«Ποιούς ἐνόχλησε στὴν Ρωσία ἡ μελέτη τῆς δράσης τῆς Οἰκογένειας Rothschild»;

Share:

Γράφει ὁ κ. Μανώλης Βολουδάκης

Ἀπάντηση  στὸν николай селищев

Θὰ διακόψουμε γιὰ ἀκόμα μία φορὰ τὴ μελέτη μας, γιατί ἡ Διεύθυνση τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἔφερε σὲ γνώση μας μία ἠλεκτρονικὴ ἐπιστολή, ποὺ ὑπογράφει κάποιος μὲ τὸ ὄνομα николай селищев (Nickolai Selishchev). Πρὸς ἀποφυγὴ πάσης παρεξηγήσεως, τὸ ὄνομα παρατίθεται ἀκριβῶς ὅπως ἀναγράφεται στὸ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα, ποὺ ἀπέστειλε τὴν Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου τοῦ 2023 στὶς 22:09.

Τὸ μήνυμα εἶναι γραμμένο σὲ κακοποιημένα ἀγγλικά, προφανῶς γιατί εἶναι ἀποτέλεσμα ἠλεκτρονικῆς μετάφρασης, ποὺ σημαίνει πὼς ὁ ἀποστολέας του δὲν γνωρίζει τὴ γλῶσσα. Γιὰ λόγους δεοντολογίας, παραθέτουμε αὐτολεξὶ καὶ χωρὶς διόρθωση τὸ κείμενο τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια θὰ μεταφράσουμε σὲ σωστὰ Ἑλληνικά.

Ἔχει τίτλο «One detail in your article», ποὺ μᾶλλον θὰ ἤθελε νὰ πεῖ «μία παρατήρηση στὸ ἄρθρο σας». Ὅπως εἴπαμε, τὰ ἀγγλικὰ εἶναι τραγικὰ καὶ εἶναι δύσκολο νὰ διακρίνει κανεὶς τὴν πρόθεση τοῦ ἀποστολέα. Ὅμως, τὸ πνεῦμα τῶν γραφομένων, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ὁ ὅρος “παρατήρηση”–ἂν ὄχι διόρθωση– εἶναι αὐτός, ποὺ ἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοῦ κειμένου, ποὺ ἀκολουθεῖ:

«You published the 11th part of long article of any M. Voloudakis. I don’t consider his views, I paid attention only to reference No.14 in his publication. He writes Lviv according to artificial Ulrainian “mowa” and has confidence to Ukrainian current fantastival statistics. At the end of this reference he mentions Daniil, king of Ruthenias (in the Greek transcription). Bravo! Vooludakis  uses the traditional Pope’s medieval terminology, but you play a role of zealotic orthodox newspaper, having money of Lemos&Pateras. In reality this Daniil was a Russian duke, who concluded temporal alliance with Pope. Ruthenians is the Catholic name of Russians – in all Pope’s documents of the Middle Ages. If you don’t believe me, please, ask question to fathers-jesuits, they are well educated men. I don’t know, may be, Voludakis lives in Greece, may be, it  is only a pseudonym. But the details of language will speak about an author much more, than his passport. Mostly possible, that if Voludakis exists, he  drinks together with damned Ukrainians. An abstinent journalist will not use Ukrainian transcription (Lviv), stastistics and to avoid any mention of the medieval Russia».

