ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Τὸ Πολυμελὲς Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμὸ 3164/2021 ἀπόφασή του κήρυξε ἀπαράδεκτη τὴν ἀγωγὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, διότι αὐτὸς δὲν τήρησε τὴν προδικασία γιὰ τὴ συζήτησή της, ἡ ὁποία ὁρίζεται στὸ ἄρθρο 3 παράγραφος 2 τοῦ νόμου 4640/2019.

Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁρίζεται ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν προσφυγὴ στὸ δικαστήριο ὁ πληρεξούσιος δικηγόρος ὀφείλει νὰ ἐνημερώση τὸν ἐντολέα του ἐγγράφως γιὰ τὴ δυνατότητα διαμεσολαβητικῆς διευθέτησης τῆς διαφορᾶς καὶ νὰ προσκομίση τὸ σχετικὸ ἔγγραφο ὑπογεγραμμένο ἀπὸ αὐτὸν καὶ τὸν ἐνάγοντα εἴτε κατὰ τὴν κατάθεση τῆς ἀγωγῆς εἴτε μὲ τὶς προτάσεις του κατὰ τὴ συζήτηση τῆς ἀγωγῆς. Ὅμως οὔτε μὲ τὴν ἀγωγὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προσκομίστηκε τέτοιο ἔγγραφο οὔτε μὲ τὶς προτάσεις του, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀγωγή του νὰ εἶναι ἀπαράδεκτη.

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ὡς ἄνω ἀπόφαση, καθὼς κάνει ἀναφορὰ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιχειρήθηκε νὰ καλυφθῆ ἡ παράλειψη αὐτή.

Ὅπως ρητὰ ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση μετὰ τὴ συζήτηση τῆς ἀγωγῆς καὶ μόλις τὴν 2.11.2021 τοποθετήθηκε στὴ θυρίδα τῆς εἰσηγήτριας τῆς ὑπόθεσης, ἔγγραφο ἐνημέρωσης γιὰ τὴ δυνατότητα διαμεσολαβητικῆς διευθέτησης τῆς διαφορᾶς, τὸ ὁποῖο ἔφερε τὶς ὑπογραφὲς τοῦ ἐνάγοντα καὶ τῆς δικηγόρου του καὶ ἡμερομηνία 23.6.2021, πλὴν ὅμως καθὼς ἡ προσκόμιση ἔγινε μετὰ τὴ συζήτηση, δηλ. σὲ χρονικὸ σημεῖο κατὰ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ληφθῆ ὑπόψη ἀπὸ τὸ Δικαστήριο, καθὼς ἔπρεπε νὰ γίνη ἐπίκληση καὶ προσκόμιση τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, τὸ ἀργότερο μὲ τὶς προτάσεις, δὲν μποροῦσε νὰ καλυφθῆ ἡ παράλειψη καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ κηρύχθηκε ἀπαράδεκτη ἡ συζήτηση τῆς ἀγωγῆς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δικαστηρίου καταλήγει ὡς ἐξῆς:

