Πρέπει νὰ κινητοποιηθῶμεν

Share:

Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D.

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος

Πρέπει νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα. Βαδίζουμε πρὸς μία μεγάλη καταστροφὴ – ἴσως καὶ σὲ σχίσμα -μεταξὺ ὀρθοδοξίας καὶ νεο-πατερικῶν θεολόγων, κληρικῶν καὶ οἰκουμενιστῶν. Μᾶς μιλᾶνε ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξουμε τὴν γλώσσα, ὥστε νὰ καταλάβει ὁ κόσμος τί λέμε. Μὰ πρὸς Θεοῦ, ἡ γλώσσα τῆς Καινῆς Διαθήκης γράφτηκε στὴ γλώσσα ποὺ ὁ τότε λαὸς μιλοῦσε, δηλαδὴ τὴν ἁπλή. Τὴν ὀνομαζόμενη κοινή. Μᾶς λένε ὅτι ὁ ἱ. ναὸς ἔχει μικρόβια. Μᾶς λένε ὅτι πρέπει νὰ κλείσουμε τοὺς ναούς μας καὶ νὰ μὴ πάρουμε τὴν Θεία Κοινωνία (δηλαδὴ νὰ κλείσουμε τὰ νοσοκομεῖα καὶ νὰ μὴ πάρουμε τὸ φάρμακο ποὺ μᾶς δίνει ὁ Γιατρὸς τῶν γιατρῶν – ἀπίθανα πράγματα, καὶ ὅμως συμβαίνουν). Μᾶς λένε ἂν εἴμασθε πάνω ἀπὸ 65 χρόνων νὰ μὴ πᾶμε στὴν ἐκκλησία. Καὶ ἀλλὰ πολλά. Αὐτὰ εἶναι ἀπαράδεχτα, ἀντι-ὀρθόδοξα καὶ ὅλα εἶναι «ἀσυγχώρητα λάθη τῶν ἀρχιεπισκόπων» (Στραβομύτης, Ο.Τ. φ. 2316 σελ. 1).

Ἡ Ἐκκλησία πλέον διώκεται ἀπὸ τὸν μισόκαλο διάβολο καὶ ἀπὸ τὶς πιέσεις τοῦ κράτους, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στοὺς Ὀρθόδοξους χριστιανοὺς νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ἀγάπη καὶ πίστη τους πρὸς τὸν Ἀληθινὸ Θεό. Δὲν πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε τὸν διωγμὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν νέα μέθοδο (τοῦ γαντιοῦ). Τουναντίον πρέπει νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι καὶ νὰ φωνάξουμε ἕνα γερὸ ΟΧΙ στὴν ἀρχηγία τοῦ κράτους καὶ τὴν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δὲν παραδεχόμασθε τὶς ἀλλαγὲς καὶ τὶς νέες θεωρίες ποὺ μᾶς προσφέρουν. Οἱ ἄξιοι ἀρχηγοὶ – καὶ εἶναι ἀρκετοὶ – πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ μιλοῦν κατὰ τοῦ διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, πρὶν εἶναι ἀργά. Χρειαζόμαστε συλλαλητήρια, ἐκ­πομπὲς στὴν τηλεόραση, στὰ ράδια καὶ ὅπου βροῦμε παράθυρα καὶ πόρτες (Ὅπως ὁ Δανιήλ), σὲ στάδια, ἀκόμη καὶ σὲ ἀνοιχτὰ (ὕπαιθρο) μέρη νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν κατηφόρα ποὺ ἔχουμε πάρει. Ὑπάρχει ἐλπίδα, ἀλλὰ πρέπει ἐμεῖς – μόνοι μας – νὰ ὀργανωθοῦμε καὶ νὰ μιλήσουμε μὲ μία φωνή. Πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ μὴ ἀκοῦ­με τὶς ἀντιορθόδοξες ὁδηγίες ποὺ μᾶς ταΐζουν μερικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ νὰ ἀκοῦμε τὶς ἀλήθειες τοῦ Χριστοῦ διὰ μέσου τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἀληθινῶν Πάτερων. Θέλουμε τὴν σωστὴ Ὀρθοδοξία, καὶ τὸν Ἑλληνικὸ πατριωτισμὸ νὰ ξαναγυρίσουν στὴ καθημερινὴ ζωή μας!

Καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Τιμόθεο τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι στὶς τελευταῖες μέρες θὰ ὑπάρχουν πολλοί, ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀπατεῶνες, ψεῦ­τες, προδότες κτλ. Ἀπὸ αὐτοὺς φύγετε μακριὰ (τούτους ἀποτρέπου). Ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν τοὺς ἐλέγχουμε, δὲν τοὺς διώχνουμε, δὲν μένουμε μακριὰ τους ἀλλὰ καὶ τοὺς φιλᾶ­με τὸ χέρι, τοὺς δίνουμε ἀξία μὲ ὡραιότατα ἐπίθετα, κ.λπ. Τὶς λέξεις ποὺ χρησιμοποιεῖ εἶναι δυνατές, ἀκριβεῖς στὸ νόημα καὶ μᾶς δίνουν νὰ καταλάβουμε τί θὰ πῆ ὑποκριτὴς (ἄλλα λένε καὶ ἄλλα κάνουν). Τὰ λόγια του εἶναι: «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦ­σιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου» (2 Τιμ. 3:1-5). Ἂν θέλετε διαβάστε ὅλο τὸ κεφάλαιο, εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον. Ἰδιαίτερα τὸ ἐδάφιο 7, εἰς τὸ ὁποῖο λέει: «πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.» Σωστότατο! Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἀρχηγούς μας ζοῦν μία ζωή στὰ θρανία γιὰ νὰ μάθουν, ἀλλὰ τὴν ἀλήθεια δὲν μποροῦν νὰ τὴν μάθουν.

