη ἀπό τόν Σεβ. Πατρῶν ἐξευτελιστική “Δήλωσις Τυφλῆς Ὑποταγῆς” πρός τό ΠαρηκμασμένοΦανάρι”.

Ἐπικαίρως, ὁ κληρικός ὡς μαθητίσκος Δημοτικοῦ, κατεχώρησε βαθμό Ἐξετάσεως.  Τεκμήρια ἀνυπαρξίας βουλήσεως πρό τῆς ἀποτυχημένης Κυβερνήσεως. Ἆραγε, πέρασε τή “Δοκιμασία” καί ἐξησφάλισε τήν ποθητή Ἔγκρισι γιά προαγωγή; Φαίνεται πώς τό πίστευσε καί γι’ αὐτό τό λόγο,  ἀμέσως ξεπρόβαλε στίς φθορίζουσες ὀθόνες τῆς τηλοψίας, ἐμφανιζόμενος ὡς “ Νέο-Δελφῖνος” τοῦ Πρώτου Θρόνου τῆς Ἑλλάδος.

 Κύπρος: Ἕως 75 πιστοί

ἐντός τῶν Ἱ. Ναῶν

Πρός λογικό ἔλεγχο τῶν ἀλγεινῶν Ἑλλαδικῶν πεπραγμένων, σημειώνουμε πώς, ἀντιθέτως, στήν σταυρωμένη Κύπρο, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἑορτάσθη κανονικῶς μέ ὅλα τά μέτρα. Μέ ἀνοικτούς τούς Ἱ. Ναούς καί ἐλεύθερες τίς πλατεῖες, ὥστε νά προσέρχεται ὁ ἀνάλογος ἀριθμός πιστῶν (30/11/20).

Καταγράφουμε ὅτι, ἤδη ἀπό τό Μάρτιο ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἀπεφάσισε:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος (τῆς Κύπρου) ἀναφέρει πώς ἡ Ἐκκλησία θά τελεῖ ἀνελλιπῶς τίς ἀκολουθίες της καί πώς οἱ πιστοί, ὅπως πάντα, καλοῦνται νά συμμετέχουν σ’ αὐτές, χωρίς νά ἐξαναγκάζονται πρός τοῦτο.

«Ὑπενθυμίζεται ὅτι χθές τό ὑπουργικό συμβούλιο τῆς Κύπρου ἀποφάσισε μία σειρά μέτρων γιά τήν πρόληψη ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ, καί ἀνάμεσα σέ αὐτά εἶναι ἡ ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων σέ κλειστούς χώρους ἄνω τῶν 75 ἀτόμων, πού αὐτό περιλαμβάνει καί τίς ἐκκλησίες» (Ἱ. Σύνοδος Κύπρου, 11/03/2020).

Ἀποροῦμε, ἐάν στήν Ἑλλάδα ὑφίσταται Σκιώδης Χριστιανική Κυβέρνησις καί κυρίως ξύπνια Ἐκκλησιαστική Διοίκησις καί Ἱεραρχία. Μήπως ὁ ξεπεσμός ἔχει ξεπεράσει κάθε ἀνεκτό λογικό μέτρο καί ὅριο;

Τί ἀπολογοῦνται, ὁ Ἀφορισμένος Ἡγεμονίσκος καί ὁ Σιωπῶν Ἡγετίσκος, τοῦ Πολιτικοῦ καί τοῦ Πνευματικοῦ Χώρου ἀντιστοίχως;

Ρουμανία: Πανήγυρις μέσα εἰς τὰ Χιονιά,

5ο C Ὑπό τό Μηδέν

Ἀπό τήν Ὁμόδοξο Βόρεια Βαλκανική Χώρα, τήν παν­έμορφη Ρουμανία, προέρχεται ἡ κατακεραύνωσις, ὁ τρομερός ἔλεγχος, στίς ἐν Ἑλλάδι “Κυβερνο-Ἐκκλησιαστικές” Γελοιότητες:

Ἰδού, συναρπαστικά στιγμιότυπα, πιστοί γονατιστοί μέσα στό Παχύ Χιόνι, ὑπό τό μηδέν στήν ἐν Ρουμανίᾳ, “ἙλληνοΦρονοῦσαΚωστάντζα, ὅπου δεσπόζει ὁ παλαίφατος Πέτρινος Ἑλληνικός Ναός τοῦ Σωτῆρος, ὁ μεγαλύτερος στήν Ἐπικράτεια, πλήν τοῦ Καθεδρικοῦ τοῦ Βουκουρεστίου:

