Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Θεοφανείων

Share:

 

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ ́ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει
περιστερᾶς τοῖς ὕδασιν ἐπεφοίτησε. Σήμερον ὁ ἄδυτος
Ἥλιος ἀνέτειλε, καί ὁ κόσμος τῷ φωτί Κυρίου
καταυγάζεται»

(Εὐχή Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

«Τά σύμπαντα σήμερον ἀγαλλιάσθω, Χριστός ἐφάνη ἐν Ἰορδάνῃ» ψάλλει πανευφροσύνως σήμερον, κατά τήν Μεγάλην Δεσποτικήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤ τῶν Φώτων, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία μας.

Ἀπό τήν μεγάλην καί βαρυσήμαντον εὐχήν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων, μικρόν ἀπόσπασμα τῆς ὁποίας προτάξαμε εἰς τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιόν μας, θά παραθέσωμεν ὡρισμένα ἐπίλεκτα ἀποσπάσματα εἰς ἁπλουστευμένην ἔκφρασιν, ὅπου χρειάζεται, διά νά ἐπισημάνωμεν τήν ἱερότητα καί πνευματικήν μεγαλειότητα τῆς Ἁγίας αὐτῆς Ἑορτῆς.

«Δοξάζομέν Σε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Παντοκράτορ, προαιώνιε Βασιλεῦ.

Δοξάζομέν Σε Υἱέ τοῦ Θεοῦ μονογενές, τόν ἀπάτορα ἐκ Μητρός, καὶ ἀμήτορα ἐκ Πατρός (δηλαδή τόν γεννηθέντα Κύριόν μας ὡς ἄνθρωπον χωρίς ἄνθρωπον πατέρα,ἀλλά ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί ἀπό τήν Μητέρα Θεοτόκον Μαρίαν καί ὡς Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν  Οὐράνιον Πατέρα, χωρίς γήϊνη μητέρα, ἀχρόνως καί ἀϊδίως). Διότι κατά τήν παρελθοῦσαν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων Σέ εἴδομεν νήπιον, εἰς τήν παροῦσαν δὲ ἑορτήν τῶν Θεοφανείων Σέ βλέπομεν τέλειον (κατά τήν ἀνθρωπίνην ἡλικίαν), τόν τέλειον Κύριον καί Θεόν μας, ὁ ὁποῖος ἐπεφάνη εἰς τόν κόσμον μέ τήν βούλησιν τοῦ τελείου Θεοῦ καί Πατρός. Σήμερον ἔφθασεν εἰς ἡμᾶς ὁ καιρός τῆς Ἑορτῆς (τῶν Φώτων), καὶ μᾶς περιστοιχίζει ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων, καὶ Ἄγγελοι συνεορτάζουν μέ τούς ἀνθρώπους. Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπό τήν μορφήν περιστερᾶς, ἐπεφοίτησεν εἰς τά ὕδατα. Σήμερον ὁ ἄδυτος Ἥλιος (ὁ Ἰησοῦς Χριστός) ἀνέτειλε, καὶ ὁ κόσμος καταλάμπεται καί καταυγάζεται ἀπό τό φῶς τοῦ Κυρίου … Σήμερον ὁ Ἄκτιστος (ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας) ἀπὸ τό ἰδικόν Του πλάσμα (τόν Τίμιον Πρόδρομον) μέ τήν θέλησίν Του χειροθετεῖται (βαπτιζόμενος). Σήμερον ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος προσέρχεται εἰς τόν Δεσπότην, εἰς τόν Ἰορδάνην Ποταμόν, ἀλλά παρίσταται μέ τρόμον, βλέπων τήν συγκατάβασιν τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς. Σήμερον τὰ νάματα τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ μεταβάλλονται εἰς ἰάματα μέ τήν παρουσίᾳν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας. Σήμερον ὅλη ἡ κτίσις καί ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ ἀρδεύεται μέ τά μυστηριώδη ῥεῖθρα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ (ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου). Σήμερον ἀπαλείφονται τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων μέ τά (ἁγιασμένα) ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου. Σήμερον ὁ Παράδεισος ἔχει ἀνοιχθῇ διά τούς ἀνθρώπους καί ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης μᾶς καταυγάζει καί μᾶς καταλαμπρύνει … Σήμερον ἐλυτρώθημεν ἀπό τό σκότος (τῆς ἁμαρτίας) καὶ φωτιζόμεθα μέ τό φῶς τῆς θεογνωσίας … Σήμερον λάμπει ἀπό τό θεῖο φῶς, τό ὁποῖον ἔρχεται ἄνωθεν ὁλόκληρη ἡ κτίσις. Σήμερον ἔχει καταργηθῇ ἡ πλάνη, καὶ ὁ ἐρχομός τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἐργάζεται ὁδὸν σωτηρίας δι’ ἡμᾶς. Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ (δηλ. τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια). Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων ἀγάλλεται. Σήμερον ὁ Δεσπότης πρὸς τὸ βάπτισμα ἐπείγεται, ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον…».

