Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα διὰ τὸν ἐν λόγῳ ἰὸν καὶ τὴν προέλευσίν του…

Share:

Γράφει ἡ κα Αἰκατερίνη Παπαθωμᾶ- Μαστοροπούλου, Φιλόλογος-Ἀρχαιολόγος,

Λέκτωρ Κλασ. φιλολ. Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ὡς γνωστὸν ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια οἱ πόλεμοι ἐγίνοντο καὶ γίνονται βασικὰ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους καὶ ὄχι μόνον , ὅπως φαίνεται στοὺς παρακάτω στίχους ἀπὸ τὸ προοίμιο τῶν «Κυπρίων Ἐπῶν» :

Ἦν ὅτε μυρία φῦλα κατὰ χθόνα πλαζόμεν’ ἀνδρῶν | <ἐκπάγλως ἐβάρυνε> βαθυστέρνου πλάτος αἴης.| Ζεὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε καὶ ἐν πυκιναῖς πραπίδεσσι |σύνθετο κουφίσαι ἀνθρώπων παμβώτορα γαῖαν | ριπίσσας πολέμου μεγάλην ἔριν Ἰλιακοῖο, | ὄφρα κενώσειεν θανάτῳ βάρος’ οἱ δ’ ἐνὶ Τροίῃ| ἥρωες κτείνοντο’ Διὸς δ΄ ἐτελείετο βουλή. | { Ἦταν κάποτε ποὺ μύριες φυλὲς ἀνθρώπων στὴ γῆ περιπλανιόνταν | κι <ἀνείπωτα βαραῖναν> τῆς βαθυστερνῆς τὰ πλάτη γῆς. | Σὰν εἶδε ὁ Δίας τὴ σπλαγχνίστηκε καὶ στὸ σοφὸ μυαλό του | ἔβαλε νὰ ξαλαφρώσει ἀπ’ ἀνθρώπους τὴν παντοτρόφα γῆ | τοῦ Τρωϊκοῦ ἀνάβοντας πολέμου τὴ μεγάλη ἀμάχη, | γιὰ νὰ μειώσει μὲ τὸν θάνατο τὸ βάρος΄ καὶ στὴν Τροία | οἱ ἥρωες σκοτώνονταν΄καὶ τοῦ Δία τὸ θέλημα τελοῦνταν.}

Μὲ τὰ ὅσα δραματικὰ <ἀληθινὰ ἢ σκηνοθετημένα> μᾶς συμβαίνουν ἐδῶ καὶ λίγους μῆνες μὲ τὸν πολυσυζητημένο ἰὸ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: νὰ τὰ ἀποδώσομε καὶ ἐμεῖς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; Μόνο ποὺ τέτοιες ἀποφάσεις δὲν τὶς παίρνει πλέον σήμερα ὁ Θεός, ἀλλὰ οἱ ὑπερδυνάμεις ποὺ δυστυχῶς συνεχίζουν νὰ ἀντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα τοὺς λαοὺς ἀποικιοκρατικὰ καὶ ἐντελῶς ἐκμεταλλευτικά. Καὶ ἐπειδὴ οἱ πόλεμοι δὲν γίνονται πλέον μὲ τὰ γνωστὰ πρωτόγονα μέσα, νὰ τὰ ἀποδώσομε σὲ ὑπερσύγχρονη μορφὴ ἐργαστηριακοῦ –βιολογικοῦ πολέμου; Νὰ τὸ θωρήσομε δηλαδὴ σὰν ἕνα πολεμικὸ τέχνασμα – στρατήγημα σὰν αὐτὰ ποὺ περιγράφει στὴν Συλλογὴ του ὁ Μακεδόνας συγγραφέας Πολυ­αῖνος < β΄ ἥμ.τοῦ 2ου μ.χ. αἰ.> ;

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸν ἐν λόγῳ ἰό. Γιὰ τὴν προέλευσή του ἀκούστηκαν πολλὲς εἰκασίες. Δυστυχῶς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα μπροστὰ στὸν οἰκονομικὸ ἀνταγωνισμὸ τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς «χωρὶς Θεὸ τὰ πάντα ἐπιτρέπονται», ὅπως ἔγραψε ὁ Ντοστογιέφσκι. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Κινέζος Λί Σού , κατὰ τὸν 3ο αἰῶνα π.Χ. ὁ «μεγάλος συμβουλάτορας» τοῦ Κυρίαρχου αὐτοκράτορα τῶν Τσίν,ποὺ οὐσιαστικὰ τὸν ἀντικαθιστοῦ­σε, καὶ ἦταν ὁ πλέον αἱμοβόρος καὶ δαιμόνιος ἄνθρωπος (ὅπως χαρακτηρίστηκε) τοῦ εἰσηγήθηκε τὰ πλέον σκληρότερα μέτρα, προκειμένου νὰ διασφαλίσει πλήρως τὴν συγκεντρωτικὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας ὅπως: ἰσχυρὴ γραφειοκρατία, ἑνοποίηση νομίσματος, θάνατο στοὺς ἐμπόρους, κατάργηση τῆς ἱστορίας, κάψιμο ὅλων τῶν βιβλίων τῆς χώρας καὶ τὸ κυριότερο, διέταξε νὰ ταφοῦν ζωντανοὶ 460 σοφοὶ διδάσκαλοι, φοβούμενος μήπως ἀφυπνίσουν τὸν λαὸ καὶ ἐξεγερθεῖ ἐναντίον του.