«Συγκινητικά φωτογραφικά στιγμιότυπα ἔρχονται στή δημοσιότητα ἀπό τήν ἱερά πανήγυρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, Προστάτου καί Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, στό Ναό ἔξω ἀπό τό σπήλαιό του, πού βρίσκεται κοντά στήν πόλη τῆς Κωνστάντζας. Ὁ Ἅγιος ἑορτάστηκε ἐν μέσω πανδημίας, μέ τήν τήρηση αὐστηρῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, σέ δύσκολες καιρικές συνθῆκες (Χιονόπτωση) καί σέ ὑπαίθριο χῶρο. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ παραβρέθηκε εὐλαβικά, μαζικά καί γονατιστός μέσα στό χιόνι».

“Δελφῖνε”, εἰς τήν Πλατεῖαν

Ἁγίου Ἀνδρέου οὐδείς Πιστός;

Καταγράφουμε πιθανές ἐρωταποκρίσεις, ἐξωφρενικές, φανταστικές μά ὑποστατές. Τοποθετήσεις, μόνον γιά τούς ἀφελεῖς καί τούς παραλόγους. Ὁ κάθε εὐλαβής Χριστιανός, ὁ ἁπλός Ἕλλην Πολίτης, δικαιοῦται ἔνδακρυς νά πικρο-Ερωτᾶ:

[Πιστός]: -«Στά δύο χιλιάδες (2000) τετραγωνικά μέτρα τοῦ περιωνύμου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν, πόσοι Πιστοί δύνανται νά εἰσέλθουν, μέ κάθε προφύλαξι προστατευτικῆς ἀσφαλείας;».

[Κυβερν-Επίσκοπος]:ΟΥΔΕΙΣ, οὔτε ἕνας Χριστιανός, ἔστω ἀντιπροσωπευτικῶς προσευχόμενος».

[Πιστός]: -«Στά εἴκοσι (20) περίπου στρέμματα τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ ἰδίου Ἱ. Ναοῦ, πόσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐπιτρέπεται νά παρίστανται;».

[Κυβερν-Επίσκοπος]:ΟΥΔΕΙΣ καί μάλιστα εὐσεβής», ὑψώνει τή φωνή εἰς ἐπήκοον πάντων, ὁ “Χαρισματικός” τοῦ Θρόνου».

[Πιστός]:Οὐδείς, οὔτε ὁ πονεμένος, ὁ “Καρκινοπαθής” ἤ ὁ πατέρας μέ τό “Ἀνάπηρο παιδάκι”; Οὔτε αὐτοί θά ἀσπασθοῦν τή Χαριτόβρυτο Ἁγία Κάρα τοῦ  Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου;».

[Κυβερν-Επίσκοπος]: -«Ὄχι, ἀπολύτως οὐδείς, ἀλλά ἀποκλειστικῶς οἱ Πάνοπλοι ὡς ἀστακοί ἀστυνομικοί, οἱ ἀπεσταλμένοι ἀπό τόν Ὑπουργό;

Μέ ἀλαμπές καί ὑπεροπτικό ὕφος, κραυγάζει, νουθετεῖ, ἀπειλεῖ, μέμφεται ἀπό τηλοψίας, τό Εὐσεβές Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, Κλῆρο καί λαό.

[Πιστός]: -«Γιά ποιό λόγο δέν ὠργανώθησαν ἀνάλογα τά πράγματα, ὅπως στή Ρουμανία ἤ στήν Κύπρο γιά τήν τεράστια Πλατεῖα τοῦ Περικαλλοῦς Ἱ. Ναοῦ; Γιατί προκλητικά, ἐτέθησαν ἐρυθρές ἀπαγορευτικές ἀστυνομικές κορδέλλες τῆς ντροπῆς, πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ;».

[Συμπέρασμα Πιστοῦ]: -«Καταδεικνύεται λογικά πώς, ἄσημοι κατέχουν Θρόνους, ζυγίζονται δέ πιό “Λίγοι” καί ἀπό τό λίγο».

Φυσικά ὅλα ἐπεξηγοῦνται ἀπό τήν προηγηθεῖσα συν­άντησι τῶν δύο, τοῦ «Μεγαλοσχήμου» Λαϊκοῦ καί τοῦ «Ἐλαχίστου» κληρικοῦ, μέσα στήν Ἱ. Μητρόπολι Πατρέων. Μέτρα χωρίς αἰδῶ, καί φόβο Θεοῦ ἐπεβλήθησαν ἀπό τήν ἑτερόκλητο συμμαχική ξυνωρίδα. Φωτογραφήθησαν δέ ὑπεροπτικά, ὡς Δοτοί Ἐξουσιασταί στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς. Πλήρως “Μασκοφορεμένοι” καί φυσικά σέ ἀπόστασι ἀσφαλείας μεταξύ τους.