«Ἀπὸ τὸ προεκτεθὲν περιεχόμενο καὶ αἰτήματα τῆς κρινόμενης ἀγωγῆς προκύπτει, ὅτι ἀφορᾶ σὲ ἀστικὴ διαφορά, ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τῆς ὁποίας τὰ μέρη ἔχουν ἐξουσία διάθεσης, κατὰ τὶς διατάξεις τοῦ οὐσιαστικοῦ δικαίου, μὲ συνέπεια αὐτὴ νὰ ἐμπίπτει στὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν. 4640/2019, περὶ διαδικασίας διαμεσολάβησης, ἐν ὄψει καὶ τοῦ χρόνου κατάθεσής της στὴ Γραμματεία τοῦ παρόντος Δικαστηρίου, στὶς 25.06.2020. Ὡστόσο, ἀπὸ τὶς κατατεθεῖσες νομότυπα, κατὰ τὴ συζήτηση, προτάσεις τοῦ ἐνάγοντα, στὶς ὁποῖες οὐδεμία ἀναφορὰ γίνεται περὶ τήρησης τῆς προβλεπόμενης στὸ ἄρθρο 3 παρ. 2 τοῦ ν. 4640/2019 διαδικασίας ἔγγραφης ἐνημέρωσής του ἀπὸ τοὺς πληρεξούσιους δικηγόρους του γιὰ τὴ δυνατότητα διαμεσολαβητικῆς διευθέτησης τῆς διαφορᾶς ἢ μέρους αὐτῆς (σημειώνεται, ὅτι ἡ ἔνδικη διαφορὰ δὲν ὑπάγεται στὴν κατ’ ἀρθρ. 6 καὶ 7 τοῦ ν. 4640/2019 ὑποχρεωτικὴ ἀρχικὴ συνεδρία διαμεσολάβησης), καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἐπισκόπηση τοῦ φακέλου τῆς δικογραφίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν «κατάλογο σχετικῶν» τοῦ ἐνάγοντα, ποὺ κατατέθηκε μετὰ τοῦ φακέλου τῆς δικογραφίας, στοὺς ὁποίους ἀπουσιάζει ἐπίκληση ἔγγραφης ἐνημέρωσης τοῦ ἐνάγοντα γιὰ τὴ δυνατότητα ἐπίλυσης τῆς διαφορᾶς μὲ διαμεσολάβηση, προέκυψε ὅτι δὲν προσκομίστηκε μέχρι τὴ συζήτηση τῆς κρινόμενης ἀγωγῆς, ἔγγραφο ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι στὴν προκειμένη περίπτωση τηρήθηκε ἡ προϋπόθεση τοῦ ἀρθρ. 3 παρ. 2 τοῦ ν. 4640/2019 γιὰ τὸ παραδεκτό τῆς συζήτησης τῆς ἀγωγῆς, ἀφοῦ τὸ “ἔγγραφο περὶ τήρησης τῆς διαδικασίας ἔγγραφης ἐνημέρωσης τοῦ ἐνάγοντα δὲν κατατέθηκε μὲ τὸ εἰσαγωγικὸ δικόγραφο τῆς ὑπὸ κρίση ἀγωγῆς ἢ μὲ τὶς προτάσεις τοῦ ἐνάγοντα, μέχρι τὴ συζήτηση τῆς ἀγωγῆς, ἀπώτατο χρονικὸ σημεῖο μέχρι τὸ ὁποῖο, ἐπὶ ποινῇ ἀπαραδέκτου τῆς συζήτησης αὐτῆς (ἀγωγῆς), εἶναι δυνατὴ ἡ προσκόμισή του. Ἀντίθετα, μετὰ τὴν συζήτηση τῆς ἀγωγῆς, καὶ μόλις στὶς 02.11.2021, τοποθετήθηκε στὴ θυρίδα τῆς Εἰσηγήτριας τῆς ὑπόθεσης ἡ ἀπὸ 23.06.2021 ἔγγραφη ἐνημέρωση γιὰ τὴ δυνατότητα ἐπίλυσης διαφορᾶς μὲ διαμεσολάβηση, κατὰ τὸ ἄρθρο 3 παρ. 2 τοῦ ν. 4640/2019, τῆς δικηγόρου Χρυσούλας Παπαπαναγιώτου πρὸς τὸν ἐνάγοντα, ἡ ὁποία φέρει ὑπογραφὴ τοῦ ἐνάγοντα καὶ τῆς ἐν λόγῳ δικηγόρου, καθὼς καὶ προγενέστερη τῆς κατάθεσης καὶ τῆς συζήτησης τῆς ἀγωγῆς ἡμερομηνία, πλὴν ὅμως, προσκομίσθηκε ἀπαραδέκτως μετὰ τὴν συζήτηση, χρονικὸ σημεῖο κατὰ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ἀπὸ τὸ Δικαστήριο, ἐν ὄψει τῆς ρητῆς διατύπωσης τῆς ἐφαρμοζόμενης διάταξης, λαμβανομένου, ἐπιπλέον, ὑπόψη ὅτι τὸ σχετικὸ ἔγγραφο δὲν μπορεῖ νὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὸ Δικαστήριο κατ’ ἐφαρμογὴ τῆς διάταξης τοῦ ἄρθρου 227 ΚΠολΔ, διότι ἡ παράλειψη ἐπίκλησης καὶ προσκόμισής του δὲν μπορεῖ νὰ καλυφθεῖ μετὰ τὴ συζήτηση. Ἑπομένως, σύμφωνα μὲ ὅσα ἐκτίθενται στὴν προηγηθεῖσα νομικὴ σκέψη τῆς παρούσας, θὰ πρέπει ἡ συζήτηση τῆς ὑπὸ κρίση ἀγωγῆς νὰ κηρυχθεῖ αὐτεπαγγέλτως ἀπαράδεκτη. Δικαστικὰ ἔξοδα δὲν ἐπιδικάζονται, λόγῳ τοῦ μὴ ὁριστικοῦ χαρακτῆρα τῆς παρούσας ἀπόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ἀπαράδεκτη τὴ συζήτηση τῆς ἀπὸ 24.06.2020 ἀγωγῆς, μὲ Γ.Α.Κ/Ε.Α.Κ. 38768/1195/2020.

