ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ “ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΖΩΗΣ”

Share:

Τοῦ κ. Λεωνίδου Ἀλεξάνδρου, Θεολόγου

Ἁγιογραφική Ἀλληγορία:

Θά σέ κατακαύσωμεν,

ἐάν δέν ὑπακούσης

[Φιλισταῖοι ἐκβιάζουν]: «(Δαλιδά) Ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου // καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα͵ // μήποτε κατακαύσωμέν σε // καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί· //ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶς κεκλήκατε;» (Κριταί ιδ’ 15).

[Παράφρασις]: [(Ἐμεῖς οἱ Φιλισταῖοι προστάζουμε): // (Ὡραία Δαλιδά) ἐξαπάτησε τόν ἄνδρα σου τόν εὐσεβῆ Σαμψών. // Κολάκευσέ τον, ὥστε νά ἀποκαλύψη τό τεθέν αἴνιγμα. // Διαφορετικά, θά κατακαύσουμε ἐσένα //καί τό σπίτι τοῦ πατέρα σου. // Γιατί μᾶς καλέσατε ἐδῶ (στό γάμο) // γιά νά μᾶς ἐκβιάσετε;].

Καθυστερημένη ἀπαγόρευσις ἐμβολίου

Μετά ἀπό πέντε μῆνες “χρήσεως” ἐμβολίου, στίς 14/6/21, αὐτό ἀπηγορεύθη γιά ἡλικίες κάτω τῶν 60(!) ἐτῶν. Πρᾶγμα, τό ὁποῖο ἄλλες χῶρες τό ἔπραξαν ἐδῶ καί μῆνες.

Τί γίνεται μέ ὅσους ὑπέστησαν τήν ἐπικίνδυνη δοκιμαστική “θεραπεία”; Ποῖος ἀνεύθυνος Πολιτικός ἤ ἀγράμματος ὑπερφίαλος “Λοιμωξιολόγος” θά ἀναλάβη τήν εὐθύνη γιά ὅσους “τρυπήθηκαν” μία καί δύο φορές μέ αὐτό τό τρομερό “Φαρμάκι”; Οἱ Δημοσίως ἐμβολιασμένοι πρός καθοδήγησι τοῦ λαοῦ Ἀρχιερεῖς;

Ἐκτρωματικαὶ “Βατσίναι” μέ “Ἐπείγουσαν Ἀδειοδότησιν”

Κατ’ αὐτή τήν δακέθυμο περίοδο, 2020-2021, ἀνέκυψε ὁ “Δημιουργημένος” Κορωνοϊός τοῦ Covid 19. Συνάμα, τάχιστα προέκυψαν ἀντίστοιχα ἐμβόλια, ὄχι μέ κανονική Ἄδεια, ἀλλά μέ …“Ἐπείγουσα Ἀδειοδότησι”. Τουτέστιν, αὐτά πρίν ἤ περάσουν ὅλα τά ἀναγκαῖα στάδια ἐλέγχου κυκλοφοροῦν. Ἄν καί εἶναι ἀπολύτως “Πειραματικά”, μεταδίδονται ἀγεληδόν, στούς ἀγομένους, ἀπό φελλούς Δυνάστες, Λαούς τῆς Γῆς. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, τά “Ἀνθρωπάκια” ἑνός “Κατωτέρου Θεοῦ”, καθίστανται ἀκούσια δοκιμαστικά “Πειραματόζωα”.

Πρωτίστως, οἱ μιαρές “Βατσίνες”, εἰς κάποια στάδια τῆς δημιουργίας των ἐχρησιμοποίησαν καί ἐμπεριέχουν “Ἐκτρωματικές Σειρές” κυττάρων Σφαγιασθέντων Ἐμβρύων. Ἐλειτούργησαν μυστικές “Κρεατομηχανές”. Καταχθόνια Ἐργαστήρια αἱμοβόρου “Καννιβαλισμοῦ”. Κυριαρχεῖ τό «… Βδέλυγμα τῆς Ἐρημώσεως…» (Ματθ. κδ’ 15), τό ὁποῖο καταπτύεται ἀπό τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

“Βατσίναι” διά “Ναζιστικήν Εὐγονικήν”

Κυριαρχεῖ ἡ πλύσις ἐγκεφάλου, τό μελανό μασάζ τῆς ψυχῆς μας καί ἡ μαύρη Προπαγάνδα τῶν Συστημικῶν Μαζικῶν Μέσων Ἐξαπατήσεως καί Ἐκφοβίσεως. Αὐτά τά ἐκτραχηλισμένα στρατευμένα ὄργανα τοῦ Ἀντιθέου, ἐκμαυλίζουν τούς Λαούς, ὥστε οἱ Πολίτες τους νά “Τρυπηθοῦν” μέ τά Μιαρά καί Ἐπισφαλῆ “Μπόλια” τῆς ἀπροσδιοριστίας.