Σοῦ λέγουν «Πάτρα Πειραιᾶ

καί εἶσαι ὅλο Καμάρι»

Ὁ Ὑπουργός, συνέχισε τό ἀσεβές ἔργο του καί μετέβη, μετά τήν Πάτρα, στόν Πειραιᾶ (01/12/2020), ἐν ὄψει τῶν δύο μεγάλων Ἱ. Πανηγύρεων, τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Προστάτου τῆς Ναυτοσύνης καί τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος. Μετά τήν ἀπρόσμενα εὔκολη ἐπιτυχία του, κατήντησε στόν Πειραιᾶ, ἀγαλλόμενος, χορεύοντας τό φιλοσοφημένο σκοπό τοῦ εἴρωνος λαοφιλοῦς Καραγκιόζη: «Σοῦ λένε Πά- //σοῦ λένε Πάτρα Πειραιᾶ //καί εἶσαι ὁλὸ // καί εἶσαι ὁλὸ καμάρι…» (Ἆσμα τοῦ Καραγκιόζη).

Ὁ Ἐπίσκοπος, ἐφυιέστατα τόν ἐξευτέλισε, ἀποκλείοντας Συνάντησι-Παγίδα στό Ἐπισκοπεῖο. Ὁπότε ἡ παρασυναγωγή παρεπέμφθη στό Δημαρχειακό Μέγαρο. Ἐκεῖ προφανῶς, κατετέθησαν ἀνάλογες θρασύτατες Ἐντολές ἀπό τόν Ὑπουργό. Δυστυχῶς, αὐτές δέν προεκάλεσαν τή λογικά, ἐκρηκτική καί ἀναμενομένη ἀντίδρασι. Καί ἐν προκειμένῳ, τά Προστάγματα ἐπέφεραν τήν ἀναγκαστική Ὑποταγή, ἀπό τήν Διοίκησι τοῦ Μεγαλυτέρου Λιμανιοῦ τῆς Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ κ. Δημάρχου.

Εἰς τόν Βόλον “Ζύγισμα”

Παλαιοῦ “Δελφίνου”

Ὁ Ὑπουργός, ἀφελῶς χαρούμενος προβαίνει καί σέ τρίτη διαπιστωτική ἐπίσκεψι εἰς Ἀρχιερέα. Μετέβη στόν Θεσσαλικό Βόλο (02/12/2020), ἐν ὄψει, ἐπίσης τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προστάτου τῆς Πόλεως. Φυσικά, ἐντέλλεται καί πάλι τήν τήρησι τῶν “Ἀμέτρων” καί ἀντιθρησκευτικῶν προγραμμάτων γιά τόν κορωνοϊό.

Φυσικά ἐπακολούθησε νέα ὑποταγή καί Δουλικότης, ἀπό τόν ἐκεῖ ἐν Θρόνῳ, Παλαιό “Δελφῖνο” Ἐπίσκοπο.

Β. “ΠΤΩΜΑΤΙΚΗ” ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΑΦΩΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

  Ὑποτιμητική Ἐξέτασις

“Δημοτικοῦ” Ὀκτώ (8) “Δελφίνων”

Ὡστόσο, οἱ τρεῖς συναντήσεις μέ τόν “Ὑπουργό Πρότυπο”, παρουσιάζουν ἄλλο οὐσιώδη σκοπό καί στόχο. Κρυπτό καί Ἀνομολόγητο.

Ὑπάρχει ἡ θεωρία τῆς “Ἑτερογονίας τῶν Σκο­πῶν”. Δηλαδή, ἐνῶ ἀναζητεῖς πολύτιμο “Ἀσήμι”, ξαφνικά ἀνακαλύπτεις ὅτι ἐξευρέθησαν φλέβες ἀπό  πανάκριβο κίτρινο “Χρυσάφι”. Ἐνῶ ἔχεις ἕνα στόχο, διαπιστώνεις ὅτι προέκυψε καί ἄλλο θέμα, ἐξ ἴσου σημαντικό, ἄν ὄχι καί μεγαλύτερο ἀπό τό ἀρχικό.

