Ποῦ ὀφείλει τὰς καταβολάς του τὸ παπικὸν «Πρωτεῖον»;

Share:

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, σὲ μία ἄκρως διαφωτιστικὴ ἀνακοίνωσή του, μᾶς ἐξηγεῖ ποῦ ὀφείλεται τὸ παπικὸ «πρωτεῖο»: «Τὸ “πρωτεῖο ἐξουσίας” τοῦ “πάπα” δὲν εἶναι τίποτε διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν φραγκικὴ φεουδαρχικὴ ἀντίληψη περὶ ἐξουσίας, ὅτι ἡ ἐξουσία πρέπει νὰ βρίσκεται συγκεντρωμένη στὰ χέρια ἑνὸς ἀνδρὸς (τοῦ αὐτοκράτορα), θείῳ δικαίῳ, ὡς καὶ νὰ ἀσκεῖται, κατὰ παραχώρηση, ἀπὸ τοὺς ὑποτελεῖς του (εὐγενεῖς καὶ τι­τλούχους). Ὁ “πάπας” πῆρε τὴ θέση τοῦ Καρλομάγνου (τοῦ θεμελιωτῆ τοῦ φραγκισμοῦ) καὶ οἱ καρδινάλιοί του τὴ θέση τῶν εὐγενῶν τιτλούχων! Γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς αὐτὸς ὁ τρόπος ἔπρεπε νὰ “ντυθεῖ” μὲ “θεολογικὸ μανδύα”. Οἱ αἱρετικοὶ Φράγκοι θεολόγοι βρῆκαν τὴ λύση, ἐφεῦραν τὸ μῦθο περὶ τοῦ “πετρείου πρωτείου”, ὅτι δηλαδὴ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, δὲν ἦταν ἴσος μὲ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους, ἀλλὰ κατεῖ­χε τὸ “πρωτεῖο” σ’ αὐτούς, διαστρέφοντας μὲ ἀπίστευτη ἀσέβεια βιβλικὰ χωρία, προκειμένου νὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴν ἀλλόκοτη καὶ βαθειὰ ἀντιχριστιανικὴ διδασκαλία. Ἐπίσης πλαστογράφησαν οἰκτρὰ καὶ τὴν ἱστορία, μὲ ἀπίστευτα χαλκευμένα κείμενα κατὰ τὸ μεσαίωνα, ὥστε νὰ “ἀποδείξουν” πὼς ὁ “πρῶτος τῶν Ἀποστόλων” Πέτρος, μετέβη στὴ Ρώμη, ὅπου ἵδρυσε τὴν ἐκεῖ τοπικὴ ἐκκλησία, νὰ εἶναι ἡ “Ἁγία Ἕδρα” τῆς παγκόσμιας ἐκκλησίας καὶ νὰ θεμελιώσει τὴν ἐξουσία του σ’ αὐτή! Ἡ ἐξουσία αὐτὴ ἐπὶ τῆς παγκόσμιας ἐκκλησίας, “μεταβιβάστηκε” στοὺς “διαδόχους τοῦ Πέτρου”, ἐπισκόπους Ρώμης, οἱ ὁποῖοι, καὶ αὐτοί, θείῳ δικαίῳ, ἕλκουν αὐτὴ τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν “πρῶτο τῶν Ἀποστόλων”, καὶ τὴν ἀσκοῦν ὡς “πρῶτοι” σὲ ὅλη τὴν ἐκκλησία!»! Εἶναι ὁλοφάνερο, τὸ δαιμονικὸ «πρωτεῖο» εἶναι κατάλοιπο τῆς φραγκικῆς βαρβαρότητας!

Previous Article

Πῶς καθιερώθη ἡ «θρονικὴ ἑορτή»;

Next Article

Σεβ. Γερμανίας, ὡμολογήσατε τὴν ἀλήθειαν

Διαβάστε ακόμα