Παρά τίς ἀνείπωτες πιέσεις καί τήν ἀνάλγητο σκληρότητα, πολλοί ἄνθρωποι, ὡς ἐλεύθερα ὄντα, ἀρνοῦνται νά συγκατανεύσουν. Τρομάζουν ἀπό τόν “Ἀνθρωπο-Kατασκευασμένο” Ἰό. Ἀλλά καί τρέμουν, πληροφορούμενοι τούς φανερούς καί τούς ἀποκρυπτομένους θανάτους τῶν Βεβήλων “Βατσινῶν”. Συνταράσσονται δέ ἀπό τίς καταλυτικές παρενέργειές τους, ἄμεσες ἤ μελλοντικές, γιά τίς ὁποῖες κυριαρχεῖ ἡ ἔνοχη μυστικότης καί σιωπή.

Οἱ “Ἀρχές” τοῦ ὑπερφίαλου Συστήματος, μιμοῦνται τήν “Ναζιστική Εὐγονική” τῆς ἀποκληθείσης Ξανθῆς “Ἀρίας Φυλῆς”. Αὐξάνουν κατακόρυφα τίς πιέσεις γιά Ἀνοσίους Ἐμβολιασμούς. Δελεάζουν δέ μέ αἰσχρά προνόμια τούς ἀδυνάτους.

Προσέτι, ἀπειλοῦν μέ Ὑποχρεωτικότητα καί μέ κατάργησι τῆς ἐλευθερίας ἐπιλογῆς. Παραβιάζουν κάθε Νόμο Δικαίου, Ἐλευθερίας καί Ἠθικῆς. Υἱοθετοῦν ἐκεῖνα, τά ὁποῖα καταδικάζουν ἀπολύτως οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱστορικῆς Δίκης τῆς Νυρεμβέργης (1945-1946). Κατ’ αὐτή ἐξοβελίσθησαν τά φρικιαστικά ἐγκλήματα τῶν “Ναζί” κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εἰδικά στόν τομέα τῆς Ἐπιστήμης, ἀπορρίπτεται καί ἀπαγορεύεται κάθε ἀκούσια Ἰατρική πρᾶξις. Παρόμοιες “Δρακουλικές” πρακτικές ἔλαβαν χώρα στούς δυσμοίρους τροφίμους τῶν Χθονίων Στρατοπέδων Συγκεντρώσεως.

«Τρομοκρατεῖστε» τούς «τρομοκράτες»

Κατά τή δύστηνο Ἐποχή μας, βιαίως, ἀνάλογες διαστροφές μεθοδεύονται, ὥστε νά ἐπιβληθοῦν εἰς κάθε Ἔθνος καί Ἄνθρωπο. Ἰδού λοιπόν τί σχεδιάζουν οἱ “Γραμματεῖς τοῦ Ἀντιτιθεμένου” Διαβόλου.

Τό ἀφελές Κράτος ἀπειλεῖ μέ ἀναγκαστικό Νόμο, Ἐκβιαστικό Ἐμβολιασμό. Καί ἤδη ἐνεργοποιεῖ τό βδέλυγμα σέ κάποιες δοκιμαστικές περιπτώσεις.

Μαύρη ἀπαρχή ἀπό τούς Ἐνστόλους τῆς Πατρίδος, τούς Διακονητές τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Ἡ τρεμαλέα Ἐξουσία, προτρέπει καί τούς Ἰδιῶτες Ἐργοδότες νά ἐξασκήσουν “Καννιβαλιστικούς” Ἐκβιασμούς καί πιέσεις ἐπάνω στούς ὑπαλλήλους των, ὥστε αὐτοί νά “Βατσινωθοῦν” (Vaccine=Ἐμβόλιο). Διαφορετικά, προειδοποιοῦνται πώς θά ἀπωλέσουν τίς ἐργασίες τους.

Κατ’ ἀνάγκη λοιπόν, ἀντιδροῦμε μέ στεντόρεια φωνή, καί ἀποφασιστικότητα:

«Τρομοκρατεῖστε τούς “Τρομοκράτες”», τῆς “Ἐκβιαστικῆς” Πολιτικῆς Ἀνόμων Ἰδεολογικῶν Συστημάτων.

