Ποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω στὴ Γῆ;

Share:

Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰωάννου

Ἡ ἐφημερίδα ” Ὀρθόδοξος Τύπος” ἔγγραψε προσφάτως καὶ τὴν ἑξῆς εἴδησιν,
«Εἰς τὸ «Super TV» ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Σπάρτης καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε τὰ ἑξῆς, ὡς ἐδημοσιεύθησαν τὴν 25ην Ὀκτωβρίου 2019:
«Τὸ Πατριαρχεῖο μας τὸ Οἰκουμενικὸ παίζει ἕνα ρόλο συντονιστικὸ ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἶναι περίπου 900.000.000 χριστιανῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ἀναγνωρίζουν Κεφαλὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ τῆς γῆς, γιατί ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας μας γενικῶς ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι ὁ Χριστός μας. Ἀλλὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης…».
Εἶναι γνωστὸν ὅτι στὸν Παπισμόν,
“…ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι παρὰ μία μοναρχία ἀπόλυτος, τῆς ὁποίας μονάρχης εἶναι ὁ Πάπας, καὶ ὅστις ὡς τοιοῦτος ἐνεργεῖ….Ἡ μοναρχικὴ αὐθεντία τοῦ Πάπα, ὡς …Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας…εἶναι ἀπολύτως ἐξουσιαστική, εἰς πᾶσαν στιγμὴν ἐκτελεστή, καὶ ἐκτείνεται ἐφ’ ὁλοκλήρου τῆς Οἰκουμένης…” (Ἐπισκόπου Paul Ballester Convalier: Ἡ Μεταστροφή μου εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, 1954, σελ.19-20)
Ὅμως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, ἀκούσαμε προσφάτως ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σπάρτης Εὐστάθιον, ὅτι δηλαδὴ ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπάνω στὴν Γῆ εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι κεφαλὴ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὸν οὐρανόν.
Δυστυχῶς ὁ Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστάθιος δὲν μᾶς εἶπε ποῦ εἶναι γραμμένη ἡ πληροφορία αὐτή, εἰς ποῖες πηγὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι νὰ βροῦμε τί λένε διὰ τὸ θέμα,
1. Ἡ Καινὴ Διαθήκη
2. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας
3. Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἄλλοι κληρικοί.
4. Θεολόγοι
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός:
“Διότι ὅπου εἶναι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἐγὼ ἐν τῷ μέσῳ αὐτῶν.” (Ματθ. ιη΄ 20).
Ὁμοίως, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν (εἰς τὴν γῆν) ὅπου εἶναι συνηγμένοι περισσότεροι ἀπὸ δύο ἢ τρεῖς θὰ εἶναι καὶ ἐκεῖ ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά τους. Λοιπὸν ἀφοῦ εἶναι παρὼν ὁ Χριστός, διατὶ θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης ἡ κεφαλὴ καὶ ὄχι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός;
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
” Ὁ Χριστός…αὐτὸς ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας”. (Κολασ. α΄18).
Δὲν μᾶς λέγει ὅτι θὰ ὑπάρχη ἀργότερα ἄλλη κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς Γῆς.
“καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, ἥτις ἐστὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ…”. (Ἐφεσ. α΄ 22-23):
Πῶς μπορεῖ λοιπὸν ἕνας ἄνθρωπος, ὁ Πατριάρχης μας, νὰ εἶναι κεφαλὴ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ;
“Προσέχετε μὴ σᾶς ἐξαπατήση κανεὶς μὲ τὴν ψευδοφιλοσοφίαν…
…Καὶ διὰ τῆς ἑνώσεώς σας μὲ αὐτὸν εἶσθε καὶ σεῖς γεμάτοι ἀπὸ τὰς χάριτας αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ αἰτία κάθε ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων.” (Κολασ.β΄8-10, Ἑρμηνεία Τρεμπέλα).
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
εἰς τὴν ἐπιστολήν του πρὸς Σμυρναίους, @8:
“Ὅπου εἶναι ὁ Χριστὸς ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἐκκλησία”