«Δημοσιεύσατε τὸ 11ο μέρος μακροσκελοῦς ἄρθρου –γράφει ὁποιουδήποτε, ἀλλὰ μᾶλλον ἐννοεῖ κάποιου– Μ. Βολουδάκη. Δὲν ἐξετάζω τὶς ἀπόψεις του, ἔδωσα σημασία μόνο στὴν ὑποσημείωση ὑπ’ ἀριθμὸν 14 στὴ δημοσίευσή του. Γράφει τὸ Lviv σύμφωνα μὲ τὸ τεχνητὸ Οὐκρανικὸ “mowa”καὶ δείχνει νὰ ἐμπιστεύεται τὶς τρέχουσες φανταστικὲς στατιστικὲς τῆς Οὐκρανίας. Στὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς ἀναφέρει τὸν Δανιήλ, βασιλιὰ τῆς Ρουθηνίας (στὴν Ἑλληνικὴ μεταγραφή). Μπράβο! Ὁ Βολουδάκης –σημείωση ἀρθρογράφου: σκοπίμως ἢ ἀπὸ προχειρότητα, τὸ ὄνομα ἀναφέρεται παραποιημένο– χρησιμοποιεῖ τὴν παραδοσιακὴ μεσαιωνικὴ ὁρολογία τοῦ Πάπα, ἀλλὰ ἐσεῖς –σημείωση ἀρθρογράφου: ἐννοεῖ τὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»– παριστάνετε τὴν ζηλωτικὴ Ὀρθόδοξη ἐφημερίδα, παίρνοντας χρήματα ἀπὸ τοὺς Lemos&Pateras. –σημείωση ἀρθρογράφου: Δὲν μεταφράζουμε σκοπίμως τὰ ὀνόματα, μὲ τὰ ὁποῖα ψευδῶς καὶ συκοφαντικῶς συνδέει τὴν ἐφημερίδα ὁ ἀποστολέας– Στὴν πραγματικότητα αὐτὸς ὁ Δανιὴλ ἦταν ἕνας Ρῶσος δούκας, ὁ ὁποῖος συνῆψε προσωρινὴ συμμαχία μὲ τὸν Πάπα. Ρουθηναῖοι εἶναι τὸ καθολικὸ ὄνομα τῶν Ρώσων –σὲ ὅλα τὰ ἔγγραφα τοῦ Πάπα τοῦ Μεσαίωνα. Ἂν δὲν μὲ πιστεύετε, παρακαλῶ, κάντε μία ἐρώτηση στοὺς πατέρες Ἰησουίτες, ποὺ εἶναι καλὰ μορφωμένοι. Δὲν ξέρω, μπορεῖ, ὁ Βολουδάκης –καὶ πάλι τὸ ὄνομα ἀναγράφεται παραποιημένο– νὰ μένει στὴν Ἑλλάδα, ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι μόνο ἕνα ψευδώνυμο. Ἀλλὰ τὰ γραφόμενα ἑνὸς συγγραφέα μιλοῦν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸ διαβατήριό του. Εἶναι πολὺ πιθανό, ἂν ὑπάρχει ὁ Βολουδάκης –καὶ πάλι τὸ ὄνομα ἀναγράφεται παραποιημένο–, νὰ πίνει –δὲν μεταφράσαμε τὴν ἀλληγορία, γιὰ νὰ φανεῖ τὸ ὕφος (καὶ τὸ ἦθος) τοῦ ἀποστολέα– μαζὶ μὲ τοὺς καταραμένους Οὐκρανούς. Ἕνας προσεκτικὸς δημοσιογράφος δὲν θὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν Οὐκρανικὴ ὀνομασία (Lviv), τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα καὶ θὰ ἀπέφευγε ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ στὴ μεσαιωνικὴ Ρωσία».

Πρὶν τοποθετηθῶ ἐπὶ τῶν ἀστείων κατηγοριῶν, θὰ ἤθελα νὰ θυμίσω πὼς ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ὑπ. ἀριθμὸν 2434 φύλλο τῆς ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος»[1], μὲ τίτλο «Οἰκογένεια Rothschild καὶ παγκόσμια Οἰκονομία (ια΄)» καὶ ὑπότιτλο «Τὰ δάνεια τῶν Rothschilds, στὶς Κεντρικὲς Τράπεζες καὶ στὶς Κυβερνήσεις τῶν κρατῶν ἀνὰ τὸν κόσμο (μέρος 6ο – Ὁ παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν κυβερνήσεων – Α΄ μέρος: Αὐστρία, Μεγάλη Ὕφεση, κατάρρευση Τραπεζικοῦ συστήματος)».

Ὁ ἀποστολέας τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος προφανῶς δὲν εἶναι ἱστορικὸς ἢ δημοσιογράφος, καθὼς παραβλέπει ἕνα τεράστιο θέμα, ποὺ ἀναλύεται μὲ πλῆθος πηγῶν καὶ παραπομπῶν, δίνοντας σημασία –ὅπως ὁ ἴδιος παραδέχεται– σὲ μία ἀπὸ τὶς εἴκοσι ἑπτὰ (27) παραπομπές(!).

Στὸ ἄρθρο αὐτό, μελετήσαμε τὴ μεθόδευση τῶν ἐξελίξεων, ποὺ τελικὰ ὁδήγησε στὴν Μεγάλη Ὕφεση, στὴν ἄνοδο τοῦ Ναζισμοῦ καὶ στὴν ἐκκαθάριση τοῦ γένους τῶν Ἑβραίων, καθὼς ἦταν ἡ Πρώτη Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, πρόδρομος τῆς σημερινῆς. Ὡστόσο, ὁ ἀποστολέας τοῦ λιβελογραφήματος “κόλλησε” σὲ μία ὑποσημείωση, ποὺ δὲν ἔχει καμία σημασία ἐκτὸς τῆς ἱστορικῆς ἀναφορᾶς.

