Ποῖος Θεὸς Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως;

Share:

Κοινὴν διακήρυξιν ὑπέγραψαν οἱ Μητροπολῖται καὶ οἱ Μουφτῆδες τῆς Θρᾴκης μὲ συντονιστὴν τὸν κ. Καλαντζήν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodoxias.gr τῆς 28ης Νοεμβρίου 2019:
«Τὴν Πέμπτη 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ στὸ Ἀνθίμειο Πολιτιστικὸ Κέντρο ἡ ὑπογραφὴ τῆς “Διακήρυξης Ἐνάντια στὴν Ἐνδοοικογενειακὴ Βία” ἀπὸ τοὺς τέσσερις Μητροπολίτες καὶ τοὺς τρεῖς Μουφτῆδες τῆς Θρᾴκης ἀπὸ κοινοῦ με τὸν πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σεβ. Μητροπολίτη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν μεταξὺ ἄλλων, ἡ σύζυγος τοῦ Πρωθυπουργοῦ κα Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι, ἡ Γενικὴ Γραμματέας Οἰκογενειακῆς Πολιτικῆς καὶ Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων, κ. Μαρία Συρεγγέλα καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, κ. Γιῶργος Καλαντζὴς καὶ ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς περιοχῆς».
Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ἐδήλωσεν, ὡς ἀναφέρει ἡ ἱστοσελὶς xronos.gr τῆς 29ης Νοεμβρίου 2019:
«Ὁ κος Ἄνθιμος δέ, σημείωσε ὅτι «ἐμεῖς κάνουμε ποιμαντικὴ καὶ προσπαθοῦμε νὰ ἐμπνεύσουμε τὸν κόσμο μὲ αὐτὸ ποὺ θέλει ὁ Θεός. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἄλλοι δρόμοι ποὺ ὄντως ὑπάρχουν καὶ εἶναι δύσκολοι καὶ μακάρι νὰ μὴ χρειαστεῖ νὰ τοὺς περπατήσουμε ποτέ. Ἐὰν ἐμπνεύσουμε τοὺς ἀνθρώπους νά ἀσπαστοῦν αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τότε δὲν θὰ χρειαστοῦν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα».
Ποῖον Θεὸν ἐννοεῖ; Τοῦ Ἰσλὰμ ἢ τοῦ Εὐαγγελίου; Ἢ μήπως εἶναι ὁ ἴδιος; Ἢ μήπως ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως ποιεῖ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς εἶχεν ὁ ἴδιος δηλώσει; Ἂς εἴπη τὴν ἀλήθειαν, ὅτι αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα ποὺ θέλει ὁ κ. Καλαντζής, ὁ ὁποῖος ὤμνυεν ὅτι μὲ τὸ Τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ θὰ κλείσουν τὰ τζαμιὰ καὶ ὅτι δὲν ὑπῆρχεν ἄλλο Τζαμὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐκτίσθη τὸ παρόν… Ἀλλὰ οἱ Μητροπολῖται ἐπιθυμοῦν τὴν συνύπαρξιν τῶν θρησκειῶν… καὶ μάλιστα εἰς Θρᾴκην… ἀκολουθοῦν τὴν πολιτικὴν τοῦ κράτους… αὐτὰ ὑπαγορεύει ἡ μασονία, ἕνας Θεὸς καὶ ὅλοι ἀγαπημένοι… Ἀκόμη ἀναμένομεν τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ νόμου. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Τά Νέα» τῆς 30ῆς Νοεμβρίου 2019:
«Τί θὰ συμβεῖ ὅμως μὲ τοὺς συνολικὰ 81 μουσουλμανικοὺς χώρους προσευχῆς ποὺ λειτουργοῦν σήμερα στὴν Ἀθήνα; Ἀπὸ αὐτούς, ἐπισημαίνουν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο, μόνο οἱ πέντε εἶναι ἐναρμονισμένοι μὲ τὸ πλέγμα νόμων ποὺ διέπει τὴ λειτουργία λατρευτικῶν χώρων καὶ ἔχουν ἄδεια ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας. «Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς ὑπόλοιπους 76 χώρους, θὰ ἐφαρμοστεῖ ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος σημειωτέον δὲν ἀφορᾶ μόνο τζαμιὰ ἀλλὰ τὸ σύνολο τῶν ναῶν, διαφόρων θρησκειῶν καὶ δογμάτων» ξεκαθαρίζουν καὶ παραπέμπουν στὴ σχετικὴ ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία βρίσκεται ἀναρτημένη στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, μεταφρασμένη σὲ ἀγγλικὰ καὶ οὐρντού. «Σκοπὸς μας εἶναι νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν – καὶ ὄχι μόνο τοὺς μουσουλμάνους – νὰ καταλάβουν τὸ νομικὸ πλαίσιο, ὥστε νὰ τὸ ἐφαρμόσουν. Γι’ αὐτὸ ἔχει ἀπευθυνθεῖ καὶ πρόσ­κληση πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ προχωρήσουν στὶς αἰτήσεις ἀναγνώρισης τῶν ὑπὸ λειτουργία λατρευτικῶν χώρων. Ὡστόσο, μὲ τὸ ἄνοιγμα τοῦ τεμένους, δὲν θὰ συντρέχει κανένας λόγος, ἄτυπος ἢ τυπικός, νὰ συνεχίσει ἡ χώρα νὰ κάνει ἀνεκτὴ τὴν κατάσταση μὲ τὰ αὐτοοργανωμένα τζαμιά. Ὅσοι χῶροι πληροῦν τὶς προϋποθέσεις θὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν, ὅσοι δὲν τὶς πληροῦν θὰ κλείσουν».

Previous Article

Νέα «ἔργα» ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Next Article

Ἡ Οὐνία εἰς τὴν Οὐκρανίαν δὲν ἦτο ἀποτέλεσμα ἀντιδράσεως διὰ τὴν στάσιν τῶν «Ρώσων»

Διαβάστε ακόμα