Ἑπομένως, ἀφοῦ στὴν Ἐκκλησία εἶναι καὶ ὁ Χριστὸς μαζί, πῶς δύναται ὁ Πατριάρχης νὰ εἶναι ἡ κεφαλὴ ἀντὶ τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶναι παρὼν ἐκεῖ;
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους, ΕΠΕ 20, σελ. 477-9 (μετάφρασις):
“…«Καὶ αὐτὸν ἔκανε κεφαλὴν ὑπεράνω ὅλων εἰς τὴν ἐκκλησίαν»… Διότι ὅπου εὑρίσκεται ἡ κεφαλή, ἐκεῖ εὑρίσκεται καὶ τὸ σῶμα.Καὶ ἐφ’ ὅσον εἶναι κεφαλὴ καὶ σῶμα, μὲ καμμίαν ἐνδιάμεσον ἀπόστασιν δὲν χωρίζονται, διότι ἐὰν χωρίζωνται, δὲν θὰ ὑπῆρχε σῶμα, δὲν θὰ ὑπῆρχε κεφαλή…
…Τί σημαίνει «ὑπεράνω ὅλων»; Οὔτε ἄγγελον, οὔτε ἀρχάγγελον, οὔτε κανέναν ἄλλον ἄφησε ἀνώτερον…
…Τὸ συμπλήρωμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Διότι συμπλήρωμα τῆς κεφαλῆς εἶναι τὸ σῶμα, καὶ συμπλήρωμα τοῦ σώματος ἡ κεφαλή…
…Μὲ ὅλους λοιπὸν συμπληροῦται τὸ σῶμα του. Τότε συμπληροῦται ἡ κεφαλή, τότε γίνεται τέλειον τὸ σῶμα, ὅταν ὅλοι εἴμεθα μαζὶ συνηνωμένοι καὶ συνδεδεμένοι. ”
Λόγος Λ΄ εἰς τὴν Α΄πρὸς Κορινθίους, ΕΠΕ 18Α σελ.279-281 (μετάφρασις):
“…Διότι ὅπως καὶ τὸ σῶμα καὶ ἡ κεφαλὴ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Χριστὸς εἶπεν (ὁ Ἀπόστολος Παῦλος) ὅτι εἶναι ἕν. Δι’ αὐτὸ καὶ ἔθεσε τὸν Χριστὸν ἀντὶ τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸ νὰ ὀνομάζη ἔτσι τὸ σῶμα του…
…Καὶ ὀρθῶς εἶπεν (ὁ Ἀπόστολος) «ὅλοι ἐμεῖς» καὶ προσέθεσεν ἔτσι καὶ τὸν ἑαυτόν του. Διότι οὔτε ἐγὼ ὁ ἀπόστολος ἔχω κάτι περισσότερον ἀπὸ ἐσένα, λέγει ὡς πρὸς αὐτό. Διότι καὶ σὺ σῶμα εἶσαι, ὅπως ἐγώ…
…Δι’ αὐτὸ καὶ εἴμεθα τὸ ἴδιον σῶμα…”
Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ἀνωτέρω σαφέστατα, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα καὶ ἐπὶ τῆς γῆς μὲ μέλη καὶ ἐμᾶς τοὺς ζωντανούς.
Συνεχίζει ὁ ἴδιος Ἅγιος: Περὶ Ὁμοουσίου ΙΒ΄ΕΠΕ 35, 380:
“Οὐκ ἀνθρωπίνη δύναμις, ἀλλὰ θεία χάρις ταύτην γεωργεῖ τὴν ἐκκλησίαν…”.
Ἑπομένως, οὐδείς ἄνθρωπος ἀκόμη καὶ Πατριάρχης δὲν γεωργεῖ τὴν Ἐκκλησίαν, πῶς θὰ εἶναι λοιπὸν κεφαλὴ αὐτῆς;
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
“Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι”, σελ.69
“…μόνη ἡ καθόλου Ἐκκλησία, ἧς πρόσωπον ἐπέχει ἡ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἐστὶν ἡ ἀλήθεια ἢ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον «Στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας»”
Μελέτη Ἱστορικὴ Περὶ τῶν αἰτίων τοῦ Σχίσματος, περὶ τῆς διαιωνίσεως αὐτοῦ καὶ περὶ τοῦ δυνατοῦ ἢ ἀδυνάτου τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς. Ἀθῆναι, 1911, σελὶς 69:
“Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας οὐχὶ ἐν τῷ ἑνιαίῳ προσώπῳ ἑνὸς τῶν ἀποστόλων θεμελιοῦται καὶ ἑδράζεται, ἀλλ’ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἐστιν ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ἑνὶ πνεύματι, ἐν τῇ μιᾷ πίστει, ἐλπίδι, ἀγάπῃ καὶ λατρείᾳ.
Ὄχι λοιπὸν ἕνα Ἐπίσκοπον ἀλλὰ οὔτε ἕνα Ἀπόστολον δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ὡς κεφαλὴν ἡ Ἐκκλησία.
Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
εἰς τὸ βιβλίον του “Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ οἰκουμενισμός, σελ. 68, 147, 55:
“Τὸ πᾶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ προέρχεται ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὑπάρχει ἐν τῷ Χριστῷ. Ὅλος ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία εἶναι μέσα Του…
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαίρετος ὅπως καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου”.
Ἑπομένως καὶ εἰς τὸ τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ ἐκεῖ εἶναι μέσα ὁ Χριστός. Πῶς λοιπὸν δύναται ὁ Πατριάρχης νὰ εἶναι ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ τοῦ τμήματος τῆς Ἐκκλησίας;

Previous Article

Τὸ ἰδανικὸν «δικαίωμα» διὰ σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου

Next Article

Σχετικά με την απόφαση 210/2020 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε ακόμα