Συγκεκριμένα ἡ διαβόητη ὑποσημείωση ἀναφέρει: «Τὸ Lviv εἶναι ἡ μεγαλύτερη πόλη στὴ δυτικὴ Οὐκρανία καὶ ἡ ἕκτη μεγαλύτερη στὴν Οὐκρανία, μὲ πληθυσμὸ 717.273 (ἐκτίμηση 2022). Εἶναι τὸ διοικητικὸ κέντρο τῆς Περιφέρειας Lviv καὶ τοῦ Lviv Raion, ἐνῷ θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια πολιτιστικὰ κέντρα τῆς Οὐκρανίας. Ὀνομάστηκε πρὸς τιμὴ τοῦ Λέοντα, τοῦ πρωτότοκου γιοῦ τοῦ Δανιήλ, βασιλιᾶ τῆς Ρουθηνίας».

Ἡ Οὐκρανικὴ στατιστική, ποὺ κατηγοροῦμαι πὼς ἀποδέχομαι, εἶναι ὁ πληθυσμὸς τοῦ Lviv! Δὲν θὰ προχωρήσω σὲ ἀντιπαράθεση, καθὼς δὲν ἔχει νόημα, ἀλλὰ ἂν ἡ Ρωσία δὲν ἀποδέχεται τὰ ἀποτελέσματα τῶν Δυτικῶν Στατιστικῶν Ὑπηρεσιῶν, ἂς μᾶς κοινοποιήσει τὸν ἀριθμό, ποὺ ἔχει καταγραφεῖ στὶς δικές της Ὑπηρεσίες, προκειμένου νὰ συμπληρώσουμε τὴν παραπομπὴ μὲ ἀναφορὰ καὶ στὴν Ρωσικὴ καταγραφή.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ ὄνομα τῆς πόλης, Lviv, ἀλλὰ καὶ στὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀνέφερα, πηγή μου εἶναι ἡ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη ἐγκυκλοπαίδεια Britannica[2], χωρὶς σχόλιο καὶ χωρὶς τοποθέτηση ἐκ μέρους μου, καθὼς δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ σημασία γιὰ τὴν οὐσία τοῦ ἄρθρου μου. Προσωπικά, δὲν ἔχω μελετήσει περισσότερο τὴν ζωὴ τοῦ Δανιὴλ -καὶ πολὺ λιγώτερο τοῦ γιοῦ του– καθὼς δὲν σχετίζεται μὲ τὴν μελέτη, ποὺ δημοσιεύουμε κάθε ἑβδομάδα.

Ἀλλὰ νὰ ρωτήσω κι ἐγώ, μὲ τὴ σειρά μου κάτι σχετικό: Ἡ Ρωσία, ἀλήθεια, γιατί ἀποδέχθηκε τὸν ὅρο Μακεδονία στὴν ὀνομασία τῶν Σκοπίων; Ὁ ἀποστολέας τοῦ μηνύματος τί ἀπαντάει σὲ αὐτό;

Ὁ κατήγορός μου ἐπικαλεῖται τοὺς Ἰησουίτες –χαρακτηρίζοντάς τους ὡς ἰδιαίτερα μορφωμένους– καὶ κατηγορεῖ τὸν Πάπα. Ἆραγε σημαίνει κάτι αὐτό; Γιατί, προφανῶς, ἕνας Ὀρθόδοξος δὲν θὰ ἐπεκαλεῖτο τὴν μαρτυρία Ἰησουιτῶν(!).

Ὁ συγγραφέας τοῦ μηνύματος ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν γράφει ὡς ἱστορικὸς ἢ δημοσιογράφος, εἶναι πολὺ ἀπρόσεκτος, συκοφαντώντας μία ἔγκυρη ἐφημερίδα καὶ μάλιστα μὲ τὴν αἰσχρὴ κατηγορία τῆς δωροληψίας καὶ τοῦ χρηματισμοῦ. Προφανῶς, ἔχει τὴν ψευδαίσθηση πὼς δὲν ὑπάρχουν νομικὲς κυρώσεις καὶ ποινὲς γιὰ ἠλεκτρονικὰ ἀδικήματα. Ἢ εἶναι πολὺ κακὸς στὴ δουλειά του, ἢ ἐξυπηρετεῖ συμφέροντα, ποὺ πιστεύει πὼς τὸν καλύπτουν. Ὁ σκοπός, ποὺ ἔγραψε καὶ ἀπέστειλε αὐτὸ τὸ ἀστεῖο –μόνο ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ– κείμενο, εἶναι, μᾶλλον, νὰ ἱκανοποιηθεῖ κάποιο “ἀφεντικό”, ποὺ ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὴ μελέτη καὶ τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.

Κλείνοντας, προσθέτω δύο λόγια πρὸς τὸν ἀποστολέα σχετικὰ μὲ τὸν ἑαυτό μου, ἀφοῦ ἐξέφρασε ἀμφιβολία γιὰ τὴν… ὕπαρξή μου!

Προσωπικά, δὲν ἔχω καμμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι… ὑπάρχω, ἔχω ταυτότητα μὲ φωτογραφία καὶ πατρώνυμο (ἀπόδειξή του ὅτι καὶ οἱ γονεῖς μου ἐπίσης δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ὅτι  ὑπάρχω), ἀρθρογραφῶ τακτικὰ στὴν ἐφημερίδα καὶ ἐνημερώνομαι γιὰ κάθε σχόλιο, ποὺ γίνεται ἐπὶ τῶν γραφομένων μου.

Στὸ προσωπικό μου ἱστολόγιο[3] ἀναφέρομαι στὴν Οὐκρανικὴ κρίση, ἀπὸ τὴν ἀρχή της, τὸ 2014, τότε ποὺ οἱ περισσότεροι ἀγνοοῦσαν καὶ τὴ σοβαρότητα τῆς καταστάσεως καὶ τὴν Δυτικὴ προπαγάνδα. Οἱ θέσεις καὶ οἱ ἀπόψεις μου ἦσαν πάντοτε μὲ τὸ μέρος τῆς Ρωσίας, παρότι δὲν ἀποτελεῖ σύμμαχο τῆς Πατρίδος μου. Ἐν τούτοις, ἐπειδὴ στὸ Οὐκρανικὸ ἡ ἀλήθεια εἶναι στὴν πλευρὰ τῶν Ρώσων, ὄφειλα –καὶ ὀφείλω– νὰ τοποθετηθῶ ἀντικειμενικὰ καὶ σωστά.

Τέλος, ὑπηρετῶ ἀμισθὶ –ὅπως καὶ στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»– τὸν διαδικτυακὸ τόπο τῶν ἐκδόσεων «ΥΠΑΚΟΗ», ἐκεῖ ὅπου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πρόσφατης κρίσης στὴν Οὐκρανία –δὲν χρησιμοποιῶ τὸν Δυτικὸ ὅρο “πόλεμος” ἢ “εἰσβολὴ” καθὼς δὲν τὰ ἀποδέχομαι– δημοσιεύσαμε κείμενο συλλογῆς ὑπογραφῶν συμπαραστάσεως στὴ Ρωσία καὶ ἀποστασιοποίησης ἀπὸ τοὺς χειρισμοὺς τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης.

Αὐτά, γιατί θέλω νὰ τονίσω στὸν κάθε ἐπιτιμητή, ποὺ ξέρει νὰ κατηγορεῖ ἄλλους γιὰ ἔλλειψη γνώσεων ἢ ὅτι ὑπηρετοῦν κάποια συμφέροντα, ὅτι εἶναι στοιχειῶδες νὰ διαθέτουν ἐπιχειρήματα καὶ ἀναφορὲς στὴν ἀνάλογη βιβλιογραφία γιὰ τὰ ὅσα ἰσχυρίζονται, ὅπως καί, ἐπιπλέον, νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι δὲν ὑπηρετοῦν οἱ ἴδιοι… ἄλλα συμφέροντα.

Μανώλης Β. Βολουδάκης

Σημειώσεις:

[1] Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἔτος ΞΒ΄, Ἀριθμὸς Φύλλου 2434, 3 Φεβρουαρίου 2023, σελ. 4. [2]Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Lviv”. Encyclopedia Britannica, 19 Jan. 2021, [tinyurl.com/3f4fz3xt]. Τελευταία ἀνάκτηση: 19 Φεβρουαρίου 2023. [3] voloudakis.blogspot.com

Previous Article

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η προπαγάνδα LGBT στους ανήλικους!

Next Article

Ἀρχιεπίσκοπος: «Βαθύτατη ὀδύνη καί ἀπέραντη θλίψη»