 Σαφῶς, οἱ τρεῖς ἐπαφές τοῦ “Ὑπο-Κυβερνητικοῦ” Ἀπεσταλμένου, μέ τρεῖς ἐκδηλωμένους “Δελφίνους”. Μάλιστα ὁ πρῶτος, ὁ εἰς Πάτρα, ἐξετράπη ἐντελῶς. Ἄρχισε τά Πανελληνίου ἐμβελείας τηλεοπτικά “Διαγγέλματα” καί προστάγματα. Φαίνεται ὅτι, ὁ ἄνθρωπος ἀπώλεσε… κάθε “Μέτρο”.

Μετά τίς ἐξετάσεις, στίς ὁποῖες ὑπεβλήθησαν οἱ συγκεκριμένοι, μᾶλλον πρέπει νά προσδοκοῦμε συντόμως νά καταθέσουν τά ἀνάλογα διαπιστευτήρια καί οἱ ὑπόλοιποι πέντε (5) ἀγωνιῶντες “Δελφῖνοι”, ἐάν δέν τό ἔχουν ἤδη πραγματοποιήση κρυφίως, ἀφανῶς καί συγκεκαλυμμένα.

Ὁ Ὑπουργός , προφανῶς θά ἐνημερώση τά Ἀφεντικά του τῆς Οὐασιγκτῶνος καί τό Δουλικό τοῦ Μαξίμου, γιά τά οὐσιαστικά ἀποτελέσματα τῆς αὐτοψίας του. Καί ὅταν οἱ Ἁρμόδιοι Ξένοι Ἀφέντες καταλήξουν, στόν πιό Ἀνίκανο, Ἀνάξιο, Ὑποτακτικό, Ἀσθενοῦς Προσωπικότητος, τότε … φυσικά θά προστάξουν ἐπιτακτικά τόν νῦν Προκαθήμενο νά ἀποχωρήση ἀδιαμαρτύρητα εἰς τά ἴδια δώματα.

“Συμφωνία Κυρίων”, “Συμφωνία Σκότους” “Συμφωνία Ἀνομίας”

Ἔλλογες ἐρωτήσεις:

-Ἐάν ἡ “Ὑπο-Κυβέρνησις” δέν φοβᾶται καί δέν ὑπολογίζει τούς Ἐπισκόπους ὡς φορεῖς εὐσεβοῦς Λαϊκῆς Βουλήσεως, διατί προστρέχει πρός αὐτούς καί τούς θερμοπαρακαλεῖ;

Ὅπερ ἄτοπον.

-Ἐάν πάλιν οἱ Ἐπίσκοποι φέρουν αὐτοσυνειδησία Ἀποστολικῆς Ἐξουσίας καί Λαϊκῆς Ἰσχύος, γιά ποιό λόγο συμπεριφέρονται ὡς Ψοφοδεεῖς καί Λαγοπόδαροι (κατά Καντιώτη), πρός τούς φοβικούς δοτούς Πολιτικούς; Καί γιά ποιά αἰτία δολίως ἐξαπατοῦν τούς Πιστούς;

Ἐπίσης ἄτοπον.

Πόσο ὕποπτο λογίζεται καί δέν μᾶς ἀποκαλύπτουν τί Μυστικῶς εἰς τό σκότος συζητοῦν; Προφανῶς τά συμφωνούμενα ἀποκρύπτονται ἀπό τούς πιστούς. Ἀναμφίβολα, τοῦτο καταδεικνύεται πώς εἶναι σκοτεινά καί ἄνομα.

Ἄς ἐλεχθοῦν ἀπό τόν Κύριο κατά τήν ὥρα τῆς συλλήψεώς Του στή Γεσθημανῆ ἀπό τή σπεῖρα τῶν καταχθονίων Φαρισαίων: «Αὕτη ἐστὶν ὑμῶν ἡ ὥρα καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους» (Λουκ. κβ’ 53). (Δηλ. αὐτή εἶναι ἡ δική σας ὥρα καί ἡ ἐξουσία μέσα στήν μαύρη νύκτα καί μέ σκοτεινούς σχεδιασμούς καί ἔργα).

Βδελυρά Βλασφημία

κατά τοῦ Ἁγ. Πνεύματος

Ἐμφανέστατος καί προφανέστατος προβάλλει ὁ Δημόσιος Συναγωνισμός Ὑποταγῆς τῶν μετρίων “Ὑπο-Δελφίνων” πρός τούς Ἰσχυρούς τοῦ Αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος. Ἐξευτελισμός καί Πομπώδης  Γελοιοποίησίς των. Ὑποβάλλουν “Θυσία Συνειδήσεως”.