Καὶ ἕνα δεύτερο παράδειγμα: κατὰ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα ἡ Βρετανία προκειμένου νὰ προλάβει τὴν χρεωκοπία τῆς διαβόητης «Βρετανικῆς Ἑταιρείας τῶν Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν» (ποὺ διατηροῦσε 150.000 στρατὸ, γιὰ νὰ ἐπιβάλλεται στοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ δι’ αὐτῶν στοὺς λαοὺς τους) κήρυξε τοὺς γνωστοὺς ὡς «Πολέμους τοῦ Ὀπίου» ἀποφασισμένη νὰ ἐξαγάγει μὲ κάθε τρόπο τὴν θανατερὴ πραμάτειά της στὴν τεράστια ἀγορὰ τῆς Κίνας. Βέβαια στὴν πορεία ἄλλες ἑπτὰ χῶρες ἐπέπεσαν ὡς «ὄρνεα» προκειμένου νὰ ἔχουν μερίδιο στὰ κέρδη. Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ἡ πλήρης Ἅλωση , ἡ γνωστὴ ὡς «Λεηλασία τῆς Κίνας» , ἀφοῦ πρῶτα διεφθάρη κατὰ τρόπον ἀπάνθρωπο καὶ κυνικὸ ὁ λαός της ἀπὸ τοὺς ἀδίστακτους «βαρβάρους τῆς Δύσης», ὅπως χαρακτηρίζονται στὸ σχετικὸ ἱστορικὸ τεῦχος. Εἰσέπραξαν ὑπὲρ-κέρδη σερβίροντας θάνατο.

Βέβαια ὅσο κι ἂν ἄλλαξαν οἱ ἐποχές, ἡ νοοτροπία καὶ ἡ ἀπληστία τῶν ἰσχυρῶν παραμένουν ἴδιες, σερβιρισμένες μὲ ἄλλο τρόπο φυσικά. Μ’ αὐτὰ λοιπὸν καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, πῶς νὰ πιστέψει ὁ πολίτης πὼς ὅλη αὐτὴ οἱ μεγαλοποιημένη καὶ εὐφυέστατα μεθοδευμένη ὑπόθεση τοῦ γνωστοῦ ἰοῦ ἀφορᾶ στὸ προνοητικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς μᾶζες (ὅπως ἀποκα­λεῖ­ται ἀπάνθρωπα τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων) ἢ στὸ ὑπολανθάνον μελλοντικὸ κέρδος τῶν Ἑταιρειῶν; Πιστέψαμε πὼς οἱ ἀναρίθμητες δυναστεῖες καὶ αὐτοκρατορίες ἀνήκουν στὸ παρελθόν, ἐνῷ οὐσιαστικὰ μεταλλάχτηκαν στὴν παγκόσμια αὐτοκρατορία τοῦ χρήματος. Οἱ ἀποφάσεις πλέον γιὰ τοὺς λαοὺς λαμβάνονται φυσικὰ «περὶ ἡμῶν, ἀλλὰ ἄνευ ἡμῶν καὶ κυρίως καθ’ ἡμῶν», θέτοντας ἔτσι τὴν ἀνθρωπότητα ξανὰ στὴν τροχιὰ τοῦ ἐξανδραποδισμοῦ καὶ πολὺ φοβοῦ­μαι (καὶ δὲν εἶμαι ἡ μόνη) ὅτι ἡ καλπάζουσα καὶ ἀλόγιστη χρήση τῆς τεχνολογίας θὰ ὁδηγήσει κάποτε καὶ στὴν παρέμβαση στὸν ἀνθρώπινο ἐγκέφαλο, στερώντάς μας ἔτσι καὶ τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία (σὰν τὰ γουρουνάκια τῆς Ὁμηρικῆς Κίρκης), ὅπερ ἀπευκταῖ­ον. Δυστυχῶς ἡ ἔννοια τοῦ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ἔχει ἡττηθεῖ κατὰ κράτος, ἐνῷ ἡ παγκοσμιοποιημένη χρηματικὴ δικτατορία, τὴν ὁποίαν ὑπηρετοῦμε ἅπαντες ἑκόντες – ἄκοντες, ζῆ καὶ βασιλεύει. Ἐνδεχομένως νὰ μεθοδεύει καὶ παγκόσμια διακυβέρνηση Μεσσιανικοῦ χαρακτήρα παραβιάζοντας τόσο ὠμὰ τὸ παρακάτω χωρίο ἀπὸ τὴν «Σοφία Σολομῶντος»: «Θεὲ πατέρων καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ…».

Previous Article

Ἡ καραντίνα τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς

Next Article

Νέα φρικώδης πτῶσις τοῦ παπισμοῦ: Θέτει τὴν Παναγίαν ὡς «γέφυραν» μὲ τὸ ἰσλάμ!

Διαβάστε ακόμα