Ποῖος εὐθύνεται διὰ τὰ ἐν Λυκαβηττῷ;

Share:

Διέρρευσε τὸ πόρισμα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνακρίσεων τοῦ 2017 περὶ τῆς διαγωγῆς τοῦ κληρικοῦ εἰς τοὺς Ἁγ. Ἰσιδώρους Λυκαβηττοῦ. Προκαλοῦνται πολλὰ ἐρωτήματα… Ἐφ’ ὅσον ἦσαν γνωστὰ ὅλα, τί ἐμπόδισε τάς περαιτέρω διαδικασίας; Δὲν ἀναφύονται εὐθῦναι καὶ διὰ τὴν προϊσταμένην του ἀρχήν; Ἔστω τώρα θὰ ληφθοῦν μέτρα; Ποῖος καὶ διατί διέρρευσε τὸ πόρισμα; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάζουν αἱ κατηγορίαι (π.χ. 2.β.) κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Ellinika Hoaxes» τῆς 26ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Ἐν ὄψει ὅλων τῶν ἀνωτέρω, εὐσεβάστως προτείνω τὰ ἑξῆς:

1. Ἵνα διερευνηθῆ διὰ ψυχιατρικῶν πραγματογνωμόνων ἡ ἱκανότης τοῦ Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λουπασάκη, Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθη­νῶν.

2. Ἵνα διερευνηθῶσι περαιτέρω δικαστικῶς αἱ κατὰ τοῦ Πρεσβυτέρου Δημητρίου Λουπασάκη τοῦ Γεωργίου, Ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζωγράφου, ἀπεσπασμένου εἰς τὸ Ἱερὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρων Λυκαβηττοῦ, κατηγορίαι ἐπί:

α) ἀγυρτείᾳ,

β) ἐμπροθέτῳ ἀλλοιώσει τῶν ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων παραδεδομένων κατηγορίᾳ, ἥτις διατυποῦται τοιουτοτρόπως ἕνεκεν τῆς πατρικῆς συναντιλήψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄, μὴ ἐπιθυμοῦντος τὴν διατύπωσιν κατηγορίας ἐπὶ ἑτεροδιδασκαλίᾳ καὶ διαστροφῇ τοῦ Ὀρθοδόξου καὶ Ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους πρὸς Κληρικὸν τῆς Κανονικῆς Δικαιοδοσίας Αὐτοῦ,

γ) ἀπειθείᾳ καὶ καταφρονήσει τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, καὶ δὴ τῶν δι’ εἰδικῶν ἐγγράφων καὶ Ἐγκυκλίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄ περὶ τῆς διοικήσεως τῶν Ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν Παρεκκλησίων παρασχεθεισῶν ὁδηγιῶν,

δ) προσβολῇ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ ἐμπροθέτῳ βαρυτάτῃ ἀμελείᾳ εἰς τὴν περὶ τὴν οἰκογένειαν τοῦ κατηγορουμένου φροντίδα,

ε) ἠθικῇ αὐτουργίᾳ εἰς ὑπερορίους χειροτονίας τελεσθείσας ὡς τοιαύτας ἐν ἀγνοίᾳ τῶν ὑπερ­ορίως χειροτονούντων,

στ) ἀνυπακοῇ,

ζ) σφετερισμῷ τοῦ ὑπουργήματος τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος,

η) συνομωσίᾳ, φατρίᾳ καὶ τηρείᾳ πρὸς ἀνατροπὴν τῆς κρατούσης Ἐκκλησιαστικῆς καὶ νομίμου τάξεως περὶ τὸ Ἱερὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρων Λυκαβηττοῦ, καὶ δημιουργίαν Μοναστικῆς Ἀδελφότητος ἄνευ ἀδείας καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καὶ

θ) δεινοτάτῳ σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν.

3. Ἵνα μετατραπῆ ἡ κατηγορία ἐπὶ ὑπεξαιρέσει κατὰ συρροὴν καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν τοῦ Ἱεροῦ Χρήματος, εἰς κατηγορίαν ἐπὶ παραβάσει ἢ κάλλιον ὑπερβάσει καθήκοντος διὰ νοσφίσεως ἐξουσίας, ὡς καὶ ἐπὶ ἀπιστίᾳ περὶ τὴν ὑπηρεσίαν τοιαύτην.

4. Ἵνα ἀπαλλαγῇ ὁ ὡς ἄνω Κατηγορούμενος Κληρικὸς ὁριστικῶς τῶν κατηγοριῶν ἐπί: α) ἐξυβρίσει, ἄλλως σαπρολογίᾳ κατὰ Κληρικῶν καὶ δὴ Ἐπισκόπων, ὡς καὶ λαϊκῶν, καὶ β) συκοφαντίᾳ, ἄλλως ψευδολογίᾳ κατὰ Κληρικῶν καὶ δὴ Ἐπισκόπων, ὡς καὶ λαϊκῶν.

5. Ἵνα μὴ ἀναγνωρισθῆ τῷ κατηγορουμένῳ οὐδὲν ἐλαφρυντικόν, ὡς καθ’ ὑποτροπὴν ὑποπίπτοντος εἰς τὰ αὐτὰ ἀντικανονικὰ παραπτώματα, ἀποδεικνυόμενα διὰ προγενεστέρων ἐναντίον του διενεργηθεισῶν Ἐνόρκων Διοικητικῶν Ἐξετάσεων, καθ’ ἃ ἐκ τοῦ ὑπηρεσιακοῦ του φακέλλου προκύπτει».

Previous Article

Ἀνακινεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὸ ζήτημα τῆς συνεκμεταλλεύσεως

Next Article

Εκκλησιαστική περιουσία: Μετά το Σχιστό επενδύσεις σε Πεντέλη, Βουλιαγμένη