Εἰδικά ἕνας ἐξ αὐτῶν, προέβη εἰς Ἑκατό (100) (!!!) συνεντεύξεις, τήν περίοδο τοῦ Πάσχα, ὑπέρ τῶν παναθλίων Κ.Υ.Α.

Οὐσιαστικῶς πραγματώνουν αἰσχρή Ὕβρι καί Βλασφημία ἐναντίον τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, πού εἶναι ὁ Μόνος “Κυβερνήτης” τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ἔνιοι φαντασιώνονται πώς, δέν θά κατευθύνη Ἐκεῖ­νο, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τίς Διαδικασίες, ἀλλά οἱ “Νόθοι” Ἕλληνες, οἱ Ἄθεοι καί οἱ Ἀλλόδοξοι Ἐξουσιασταί. Εἰδικά τά ἀνδράποδα, ἐκεῖνα πού “Ἐφόρεσαν” τίς τελετουργικές “Ποδίτσες” τῶν “Μυστικῶν Ὀργανώσεων”, οἱ ὁποῖες αὐταπατῶνται ὀνειρευόμενες ὅτι, οἱ ἴδιες κατευθύνουν τίς τύχες τῆς Ἀνθρωπότητος καί τῆς Ἑλλάδος.

Ὡς γνωστόν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, ἡ ἀεί Παροῦσα “Κεφαλή” τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιτρέπει κατά ἀνοχή καί κατά παραχώρησι, νά ξετυλιχθοῦν μερικά σκοτεινά, ἄνομα καί ὑπάνθρωπα Σενάρια. Ἐν τούτοις, τελικῶς, ἐν συνόλῳ, στήν Ἐκκλησία καί στόν Κόσμο ὁλόκληρο, ἡ Ἱστορική Διαδικασία θά περιελιχθῆ εἰς θεῖο περίτεχνο Στροβιλισμό, ὅπως μόνον Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος καί Βασιλεύς, ἀκλινῶς Σχεδιάζει καί Ἐντέλλεται ἐν Πανσόφῳ Βουλῇ.

“Πτωματικοί” Πολιτικοί,

Ἐθναρχεύοντες Χριστιανοί Ἡγέτες

Νῦν, εἰς τήν Ἑλλαδική Ἐμβέλεια, τέσσερις Προκαθήμενοι καί δύο Ἀρχιεπίσκοποι Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, δηλαδή ἕξ (6) κάτοχοι Θρόνων, δυστυχῶς σκιώδεις, τροχιοδρομοῦν πρός τήν “Ἔξοδο” αὐτῶν. Χρησιμοποιοῦν δέ “Δανεισμένο Χρόνο”.

Σέ ἐποχή ὅπου, ὁ Πολιτικός Χῶρος “Καρκινοβατεῖ”, κατακλυσμένος ἀπό ἀπαξίους ἀσήμους Ἡγετίσκους, θά ἔπρεπε, εἰς ἀντιστάθμισμα καί ἀντιπαραβολή, στό Πνευματικό χῶρο νά ξεπετιοῦνται Χαλκέντεροι, Ὁραματικοί Κληρικοί, ἩγέτεςΣύμβολα. Βασιλεῖς, «Βασιλεύτεροι» (Ὁμήρου Ἰλιάς θ’ 392) Βασιλέων, εὐσεβῶς “Ἐθναρχεύ­οντες”, μέ Πατερικά, Πνευματικά, Διανοητικά καί Ἐθνικά προτερήματα. Αὐτό ἐπιθυμεῖ ὁ κατατρεγμένος εὐσεβής Λαός μας. Καί ἐπεύχονται ἅπαντες οἱ ἐν θυσίᾳ Κληρικοί, οἱ Εὐσεβεῖς Χριστιανοί καί οἱ Ἀκραιφνέστατοι Ἕλληνες.

Ἴδωμεν, ἀνυστάκτως καί μεθοδικῶς ἐργαζόμενοι καί μετά καταφλεγομένης καρδίας προσευχόμενοι.