Κρίθηκε καὶ ἀποφασίστηκε στὴν Ἀθήνα, σὲ μυστικὴ διάσκεψη στὶς 16-12-2021».

* *  *

Μετά τὴν ὑπ. Ἀρ. 3164/ 2021 ἀπόφασιν τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ποὺ ἐκήρυξεν ἀπαράδεκτον τὴν ἀγωγὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Ο.Τ. δηλώνουν τὰ ἑξῆς:

Δοξάζομεν τὸν Πανοικτίρμονα Κύριόν μας διὰ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξιν τῆς ὑποθέσεως.

Μᾶς ἐσκέπασεν ἡ Χάρις Του, διότι ἠσκήσαμεν καλοπροαίρετον κριτικὴν καὶ ἐζητήσαμεν συγγνώμην, ἐάν εἰς κάτι ἀκουσίως ἐπικράναμεν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον.

Ἡ ἐπέμβασις τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου μας εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν προσευχῶν τῶν μακαριστῶν πνευματικῶν μας Πατέρων π. Χαραλάμπους καί π. Μάρκου, πού εὑρίσκονται εἰς τήν θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν καί ὅλων τῶν σεβαστῶν Πατέρων, κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν ἀδελφῶν, ποὺ ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται εἰς τὸ ἔργον τοῦ Ο.Τ. πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τοὺς ὁποίους εὐχαριστοῦμεν καὶ εὐγνωμονοῦμεν.

Ὑποσχόμεθα ὅτι θὰ συνεχίσωμεν τὸ ἱερὸν ἔργον τῆς κατὰ Θεὸν δημοσιογραφίας πάντοτε μὲ προσευχὴν καὶ προσοχήν, μὲ ἐμπεριστατωμένην ἐκζήτησιν τῆς ἀληθείας, πολεμοῦντες τὸ ψεῦδος ποὺ κατακλύζει τὸν χῶρον τῆς ἐνημερώσεως.

Ἐκζητοῦμεν τὴν εὐχὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου καὶ εὐχόμεθα πνευματικὴν οἰακοστροφίαν εἰς τὴν διαποίμανσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Previous Article

Βρετανία χρηματοδοτεί ΜΚΟ για να αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία!

Next Article

Μήπως η πολιτεία χρησιμοποιεί τις αυταρχικές αρχές του διαφωτισμού;