Προδοτικαί διαπραγματεύσεις

Share:

Αι περιβόητοι διαπραγματεύσεις δια την ονομασίαν του κρατιδίου των Σκοπίων και μάλιστα με διαμεσολαβητήν τρίτου κράτους είναι προδοτικαί εις βάρος της Ελλάδος. Οι κυβερνώντες, κατ’ αυτόν τον τρόπον, διαπρα­γματεύονται, επί ίσοις όροις, κατ’ ουσίαν την αδιαπραγμάτευτον ελληνικότητα της Μακεδονίας. Το Κράτος της Ελλάδος, εν προκειμένω, δεν έχει ουδέν πρόβλημα. Κατέχει την ιστορικήν αλήθειαν χιλιετιών. Οι Σλάβοι πρόγονοι των σημερινών Σκοπιανών ήλθον εις τα Βαλκάνια κατά τον έκτον (6ον) αιώνα μ.Χ. και δεν έχουν ουδεμίαν σχέσιν με την Μακεδονίαν και τον Μέγαν Αλέξανδρον. Η ονομασία των Σκοπίων είναι καθαρώς εσωτερικόν θέμα αυτού του κρατιδίου, το οποίον ουδέν δικαίωμα έχει να χρησιμοποιήση όνομα τμήματος άλλου κράτους. Από της απόψεως αυτής τα Σκόπια υποχρεούνται να αφαιρέσουν από το Σύνταγμα των τας εκτρωματικάς ονοματοδοτικάς αυθαιρεσίας. Ούτε διμερές ζήτημα υπάρχει με την Ελλάδα. Προς τι λοιπόν η ανθελληνική ανάμειξις του κ. Νίμιτς ως θεσμικού διαπραγματευτού;

Εδημοσιοποιήθη ότι μία πιθανή ονομασία των Σκοπίων είναι «Νέα Μακεδονία». Αυτό όμως σημαίνει ότι οι Σκοπιανοί είναι Έλληνες της Μακεδονίας, οι οποί­οι μετεκινήθησαν, όπως κάτοικοι της περιοχής Υόρκης της Αγγλίας εδημιούργησαν την Νέαν Υόρκην, πρόσφυγες της Σμύρνης εγκατεστάθησαν εις την περιοχήν, η οποία ωνομάσθη Νέα Σμύρνη και ούτω καθ’ εξής. Επίσης και αι συζητούμεναι άλλαι ονομασίαι «Βορεία Μακεδονία» και

«Α­νω­ ­Μα­κεδονία» πάλιν σηματοδοτούν ότι οι εκεί κάτοικοι είναι Έλληνες Μακεδόνες. Όλα αυτά αποτελούν προκλητικήν νόθευσιν της Ιστορίας και καταφανή παραποίησιν της πραγματικότητος.

Ο πρώην Πρόεδρος των Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ είπε: «Ημείς είμεθα Σλάβοι. Δεν έχομεν ουδεμίαν σύνδεσιν με τον Μέγαν Αλέξανδρον. Ήλθομεν εις την περιοχήν τον 6ον αιώνα μ.Χ.» (?http://infognomonpolitics.blogspot.gr”, 25-10-09).

Αδελφοί Έλληνες, γρηγορείτε. Η Πατρίς μας πολεμείται έσωθεν και έξωθεν. Όσοι εκ των υπευθύνων πολιτικών υποκύψουν εις παντοίας αφανείς εχθρικάς πιέσεις και αποδεχθούν να δοθή εις τα Σκόπια το ιεροεθνικόν όνομα της Μακεδονίας μας, υπό οιανδήποτε μορφήν, θα εκδιωχθούν από τον χώρον της πολιτικής Ηγεσίας. Προτείνω να διοργανωθή πανελλαδικόν κίνημα καταψηφίσεως εις τας βουλευτικάς εκλογάς των τοιούτων καιροσκόπων και ασυνειδήτων εκπροσώπων του Ελληνικού Λαού. Τα ονόματα αυτών να δημοσιευθούν εις το Διαδίκτυον και εις τον Τύπον. Αυτοί, πριν τυχόν διαπράξουν την προδοσίαν, να σκεφθούν την λαοθάλασσαν της Θεσσαλονίκης και τας δυναμικάς αντιδράσεις ολοκλήρου του αποδήμου Ελληνισμού.

Πρωτοπρεσβύτερος

Ιωάννης Κ. Διώτης

Θεολόγος και Δημοσιογράφος

 

Previous Article

Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί

Next Article

Διατί προσεδόθη η ελληνική ονομασία “Μακεδονία” εις το κράτος των Σκοπίων;

Διαβάστε ακόμα