ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ «ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ»

Share:

Ἀπό τό ἀσεβές “Κυλώνειον Ἄγος” εἰς τό σύγχρονον “Δόλιον” “Ἄγος”

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

Πέρασαν μόλις Δύο Χιλιάδες Ἑπτακόσια (2.700) ἔτη ἀπό τότε. Καί, …«Οἱ Κορδέλλες ἤτανε Χρυσές, χρυσές κι’ Ἁλυσίδες, πῶς δέν τίς εἶδες;».

Κύριος: «Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ Προφήτου ἑστώς ἐν τόπῳ ἁγίῳ͵ ὁ ἀναγι­νώσκων νοείτω͵ τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη…» (Ματθ. κδ’ 15-16). [Παράφρασις: (Κύριος) -Ὅταν θά δεῖτε τούς ἀσεβεῖς νά βρίσκωνται στούς τόπους τούς Ἁγίους, ὅπου δέν πρέπει, ὅπως προεῖδε ὁ Προφήτης Δανιήλ, καταλάβετε τί σᾶς ἀναφέρω, Κωδικά καί Συνθηματικά. Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅσοι ζοῦν στήν Ἁγία Γῆ, νά φύγουν τό ταχύτερο καί νά κρυφτοῦν στά ὄρη, γιά νά γλυτώσουν τά φοβερά δεινά, διότι θά ἐνσκήψει ἀνεπανάληπτος καταστροφή].

Πρωτοφανές

“Ἁλυσόδεμα”

Πότε ἄλλοτε ὑπῆρξε ἁλυσοδεμένος ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας τῶν Πατρῶν, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς του, ὅπως ἐφέτος στίς 30/11/20, λόγῳ δῆθεν τοῦ Κορωνοϊοῦ; ΠΟΤΕ.

«POLICE LINE DO NOT CROSS», ἔγραφαν οἱ ἀστυνομικές κορδέλλες. Δηλ. Ἐδῶ Ἀστυνομία, δέν ἐπιτρέπεται ἡ διάβασις! Ποιός πραγματοποίησε αὐτό τό βδελυρό τέχνασμα, μέ τόσες Ἀστυνομικές “Κορδέλλες-Ἁλυσίδες” καί μέ πλῆθος ἀπό λυπημένους Ἀστυνομικούς;

Μά, ποιός ἄλλος, παρά ὁ “Τετρά-Γαμος” κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης, ὁ Ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως, σέ συμφωνία μέ τόν εἰς Πάτρα Ἐπίσκοπο, τόν “Νεο-Δελφῖνο”, τόν Μητρ. Χρυσόστομο Σκλήφα.

Γιά ποιό λόγο; Μά γιά νά μή εἰσέλθουν οἱ πιστοί καί νά Προσ­κυνήσουν τό Ἅγιο Πρωτόκλητο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.

Προφανῶς, οἱ “Ψευτο-Ἀνδρεῖ­οι” τῆς Ἐξουσίας εἶναι πιό Ἰσχυροί, Δυνατοί, ἀπό τόν ἐπώνυμο τῆς Ἀνδρείας, τόν Μέγα Ἀπόστολο, τόν Πρωτόκλητο Ἅγ. Ἀνδρέα.

Τόν εἰσαγαγόντα, ὁμοῦ μέ τόν Ἀπ. Φίλιππο, τούς Ἕλληνες πρός στόν Κύριο, ὀλίγον πρό τοῦ Θείου Πάθους (Βλέπε, Ἰωάνν. ιβ’ 19-23). Ἐν προκειμένῳ προκύπτει, ἐκτός ἀπό τήν θρησκευτική ἀσέβεια καί σαφής Ἐθνική προσβολή. Κάποιοι ἀσυνείδητοι Σχίζουν τό “Συμβόλαιο Τιμῆς καί Ὑπακοῆς καί Δόξης”, πού ὡς Γένος Ἑλληνικό “Ὑπεγράψαμε” μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ.

ΔΟΞΑΣΤΕ τους!Κατώρθωσαν,

ὥστε νά φυλακίσουν

τόν Ἀπόστολον

Εἴτε Ντροπή τους, ἐπειδή τό ἔπραξαν!

Εἴτε Ντροπή μας, ἐπειδή τό ἀνεχθήκαμε!

Δικός μας ὁ Ἅγιος, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας.

Δικό τους τό “Ἄγος”. Ἡ βαρυτάτη Ἀσέβεια καί Βλασφημία.

Δική μας ἡ Ἀνδρεία τῆς ψυχῆς νά μιλᾶμε, δική τους ἡ Δειλία νά μή ἀπαντᾶνε.

Ἄγος μετά ἀπό χιλιάδες ἔτη

Κατά τήν Ἀρχαιότητα στήν Ἀθήνα, σφαγιάσθησαν στόν Παρθενῶνα, οἱ “Ἱκέτες”, οἱ ὀπαδοί τοῦ Κύλωνος. Ὁπότε, ἄμεσε ἐνέσκηψε φοβερή ἀσθένεια, τρόμερο θανατικό, ἀναίτιος λοιμός. Αὐτό ἀποκαλεῖται “Κυλώνειο Ἄγος”. Κατά τίς ἡμέρες μας καταλήξαμε στό διαβόητο “Κουλώνειο Ἄγος”, ἤτοι ἐκεῖνο τό ὁποῖο προέρχεται ἀπό τό ὄνομα “Κούλης”. Ὅπου, προφάσει τοῦ “Κορωνοϊοῦ”, χωρίς λογική, μέτρο καί ἀναλογικότητα, μικροί, μέτριοι καί τεράστιοι Ἱ. Ναοί, “Σφαγιάζονται”, “Βεβηλώνονται”, “Ἁλυσοδένονται”. Φυλακίζονται δέ οἱ Εὐσεβεῖς Χριστιανοί μετά πάσης προσβολῆς καί εἰρωνείας.

Ἀπό τά δύο γεγονότα, τά δύο “Ἄγη” μᾶς διαχωρίζει μία “Ἐλαχίστη” ἀπόσταση, μόλις 2.652 ἔτη. Ἀπό τό 632 π.Χ. ἕως τό ἀλγεινό σήμερα, τό 2020 μ.Χ..

Ἡ παροῦσα δειλόψυχος μορφή τοῦ Ἡγεμονίσκου, τοῦ ἤδη Ἀφορισθέντος, μᾶς μεταφέρει εἴκοσι ἑπτά (27) αἰῶνες, πίσω. Τέτοιο ἐπίτευγμα καταδεικνύει μία ἀσύλληπτο “Ἱκανότητα” καί μία φανταστική “Ἀξία”!

Κύριος: «… Ὅτι τό ἐν ἀνθρώποις ὑψηλόν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ …» (Λουκ. ιστ’ 15). [Παράφρασις: (Κύριος) -Διότι, ἰσχύει γιά τούς ὑπερφιάλους Φαρισαίους, πώς, αὐτό πού ὁμοιάζει στά ἀνθρώπινα δεδομένα ὡς Ἰσχυρό καί Διάσημο, ἀποτελεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Βδελυρό, Ἀποτρόπαιο καί Ἀποκρουστικό].

Previous Article

Τὰ δῶρα τῶν Μάγων 

Next Article

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΟΥ – 5oν