ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ

Share:

Ἀπὸ ἐκδήλωσιν ὁμοφυλοφίλων εἰς Θεσσαλονίκην. Ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότης ταυτίζεται ἆραγε μὲ τὸ ἀναρτηθὲν σύνθημα;

  

Εἶναι ὑπερήφανοι… διὰ τὴν «παρέλασιν»  οἱ Ἀρχιερεῖς-Ἱερεῖς-Καθηγηταὶ  τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.;

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ, ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ

«Πανηγυρίζουν τὴν αἰσχράν προτροπήν των πρὸς τοὺς φοιτητάς νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ δυσῶδες πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Πανηγυρίζουν τὸ γεγονὸς νὰ μὴ ἔχουν Πατέρα καὶ Μητέρα τὰ παιδιά;»

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως –  Ἐκδότου

 (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

  Συγκλονισμός! Ἀναταραχή! Κάτι τὸ ἀπίστευτον καὶ ὅμως εἶναι ἀληθινὴ πραγματικότης. Τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης πρωταγωνιστεῖ πανηγυρικῶς εἰς τοὺς αἰσχροὺς καὶ προκλητικοὺς πανηγυρισμοὺς διὰ τὴν προβολὴν τῆς ἐπαισχύντου ὁμοφυλοφιλίας. Αὐτὸ τὸ πάθος ἀποδοκιμάζεται καὶ καταδικάζεται. Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ὡς πρόσωπα εἶναι καὶ αὐτοὶ εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ρερυπωμέναι καὶ δι’ αὐτὸ καλοῦνται οὗτοι εἰς μετάνοιαν.

  Πρὸ ἐτῶν, μὲ τὴν βοήθειαν καὶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, κατώρθωσα μὲ 3-4 ἐξομολογήσεις νὰ φέρω εἰς πλήρη συναίσθησιν τῆς ἀθλιότητός του ἕνα τραπεζικὸν ὁμοφυλόφιλον. Ἔκτοτε, οὗτος θεωρεῖ ἐμὲ ὡς τὸν μεγαλύτερον εὐεργέτην του μετὰ ἀπὸ τὸν Θεόν, ἐπειδὴ συνετέλεσα νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸν βοῦρκον τῆς ἀρσενοκοιτίας.

  Ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν εἶναι δικαίωμα· εἶναι δυσῶδες πάθος καὶ διαστροφή. Τὰ πραγματικὰ δικαιώματα δὲν εἶναι κατηγορητέα καὶ δὲν συντελοῦν εἰς τὴν κατάργησιν ἄλλων ἀληθινῶν δικαιωμάτων. Ἡ ὁμοφυλοφιλία καταργεῖ βασικὰ δικαιώματα τῆς κοινωνίας. Ἐπὶ παραδείγματι, τὰ χρηστὰ ἤθη, ὁ ἱερὸς θεσμὸς τῆς οἰκογένειας, τὸ μυστήριον τοῦ πραγματικοῦ γάμου, τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν πατέρα καὶ μητέρα, αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ, ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα ἀκόμη εἶναι ἀναφαίρετα δικαιώματα τῆς κοινωνίας, τὰ ὁποῖα, ὅμως, καταργεῖ ἀποδεδειγμένως ἡ ὁμοφυλοφιλία μὲ τὸν ψευδοδικαιωματισμόν της, τὸν ὁποῖον ἐπικαλοῦνται, ἐπιπολαίως, ἀφρόνως καὶ ἀντικοινωνικῶς, οἱ ἐλεεινοὶ ὑποστηρικταὶ τῆς σαρκικῆς παρὰ φύσιν ἀσελγείας. Οἱ τοιοῦτοι ἀσυνάρτητοι θὰ ἐνθουσιασθοῦν καὶ ὅταν οἱ κτηνοβάται μὲ τὰ ζῷα των, οἱ αὐνανισταὶ καὶ οἱ ἐπιδειξιομανεῖς μὲ γυμνὰ τὰ γεννητικὰ των ὄργανα θὰ πραγματοποιοῦν καὶ αὐτοὶ παρελάσεις, ὄχι «ὑπερηφανείας», ἀλλὰ ἐντροπῆς καὶ καταισχύνης.

  Ἐρωτῶνται λοιπὸν οἱ ἁρμόδιοι τῆς Διοικήσεως τοῦ Πανεπιστημίου τούτου τί πράττουν ἐν προκειμένῳ; Πανηγυρίζουν τὴν σεξουαλικὴν παρὰ φύσιν ἀσέλγειαν; Πανηγυρίζουν τὴν ἀνατροπὴν τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας καὶ βιολογικῆς ὀντότητος; Πανηγυρίζουν τὴν κατάργησιν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν ὡς βδέλυγμα καὶ τοὺς ἀμετανοήτους ὁμοφυλοφίλους ὁδηγεῖ εἰς τὴν κόλασιν; Πανηγυρίζουν τὴν ἀντίθεσίν των πρὸς τὴν θεοφώτιστον Πατερικὴν σοφίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀποκρουστικὴ διαστροφὴ τοῦ θείου θελήματος; Πανηγυρίζουν, ἐπειδὴ προσ­βάλλονται καὶ ποδοπατοῦνται τὰ χρηστὰ ἤθη; Πανηγυρίζουν τὴν ἑτέραν προκλητικὴν ἀντίθεσίν των πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ κίναιδοι (ὁμοφυλόφιλοι) δὲν εἶχον πολιτικὰ δικαιώματα; Πανηγυρίζουν τὴν αἰσχράν προτροπὴν των πρὸς τοὺς φοιτητάς νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ δυσῶδες πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας; Πανηγυρίζουν τὸ γεγονὸς νὰ μὴ ἔχουν Πατέρα καὶ Μητέρα τὰ παιδιά; Πανηγυρίζουν τὴν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ μὲ τὴν εὐρυτέραν διάδοσιν τῆς ἐπικαταράτου ὁμοφυλοφιλίας; Πανηγυρίζουν τὸν ἐξοργισμὸν ἐναντίον των τῆς σαρωτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τοὺς ὁμοφυλοφίλους ὡς ἀνωμάλους; Πανηγυρίζουν τὴν ἀντιεκκλησιαστικήν, ἀντιεκπαιδευτικήν, ἀντιεπιστημονικήν, ἀντεθνικήν, ἀνήθικον καὶ ἀντικοινωνικὴν συμπεριφορὰν των; Πανηγυρίζουν τέλος, τὸ σύνθημα εἰς τὰς αἰσχράς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων: «Στὸ διάβολο ἡ οἰκογένεια, στὸ διάβολο ἡ Πάτρις, ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνει, νὰ ζήσουμε ἐμεῖς»; Ἐντροπή! Αἶσχος!  Αἰσχύνη καὶ καταισχύνη!!!

  Δὲν ἔχει γνωστοποιηθῆ ἡ ἀναμενομένη σθεναρὰ ἀντίδρασις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἰς τὴν ὁποίαν ὑπάρχουν καὶ Ἀρχιερεῖς Καθηγηταί. Τί συμβαίνει;

Previous Article

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ

Next Article

ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