Ἐπί πλέον, «πάσσαλος πασσάλῳ ἐκκρούεται». Ἤτοι, τό κάθε κακό, ἐνίοτε, ἀντιμετωπίζεται μόνο μέ κατάλληλο αὐστηρό Ἀντιπαρατιθέμενο Μηχανισμό.

Κυρίως προκαλέσατε μέ θερμές ἱκεσίες τήν ἐπέμβασι τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ. Ἐκεῖνος νά ἀποδώση κατά τήν καρδία τους εἰς “ἀφωρισμένους” καί εἰς ὑπερφίαλα “Παγώνια” τῆς Ἀρχῆς. «(Ἀπ. Παῦλος): … οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα //παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν» (Α’ Τιμ. α’ 20).

Ὑπόσχεσις Προσφυγῆς

εἰς τήν Δικαιοσύνην

Τί ἐπαγγελλόμεθα; Τίποτε περισσότερο ἀπό τό ὅτι, ὁ κάθε ἐκβιαζόμενος, εἴτε στόν Δημόσιο, εἴτε στόν Ἰδιωτικό, εἴτε στόν Ἐκκλησιαστικό τομέα, πρίν νά μεταβῆ εἰς τόν τόπο τῆς ἀναγκαστικῆς ἰατρικῆς πράξεως ἐμβολιασμοῦ, συν­ειδητά ἄς συντάξη τό κάτωθι Ὑπερασπιστικό Ἔγγραφο.

Εἰς τήν περίπτωσι, κατά τήν ὁποία θά ὑποστῆ κάποια ἀνεπιθύμητο παρενέργεια, ἀκόμη καί τό ἀπευκτέο, τότε πιστεύομεν ὅτι οἱ ἐκβιάσαντες πρέπει νά ὑποστοῦν τή βάσανο τοῦ κολασμοῦ. Νά καθήσουν στό ἑδώλιο τοῦ Κατηγορουμένου στά Ποινικά Δικαστήρια. Νά νιώσουν τό ἐφιαλτικό φάσμα τῆς καταδίκης εἰς κάθειρξι (=μακροχρόνιο φυλάκισι). Ἐπί πλέον, νά καταβάλουν, ὡς ἀποζημίωσι, τά “μαλλιά” τῆς κεφαλῆς των στά ἀνίσχυρα θύματά των.

Τά Ποινικά καί τά Ἀστικά Δικαστήρια θά κατακυρώσουν τό Δίκαιο καί τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

* * *

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙ’ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Ὁ κάτωθι Ὑπογεγραμμένος δηλώνω ἐν ἀληθείᾳ καί πλήρῃ συνειδήσει, ὅτι ὑπέστην δεινό Ἐκβιασμό, ὥστε, παρά τήν θέλησί μου, νά ἀποδεχθῶ τόν Μιαρό καί ἐπικίνδυνο Ἐμβολιασμό, γιά τόν Covid 19.

Ὁ “Ἐκβιασμός” συντίθεται ἀπό: Ἀπειλή Ἀπολύσεως, πρότασι Διαθεσιμότητος, Ψυχολογικό πόλεμο, σκοτεινές μεθοδεῖες ὑπερεχούσης Ἐξουσίας καί τά ὅμοια τούτων. Καί …

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ

Ὄνομα: … … Ἐπώνυμο… … … Ὄν. Πατρός … … Ὄν. Μητρός: … … …Ἡμερ. Γενν… … … ΑΔΤ: … … ΑΜΚΑ … … … Τόπος Κατοικίας: … … … Τηλ: …

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ

Ὄνομα: … … … Ἐπώνυμο… … … Ὄν. Πατρός … … … Ὄν. Μητρός: … … … Ἡμερ. Γενν… … … ΑΔΤ: … … … ΑΜΚΑ … … … Τόπος Κατοικίας: … … … Τηλ: … … …

Γιά Δημόσιο Φορέα Ὑπηρεσία ὅπου ἐργάζεται … … Θέση πού κατέχει … … …

Γιά Ἐκκλησιαστικό Φορέα Ἱ. Μητρόπολη ὅπου διακονεῖ … … … Θέση πού κατέχει … … …

Γιά Ἰδιωτικό Φορέα Ἑταιρεία ὅπου ἐργάζεται … … … Θέση πού κατέχει … … …

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (Ἐξ οἰκογενείας ἤ φίλων) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ (Ἐκ τοῦ ἐργασιακοῦ χώρου)…

ΟΘΕΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ,

διά τοῦ παρόντος κειμένου, πρός πάντα ἁρμόδιο Δικαστικό Φορέα, δι’ ἀπόδοσι τῶν ἠθικῶν καί ὑλικῶν Δικαιωμάτων καί ἀπαιτήσεών μου.

Στήν περίπτωσι δέ, κατά τήν ὁποία θά ἀδυνατῶ νά ἐνεργήσω αὐτοπροσώπως, λόγῳ τοῦ ἐμβολίου, Ἐξουσιοδοτῶ πλήρως τόν κάτωθι ἄνθρωπό μου, ὥστε αὐτός νά ἀποπερατώση κάθε Ποινική καί Ἀστική ὑπόθεσι ἐπάνω στό συγκεκριμένο ζήτημα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ὄνομα: … … … Ἐπώνυμο… … … … Ὄν. Πατρός … … … Ὄν. Μητρός: … … … Ἡμερ. Γενν… … … … ΑΔΤ: … … … ΑΜΚΑ … … … Τόπος Κατοικίας: … … … Τηλ: … … … Ἐν … … … τῇ… … … 20… … …

Ο ΕΝΑΓΩΝ…

* * *

Ἐφιάλται Ἀνόμων

Ἐν κατακλεῖδι, φρονοῦμε ταπεινῶς πώς, ἡ παροῦσα δημοσιοποίησις θά καταστῆ ὁ “Ἐφιάλτης” κάθε ἐπιδόξου Ἐκβιαστοῦ, εἴτε Πολιτικοῦ, εἴτε Δημοσίου Προσώπου, εἴτε Ἰδιώτου.

Κάθε Χριστιανικό Ἔντυπο καί κάθε Ἱστοσελίδα, θά δημοσιοποιήση τήν “Προσφυγή κατά Ἐκβιαστῶν”, γιά τά περαιτέρω. Αὐτή θά καταλήξη στά χέρια τοῦ κάθε Δυνάμει ἐκβιαζομένου.

Ὑπογραμμίζουμε πώς, ὁ κάθε Ἐκβιαζόμενος δέν ὑποχρεοῦται νά ἐνημερώση τόν Ἐκβιαστή του γιά τήν σύνταξι τοῦ συγκεκριμένου Νομικοῦ ἐγγράφου. Θά τό κρατήση ἀπολύτως Μυστικό καί Ἀπόρρητο.

Δαμόκλειος Σπάθη εἰς Πολιτικούς καί Λοιμωξιολόγους

Ὁ κάθε ἀσεβής Ἐκβιαστής, ὁ, «…ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος // ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ Σέβασμα» (Β’ Θεσσαλ. Β’ 4), ἄς εἶναι βέβαιος πώς, ἐπάνω ἀπό τό κεφάλι του ἐπικρέμαται μία τρομερή “Δαμόκλειος Σπάθη”, Θεία πρωτίστως καί ἀνθρωπίνη.

Προσέτι, προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ συνεπεῖς Ἐπιστήμονες, εἰδικά οἱ Νομικοί καί οἱ Ἰατροί νά προσφύγουν, εἴτε μεμονωμένα εἴτε ὁμαδικῶς στή Δικαιοσύνη. Ἐπιπροσθέτως, οἱ ἔχοντες οἰκονομική εὐχέρεια Χριστιανοί, ἔργῳ, ἄς ἐνεργήσουν ἀναλόγως.

Χίλιες “Νομικές Προστασίες” δέν θά ἀποτελέσουν ἀσπίδα στούς Πολιτικούς τῆς Μιαρότητος καί Ἐπικινδυνότητος. Οὔτε Μύρια αἰσχρά Νομοθετήματα τοῦ “Ἀκαταδιώκτου”, θά προστατεύσουν τούς λεγομένους Λοιμωξιολόγους τῆς “Σκιώδους” “Κυβερνήσεως Λοιμωξιολόγων”. Αὐτά τά Νομικά Ἐκτρώματα λογίζονται ἀπολύτως Ἀνήθικα καί ὁπωσδήποτε Ἀντισυνταγματικά καί Ἀντίθεα.

Μόνο ὁ Ἀλήστου Μνήμης, ὁ Ἀρχισφαγιαστής Ἀδόλφος Χίτλερ, “Ἐνομοθέτησε”, ὥστε νά “Ἀπαλλάσση” τούς ἰατρούς ἀπό Ὅρκους Τιμῆς καί ἀπό “Δεσμεύσεις” Ἠθικῆς. Οὗτοι, ὑποχρεοῦντο νά ἐπιτελοῦν, ἄνευ τύψεων, τά αἱμοβόρα ἐντάλματα τοῦ “Θηριώδους Τερατουργικοῦ Ναζιστικοῦ Μοντέλου”.

Ὤ, Ἐσεῖς, διεστραμμένοι “μή-κύριοι”(!) Ἐπίστασθε καλῶς ὅτι, ἐζηλώσατε Χιτλερική Δόξα καί Ναζιστικά Στεφάνια Αἱμάτων.

Τά ἔργα σας καταχωροῦνται ὡς βαρύτατα “Νεο-Εγκλήματα” κατά τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἡ δέ ἐπέμβασις τοῦ Δικαιοκρίτου Θεοῦ θἆναι πρωτάκουστος.

Ὡμίλησε μεγαλόστομα ὁ Θεός διά γεγονότων

Ἤδη εἰς τό Ἡνωμένο Βασίλειο, στό Ἰσραήλ καί στήν Χιλή, ἀλλά καί ἀλλαχοῦ, ἀποδεδειγμένα, μετά τήν πληθωρική ἔναρξι τῶν πιεστικῶν ἐμβολιασμῶν, αὐξήθηκε κατακόρυφα ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων.

Ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα, ἀπό τόν μῆνα Ἰανουάριο ἕως καί τόν Μάϊο, ἐπί πέντε (5), μῆνες ἐμβολιασμῶν εἴχαμε ἡμερησίως κατά μέσο ὅρο 70 (!) νεκρούς. Ἤγουν,

5 μῆνεςΧ30 ἡμέρεςΧ70 νεκρούς/ἡμέρα=10.500 νεκρούς.

Τούς πρό ἐμβολιασμῶν 10 μῆνες εἴχαμε 1500 νεκρούς. Σύνολον 12.000 περίπου.

Ἑπομένως ἐπί τῶν μαύρων ἡμερῶν τῶν ἐμβολιασμῶν ἔχουμε 10500/1500=7, δηλ. ἑπταπλάσια θύματα. Μέ ἄλλα λόγια τό 10500/1200=0,875 Χ100=87,5% τοῦ συνόλου τῶν θυμάτων εἶναι ἐπί ἐμβολιαστικῆς περιόδου. Τί συμβαίνει; Πῶς ἐξηγεῖται; Ὁ κόσμος λέει:

«Τόσο ἀφελεῖς, τόσο ἐλεγχόμενοι, τόσο διεστραμμένοι εἶναι καί δέν μποροῦν νά καταλάβουν τό φρικτό ἔγκλημα;».

Ἀνωτέρω καί τό ἐπίσημο Διάγραμμα αὐξήσεως θανάτων κατά τήν καυτή περίοδο.

Πηγή: el.wikipedia.org

Εὐαγγελική ἐπικαιροποίησις:

Βιασταί κερδίζουν τήν Βασιλεία

[Κύριος, περί Βασιλείας]: «(Κύριος): -Ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ // ἕως ἄρτι //ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται͵ //καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» (Ματθ. ια; 12).

[Παράφρασις]: [(Κύριος): Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, // τοῦ ἀποκεφαλισθέντος ἀπό τήν βασιλική ἐξουσία // τοῦ τερατώδους Ἡρώδου,// ἕως σήμερα, // ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν κατακτᾶται // μέ σπουδή καί βία, // καί οἱ πιστοί πού εἶναι φρόνιμοι καί δυναμικοί // ἐπιτυγχάνουν νά τήν κερδίσουν].

Ἐν κατακλεῖδι, ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐμβόλια εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ὑπάρχει μεῖζον ἠθικὸ ζήτημα. Ὡς πρὸς τὴν ἀσφάλειά τους, ἀναμένουμε ἀκόμη μελέτες καὶ ἔρευνες. Ὡστόσο, τὰ ὅσα ἔρχονται στὴν δημοσιότητα εἶναι λίαν ἀποθαρρυντικά. Τέλος, στοιχούμενοι στίς ἐπιταγές τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ στὸ Διεθνὲς Δίκαιο ἀντιτασσόμεθα σθεναρῶς σέ ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τοῦ ἐμβολιασμοῦ ὡς ὑποχρεωτικοῦ. Ἤδη σέ πολλές χῶρες γίνονται διαδηλώσεις καὶ σημαντικὸ μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἐναντιοῦται.

Ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας καὶ γενέτειρα τῆς Δημοκρατίας ἄς σεβασθῆ τὴν θεόσδοτη ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Previous Article

Είναι αντισυνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός!

Next Article

19 Ἰουνίου

Διαβάστε ακόμα