Πληθαίνουν αἱ φωναὶ κατὰ τῆς ἀγαμίας τοῦ κλήρου εἰς τόν παπισμόν

Share:

Συνεχίζονται αἱ ἀποκαλύψεις διὰ τὰ φρικτὰ σκάνδαλα παπικῶν ἱερέων, ποὺ συμπαρασύρουν μαζί τους τὴν ὑπόληψιν τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν διὰ τὴν χριστιανοσύνην. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅμως εὑρίσκονται φωναὶ ποὺ ζητοῦν τὴν κατάργησιν τῆς ἀγαμίας τῶν παπικῶν. Συμφώνως πρὸς ἄρθρον εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινὴ»:

«Καὶ ὅμως, ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία συνδέεται μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο μὲ τὰ ἐγκλήματα αὐτά. Ἡ ἀπόφαση ἑνὸς νεαροῦ ἄνδρα νὰ ζήσει ἐν ἀγαμίᾳ τὴ ζωὴ του μπορεῖ πολὺ συχνὰ νὰ καλύπτει μία προβληματικὴ προσωπικότητα, συναισθηματικὰ καὶ σεξουαλικά. Οἱ Καθολικοὶ πιστοὶ εἶναι πολὺ περισσότερο ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν τὴν ἀπόφαση τῆς κατάργησης τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀγαμίας, ἀπὸ ὅ,τι φοβᾶται ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ἴδια, ἄλλωστε, ἔχει τὸν τρόπο νὰ λύσει τὸ ζήτημα χωρὶς τριγμούς, ἀφοῦ αὐτὴ ἡ κατάργηση θὰ ἀφορᾶ μόνο τοὺς μητροπολιτικοὺς ἱερεῖς καὶ ὄχι βέβαια ἐκείνους τῶν ταγμάτων. Ἂν ἡ Ἐκκλησία θέλει νὰ δείξει ἔμπρακτα καὶ ὄχι στὰ λόγια ὅτι ἔχει ἀλλάξει ἐν γένει ἡ στάση της ἀπέναντι στὴ σεξουαλικότητα, ἔχει δύο ἀποφάσεις νὰ λάβει: νὰ καταργήσει τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀγαμία τοῦ κλήρου καὶ νὰ προχωρήσει στὴ χειροτονία γυναικῶν. Δὲν ἔχω καμία ἀμφιβολία ὅτι κάποια στιγμὴ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία θὰ τὰ ἀποφασίσει καὶ τὰ δύο, ὅταν θὰ εἶναι πιὰ ἀργά. Μόνο στὶς ΗΠΑ κατηγοροῦνται 4.400 ἱερεῖς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας γιὰ παιδεραστία, ἀπὸ τὸ 1950 ὥς τὸ 2002».

Previous Article

Ἡ θεραπεία τῆς ἠθικῆς σήψεως εἶναι ἡ μετάνοια!

Next Article

Ἡ «Ρομφαία» διοικεῖ τοὺς Ἱεράρχας;