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, συγκρίνων τάς δύο μεγάλας Δεσποτικάς Ἑορτάς τῆς Χριστιανοσύνης, τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, παρατηρεῖ ὅτι: «Λαμπρά μέν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή (τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους), λαμπροτέρα δέ ἡ ἐπερχομένη (τῶν Θεοφανείων). Ἐκείνη Ἄγγελον εἶχε εὐαγγελιστήν, καί αὕτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν. Εἰς ἐκείνην (τήν ἑορτήν τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας), κατά τήν ὁποίαν ἐχύθησαν τά ἀθῷα αἵματα τῶν 14 χιλιάδων νηπίων, ἡ Βηθλεέμ ὠδύρετο ὡς ἄτεκνος. Εἰς αὐτήν, τήν παροῦσαν ἑορτήν τῶν Φώτων, κατά τήν ὁποίαν εὐλογοῦνται τά ὕδατα, πολύτεκνος (ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς) γνωρίζεται ἡ Κολυμβήθρα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Τότε Ἀστήρ ἐμήνυσε τό κοσμοσωτήριον γεγονός τῆς Θείας Γεννήσεως, τώρα δέ ὁ Οὐράνιος Πατήρ ὑπέδειξε εἰς τόν κόσμον τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον. Ὁ σαρκωθείς, καί πάλιν ἐρχόμενος ἐμφανῶς (πρός τόν Ἰορδάνην Ποταμόν), Κύριε δόξα Σοι».

****

Δύο ἡμέρας, μετά τήν μεγάλην Δεσποτικήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων, καί ἐνῷ ἠχοῦν τά θεσπέσια ᾄσματα τῶν Φώτων, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία τῶν νήσων τῶν Κυθήρων καί τῶν Ἀντικυθήρων, ἄγει τήν ἐπέτειον τοῦ συνταρακτικοῦ καί παρ’ ὀλίγον καταστροφικοῦ σεισμοῦ τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2006, ἀπό τόν ὁποῖον μᾶς ἐλύτρωσε ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, τῆς Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Κυθήρων. Ἐφέτος, τήν Κυριακή 8 Ἰανουαρίου, συμπληρώνονται 17 ἔτη ἀπό τήν ἡμέραν ἐκείνην τοῦ σεισμοῦ. Θά Ἱερουργήσωμεν σύν Θεῷ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Μυρτιδίων τήν Κυριακήν αὐτήν, τελοῦντες Εὐχαριστήριον Θείαν Λειτουργίαν, καί εἰς τό τέλος αὐτῆς τήν τελετήν τῆς Δοξολογίας. Τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Κυριακῆς αὐτῆς θά ἀναπέμψωμεν Δέησιν εἰς τήν πλατεῖαν τῶν Μητάτων, πρό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ πληγέντος ὑπό τοῦ σεισμοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὑπέρ ἐπισπεύσεως τῆς διαδικασίας διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ναοῦ.

Καί τήν 5ην ἀπογευματινήν τῆς ἰδίας ἡμέρας θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδίων ὑπέρ προστασίας καί σκέπης τῶν νήσων μας «ἀπό ὀργῆς, λιμοῦ, λοιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου καί αἰφνιδίου θανάτου …».

Εὐχόμενος, ὅθεν, τόν θεῖον φωτισμόν καί τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι χαρίτωσιν ἡμῶν ἀπό τόν Θεῖον Λυτρωτήν καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν «ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενον διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν» καί πᾶν ἀπό Θεοῦ ἀγαθόν, διατελῶ,

Μετ’ εὐχῶν καί Πατρικῆς Ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Previous Article

Ἑάλω ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία ἐλλείψει μαθητῶν!

Next Article

Οἰκουμενιστὴς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης