Ποῖον ἀπειλεῖ ὁ Ἀρχ. Κύπρου;

Share:

Δώδεκα ἱερεῖς ἔθεσεν εἰς ἀργίαν ὁ Μακ. Κύπρου καὶ ἀπειλεῖ νὰ τοὺς καθαιρέση. Οἱ Ἀπόστολοι τὸν ἐδίδαξαν νὰ ὁμιλῆ ὡς τύραννος; Εἶναι ἡ Ἐκκλησία κτῆμα του ἢ ὑπάρχουν Ἱ. Κανόνες; Μήπως θὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ τιμωρήση τὸν ἑαυτὸν του, διότι ὡς ποιμήν δὲν ἐπέτυχε νὰ κερδίση τὸν σεβασμόν τους; «Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω»; Δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νὰ στερῆ τοὺς μισθοὺς, διότι τὰ χρήματα δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ θυλάκιόν του, ἀλλὰ εἶναι τῆς Ἐκκλησίας! Ἐσκέφθη τὰς οἰκογενείας των; Τὴν διχόνοιαν πού προκαλεῖ εἰς τὸ ποίμνιον; Αὐτὴ εἶναι πρέπουσα συμπεριφορὰ εἰς ἀνθρώπους ποὺ διακονοῦν μὲ αὐταπάρνησιν; Ἂς ἐνημερωθῆ διὰ τὰς ἐπιστημονικάς ἐξελίξεις εἰς τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολίων σχετικῶς μὲ τὰς παρεν­εργείας, μήπως καὶ ἀλλάξη γνώμην, διότι φαίνεται πὼς δὲν συγκινεῖται ἀπὸ τὰ ἐκτρωμένα βρέφη, ποὺ ἐχρησιμοποιήθηκαν εἰς τὰ ἐμβόλια. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 1ης Φεβρουαρίου 2022:

«Ἀντιδράσεις ἀπὸ πολίτες, ἔφερε ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, νὰ θέσει σὲ τρίμηνη ἀργία δώδεκα ἱερεῖς τῆς ἀρχιεπισκοπῆς, ποὺ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ. Πιὸ συγκεκριμένα, μέσῳ ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας, ἔχει ἤδη ξεκινήσει διαδικτυακή ἐ­κ­στρατεία συλλογῆς ὑπογρα­φῶν, μὲ κύριο αἴτημα τὴν παραίτηση τοῦ Προκαθήμενου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ κείμενο ποὺ καλοῦνται ὡστόσο, νὰ ὑπογράψουν οἱ συμμετέχοντες, ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων πώς, «αὐτὸ εἶναι σκληρὴ μορφὴ δικτατορίας καὶ ἐξαναγκασμοῦ καὶ ζητᾶμε τὴν ἄμεση παραίτησή του».

Previous Article

Ἐνθρόνισις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης

Next Article

Μεγάλη ἡ εὐθύνη τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας διὰ τοὺς κληρικοὺς ποὺ τὸν ἐγκαταλείπουν