Ἂς ἀναφέρουμε, ἂν καὶ Ρωμαιοκαθολικός, τὸν Καρδινάλιο Ἰωσηφ Ζὲν (Joseph Cardinal emeritus Zen), ὁ ὁποῖος εἶναι πραγματικὰ ἀξιέπαινος. Ὄχι μόνον ὁμολογεῖ τὴν δύναμη τῆς θρησκείας, προσευχῆς καὶ ἀτομικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ δὲν συμφωνεῖ καὶ μὲ τὸν Πάπα Φρανσίσκο γιὰ πολλὰ θέματα, τὰ ὁποῖα εἶναι παρὰ πολὺ σοβαρὰ καὶ εἶναι ἕνα μήνυμα καὶ γιὰ τοὺς δικούς μας ἱεράρχες. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι:

1. Δὲν δέχεται τὸν Κινέζικο νόμο τοῦ 2018, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ κράτος.

2. Δὲν ἀναγνωρίζει τὸν νόμο τοῦ 2019, ὁ ὁποῖ­ος εἶναι ὁ Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Νόμος – ὄχι μόνον γιὰ τὴν Κίνα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Χὸνγκ Κὸνγκ (National Security Law). Ἰδιαίτερα τὸ ἄρθρο 23 τοῦ νόμου, τὸ ὁποῖο λέει ὅτι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὅροι πρέπει νὰ ἐγκρίνονται ἀπὸ τὸ κράτος.

3. Δὲν παραδέχεται τοὺς ἕξι (6) νέους ἐπισκόπους ποὺ ἦλθαν πίσω στὴν ἱερωσύνη, ἀφοῦ εἶχαν καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸν πρώην Πάπα Βενέδικτο.

4. Ὁ Ζὲν δὲν φοβᾶται τὸν Πάπα, οὔτε ἀκολουθεῖ πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐγκυκλίους ποὺ γράφει, τουναντίον, πάει ἐναντίον του σὲ πολλὰ ζητήματα ὄχι μόνο μέσα σὲ κλειστὲς πόρτες, ἀλλὰ καὶ διὰ μέσου ΜΜΕ, blog, κ.λπ.

5. Δὲν φοβᾶται νὰ ἐνημερώσει τὸν λαὸ τῆς Κίνας καὶ τοῦ Χὸνγκ Κὸνγκ γιὰ τὶς θηριωδίες, τὶς ἐπιθέσεις τοῦ κράτους ἐπὶ τοῦ λαοῦ.

6. Ἡ μεγαλύτερη ἀντίσταση ποὺ ἔχει δείξει εἶναι ἐναντίον τῆς Κίνας-Βατικανοῦ συμφωνίας ὅσον ἀφορᾶ τοὺς δεσποτάδες καὶ τὸ Βέτο τῆς Κίνας – κάτι παρόμοιο μὲ τὴν συμφωνία τῆς Λωζάννης γιὰ τὸν Πατριάρχη μας. Γιὰ τὸν Ζὲν εἶναι μία ἀκόμη ὑποκρισία τῶν Κινέζων, ποὺ θέλουν τὴν ἐξόντωση ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν μὲ προφάσεις διαπραγματεύσεων.

Ἂν καὶ εἶμαι Ὀρθόδοξος, καὶ ἀναγνωρίζω ὅτι οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι δὲν ἀναγνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ λένε τὴν ἀλήθεια. Κατὰ τὴν γνώμη μου, σήμερα παρὰ πολλοὶ λίγοι ἀρχηγοὶ εἶναι μάρτυρες τῶν πτωχῶν, ἀπελπισμένων καὶ αὐτῶν ποὺ διψοῦν καὶ πεινοῦν νὰ μάθουν τὴν Ὀρθοδοξία μας. Οἱ περισσότεροι προσ­παθοῦν νὰ παίζουν τὸ πολιτικὸ ὀρθό, γιὰ νὰ μὴ χαλάσουν τὰ ὄνειρα ἄλλων δυνάμεων. Διατηροῦν ἕνα ψεύτικο μήνυμα, τὸ ὁποῖο τοὺς λέει ὅτι πρέπει νὰ εἶναι ἀρνάκια καὶ ὄχι θαρραλέοι, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παρόλα αὐτὰ ὅμως ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ τὴν σωτηρία μας. Εἶναι ἡ μονὴ ὁδὸς ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς διορθώσει. 1. Νὰ μετανοήσουμε ὅλοι μας 2. Νὰ προσευχηθοῦμε μὲ νηστεία, γιὰ νὰ μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός, καὶ 3. Νὰ ἀρχίσουμε μία νέα ζωή γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ μας. Τὸ μοντέλο ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε εἶναι γραμμένο στὸ βιβλίο τῶν Βασ. ΙΙΙ (20: 27-29). Ὁ Ἀχαὰβ δὲν ἔλαβε τὴν τιμωρία γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, ἀλλὰ ὁ γιός του θὰ τιμωρηθεῖ, διότι δὲν μετανόησε. Εἶναι καιρὸς νὰ προσευχηθοῦμε μὲ μία ἁπλὴ προσευχὴ γιὰ αὐτοὺς π.χ. «Κύριε, φώτισε τοὺς ἀρχηγούς μας νὰ μὴ φοβοῦνται, ὥστε νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν Ἀλήθεια, νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀναπτύξουμε τὴν πίστη μας καὶ νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς νόμους Σου. Ἀμήν».

Previous Article

Τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ

Next Article

Ο Αρχιεπίσκοπος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821

Διαβάστε ακόμα