ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΑΙ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Καλούμεν τον λαόν εις εγρήγορσιν και αγωνιστικότητα!

Η μεγαλυτέρα απάτη της παγκοσμίου ιστορίας είναι η σύνθετος ονομασία με τον όρον «Μακεδονία». Οι ελληνόφωνοι Προκαθήμενοι ποίον θα στηρίξουν;

Υπήρξαν και Ηγέται εις τον ηρωϊκόν αυτόν τόπον, που υπερασπίσθησαν την Ελλάδα και δι’ αυτό πολεμήθησαν δολίως. Ιδού τι σημειώνει γνωρίζων καλώς διανοούμενος:
«Ο τάδε (Πρόεδρος) ήταν απόλυτα κατηγορηματικός στην απορριπτική απάντησή του, προς τους Αμερικανούς». Λέγεται ότι αυτός, προσωπικώς, ΣΙΧΑΙΝΟΤΑΝ τους αμερικανούς και τα αφεντικά τους, (σ.σ. τις … μυστικές μασονικές εταιρείες και όσους τις κινούν). Τους συνεργάτες του τους αμερικανούς, γκάνγκστερς τους ανέβαζε, γκάνγκστερς τους κατέβαζε».
Οι ραγιάδες πολιτικοί της κατοχικής κυβερνήσεως και της υποδούλου αντιπολιτεύσεως αψηφούν περιφρονητικά την εντολήν του λαού, αλλά υπακούουν άνευ αντιλογίας εις τα κελεύσματα των εχθρών της πατρίδος μας. Ο αριστερός εθνομηδενισμός συνδυαζόμενος με την μασονοκρατουμένην δεξιάν αποτελούν το εκρηκτικόν μείγμα δια την ανατίναξιν των θεμελίων της Ελλάδος, καθώς ως γνωστόν οι μειοδόται δεν πιστεύουν πουθενά, ούτε εις τον Θεόν ούτε τουλάχιστον εις το Γένος, αλλά μόνον εις το μεγάλο αφεντικόν: τα διεθνή κέντρα αποφάσεων! Τα πειθήνια όργανα των ΗΠΑ και της Γερμανίας, οι υποτακτικοί του ισοπεδωτικού νεοφιλελευθερισμού και του φασιστικού μερκελισμού συνησπίσθησαν ανιέρως και με περισσόν αυταρχισμόν επιβάλλουν εις τους Έλληνας την δικτατορίαν της ιστορικής λοβοτομής!
Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας εδήλωσε δια το «σκοπιανόν» ότι «πάμε να πάρουμε, δεν πάμε να δώσουμε»! Νομίζει ότι ο λαός είναι τόσο ανόητος; Ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως κ. Μητσοτάκης έχει γίνει ουραγός της συμπολιτεύσεως καθώς στηρίζει πλήρως σύνθετον ονομασίαν με τον όρον «Μακεδονία», δηλαδή την συμφωνίαν εις την οποίαν κατέληξεν ο Υπ. Εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιάς με τον ομόλογόν του κ. Ν. Ντιμιτρόφ. Βεβαίως όλοι εντελώς ανίκανοι δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να επιλέξουν από τας ετοίμους προτάσεις του Αμερικανού Μάθιου Νίμιτς. Επρόκειτο εξ αρχής δια «στημένον» σκηνικόν. Ετέθησαν πέντε ονόματα απλώς και μόνον, δια να ποδηγετήσουν τον κόσμον να ασχολήται με αυτά και να θεωρήση ότι δεν υπάρχει λύσις εκτός αυτών. Μετά τα συλλαλητήρια και εν όψει της επισπεύσεως της συμφωνίας εκυκλοφορήθησαν και άλλα ονόματα, όπως «Μακεδονία του Ίλιντεν» η «Μακεδονία του Κρούσοβο» αποκλειστικώς και μόνον δια να μας παραπλανήσουν ότι «δεχθείτε ένα από τα υπόλοιπα, διότι αυτά κρύπτουν αλυτρωτισμόν και επομένως το μη χείρον βέλτιστον»! Ως δηλαδή το πρόβλημα να είναι ο αλυτρωτισμός και όχι η εξαπάτησις ενός ολοκλήρου λαού, του οποίου καταπατάται η ιστορία, ο πολιτισμός, η ταυτότης και κυρίως η υπερηφάνεια. Αυτό ήταν το δίδαγμα των μνημονίων: μάθετε την υποταγήν! Και όπως ισχυρίσθησαν ότι έκαναν διαπραγμάτευσιν, αλλά αυτή δεν απέδωσε και επεφόρτισαν με δυσβάστακτους φόρους όλους, τοιουτοτρόπως μεστοί υποκρισίας εδήλωσαν ότι με τας διπλωματικάς κινήσεις κατέληξαν αισίως εις τρία ονόματα το Severna Makedonija (Βόρεια Μακεδονία), το Gorna Makedonija (Άνω Μακεδονία) και το Nova Makedonija (Νέα Μακεδονία), ενώ ήτο γνωστόν ότι «Σκόπια-Μακεδονία» και το «Βαρντάρσκα Μακεντόνιγια» είχον απορριφθή εκ προοιμίου. Μήπως όμως υπάρχει ουσιαστική διαφορά και εις αυτά τα τρία; Καμία! Όσον περιλαμβάνεται ο Όρος «Μακεδονία» κανείς δεν δύναται να αποδεχθή το έγκλημα που διαπράττεται!
Ο κ. Κοτζιάς επιχαίρει δια την αποτυχίαν και εξέφρασε την επιθυμίαν να υπογραφή η συμφωνία πλησίον των συνόρων, πιθανώς εις τας Πρέσπας, δια να ενθυμούμεθα ίσως ότι κάθε φορά τα σύνορά μας υποχωρούν προς την ενδοχώραν και αν αι ελληνικαί Πρέσπαι δεν μας ανήκουν πλήρως, εις το μέλλον θα απολέσωμεν και την υπόλοιπον μακεδονικήν όχθην αυτής…
«Μακεδονική Εκκλησία»;
Ενώ συμφώνως προς πληροφορίας του «Ο.Τ.» ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως «χωλομένος» από την Ρωσίαν είναι πλέον αποφασισμένος να εκχωρήση αυτοκέφαλον εις την Ουκρανίαν, δια το «Σκοπιανόν» αναμένει την έκβασιν των γεγονότων, ώστε να μη δυσαρεστήση τους πολιτικούς εθνοπροδότας μεν αλλά υποστηρικτάς του, όταν τα Σκόπια λάβουν σύνθετον ονομασίαν, τότε θα νίψη τας χείρας του και θα ισχυρισθή «είμεθα υποχρεωμένοι να ονομάσωμεν την Εκκλησίαν συμφώνως προς την ονομασίαν του κράτους». Θα έχη παρακάμψει με αυτόν τον τρόπον και την Εκκλησίαν της Ελλάδος, που αντετάχθη εις ονομασίαν με τον όρον «Μακεδονία». Όσον δε αφορά εις σενάρια περί ονομασίας αυτής «Αχρίδος και πρώτης Ιουστινιανής», εκτός ότι, αν επεκράτει, θα υπέκρυπτεν εκκλησιαστικόν «αλυτρωτισμόν», πρόκειται απλώς δια τέχνασμα, ώστε να καταλήξωμεν εις το «μη χείρον βέλτιστον».
Το ερώτημα είναι τι θα πράξη ο Προκαθήμενος της Ελλάδος; Τι θα αποφασίση η Ιεραρχία; Ο λαός χρειάζεται ηγέτας που θα τον εμπνεύσουν και τους οποίους θα ακολουθήση και όχι Ποντίους Πιλάτους! Δεν είναι δυνατόν 80 Μητροπολίται να κωφεύσουν και να απαρνηθούν το πατρικόν τους και ποιμαντικόν τους καθήκον έναντί του λαού του Θεού, που οδηγείται από την κοινωνικήν διάλυσιν εις την εθνικήν προδοσίαν. Διατί δεν ευρίσκει το θάρρος να διαλαλήση: Τέρμα με τους Ιούδας της ιστορίας! Επιθυμούμεν Λεωνίδας, Παλαιολόγους και Καποδίστριας δια πολιτικούς!
Παραθέτομεν ακολούθως εμπεριστατωμένην και ευσύνοπτον ανάλυσιν δια ποίους λόγους δεν πρέπει να δοθή η ονομασία «Μακεδονία» του κ. Παρμενίωνος Λιβανίδη:
«Η παραχώρηση σε οποιαδήποτε μορφή του ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία των Σκοπίων δεν είναι τόσο απλό θέμα, όπως θέλουν κάποιοι να μας το παρουσιάζουν, αλλά είναι ένα τρομερό καίριο χτύπημα στην καρδιά του Ελληνισμού με τεράστιες επιπτώσεις, που κρύβονται επιμελώς.
Στην πραγματικότητα με πλάγιο και πολύ ύπουλο τρόπο μας ζητούν με κάθε επισημότητα, με τη δική μας υπογραφή και σφραγίδα του ελληνικού κράτους, να αποδεχθούμε στην πράξη τη θεωρία του ανθέλληνα Αυστριακογερμανού Φαλμεράγιερ, κατά την οποία οι σημερινοί «λεγόμενοι Έλληνες» δεν έχουν καμιά σχέση με την αρχαία Ελλάδα και φυσικά με το Βυζάντιο, που ήταν μία «πολυπολιτισμική αυτοκρατορία και απαρτιζόταν από διάφορα έθνη».
Δείτε τι προκύπτει, εάν αποδεχθούμε την ύπαρξη του ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία του κρατιδίου, με επακόλουθο την επιδιωκόμενη από μέρους τους παγκόσμια αναγνώριση υπάρξεως «μακεδονικού έθνους», που δεν θα είναι τμήμα του Ελληνισμού.
Σε αυτήν την περίπτωση και για πάντα:
1. Η ιστορία του Ελληνισμού θα τελειώσει στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. Μετά το ελληνικό έθνος θα κατακτάται από τους «Μακεδόνες». Δεν θα υπάρχει εθνική συνέχεια στους Ελληνιστικούς χρόνους ούτε κατά τους χρόνους του Βυζαντίου και συνεπακόλουθα ούτε στη μετέπειτα νεότερη Ιστορία. Είναι η θεωρία Φαλμεράγιερ.
2. Οι σκλαβωμένοι πια Έλληνες από τους «Μακεδόνες» θα θεωρείται ότι έγιναν μισθοφορικός στρατός, για να βοηθήσουν τον Μέγα Αλέξανδρο να καταλάβει τον τότε γνωστό κόσμο!
3. Οι Ελληνιστικοί χρόνοι της Ιστορίας 330-323 π.Χ., που ακολουθούν, θα πρέπει να μετονομαστούν σε «Μακεδονικούς», με όποια συνέπεια θα προκύψει στην ιστορία του πολιτισμού απ’ αυτήν τη μετονομασία. Είναι κάτι που ήδη γράφεται στα σχολικά βιβλία των Σκοπιανών.
4. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ο Αριστοτέλης και άλλοι σπουδαίοι πρόγονοί μας από τη Μακεδονία δεν θα ορίζονται πλέον ως Έλληνες, αλλά ως κατακτητές των Ελλήνων. Η αριστοτελική σκέψη δεν θα είναι μοναδικό δημιούργημα ενός σπουδαίου Έλληνα από τα Στάγειρα, αλλά ενός «Σλαβομακεδόνα»!
5. Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) θα είναι μία ελληνική εθνικιστική ιμπεριαλιστική τρομοκρατία στον χώρο της Μακεδονίας εις βάρος των αυτοπροσδιοριζόμενων «Μακεδόνων», των Σλάβων και των Βουλγάρων, και όχι αγώνες ελευθερίας για τη σωτηρία των Ελλήνων, που είναι οι ιθαγενείς κάτοικοι της γεωγραφικής περιοχής.
6. Οι ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος δεν θα είναι Έλληνες και το κυριλλικό αλφάβητο δεν θα είναι δημιούργημα Ελλήνων, χάνοντας οριστικά την πραγματική έννοια της πολιτιστικής προσφοράς μας στους βόρειους γείτονές μας και στους σλαβικούς λαούς. Άλλωστε την καταγωγή των δύο ισαποστόλων κατά την Εκκλησία μας τη διεκδικούν ήδη, ασχέτως εάν δεν ευσταθεί. Μαλώνουν δε με τους Βουλγάρους, που επίσης διεκδικούν την καταγωγή τους!
7. Η Μακεδονική Δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 867-1057, που διήρκεσε 190 χρόνια, δεν θα είναι πλέον ελληνική, αλλά με σφραγίδα θα ανήκει στα Σκόπια, που έτσι γίνονται και τμήμα της Βυζαντινής Ιστορίας!
8. Η σημαντική και σπουδαία Μακεδονική Σχολή αγιογραφίας από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, που ανθησε στη Θεσσαλονίκη με τον περίφημο Μανουήλ Πανσέληνο, δεν θα είναι δημιούργημα Ελλήνων στους Βυζαντινούς χρόνους, αλλά Σκοπιανών!
9. Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι κατά το 1912-13 δεν θα είναι απελευθερωτικοί πόλεμοι για τον Ελληνισμό, αλλά κατακτητικοί, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι των σφαγέων Ελλήνων.
10. Οι Έλληνες θα οριστούμε πρώτη φορά ως «σφαγείς» λαών των Βαλκανίων και ιμπεριαλιστές, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε υποστεί τα πάνδεινα και έχουμε ποτίσει με μαρτυρικό αίμα κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η ελληνική αξιοπρέπεια, ταυτότητα και Ιστορία αμαυρώνονται και συκοφαντούνται κατά τρόπο ανεπανόρθωτο.
11. Το σημερινό ελληνικό κράτος θα είναι ένα τεχνητό δημιούργημα κάποιων απατεώνων, οι κάτοικοι του οποίου δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να μιλούν για αξιοπρέπεια και ήθος και φυσικά να αισθάνονται συνέχεια ενός έθνους με ιστορία αιώνων.
12. Θα είμαστε κατακτητές σε μία ξένη γη, στη γη της Μακεδονίας, οι πραγματικοί κάτοικοι της οποίας, εν προκειμένω οι Σκοπιανοί, θα έχουν κάθε δικαίωμα να τη διεκδικήσουν από τους κατακτητές καταπιεστές τους.
Είναι οι λογικοί συνειρμοί που προκύπτουν από την αποδοχή της ύπαρξης μακεδονικού έθνους, που θα το στηρίξουν και ήδη το κάνουν με διάφορους αργυρώνητους ακαδημαϊκούς σε διάφορα πανεπιστήμια.
Ανοίγουμε έτσι ακόμη ένα ολέθριο μέτωπο διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας.
Ήδη οι Σκοπιανοί μιλούν για την αιγαιακή αλύτρωτη Μακεδονία και τυπώνουν τον Λευκό Πύργο σε διάφορα έντυπά τους, ενώ κυκλοφορούν χάρτες που δείχνουν ότι τους ανήκει η περιοχή ως την Κατερίνη.
Ένα τέτοιας σφοδρότητας πλήγμα στην εθνική ταυτότητα του Ελληνισμού και του πολιτισμού του δηλώνει τη διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και αυτομάτως ανοίγει τις δεδηλωμένες εκ των προτέρων προθέσεις των Αλβανών, των Βουλγάρων και των Τούρκων να πράξουν το ίδιο εις βάρος της πατρίδας μας.
Ήδη οι Τούρκοι αποκρύβουν την ελληνικότητα της Μικράς Ασίας και μιλούν για ένα πολιτισμό που δημιούργησαν οι προηγούμενοι κάτοικοι, με τους οποίους έχουν αναμειχθεί.
Το να δεχθούμε εμείς οι Έλληνες να χρησιμοποιήσουν οι Σκοπιανοί το όνομα της Μακεδονίας σε οποιαδήποτε μορφή στην ονομασία της χώρας τους είναι μία θανάσιμη παγίδα, στην οποία θα πέσουμε μέσα με δική μας συγκατάθεση και υπογραφή.
Θα είναι το χειρότερο πλήγμα στο ελληνικό έθνος, χωρίς τη δυνατότητα επανόρθωσης.
Είναι το ισχυρότερο ιδεολογικό όπλο για την αποεθνικοποίηση των Ελλήνων και με αυτό, σε συνδυασμό με τις άλλες μεθόδους του υποχρεωτικού εποικισμού, της δημιουργίας συνθηκών για μετανάστευση των Ελλήνων σε άλλες χώρες αλλά και της δημιουργίας κοινωνικών δομών αποεθνικοποίησης, το όνειρο και οι προσπάθειες των εχθρών του Ελληνισμού θα γίνουν πραγματικότητα.
Οι Έλληνες δεν θα διαφεντεύουν πλέον την πατρίδα τους, αφού δεν θα υπάρχουν.

Previous Article

Οι σαθροί καρποί της Συνόδου της Κρήτης

Next Article

Παραίτησις των 34 παπικών «επισκόπων» της Χιλής λόγω σκανδάλων