Πάλιν, Νέος Ἡρώδης Μαίνεται,

Σφαγιάζων τό Θεῖον Βρέφος

Ἔμπονα, ὑπενθυμίζουμε πώς, ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες Χῶρες, στά Βαλκάνια, στήν Κύπρο, στήν Ρωσία στήν Οὐκρανία κ.τ.λ.,  ΜΟΝΟΝ ἡ Ἑλλάς δέν ἑόρτασε τό Πάσχα (Ἀπρίλιος 2020). Μέ πρόφασι τήν τρομοκρατική μεγιστοποίησι τοῦ πραγματικοῦ κορωνοϊοῦ. Τέτοια κατάντια, οὐδείς δύναται νά τήν ἀνεχθῆ, νά τήν ἐγκρίνη καί νά τήν ἐπεξηγήση μέ λογικά καί φυσιολογικά κριτήρια. Καί νῦν, ΜΟΝΟΝ ἡ Εὐσεβο-Φρούρητος Ἑλλάς, σ’ ὁλόκληρο τόν Κόσμο (!!!), δολίως “Κρυπτo-Δουλωθεῖσα” ἀπό Ξενοκίνητα ὄργανα, ἐπέβαλε δεσμά καί ἔχει σφραγισμένους τούς Ἱ. Ναούς, σφραγισμένες τίς Καμπάνες καί φυλακισμένους τούς Πιστούς.

Ἐπί πλέον, οἱ Ἄπιστοι Κυβερνῆτες, ὑποκρινόμενοι εὐσέβεια, καί οἱ δουλόφρονες τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως, σχεδιάζουν τά ἴδια καί γιά τή Μητρόπολι τῶν ἑορτῶν, τά Σωτήρια Χριστούγεννα καί τό Πανάγιο Δωδεκαήμερο.

Φρονοῦμε ταπεινῶς ὅτι, ὅσο ἡ Θεία Χάρις “Φυλακίζεται” μέ τό σφράγισμα τῶν Ἱ. Ναῶν, τόσο τό “Χτικιό” θά Ἐξαγριώνεται καί θά Ἐξαχρειώνεται. Δίχως τή Θεία Κοινωνία, τήν Ἀείζωη Φωτιά καί τήν Ἀείφωτη Ζωή. Δίχως τό ἅλμα πρός τό Θαῦμα. Εἰδικά, ἄνευ τοῦ Ἐξαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, τῆς φύσεως καί τοῦ ἀνθρώπου κατά τά Πανάγια Θεοφάνεια.

“Ὀργή” καί “Θυμός” παρά Κυρίου

Προτρέπουμε, τά καταχωρηθέντα, ἐγκρίνατέ τα, διορθῶστε τα, παραγράψατέ τα, ἀπορρίψατέ τα, ἐάν κρίνετε, ἀλλά μή τά παραγράφετε ἀπό τήν ἔνθεο Λογική σας.

Ἀναμφίβολα, οἱ ἄκυροι “Παρα-Εξουσιασταί” δέν ἐμφοροῦνται ἀπό τίποτε τό Ἱερό καί Ὅσιο. Γι’ αὐτό τό λόγο, παραδίδονται στή Χλεύη, στήν Περιφρόνησι καί στό Μένος τοῦ Εὐλαβοῦς Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί … κυρίως στήν Κρίσι τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου μας, κατά τά Παύλεια ἀστραπόβροντα, μιᾶς Ἱερᾶς “Ὀργῆς” καί ἑνός Δικαίου Θεϊκοῦ “Θυμοῦ”:

«… 2.4 Κατά δέ τήν σκληρότητά σου καί ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργήν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καί ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ, … 2.8 τοῖς δέ ἐξ ἐριθείας καί ἀπειθοῦσι μέν τῇ ἀληθείᾳ, πειθομένοις δέ τῇ ἀδικίᾳ, θυμός και ὀργή. 2.9 θλῖψις καί στενοχωρία …» (Ρωμ. β’ 5-9). (Παράφρασις: … Σύμφωνα δέ μέ τήν σκληρότητά σου, μέ τήν ἀμετανόητον καί ἀναίσθητον καρδίαν σου, συσσωρεύεις ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ σου θησαυρούς ὀργῆς, πού θά ἐκσπάσουν κατά τήν ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν θά ἐκδηλωθῆ ὁ θυμός τοῦ Θεοῦ. …· Ἐναντίον δέ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἀπό πνεῦμα ἀντιλογίας καί φιλονικίας δέν πείθονται μέν καί δέν ὑποτάσσονται εἰς τήν ἀλήθειαν, πειθαρχοῦν δέ καί ὑποδουλώνονται εἰς τήν ἀδικίαν, θά ἐκσπάση θυμός καί ὀργή, θλῖψις καί στενοχωρία…).

Previous Article

Ἔκκλησις πρός τούς ἀδελφούς μας ἀστυνομικούς

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα